Zwrot „s’il vous plaît” w j. francuskim (Locution «s’il vous plaît»)

Vue du château de Chenonceau sur le Cher depuis les jardins de Diane de Poitiers

Zwroty grzecznościowe to bardzo ważny element języka i komunikacji. Służą okazaniu szacunku naszemu rozmówcy oraz ustanowieniu formalnej relacji między nim a nami. Zwroty powitalne, pożegnalne, prośby, gratulacje czy zaproszenia są wyrazem dobrego wychowania i świadczą o pozytywnym i życzliwym stosunku nadawcy do odbiorcy.

W języku francuskim w bardzo wielu sytuacjach stosuje się zwrot grzecznościowy „s’il vous plaît”, który służy do wyrażania próśb, rad i poleceń. Przy traktowaniu kogoś per ty, przybiera formę „s’il te plaît”. Zwrot stosuje się na początku, w środku lub na końcu zdania.

Jeśli chodzi o pisownię, to w zwrocie tym nie stosujemy łącznika. Ponadto ostatni wyraz możemy zapisać z tzw. akcentem przeciągłym (fr. accent circonflexe), często nazywanym „daszkiem” lub bez niego – obie pisownie są poprawne. Forma „plaît” pochodzi od czasownika „plaîre” (podobać się). Z kolei zapisy „SVP” lub „svp” to skrót tego zwrotu.

Przykłady zdań w wersji francusko-polskiej

Assieds-toi, s’il vous plaît. Usiądź, proszę.
Conduis la voiture au garage, s’il te plaît. Wprowadź proszę samochód do garażu.
Donnez-le-lui, s’il te plaît, comme un petit cadeau de notre part. Proszę mu to przekazać jako mały upominek od nas.
Donnez-moi ce document, s’il vous plaît !Proszę mi dać ten dokument!
Donnez-nous votre réponse s’il vous plaît avant le 31 décembre.Proszę dać nam odpowiedź przed 31 grudnia.
Doucement, s’il te plaît. Jedź proszę spokojnie.
Indiquez votre date de naissance, s’il vous plaît.Proszę podać pana/pani date urodzenia.
Invente quelque chose, s’il te plaît !Proszę wymyśl coś.
L’addition, s’il vous plaît.Poproszę rachunek.
Laissez-moi terminer, s’il vous plaît.Proszę mi pozwolić skończyć.
Observez les règles, s’il vous plaît.Proszę przestrzegać zasad.
Partez, s’il vous plaît !Proszę wyjść!
Pourrais-tu m’aider, s’il te plaît ?Czy mógłbyś mi proszę pomóc?
Pourriez-vous me donner l’heure, s’il vous plaît ?Czy mógłby mi pan / mogłaby mi pani podać godzinę?
Pouvez-vous me passer le sel, s’il vous plaît ?Czy może mi pan/-i podać sól?
Pouvez-vous parler moins vite, s’il vous plaît ?Czy mógłby pan / mogłaby pani mówić wolniej, proszę?
Puis-je avoir votre attention, s’il vous plaît ?Czy mogę prosić pana / panią / państwa o uwagę?
Puis-je vous demander une faveur, s’il vous plaît ?Czy mogę prosić pana / panią / państwa o przysługę?
Répétez, s’il vous plait. Proszę powtórzyć.
S’il te plaît, écoute-moi.Proszę posłuchaj mnie.
S’il te plaît, maman !Proszę cię, mamo!
S’il vous plaît, laissez-moi passer je suis pressée !Proszę mnie przepuścić, spieszę się!
S’il vous plaît, pourriez-vous
me passer ce plat ?
Czy może mi pan/-i podać tę potrawę?
Servez-nous vite, s’il vous plaît.Proszę nas szybko obsłużyć.
Silence, s’il vous plaît ! Proszę o ciszę! / Proszę o spokój!
Suivez-moi, s’il vous plaît.Proszę za mną.
Tu peux m’aider, s’il te plaît ? Czy możesz mi pomóc, proszę? / Proszę, czy możesz mi pomóc?
Un café au lait, s’il vous plaît.Proszę kawę z mlekiem.
Un moment, s’il vous plaît. Chwileczkę, proszę.
Un ticket de métro, s’il vous plaît.Proszę jeden bilet na metro.
Une soupe à l’oignon et une quiche lorraine, s’il vous plaît.Proszę zupę cebulową i placek lotaryński.
Votre carte d’identité, s’il vous plaît.Poproszę pański dowód osobisty.
Votre date et lieu de naissance, s’il vous plaît. Pana / pani data i miejsce urodzenia, proszę.
Voulez-vous m’aider ?Czy zechce mi pan/-i pomóc?

À la prochaine !

Photo : Vue du château de Chenonceau sur le Cher depuis les jardins de Diane de Poitiers