Zwrot „insistir en que” w j. hiszpańskim

Vista del parque Güell, Barcelona

Zwrot „insistir en algo” oznacza „nalegać na coś”, „żądać czegoś”, „kłaść nacisk na coś”, „podkreślać coś”.

Zgodnie z Diccionario panhispánico de dudas czasownik „insistir” jest nieprzechodni, nie występuje po nim bezpośrednio dopełnienie, dlatego niezbędne jest użycie po nim przyimka „en”.

Z kolei forma „insistir en que”, wprowadzana spójnikiem „que” (żeby), wymaga zastosowania trybu łączącego subjuntivo, jeżeli podmioty zdania nadrzędnego i podrzędnego są różne. Porównaj:

Pedro insiste en ir a bailar. [indicativo] – Pedro nalega, żeby pójść potańczyć.
Pedro insiste en que vayamos a bailar. [subjuntivo] – Pedro nalega, żebyśmy poszli potańczyć.

Przykłady zdań do analizy w wersji hiszpańsko-polskiej

A causa del toque de queda, mi madre insiste en que yo vuelva temprano.Z powodu godziny policyjnej moja matka nalega, żebym wcześniej wrócił.
Afganistán no quiere interferir en los asuntos internos de otros países e insiste en que el resto de países no interfieran en sus asuntos internos.Afganistan nie chce wtrącać się w sprawy wewnętrzne innych krajów i nalega, żeby pozostałe kraje nie wtrącały się w jego sprawy wewnętrzne.
El Ministerio de Sanidad insiste en su voluntad de diálogo y la capacidad de consenso.Ministerstwo Zdrowia kładzie nacisk na chęć dialogu i zdolność osiągnięcia konsensu.
El ministro ha insistido en la necesidad de suprimir los controles de las fronteras interiores de la Unión Europea.Minister położył nacisk na potrzebę zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej.
Ellos insisten en que la comunidad internacional adopte una posición clara sobre este tema.Nalegają, żeby społeczność międzynarodowa przyjęła jednoznaczne stanowisko w tej kwestii.
Expertos insisten en la importancia de que los niños hagan deporte de forma regular y lleven una dieta sana.Eksperci podkreślają znaczenie regularnego uprawiania sportu i stosowania zdrowej diety przez dzieci.
Los manifestantes insistirán en que el parlamento obligue al Consejo de Ministros a iniciar negociaciones con la Comisión Europea.Protestujący będą żądali, żeby parlament zobowiązał Radę Ministrów do rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską.
Los médicos especialistas en Medicina Interna insisten en que ningún consumo de alcohol es seguro y que cuanto menos, mejor.Lekarze specjaliści chorób wewnętrznych podkreślają, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu i że im mniej, tym lepiej.
Los profesores insisten en que les paguen el bono vacacional.Nauczyciele żądają, żeby wypłacono im dodatek wakacyjny.
Los propietarios de antiguos vehículos insisten en que se operen cambios legislativos y administrativos que flexibilicen la matrícula y el uso de automóviles históricos.Właściciele zabytkowych pojazdów żądają wprowadzenia zmian legislacyjnych i administracyjnych, które ułatwią rejestrację i użytkowanie pojazdów historycznych.
Los sindicatos insisten en que las centrales de carbón sigan funcionando.Związki zawodowe żądają, żeby kopalnie węgla nadal funkcjonowały.
Mi amiga insiste en que vayamos al cine mañana en la noche.Moja koleżanka nalega, żebyśmy poszli do kina jutro w nocy.
Todavía insisten en que vayamos a votar por este candidato.Wciąż nalegają, żebyśmy poszli głosować na tego kandydata.

¡Hasta la próxima!