Spotkania i rozmowy Prezydenta RP w ONZ / Polish President’s meetings and talks at the UN

Secretary-General António Guterres meets with Andrzej Duda, President of the Republic of Poland, UN photo, 17 April 2024.

Nowy Jork / New York / 17.04.2024

Kwestie bezpieczeństwa w kontekście trwających konfliktów: na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie oraz zrównoważony rozwój stanowiły tematy rozmów Prezydenta Andrzeja Dudy w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

The security issues in the context of the ongoing conflicts: in Ukraine and the Middle East, and sustainable development were the main topics of President Andrzej Duda’s talks at the UN headquarters in New York.

W rozmowie z przedstawicielami polskich mediów Prezydent przekazał, że odbył szereg ważnych spotkań. Poinformował, że głównym tematem rozmów z Sekretarzem Generalnym ONZ António Guterresem była kwestia bezpieczeństwa w kontekście dwóch wielkich kryzysów: rosyjskiej agresji na Ukrainę i konfliktu troczącego się na Bliskim Wschodzie po napaści Hamasu na Izrael.

Speaking to Polish media representatives, the President reported that he held a number of important meetings. He informed that the main topic of talks with UN Secretary-General António Guterres was the issue of security in the context of two major crises: the Russian aggression against Ukraine and the conflict unfolding in the Middle East in the aftermath the Hamas assault on Israel.

„Musimy uczynić wszystko, żeby Rosja nie wygrała wojny na Ukrainie” – mówił Andrzej Duda. Dodał, że „dzisiaj naszym obowiązkiem – jak i całej wspólnoty – jest wspieranie Ukrainy, aby obroniła się przed rosyjską agresją”.

‘We must do our utmost to ensure that Russia does not win the war in Ukraine, said Andrzej Duda’. He added that ‘today it is our duty – as well as that of the entire community – to support Ukraine so that it defends itself against Russian aggression’.

Andrzej Duda poinformował, że podczas rozmów z Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego ONZ Dennisem Francisem oraz Przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej ECOSOC Paulą Narváez zostały omówione bieżące kwestie związane z rozwojem Polski i naszej części Europy.

Andrzej Duda noted that in his talks with UN General Assembly President Dennis Francis and ECOSOC President Paula Narváez, current issues related to the development of Poland and our part of Europe came under discussion.

„Mówiłem o współpracy w ramach Trójmorza, o rozwoju infrastrukturalnym i naszych planach w zakresie rozwoju inwestycji w tej części Europy” – wskazywał Prezydent.

‘I spoke about cooperation within the framework of the Three Seas’ Initiative, about infrastructural development and our plans to encourage growth of investment in this part of Europe,’ the President pointed out.

Zwrócił uwagę, że po raz pierwszy w historii został zorganizowany Tydzień Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Organizowane debaty dotyczą kluczowych obszarów związanych m.in. z infrastrukturą, energią oraz zrównoważonym rozwojem.

He noted that for the first time in history, the UN General Assembly’s Sustainability Week has been organized. The debates organized focus on key areas related to infrastructure, energy and sustainable development, among others.

Rozmowa z Przewodniczącą Rady Gospodarczej i Społecznej ECOSOC Paulą Narváez dotyczyła również m.in. polskiej kadencji w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ, którą rozpoczęliśmy w tym roku i potrwa do 2026 roku. Andrzej Duda podkreślił, że jednym z głównych celów Polski w Radzie są kwestie związane z promowaniem naszych doświadczeń dotyczących programów socjalnych, rozwoju gospodarczego i standardów zarządzania.

The discussions with ECOSOC President Paula Narváez also touched, among other things, on Poland’s term in the UN Economic and Social Council, which began this year and will last until 2026. Andrzej Duda stressed that one of Poland’s main goals in the Council is promoting our experience in social programs, economic development and governance standards.

Podczas wizyty w Nowym Jorku Prezydent Andrzej Duda spotkał się z Wicepremierem, Ministrem Spraw Zagranicznych Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego Aymanem Safadi. Rozmowa przeprowadzona w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ dotyczyła sytuacji bezpieczeństwa w dobie dwóch konfliktów zbrojnych: na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, a także możliwego kryzysu uchodźczego. W czasie rozmów poruszono także temat ostatniego ataku Iranu na Izrael.

During his visit to New York, the President Andrzej Duda met with Ayman Safadi, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Hashemite Kingdom of Jordan. The conversation held at the headquarters of the Permanent Mission of the Republic of Poland to the UN concerned the security situation in the context of two armed conflicts: in Ukraine and the Middle East as well as a possible refugee crisis. The issue of recent Iran’s attack against Israel was also discussed during the talks.

Źródło / source: Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / The official website of the President of the Republic of Poland.

Zdjęcie / photo: Secretary-General António Guterres meets with Andrzej Duda, President of the Republic of Poland, © UN photo, 17/04/2024.