Zwrot „im gegenseitigen Einvernehmen” w j. niemieckim

Schloss Charlottenburg, Berlin – die größte und bedeutendste Schlossanlage der einstigen brandenburgischen Kurfürsten, preußischen Könige und deutschen Kaiser in Berlin.

Zwrot „im gegenseitigen Einvernehmen” służy do wyrażenia, że coś dokonuje się za porozumieniem stron, za obopólną zgodą stron. Zwrot ten występuje w tekstach prawnych i ma przede wszystkim zastosowanie w systemie prawa pracy. Za porozumieniem stron, czyli za zgodą pracodawcy i pracownika, można np. rozwiązać umowę o pracę. Zwrot ten używany jest również w innych kontekstach prawnych, np. w umowach najmu, porozumieniach międzynarodowych itd.

Przykłady zdań / Beispiele der Sätze

Decyzja o rozpoczęciu kampanii promocyjnej została podjęta przez organizatorów za porozumieniem stron. Die Entscheidung, eine Werbekampagne zu starten, wurde im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den Organisatoren getroffen.
Fakt, że rządy obu państw zobowiązały się ustalić nowy przebieg granicy za porozumieniem stron, powinien wreszcie przynieść pokój.Die Tatsache, dass die Regierungen der beiden Staaten sich verpflichtet haben, einen neune Grenzverlauf im gegenseitigen Einvernehmen zu definieren, soll nun endlich Frieden bringen.
Istnieją różne możliwości rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Arbeitsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufzulösen.
Jego umowa została rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym za porozumieniem stron.Sein Vertrag wurde mit sofortiger Wirkung und im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.
Każdą umowę można rozwiązać za porozumieniem stron.Jeder Vertrag kann im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst werden.
Mecz piłkarski został przesunięty za porozumieniem stron.Das Fußballspiel wurde im gegenseitigen Einvernehmen verschoben.
Od 2018 r. pomiędzy Stolicą Apostolską a Chińską Republiką Ludową istnieje porozumienie, na mocy którego mianowanie biskupów powinno następować za porozumieniem stron.Seit 2018 gibt es ein Abkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik China, wonach die Ernennung von Bischöfen im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen sollte.
Rozwiązali umowę o pracę za porozumieniem stron.Sie haben den Arbeitsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst.
Sędziowie i rzecznicy generalni są mianowani za porozumieniem stron przez rządy krajów członkowskich na sześcioletnią kadencję.Die Richter und Generalanwälte werden von den Regierungen der
Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt.
Strony mogą zmienić niniejsze porozumienie za obopólną zgodą w formie pisemnej w dowolnym momencie.Die Vertragsparteien können dieses Abkommen im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit schriftlich ändern.
Termin ten za porozumieniem stron może zostać wydłużony maksymalnie do 12 miesięcy.Diese Frist kann im gegenseitigen Einvernehmen auf maximal 12 Monate erstreckt werden.
Umowę najmu mieszkania rozwiązano za porozumieniem stron. Man hat den Wohnungs-Mietvertrag im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben.
Zmiana umowy następuje wyłącznie za porozumieniem stron.Eine Abänderung des Vertrages kann nur im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen.

Foto: Schloss Charlottenburg, Berlin