Instytut Francuski w Polsce (L’Institut français de Pologne)

L’Institut français de Pologne est un établissement français de coopération et d’action culturelle implanté en deux villes, à Varsovie et à Cracovie. L’Institut Français de Varsovie a été créé en 1924 par l’Université de Paris à l’initiative de l’Association France-Pologne de Paris, tandis que l’Institut Français de Cracovie en 1946.

Instytut Francuski w Polsce jest francuską instytucją działającą na rzecz współpracy i wymiany kulturalnej, mającą siedziby w dwóch miastach, w Warszawie i Krakowie. Instytut Francuski w Warszawie został utworzony w 1924 r. przez władze Uniwersytetu Paryskiego z inicjatywy Stowarzyszenia Francja-Polska w Paryżu, natomiast Instytut Francuski w Krakowie utworzono w 1946 r.

Dans les années 1994-2009, le siège de l’Institut Français de Varsovie se trouvait dans l’immeuble de style Art Nouveau, 38 rue Senatorska. Depuis le 28 septembre 2009, l’Institut est situé en plein centre-ville de Varsovie, 12 rue Widok. À compter de 2012, l’Institut français de Varsovie a changé son nom à l’Institut français de Pologne. En fusionnant avec le service culturel de l’ambassade de France, l’Institut a pris en charge la coopération universitaire et scientifique.

W latach 1994-2009 siedziba Instytutu Francuskiego w Warszawie znajdowała się w budynku w stylu secesyjnym przy ulicy Senatorskiej 38. Od dnia 28 września 2009 r. Instytut mieści się w samym centrum Warszawy przy ulicy Widok 12. W 2012 r. Instytut Francuski w Warszawie zmienił swoją nazwę na Instytut Francuski w Polsce. W wyniku połączenia z działem ds. współpracy kulturalnej ambasady Francji Instytut przejął odpowiedzialność za współpracę uniwersytecką i naukową.

Dans l’offre de l’Institut, on trouve des cours de français général et de spécialité, des cours de français pour adultes comme pour enfants et adolescents, des ateliers de conversation, de grammaire et de civilisation, des cours de français des affaires, français juridique et français de la sociologie. L’Institut offre également des cours sur mesure aux entreprises et aux administrations. Le centre d’examen de l’Institut français offre la possibilité de passer des examens de certification du niveau de connaissance de français.

W ofercie Instytutu znajdują się kursy języka francuskiego ogólnego i specjalistycznego, kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia z konwersacji, gramatyki i cywilizacji francuskiej, kursy języka ekonomicznego, prawniczego i socjologicznego. Instytut organizuje również kursy na zamówienie dla firm i pracowników administracji publicznej. Ośrodek egzaminacyjny Instytutu Francuskiego umożliwia zdawanie egzaminów zaświadczających o znajomości języka francuskiego.

La Médiathèque de l’Institut est un espace de travail ouvert à tous, offrant l’accès à des livres, dictionnaires, magazines, guides, manuels de français, presse, CD de musique, livres audio, films sur DVD. Bibliothèques adultes et enfants, bibliothèque de l’apprenant avec des documents classés par niveau d’apprentissage. Le rayon « Polonica » nous permet de nous plonger dans la culture et la littérature polonaise traduite vers le français. À la médiathèque se déroulent des rencontres avec des écrivains, débats et conférences.

Mediateka Instytutu to ogólnodostępna przestrzeń do pracy z dostępem do książek, słowników, magazynów, przewodników, francuskich podręczników, prasy, CD z muzyką, audiobooków, filmów na DVD. To biblioteka dla dorosłych i dla dzieci, biblioteka dla uczących się języka francuskiego z materiałami ułożonymi według stopnia zaawansowania. Dział „Polonica” pozwala nam zagłębić się w kulturze i literaturze polskiej przetłumaczonej na język francuski. W mediatece odbywają się spotkania z pisarzami, debaty i konferencje.

L’Institut français a aussi pour mission de promouvoir la culture française afin de développer la coopération culturelle française et polonaise. Il soutient les échanges culturels dans les domaines du spectacle vivant, de la musique classique et contemporaine, de la cinématographie, de la peinture, dans les secteurs de la création numérique et du design. Il encourage les artistes français à rencontrer les artistes polonais. La promotion du livre en langue française (littérature, sciences humaines et sociales, livres pour enfants, jeunesse et adultes, bandes destinées), et le débat d’idées sont également des axes prioritaires de l’Institut.

Misją Instytutu Francuskiego jest również promowanie kultury francuskiej w celu rozwoju francusko-polskiej współpracy kulturalnej. Wspiera on wymianę kulturalną w dziedzinie sztuk scenicznych, muzyki klasycznej i współczesnej, kinematografii, malarstwa, w sektorze sztuk audiowizualnych i designu. Zachęca artystów francuskich do spotkań z artystami polskimi. Promocja książki w języku francuskim (literatura, nauki humanistyczne i społeczne, książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, komiksy), a także wymiana poglądów w postaci debat są również priorytetowymi kierunkami działań Instytutu.

L’Institut français soutient l’apprentissage du français en Pologne en collaborant avec de nombreux acteurs : ministère de l’Education nationale et des Sciences, autorités éducatives polonaises, établissements scolaires (dont le réseau des sections bilingues francophones), Alliances françaises, départements universitaires de français, associations polonaises de professeurs de français. Il organise des formations d’enseignants, soutient le développement de projets péri-scolaires (concours et festivals, rencontres entre élèves et artistes francophones) et pilote le développement des certifications de français.

Instytut Francuski wspiera nauczanie języka francuskiego w Polsce i współpracuje z wieloma instytucjami: Ministerstwem Edukacji i Nauki i polskimi władzami oświatowymi, placówkami edukacyjnymi (w tym siecią szkół dwujęzycznych), ośrodkami Alliances françaises, uniwersyteckimi instytutami i katedrami romanistyki i polskimi stowarzyszeniami nauczycieli języka francuskiego. Organizuje szkolenia dla nauczycieli, wspiera rozwój projektów pozaszkolnych (konkursy i festiwale, spotkania uczniów z francuskojęzycznymi artystami) oraz nadzoruje przyznawanie certyfikatów z języka francuskiego.

De plus, l’Institut français de Pologne favorise la coopération universitaire et scientifique. Elle comprend les différentes formes de coopération entre universités françaises et polonaises, des bourses du gouvernement français, les doubles diplômes universitaires franco-polonais. Entre autres, il existe un programme franco-polonais du nom de POLONIUM qui permet  aux équipes de recherche bilatérales de trouver les moyens (séjours et voyages) pour rendre visite à l’équipe partenaire, en France comme en Pologne. Le pôle coopération universitaire scientifique organise également des séminaires scientifiques de haut niveau qui favorisent les échanges entre chercheurs français et polonais. Il est également le coordinateur du Salon « Études et Carrières » et des Journées Campus France dans différentes villes de Pologne.

Ponadto Instytut Francuski w Polsce wspiera współpracę uniwersytecką i naukową. Obejmuje ona różne formy współpracy między uniwersytetami francuskimi a polskimi, stypendia rządu francuskiego, podwójne dyplomy francusko-polskie. Między innymi istnieje polsko-francuski program „PHC Polonium”, umożliwiający zespołom naukowców z obu krajów sfinansowanie wyjazdów (pokrycie kosztów podróży i pobytu) zarówno we Francji, jak i w Polsce. Dział ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej organizuje również seminaria naukowe, które ułatwiają wymianę pomiędzy polskimi i francuskimi naukowcami. Dział jest też koordynatorem Salonu „Studia i Kariera” oraz Dni Campus France w różnych miastach Polski.

Il y a aussi un bureau de Campus France au sein de l’Institut français de Pologne qui informe des étudiants polonais envisageant de faire des études supérieures en France.

W ramach Instytutu Francuskiego w Polsce istnieje również biuro Campus France, które udziela informacji polskim studentom zamierzającym podjąć studia we Francji.

L’Institut français de Pologne fait partie d’un réseau mondial de 96 Instituts français  ayant pour mission la promotion de la langue, la culture et la pensée françaises à travers le monde.

Instytut Francuski w Polsce wchodzi w skład światowej sieci 96 Instytutów Francuskich, których misją jest promocja języka, kultury i myśli francuskiej na świecie.