Łuk Triumfalny w Barcelonie (Arco de Triunfo de Barcelona)

El Arco de Triunfo (en catalán Arc de Triomf) es uno de los símbolos imprescindibles de Barcelona. A diferencia de otros arcos de triunfo que son normalmente construidos para conmemorar las victorias militares, el arco en Barcelona tiene un carácter exclusivamente civil. Está situado en una avenida muy amplia, entre el Paseo de San Juan y el Paseo Lluis Companys, cerca del Parque de la Ciudadela (en catalán el Parc de la Ciutadella), en una zona repleta de jardines y paseos pintorescos.

Łuk Triumfalny (hiszp. Arco de Triunfo, katal. Arc de Triomf) jest jednym z nieodzownych symboli Barcelony. W odróżnieniu od innych łuków triumfalnych, zazwyczaj budowanych dla upamiętnienia zwycięstw wojskowych, łuk w Barcelonie ma charakter wyłącznie cywilny. Znajduje się na bardzo szerokiej alei, między ulicami Paseo de San Juan i el Paseo Lluis Companys, blisko Parku Cytadeli (hiszp. el Parque de la Ciudadela, katal. el Parc de la Ciutadella), czyli w strefie pełnej ogrodów i malowniczych promenad.

Es una obra diseñada por el arquitecto José Vilaseca con ocasión de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. La entrada principal a la exposición se efectuaba a través del Arco de Triunfo. Las exposiciones universales eran acontecimientos de enorme impacto social, ya que permitían dar a conocer a los visitantes la ciudad que las albergaba, incluyendo su potencial cultural, económico, científico e industrial.

To dzieło zaprojektowane przez architekta José Vilaseca z okazji Wystawy Światowej w Barcelonie w 1888 r. Główne wejście na wystawę odbywało się przez Łuk Triumfalny. Wystawy światowe były wydarzeniami o olbrzymim oddziaływaniu społecznym, ponieważ pozwalały zwiedzającym na poznanie miasta, które ich gościło, w tym jego potencjału kulturalnego, gospodarczego, naukowego i przemysłowego.

El imponente arco es una estructura de una altura de 30 metros. Fue construido de ladrillo visto, de inspiración mudéjar. El estilo mudéjar apareció en la Península Ibérica en el siglo XII, y fue creado por moros y musulmanes que permanecieron en zonas reconquistadas a los cristianos. El arco está decorado con numerosas esculturas elaboradas a mano por los escultores más famosos de la época.

Imponujący łuk jest budowlą o wysokości 30 metrów. Został wykonany z cegły klinkierowej w stylu mudéjar. Styl mudéjar pojawił się na Półwyspie Iberyjskim w XII wieku i został stworzony przez Maurów i muzułmanów, którzy przebywali na terenach zdobytych od chrześcijan. Łuk ozdobiony jest licznymi rzeźbami wykonanymi ręcznie przez najsłynniejszych rzeźbiarzy tamtej epoki.

En la parte delantera está situado el relieve de Josep Reynés titulada Adhesión de las Naciones al Concurso Universal. Barcelona recibiendo a las naciones. La figura femenina central es una personificación de Barcelona, lo que se denota por el escudo de la ciudad que lleva grabado en su pecho. Está flanqueada por la diosa de la Tierra, Cibeles, coronada con una torre, y Palas Atenea, diosa de la guerra, la civilización, la sabiduría, las artes y la justicia, ataviada con un escudo con las letras P y F, en alusión al Progreso y la Felicidad.

W części frontowej znajduje się płaskorzeźba wykonana przez Josepa Reynésa zatytułowana „Przystąpienie narodów do konkursu powszechnego. Barcelona wita narody”. Środkowa postać kobieca to uosobienie Barcelony, co widać poprzez wyryty na jej piersi herb miasta. Z boku znajduje się bogini ziemi Kybele w koronie w kształcie wieży, a także Palas Atena, bogini wojny, cywilizacji, mądrości, sztuki i sprawiedliwości upiększona w tarczę z literami P i F, nawiązującymi do postępu i szczęścia.

En la parte trasera (ver más adelante), Josep Llimona esculpió una escena que muestre el reparto de recompensas a los participantes de la exposición.
W części tylnej (patrz poniżej) Josep Llimona wyrzeźbił scenę przedstawiającą wręczenie nagród uczestnikom wystawy.

En el lado izquierdo del arco (ver más adelante) se encuentran las esculturas que hacen referencia a las Ciencias y las Artes. La figura central representa a Apolo, dios del sol, la belleza, la música y la poesía. En su mano derecha sostiene una llama, símbolo del progreso que conduce a la Ciencia, mientras que con su mano izquierda señala hacia las Artes, representadas por una mujer con una paleta para la Pintura. También aparecen las musas Euterpe y Terpsícore, representantes de la música y la danza, mientras que la Ciencia está simbolizada por una mujer con una llama en la mano y un anciano recostado sobre un cañón.

Na lewym boku łuku (patrz poniżej) znajdują się rzeźby nawiązujące do nauk i sztuki. Główna postać przedstawia Apolla, boga światła, piękna, muzyki i poezji. W swojej prawej dłoni trzyma płomień, symbol postępu prowadzący do nauki, natomiast lewą dłonią wskazuje na sztukę symbolizowaną przez kobietę z paletą malarską. Występują również muzy Euterpe i Terpsychora, przedstawicielki muzyki i tańca, podczas gdy naukę symbolizują kobieta trzymająca w dłoni płomień i starzec oparty o działo.

El relieve en el lado derecho presenta las escenas las esculturas que hacen referencia a de la Agricultura, la Industria y el Comercio. Se puede también reconocer a Palas Atenea, que sostiene una rama de olivo, símbolo de la Paz; y a Ceres, que lleva unos granos de uva como símbolo de los frutos de la Tierra. La Agricultura está representada por unas figuras que llevan bandejas con alimentos. El Comercio está personificado por el dios Mercurio, y la Industria está simbolizada por una rueda dentada.

Płaskorzeźba po stronie prawej przedstawia sceny nawiązujące do rolnictwa, przemysłu i handlu. Można również rozpoznać Palas Atenę z gałązką oliwną, symbolem pokoju, a także Ceres trzymającą winogrona symbolizujące owoce Ziemi. Rolnictwo utożsamiają postacie niosące tace z żywnością. Handel uosabia bóg Merkury, a przemysł symbolizuje zębate koło.

En las torres angulares del arco se encuentran un total de doce figuras aladas (los ángeles) como alegorías de la Fama, donde unas tocan trompetas mientras que otras sostienen ramas de laurel. Se simboliza así la gloria de Barcelona en el contexto de la Exposición Universal de 1888. En la curva del arco está el escudo de Barcelona, rodeado por los 48 escudos de las demás provincias españolas, 24 escudos en cada una de las caras del arco. Por encima de los relieves se encuentran los escudos de la monarquía española, flanqueado por dos leones con las columnas de Hércules.

Na narożnych wieżach łuku znajduje się łącznie dwanaście skrzydlatych postaci (aniołów) będących alegorią Sławy, spośród których niektóre dmą w trąby, a inne trzymają w dłoniach laurowe wieńce. W ten sposób symbolizowana jest świetność Barcelony w kontekście Wystawy Światowej z 1888 r. Na krzywej łuku znajduje się herb Barcelony otoczony 48 herbami ówczesnych prowincji hiszpańskich (24 herby z każdej strony łuku). Powyżej płaskorzeźb znajdują się herby monarchii hiszpańskiej w otoczeniu dwóch lwów z kolumnami Herkulesa.

En la sección desde el Arco de Triunfo hasta Parque de la Ciudadela se encuentran unas grandes farolas antiguas de hierro forjado y las palmeras bellísimas.
Na odcinku od Łuku Triumfalnego do Parku Cytadeli znajdują się wielkie zabytkowe latarnie z kutego żelaza i przepiękne palmy.

Sin duda, el Arco de Triunfo es uno de las estructuras más representativas en Barcelona. El área que rodea al arco es un lugar favorito de paseos para los Catalanes y los turistas, y tambien un lugar que acoge muchísimos eventos, incluidas las celebraciones del Día Nacional de Cataluña, cada 11 de septiembre. El Arco de Triunfo es utilizado también para carreras populares como la maratón de Barcelona, para fiestas tradicionales como la Fiesta de la Merced (en catalán La Mercè) en honor de la Virgen de Merced y festivales musicales.

Łuk Triumfalny jest niewątpliwie jedną z najbardziej reprezentatywnych budowli w Barcelonie. Teren otaczający łuk jest ulubionym miejscem spacerów Katalończyków i turystów, a także miejscem bardzo wielu wydarzeń, m.in. obchodów Dnia Narodowego Katalonii corocznie 11 września. Łuk Triumfalny jest również wykorzystywany podczas popularnych biegów jak maraton w Barcelonie, tradycyjnych świąt jak np. Fiesta de la Merced (katal. La Mercè), która jest organizowana ku czci Dziewicy Maryi i festiwali muzycznych.