Odmiana czasowników włoskich zakończonych na -ERE

Parco Nazionale del Vesuvio © ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo (Italia)

W języku włoskim czasowniki odmieniają się według określonego modelu koniugacyjnego. Wyróżnia się trzy grupy czasowników tworzące koniugacje. Są to:

czasowniki zakończone na -ARE
– czasowniki zakończone na -ERE
czasowniki zakończone na -IRE

Czasowniki grupy II zakończone na -ERE tworzą czas teraźniejszy trybu oznajmującego (il presente indicativo) przez „odcięcie” od bezokolicznika zakończenia -ERE i dodanie do tematu odpowiednich końcówek.

Wzór odmiany czasownika scrivere [ˈskri:vere] (pisać)

liczba pojedyncza liczba mnoga
io scrivo (ja piszę) noi scriviamo (my piszemy)
tu scrivi (ty piszesz) voi scrivete (wy piszecie)
lui/lei scrive (on/ona pisze) loro scrivono (oni/one piszą)

Uwaga! W trzeciej osobie liczby mnogiej akcent pada na trzecią sylabę od końca, a nie, jak w języku polskim, na drugą.

W języku włoskim występują również czasowniki nieregularne zakończone na -ERE, których odmiana różni się od powyższego wzoru. Różnice najczęściej występują w temacie czasownika. Do grupy tej zalicza się m.in. takie czasowniki, jak „avere” (mieć), „bere” (pić), „dovere” (musieć), „essere” (być), „potere” (móc), „sapere” (wiedzieć, znać) i „volere” (chcieć).

Włoski czas teraźniejszy presente di indicativo stosuje się w takich samych sytuacjach jak w języku polskim, czyli do przedstawiania czynności i zdarzeń zachodzących w chwili mówienia, które mają charakter ogólny, codzienny, zwyczajowy, powtarzający się, do wyrażania ogólnych prawd (m.in. w aforyzmach i przysłowiach), ale także do wyrażania czynności i zdarzeń mających nastąpić w niedalekiej przyszłości np. jutro, za kilka dni lub tygodni. Ponadto stosuje się go przy opisywaniu dzieł sztuki, literatury, filmu itp. należących do przeszłości, ale aktualnych w chwili mówienia oraz przy opowiadaniu wydarzeń z przeszłości w celu przybliżenia i ożywienia narracji.

Odmiana wybranych czasowników grupy II w czasie teraźniejszym

accendere [atˈtʃɛndere] (zapalać, włączać, rozpalać)io accendo, tu accendi, lui/lei accende, noi accendiamo, voi accendete, loro accendono
chiedere [ˈkiɛ:dere] (pytać, prosić, żądać, wymagać)io chiedo, tu chiedi, lui/lei chiede, noi chiediamo, voi chiedete, loro chiedono
chiudere [ˈkiu:dere] (zamykać, kończyć)io chiudo, tu chiudi, lui/lei chiude, noi chiudiamo, voi chiudete, loro chiudono
conoscere [koˈnoʃʃere] (znać)io conosco, tu conosci, lui/lei conosce, noi conosciamo, voi conoscete, loro conoscono
corregere [korˈrɛddʒere] (poprawiać)io correggo, tu correggi, lui/lei corregge, noi correggiamo, voi correggete, loro correggono
correre [ˈkorrere] (biec)io corro, tu corri, lui corre, noi corriamo, voi correte, loro corrono
credere [ˈkre:dere] (wierzyć, sądzić) io credo, tu credi, lui/lei crede, noi crediamo, voi credete, loro credono
decidere [deˈtʃi:dere] (decydować)io decido, tu decidi, lui/lei decide, noi decidiamo, voi decidete, loro decidono
dipingere [diˈpindʒere] (malować)io dipingo, tu dipingi, lui/lei dipinge, noi dipingiamo, voi dipingete, loro dipingono
leggere [ˈlɛddʒere] (czytać)io leggo, tu leggi, lui/lei legge, noi leggiamo, voi leggete, loro leggono
mettere [ˈmettere] (kłaść, położyć, włożyć)io metto, tu metti, lui/lei mette, noi mettiamo, voi mettete, loro mettono
perdere [ˈpɛrdere] (zgubić, stracić)io perdo, tu perdi, lui/lei perde, noi perdiamo, voi perdete, loro perdono
permettere [perˈmettere] (pozwolić, zezwolić, umożliwiać)io permetto, tu permetti, lui/lei permette, noi permettiamo, voi permettete, loro permettono
prendere [ˈprɛndere] (brać, wziąć)io prendo, tu prendi, lui/lei prende, noi prendiamo, voi prendete, loro prendono
promettere [proˈmettere] (obiecywać, przyrzekać)io prometto, tu prometti, lui/lei promette, noi promettiamo, voi promettete, loro promettono
ricevere [riˈtʃe:vere] (otrzymać, dostać, przyjąć)io ricevo, tu ricevi, lui/lei riceve, noi riceviamo, voi ricevete, loro ricevono
ridere [ˈri:dere] (śmiać się)io rido, tu ridi, lui/lei ride, noi ridiamo, voi ridete
loro ridono
ripetere [riˈpɛ:tere] (powtarzać)io ripeto, tu ripeti, lui/lei ripete, noi ripetiamo, voi ripetete, loro ripetono
rispondere [risˈpondere] (odpowiadać)io rispondo, tu rispondi, lui/lei risponde, noi rispondiamo, voi rispondete, loro rispondono
scendere [ˈʃendere] (schodzić, wysiadać) io scendo, tu scendi, lui/lei scende, noi scendiamo, voi scendete, loro scendono
spendere [ˈspɛndere] (wydawać pieniądze, poświęcać czas)io spendo, tu spendi, lui/lei spende, noi spendiamo, voi spendete, loro spendono
vedere [veˈde:re] (widzieć, zobaczyć, patrzeć)io vedo, tu vedi, lui/lei vede, noi vediamo, voi vedete, loro vedono
vendere [ˈvendere] (sprzedawać)io vendo, tu vendi, lui/lei vende, noi vendiamo, voi vendete, loro vendono
vincere [ˈvintʃere] (wygrywać, pokonywać, zwyciężać)io vinco, tu vinci, lui/lei vince, noi vinciamo, voi vincete, loro vincono
vivere [ˈvi:vere] (żyć, mieszkać)io vivo, tu vivi, lui/lei vive, noi viviamo, voi vivete, loro vivono

Przykłady zdań w czasie teraźniejszym z czasownikami grupy II w wersji polsko-włoskiej
Biegam trzy razy w tygodniu, żeby wzmocnić moją kondycję fizyczną.Corro tre volte alla settimana per potenziare la mia forma fisica.
Bierzemy wózek czy koszyk?Prendiamo un carrello o un cestino?
Biorę lekcje włoskiego trzy razy w tygodniu.Prendo lezioni d’italiano tre volte alla settimana.
Co zrobić, jeśli smartfon się nie włącza?Cosa fare se lo smartphone non si accende?
Codziennie czytam wiadomości online.Tutti i giorni leggo le notizie online.
Czyta się w szkole, w domu, w tramwaju, w samolocie, w różnych miejscach na całym świecie.Si legge a scuola, a casa, in tram, in aereo, in luoghi diversi in tutto il mondo.
Czytam proste zdania i krótkie teksty po włosku.Leggo semplici frasi e brevi testi in italiano.
Dwa razy w miesiącu korzystam z samolotu.Prendo l’aereo due volte al mese.
Historia się powtarza.La storia si ripete.
Jest ciemno. Włącz światło.È buio. Accendi la luce.
Jestem wesoły i chętnie się śmieję.Sono allegro e rido volentieri.
Kładę na stół zeszyt i podręcznik. Metto il quaderno e il manuale sul tavolo.
Kupimy bilety w automatach na stacji kolejowej Napoli Afragola.Compriamo i biglietti alle macchinette automatiche a la stazione ferroviaria Napoli Afragola.
Mieszkam za granicą, we Włoszech.Vivo all’estero, in Italia.
Mieszkamy w mieście / na wsi.Viviamo in città / in campagna.
Nauczyciel poprawia błędy gramatyczne i ortograficzne.Il professore corregge errori grammaticali e ortografici.
Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń.Non rispondiamo per il contenuto degli annunci.
Nie znam jeszcze języka włoskiego.Non conosco ancora l’italiano.
Obiecaj mi, że nikomu tego nie powiesz.Promettimi di non dirlo a nessuno.
Obiecuję to tobie.Te lo prometto.
Odpowiadam na wszystkie pytania.Rispondo a tutte le domande.
Oni / one mieszkają we Włoszech, a ja mieszkam w Polsce.Loro vivono in Italia ed io vivo in Polonia.
Piszę do ciebie wiadomość.Ti scrivo un messaggio. / Scrivo un messaggio a te.
Pojadę samochodem / tramwajem / metrem.Prendo la macchina / il tram / la metro.
Pojedziemy pociągiem do Neapolu.Prendiamo il treno per Napoli.
Powtarzajcie za mną.Ripetete dopo di me.
Proszę o informacje na temat tanich hoteli w San Remo. Chiedo informazioni sugli alberghi economici a Sanremo.
Proszę o spokój!Chiedo silenzio!
Przepraszam za moje spóźnienie.Chiedo scusa per il mio ritardo.
Przepraszam, wysiadasz teraz?Scusa, scendi ora?
Przewodnik opisuje zabytki Rzymu.La guida descrive i monumenti di Roma.
Rolnicy wychodzą na ulice.Gli agricoltori scendono in strada.
Sądzę, że tak / nie.Credo di si / no.
Sprzedaję mój aparat fotograficzny.Vendo la mia macchina fotografica.
Ta praca wymaga znajomości języków obcych.Questo lavoro richiede la conoscenza delle lingue straniere.
W Bangladeszu powodzie są przyczyną śmierci dzieci mieszkających na ulicy.In Bangladesh, le inondazioni sono causa di morte dei bambini che vivono in strada.
Wezmę ten jogurt, karton soku pomarańczowego i paczkę ciastek.Prendo questo yogurt, un cartone do succo d’arancia e un pacco di biscotti.
Wezmę udział w konferencji międzynarodowej w Rzymie.Prendo parte ad una conferenza internazionale a Roma.
Wygrywamy z łatwością, gdy znamy naszego przeciwnika.Vinciamo facilmente quando conosciamo il nostro nemico.
Wysiadam z pociągu na stacji Santa Maria Novella we Florencji.Scendo dal treno a la stazione di Firenze Santa Maria Novella.
Wysiadamy na następnym przystanku autobusowym.Scendiamo alla prossima fermata dell’autobus.
Zamykam okno, ponieważ na zewnątrz jest głośno.Chiudo la finestra perché è rumoroso fuori.
Znam go od wielu lat.Lo conosco da molti anni.
Znasz nazwy włoskich regionów?Conosci i nomi delle regioni italiane?

Foto: Parco Nazionale del Vesuvio © ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo (Italia)