Wyraz „demasiado” w j. hiszpańskim (La palabra „demasiado” en español)

¡Hola a todos!

Z uwagi na to, że wyraz „demasiado” jest często nadużywany i do tego błędnie stosowany, w tym wpisie przyjrzymy się zastosowaniu tego wyrazu w zdaniach hiszpańskich. „Demasiado” oznacza nadmiar czegoś (un exceso), czyli zbyt dużą liczbę lub ilość czegoś.

Wyraz „demasiado”, podobnie jak zaimki „mucho”, „poco”, „varios”, „bastante”, „alguno”, zalicza się w gramatyce hiszpańskiej do tzw. kwalifikatorów (cuantificadores). Są to przysłówki i przymiotniki, które określają ilość lub natężenie danej cechy.

I. Jeżeli „demasiado” występuje przed rzeczownikiem to określa ten rzeczownik i dostosowuje się do niego pod względem rodzaju i liczby, stąd cztery formy: demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas o znaczeniu: „za dużo, „zbyt dużo”, „zbyt wiele”, „zbyt wielu”. Przykłady:

demasiado trabajo – za dużo pracy
demasiada gente – za dużo ludzi
demasiados pacientes – zbyt wielu pacjentów
demasiadas razones – zbyt wiele powodów

II. „Demasiado” może też łączyć się z przymiotnikiem, czasownikiem lub innym przysłówkiem jako przysłówek miary (adverbio de cantidad). Określa wówczas ilość lub natężenie danej cechy i znaczy „zbyt”/„za”, „za dużo, „zbyt dużo”. Występuje zatem w znaczeniu „excesivamente”. W takim przypadku „demasiado” jest zawsze nieodmienny (invariable). Przykłady:

Coches son demasiado caros. – Samochody są zbyt drogie.
Pablo habla demasiado. – Pablo za dużo mówi.
Se habla demasiado poco de ella. – Mówi się o niej zbyt mało.

III. „Demasiado” może również występować w zdaniu bez rzeczownika, zastępując lub reprezentując go, tak jak np. w zdaniu: Hay demasiado. (Jest za dużo). W takich przypadkach dla prawidłowego zrozumienia sensu zdania niezbędna jest znajomość kontekstu wypowiedzi.

IV. Ponadto „demasiado” wchodzi w skład różnych wyrażeń, w których modyfikuje podstawowe znaczenie czasowników, na przykład:

esforzar demasiado la vista: natężać zbytnio wzrok
ir demasiado lejos: przesadzać
salir demasiado: przesolić

Spójrzmy teraz na różne przykłady zdań hiszpańskich z tłumaczeniem na język polski:

Ayer bebí demasiado y hoy me he levantado con la resaca. – Wczoraj za dużo wypiłem i dzisiaj obudziłem się z kacem.
Disculpe, el vino está demasiado caliente. – Przepraszam, to wino jest zbyt ciepłe.
El coche ocupa demasiado espacio. – Samochód zajmuje zbyt dużo miejsca.
El hombre demasiado cortés, falso es. – Człowiek przemiły, fałszem przegniły.
„El hombre que sabía demasiado” es una película de suspenso británica de 1934. – „Człowiek, który wiedział za dużo” to brytyjski film z gatunku thriller z 1934 r.
El tío es demasiado generoso. – Wujek jest zbyt hojny.
El viento es demasiado fuerte. – Wiatr jest zbyt mocny.
Ella tampoco alberga demasiadas esperanzas. – Ona również nie żywi zbyt dużych nadziei.
Es demasiado alto para mí. – To dla mnie za wysoko.
Es demasiado cauteloso/prudente. – Jest zbyt ostrożny.
Eso no sucede con demasiada frecuencia. – Nie dzieje się to zbyt często.
Estar demasiadas horas con el smartphone o tableta es perjudicial para el desarrollo de los niños. – Spędzanie zbyt wielu godzin ze smartfonem lub tabletem jest szkodliwe dla rozwoju dzieci.
Esto es demasiado para mí. – To za dużo dla mnie.
Estoy demasiado cansado. – Jestem zbyt zmęczony.
Hablas demasiado. – Za dużo mówisz.
Hace demasiado calor. – Jest zbyt gorąco.
Hay demasiada gente en Tokio (38 millones de habitantes). – W Tokio jest zbyt wielu ludzi (38 milionów mieszkańców).
Hay demasiados automóviles en Guadalajara. – Jest za dużo samochodów w Guadalajarze.
La burocracia es demasiado compleja, demasiado difícil, para muchas familias desfavorecidas. – Biurokracja jest zbyt skomplikowana, zbyt trudna dla wielu rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Las guarderías son demasiado caras para muchas familias. – Żłobki są zbyt drogie dla wielu rodzin.
Lo siento, pero eso cuesta demasiado. – Przepraszam, ale to kosztuje zbyt dużo.
Lo tomas demasiado en serio. – Traktujesz to zbyt poważnie.
Los desertores no aparecen con demasiada frecuencia. – Dezerterzy nie pojawiają się zbyt często.
Los riesgos de ver demasiada televisión para los niños. – Niebezpieczeństwa związane z oglądaniem przez dzieci zbyt dużo telewizji.
Mi vida no es demasiado dinámica. – Moje życie nie jest zbyt dynamiczne.
Mis pantalones están demasiado apretados. – Moje spodnie są zbyt obcisłe.
No bebas demasiado. – Nie pij zbyt dużo.
Nunca es demasiado tarde. – Nigdy nie jest za późno.
¡Preguntas demasiado! – Zadajesz za dużo pytań!
Sabes que siempre hago demasiada comida. – Wiesz, że zawsze przygotowuję za dużo jedzenia.
Te preocupas demasiado. – Za dużo się przejmujesz.
Tengo demasiado problemas. – Mam zbyt wiele problemów.
Todavía es demasiado temprano para cenar. – Jest jeszcze zbyt wcześnie na jedzenie kolacji.
Vivir en California es demasiado caro. – Życie w Kalifornii jest zbyt drogie.
Ya eres demasiado mayor para eso. – Już jesteś na to za stary.
Ya es demasiado tarde para ver la tele. – Jest już za późno na oglądanie telewizji.
¡Ya es demasiado! – Tego już za wiele! / To przekracza wszelkie granice!

Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
¡Qué tengáis un buen día!