Heißt es der, die oder das Metro?

Die U-Bahn München © Stadtwerke München

Rodzaj rzeczownika w języku niemieckim nie zawsze pokrywa się z rodzajem w języku polskim. Z tego względu należy zawsze uczyć się rzeczowników wraz z ich rodzajnikami.

Jakiego rodzaju jest rzeczownik „Metro” w języku niemieckim? Jaki postawimy przed nim rodzajnik?

Prawidłowa odpowiedź to „die Metro”.

Należy zauważyć, że w krajach niemieckojęzycznych najczęściej usłyszymy wyraz „die U-Bahn” („die Untergrundbahn”), a nie wyraz „die Metro”,  który pochodzi od francuskiego „métro”. W prasie niemieckiej używa się również nazw własnych np. „Subway“ w odniesieniu do metra w Nowym Jorku i „die Underground” dla oznaczenia metra londyńskiego.

Przykłady zdań w wersji niemiecko-polskiej

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine fordern die Grünen U-Bahnhöfe und Tiefgaragen als Schutzräume zu nutzen.W odpowiedzi na wojnę na Ukrainie Zieloni wzywają do wykorzystywania stacji metra i podziemnych garaży jako schronów.
An mehreren Frankfurter U-Bahn-Stationen werden Fitnesstipps auf Infoscreens gezeigt.Na wielu stacjach frankfurckiego metra wyświetlane są na ekranach informacyjnych wskazówki dotyczące fitnessu.
Das Berliner U-Bahn-Museum befindet sich seit 1997 im ehemaligen Stellwerk Olympia-Stadion. Die über 100-jährige Berliner U-Bahn-Geschichte wird mit Fahrscheinautomaten, historischer Dienstkleidung und U-Bahn-Netzplänen ab 1936 dokumentiert.Muzeum Berlińskiego Metra (Berliner U-Bahn-Museum) znajduje się od 1997 r. w byłej nastawni stacji Stadion Olimpijski. Ponad 100-letnią historię berlińskiego metra dokumentują automaty biletowe, historyczna odzież służbowa i mapy sieci metra od 1936 r.
Das Pariser U-Bahn-Netz besteht aus 16 Linien und 308 Stationen und ist eines der größten Netze der Welt.Paryska sieć metra składa się z 16 linii i 308 stacji i jest jedną z największych sieci na świecie.
Das schnellste Fortbewegungsmittel in Paris ist die Metro.Najszybszym środkiem lokomocji w Paryżu jest metro.
Das Wiener U-Bahn-Netz verfügt über fünf Linien, die unterirdisch verlaufen.Wiedeńska sieć metra składa się z pięciu linii, które przebiegają pod ziemią.
Die Berliner U-Bahn wurde 1902 eröffnet und ist heute auf ein Netz von neun Linien mit 175 Bahnhöfen ausgedehnt.Metro w Berlinie zostało otwarte w 1902 r. i rozbudowano je do obecnych dziewięciu linii i 175 stacji metra.
Die Fahrscheine in Lille gelten für die Metro, die Straßenbahn und den Bus. Bilety w Lille są ważne na metro, tramwaje i autobusy.
Die Fahrt vom Taksim-Platz zum Flughafen Istanbul dauert mit der neuen U-Bahn-Linie rund 40 Minuten.Przejazd od placu Taksim do portu lotniczego Stambuł zajmuje nową linią metra około 40 minut.
Die London Underground ist mit mehr als 160 Jahren die älteste U-Bahn der Welt.Metro w Londynie (London Underground) ma ponad 160 lat i jest najstarszym metrem świata.
Die Metro Barcelona, 1924 eröffnet, hat für den touristischen Verkehr eine große Bedeutung.Metro w Barcelonie, uruchomione w 1924 r., ma duże znaczenie dla ruchu turystycznego.
Die Metro de Medellín hat zwei Linien mit insgesamt 42 km Schienennetz. Sie ist die einzige Hochbahn Kolumbiens.Metro w Medellín składa się z dwóch linii i łącznie 42 km tras szynowych. Jest to jedyna kolej nadziemna w Kolumbii.
Die Metro-Warschau wurde 1995 eröffnet und umfasst derzeit zwei Linien mit einer Länge von 38 Kilometern und 36 Stationen. 2022 begann der Bau der Linie M3 im Stadtbezirk Praga-Süd. Metro Warszawskie zostało otwarte w 1995 r. i obecnie składa się z dwóch linii o długości 38 km i 36 stacji. W 2022 r. ruszyła budowa linii M3 w dzielnicy Praga-Południe.
Die 13 Linien der Tokioter U-Bahn werden täglich von durchschnittlich 8,5 Millionen Fahrgästen genutzt.Z 13 linii tokijskiego metra korzysta codziennie średnio 8,5 mln pasażerów.
Die Pariser Metro ist berühmt für ihre kunstvoll verzierten Schilder vor den Stationseingängen.Paryskie metro jest słynne z kunsztownie zdobionych szyldów przed wejściami na stacje.
Die Shanghai Metro ist das das längste U-Bahn-Netz der Welt.Metro w Szanghaju jest najdłuższą siecią metra na świecie.
Die Stadtwerke München (SWM) erneuern und erweitern die Flotte der Münchner U-Bahn.Stadtwerke München (SWM) odnawiają i powiększają flotę monachijskiego metra.
Die U-Bahn ist die effizienteste und schnellste Art, sich in der Stadt fortzubewegen. Metro jest najskuteczniejszym i najszybszym sposobem przemieszczania się po mieście.
Die U-Bahn München verfügt über 100 Kilometer Streckenlänge und 100 Stationen. Im Jahr 2019 beförderte sie 429 Millionen Fahrgäste.Metro w Monachium składa się z ponad 100 km sieci i 100 stacji. W 2019 r. przewiozło 429 mln pasażerów.
Hamburg hat 200 Millionen Euro in vollautomatische U-Bahn investiert.Hamburg zainwestował 200 mln Euro w pełni automatyczne metro.
In New York gab es in den vergangenen Monaten vermehrt Diskussionen über die Sicherheit im Subway-Netz.W Nowym Jorku w minionych miesiącach miały miejsce liczne dyskusje na temat bezpieczeństwa w sieci metra.
Wegen des Anstiegs von Gewalttaten sollen in der New Yorker U-Bahn künftig mehr Polizeibeamte patrouillieren.Z powodu wzrostu aktów przemocy będzie więcej patroli policyjnych w nowojorskim metrze.
Wegen des Warnstreiks sind viele Menschen auf alternative Verkehrsmittel wie U-Bahn, Straßenbahn und Bus umgestiegen.Z powodu strajku ostrzegawczego wiele osób wybrało alternatywne środki transportu, takie jak metro, tramwaje i autobusy.
Zu den zwei schönsten Berliner U-Bahn-Stationen gehören Heidelberger Platz und Rathaus Spandau.Do dwóch najpiękniejszych stacji berlińskiego metra należą Heidelberger Platz i Rathaus Spandau.

Ich wünsche Dir alles Gute!