Zaimek „plusieurs” w j. francuskim (Le pronom «plusieurs» en français)

Bonjour !

W trakcie nauki języka francuskiego wielokrotnie zastanawiamy się jak prawidłowo przetłumaczyć na język polski zaimek „plusieurs”. W związku z tym w tym wpisie przyjrzymy się różnym przypadkom stosowania tego przyimka.

Forma „plusieurs” reprezentuje dwie różne części mowy:

a) zaimek przymiotny nieokreślony (fr. l’adjectif indéfini), który wstawiamy przed rzeczownikiem, żeby wskazać na jego ilość. Zaimek „plusieurs” zastępuje rodzajnik. Na przykład:

J’ai acheté plusieurs livres. – Kupiłem kilka książek.
Je pourrais vous citer plusieurs faits. – Mógłbym wam przytoczyć kilka faktów.
Je voudrais visiter plusieurs monuments à Paris. – Chciałbym zwiedzić wiele zabytków w Paryżu.
Il est lauréat de plusieurs prix littéraires. – Jest laureatem kilku nagród literackich.

b) zaimek rzeczowny nieokreślony (fr. le pronom indéfini), który zastępuje rzeczownik, na przykład:

As-tu plusieurs idées ? – Oui, j’en ai plusieurs. – Masz wiele pomysłów? – Tak, mam ich wiele.
Cette longue fin de semaine, il y a beaucoup de festivals et je vous en propose plusieurs. – W ten długi weekend jest dużo festiwali i zaproponuję wam kilka.
On a licencié une centaine de personnes; plusieurs sont toujours sans emploi et sans moyens d’exister. – Zwolniono setkę osób; wielu jest nadal bez pracy i środków do życia.
Plusieurs de mes amis m’ont raconté l’incident. – Kilku moich przyjaciół opowiadało mi o tym wypadku.

Zaimek „plusieurs” jest nieodmienny i zawsze występuje w liczbie mnogiej bez względu na rodzaj rzeczownika. Zaimek ten ma znaczenia „kilka”, „kilkanaście”, „wiele”.  Łatwo zauważyć, że znaczenia te wskazują na całkiem inną i bliżej nieokreśloną ilość osób lub rzeczy.

Zaimek „plusieurs” wskazuje zazwyczaj na większą ilość niż zaimek „quelques”. Przykład:

J’enseigne à quelques étudiants étrangers. (= un petit nombre)
J’enseigne à plusieurs étudiants étrangers. (= un nombre plus important)

Zaimek „plusieurs” może jednak równie dobrze wskazywać na „wiele”. W praktyce oznacza to, że aby prawidłowo przetłumaczyć zdanie francuskie na język polski, musimy orientować się w kontekście wypowiedzi lub dysponować dodatkowymi informacjami. Aby się o tym przekonać, spójrzmy na poniższe przykłady:

La chanteuse était malade depuis plusieurs années. – Piosenkarka była chora od kilku / wielu lat.

Okolicznik czasu „depuis plusieurs années” może oznaczać „od kilku lat”, ale równie dobrze „od wielu lat”. Oto inny przykład:

Une enquête a été ouverte après plusieurs accidents de voitures autonomes. 11 accidents ont été recensés. – Rozpoczęto dochodzenie po kilkunastu wypadkach samochodów autonomicznych. Odnotowano 11 wypadków.

Na podstawie samego pierwszego zdania trudno jest prawidłowo przetłumaczyć zaimek „plusieurs”, ponieważ może on oznaczać zarówno „kilka”, „kilkanaście” lub „wiele”. Dopiero dzięki drugiemu zdaniu mamy pewność, że właściwe tłumaczenie to „kilkanaście”, ponieważ odnosimy się w języku polskim do liczb w przedziale od 11 do 19.

Przykłady zdań do analizy z zastosowanie zaimka „plusieurs”

Au total, la France devrait recevoir sur plusieurs années près de 40 milliards d’euros de fonds européens dans le cadre du plan de relance post-pandémie.Łącznie Francja powinna otrzymać w ciągu kilku lat prawie 40 mld euro z funduszy europejskich w ramach planu odbudowy po pandemii.
Chaque année, plusieurs personnes décèdent à la suite de piqûre de frelons asiatiques.Każdego roku wiele osób umiera na skutek użądleń przez szerszenie azjatyckie.
D’après des témoins, plusieurs personnes se tenaient sur un pont en bois quand celui-ci s’est effondré.Według świadków kilka osób znajdowało się na drewnianym moście, gdy ten zawalił się.
De nouvelles règles de circulation pour les deux-roues entrent en vigueur ce lundi dans plusieurs départements français. W poniedziałek wielu departamentach francuskich wchodzą w życie nowe zasady poruszania się pojazdów dwukołowych.
De plus en plus de personnes se vantent d’être capables de faire plusieurs choses à la fois.Coraz więcej osób chwali się, że jest w stanie robić kilka rzeczy jednocześnie.
Depuis plusieurs années, la Chine se prépare à exporter massivement ses voitures électriques.Od kilku lat Chiny przygotowują się do masowego eksportu swoich samochodów elektrycznych.
Depuis plusieurs jours, des pays méditerranéens sont touchés par de fortes chaleurs.Od wielu dni w krajach śródziemnomorskich panują wysokie temperatury.
Depuis plusieurs jours, les pompiers grecs luttent contre les incendies qui sévissent dans les villages et les forêts situés à quelques kilomètres de la capitale du pays.Od wielu dni strażacy greccy walczą z pożarami, które szaleją w wioskach i lasach zlokalizowanych kilka kilometrów od stolicy kraju.
Des scientifiques italiens ont découvert plusieurs poches d’eau salée sous la surface de Mars.Naukowcy włoscy odkryli kilka zbiorników ze słoną wodą pod powierzchnią Marsa.
Elle sait parler plusieurs langues étrangères.Ona włada kilkoma językami.
En 2021, plusieurs hôtels de Nice ont été distingué par un prestigieux label écologique « Clef Verte » W 2021 r. kilka nicejskich hoteli zostało wyróżnionych prestiżowym znakiem ekologicznym Clef Verte.
En Turquie, Grèce, Italie et Espagne, des incendies sévissent depuis plusieurs jours.W Turcji, Grecji, Włoszech i Hiszpanii od wielu dni szaleją pożary.
Face à la recrudescence des cas de Covid-19, plusieurs départements français ont décidé de rétablir l’obligation du port du masque en extérieur afin de lutter contre la pandémie.W obliczu ponownego wzrostu przypadków COVID-19 wiele francuskich departamentów podjęło decyzję o przywróceniu obowiązku noszenia maseczki na zewnątrz w celu walki z pandemią.
Haïti : un puissant séisme a fait plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels.Haiti: potężne trzęsienie ziemi spowodowało wiele ofiar śmiertelnych i liczne straty materialne.
Il a cotisé pendant plusieurs années pour une retraite supplémentaire.Przez wiele lat płacił składki na dodatkową emeryturę.
Il a eu les deux jambes brisées à plusieurs endroits.Miał obie nogi złamane w kilku miejscach.
Il existe aujourd’hui plusieurs applications mobiles que vous pouvez utiliser. Obecnie istnieje wiele aplikacji mobilnych, które możecie wykorzystywać.
Il existe plusieurs définitions de l’entreprenariat.Istnieje wiele definicji przedsiębiorczości.
Il existe plusieurs possibilités pour établir une liste de tâches. Jest wiele możliwości, żeby sporządzić listę zadań.
J’ai payé pour plusieurs années à l’avance.Zapłaciłem za kilka lat z góry.
J’ai plusieurs emplois. Si j’en perds un, ai-je droit aux allocations chômage ? Mam kilka miejsc pracy. Czy będę mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli utracę jedno z nich?
J’ai téléphoné à plusieurs reprises.Dzwoniłem wielokrotnie.
Je voudrais visiter plusieurs pays.Chciałbym zwiedzić wiele krajów.
L’évacuation peut encore durer plusieurs jours.Ewakuacja może potrwać jeszcze kilka / wiele dni.
L’incendie matinal dans l’un des bâtiments a entraîné l’évacuation de plusieurs de ses habitants.Poranny pożar w jednym z budynków pociągnął za sobą ewakuację wielu jego mieszkańców.
La France dispose d’un réseau de plusieurs autoroutes.Francja dysponuje siecią wielu autostrad.
Le Centre national d’information routière prévient que le trafic sera «extrêmement difficile» dans plusieurs départements en raison des retours de vacances.Krajowe Centrum Informacji Drogowej ostrzega, że ruch drogowy będzie „nadzwyczaj trudny” w wielu departamentach w związku z powrotami z wakacji.
Le concept « Europe à plusieurs vitesses » est utilisé pour désigner une intégration européenne dans laquelle certains États membres ne participent pas à l’ensemble des politiques communes.Koncepcja „Europy różnych prędkości” jest używana dla określenia integracji europejskiej, w której niektóre kraje członkowskie nie uczestniczą we wszystkich wspólnych politykach.
Le Japon impose une quarantaine obligatoire à durées variables aux voyageurs en provenance de plusieurs pays.Japonia nakłada obowiązkową kwarantannę o różnej długości na podróżnych przyjeżdzających z wielu krajów.
Le ministre chargé du commerce extérieur et de l’attractivité s’est entretenu à Bruxelles avec plusieurs commissaires européens.Minister ds. handlu zagranicznego i atrakcyjności inwestycyjnej spotkał się w Brukseli z kilkoma komisarzami europejskimi.
Le tuyau peut éventuellement se fissurer à un ou plusieurs endroits, ce qui entraîne une fuite d’eau sous pression.Rurka może ewentualnie popękać w jednym lub kilku miejscach, co spowoduje wyciek wody pod ciśnieniem.
Les cartes géographiques Michelin ont une légende en plusieurs langues.
Mapy wydawnictwa Michelin mają objaśnienia w kilku językach.
Les éléphants ont ravagé plusieurs hectares de plantations.Słonie zniszczyły wiele hektarów upraw.
Les femmes sont plus disposées à faire plusieurs choses à la fois que les hommes.Kobiety są bardziej skłonne robić kilka rzeczy jednocześnie niż mężczyźni.
Les pluies abondantes de ces dernières semaines ont provoqué plusieurs cas de pollution d’eau potable en Suisse romande.Obfite deszcze w ostatnich tygodniach spowodowały wiele przypadków zanieczyszczenia wody pitnej w Szwajcarii romańskiej.
Liban : au moins 28 morts et plusieurs blessés dans l’explosion d’un camion-citerne.Liban: co najmniej 28 zabitych i wielu rannych w wybuchu ciężarówki cysterny.
Maire de Cracovie, Président du Conseil municipal, et plusieurs délégations officielles se rendant vers le lieu de la cérémonie cracovienne consacrée au 100e anniversaire de l’Indépendance de la Pologne.Prezydent Krakowa, Przewodniczący Rady Miasta oraz liczne oficjalne delegacje udają się na miejsce krakowskich obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Moi j’ai beaucoup voyagé, mais il y a plusieurs gens qui ne voyagent pas en raison du manque d’argent.Dużo podróżowałem, ale jest wiele osób, które nie podróżują z powodu braku pieniędzy.
Nous avons décidé de partir en vacances à plusieurs.Zdecydowaliśmy się pojechać na wakacje w kilka osób.
Parmi les livres que j’ai lus, il y en avait plu¬sieurs de très intéressants.Wśród książek, które przeczytałem, było kilka bardzo interesujących.
Plusieurs associations recherchent constamment des bénévoles compétents.Wiele stowarzyszeń nieustannie szuka kompetentnych wolontariuszy.
Plusieurs cas positifs au Covid-19 ont été détectés sur un bateau de croisière. Au total, il y a six cas positifs.Kilka pozytywnych przypadków Covid-19 zostało wykrytych na statku wycieczkowym. Łącznie jest sześć pozytywnych przypadków.
Plusieurs étudiants ont choisi le français en seconde langue. Kliku uczniów wybrało francuski jako drugi język.
Plusieurs heures s’étaient écoulées depuis l’événement.Od zdarzenia upłynęło kilka godzin.
Plusieurs membres de cette famille ont été interpellés et mis en examen. Kilku członków tej rodziny zostało zatrzymanych i prowadzone jest przeciw nim dochodzenie.
Plusieurs milliers de fidèles ont célébré la messe du dimanche 15 août à Lourdes (Hautes-Pyrénées).Kilka tysięcy wiernych uczestniczyło we mszy niedzielnej 15 sierpnia w Lourdes (Pireneje Wysokie).
Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées dans le département du Var dans la nuit en raison d’un incendie de forêt. Kilka tysięcy osób zostało ewakuowanych w departamencie Var w nocy z powodu pożaru lasu.
Plusieurs pays ont déjà commencé des campagnes de rappel des vaccins anti-Covid à destination de certaines parties de leur population.Wiele krajów rozpoczęło już kampanie przypominające o szczepionkach przeciw COVID-19 skierowane do niektórych grup społecznych.
Plusieurs personnes ont été exfiltrées de Kaboul.Wiele osób zostało ewakuowanych z Kabulu.
Plusieurs personnes ont parlé d’un politicien qui aimait sa ville.Wiele osób mówiło o polityku, który kochał swoje miasto.
Plusieurs personnes s’inquiètent de la hausse des infections au variant Delta.Wiele osób niepokoi się z powodu wzrostu zakażeń wariantem Delta.
Plusieurs politiciens américains réclament le resserrement du contrôle des armes à feu.Wielu polityków amerykańskich domaga się zaostrzenia kontroli broni palnej.
Plusieurs préfectures ont annoncé que le pass sanitaire sera exigé pour accéder aux centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés, à tous les lieux de culture et de loisirs, aux cafés, bars et restaurants.Liczne prefektury zapowiedziały, że certyfikat sanitarny (fr. le pass sanitaire) będzie wymagany, żeby wejść do centrów handlowych o pow. powyżej 20 000 m2, do wszystkich obiektów kultury i rozrywki, do kawiarni, barów i restauracji.
Plusieurs problèmes majeurs doivent être résolus pour garantir une paix durable au Darfour.Wiele ważnych problemów musi zostać rozwiązanych, żeby zagwarantować trwały pokój w Darfurze.
Plusieurs savaient que l’état de santé de cet politicien se détériorait à l’automne.Wielu wiedziało, że stan zdrowia tego polityka pogorszył się jesienią.
Selon les informations recueillis par les médias locaux, plusieurs bâtiments agricoles et résidentiels ont été endommagés par les feux de forêt.Według informacji zebranych przez lokalne media wiele budynków rolnych i mieszkaniowych zostało uszkodzonych przez pożary lasów.
Si le canal de Suez devait rester fermé encore plusieurs semaines, les navires seraient contraints de contourner l’Afrique pour rejoindre l’Europe.Jeżeli Kanał Sueski musiałby pozostać zamknięty jeszcze przez kilka tygodni, statki byłyby zmuszone do opływania Afryki, żeby dotrzeć do Europy.
Sur les sites d’emplois, on retrouve facilement plusieurs postes vacants et mal payé.Na stronach internetowych z ofertami pracy łatwo natrafić na wiele wolnych i słabo opłacanych stanowisk pracy.
Un enfant a la faculté d’apprendre une, et dans plusieurs cas deux langues avant d’entrer à l’école.Dziecko ma zdolność nauczenia się jednego, a w wielu przypadkach dwóch języków przed rozpoczęciem szkoły.
Un violent orage a frappé la région zurichoise la nuit dernière. Plusieurs routes ont été bloquées en raison de chutes d’arbres.Gwałtowna burza nawiedziła minionej nocy region Zurychu. Z powodu upadku drzew zostało zablokowanych wiele dróg.
Une attestation de vaccination contre la Covid-19 sera exigé dans plusieurs situations et en cas de non-respect de la loi, des sanctions sont prévues. Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 będzie wymagane w wielu sytuacjach i w przypadku nieprzestrzegania prawa zostały przewidziane sankcje.
Une pièce est restée à l’affiche pendant plusieurs mois.Sztuka nie schodziła z afiszu przez kilka miesięcy.

À la prochaine !