Złota Brama w Jerozolimie (Goldenes Tor in Jerusalem)

Die Mauern der Altstadt von Jerusalem, der Tempelberg mit dem Felsendom und das Goldene Tor (rechts)

Die Altstadt von Jerusalem ist mitsamt Tempelberg von einer circa 4,5 Kilometer langen Befestigungsmauer umgeben. Sie wurden in den Jahren 1537 bis 1541 unter dem osmanischen Sultan Süleyman dem Prächtigen (1494-1566) errichtet, größtenteils auf den byzantinischen und römischen Fundamenten von Mauern und Befestigungsanlagen.

Stare Miasto Jerozolimy wraz ze Wzgórzem Świątynnym otoczone są murami obronnymi o długości ok. 4,5 km. Zostały one wybudowane w latach 1537-1541 w okresie panowania osmańskiego sułtana Sulejmana Wspaniałego (1494-1566), w dużej mierze na bizantyjskich i i rzymskich fundamentach murów i fortyfikacji.

Goldenes Tor von außen in der historischen Stadtmauer von Jerusalem

In den historischen Teil der Altstadt von Jerusalem führen acht Tore: das Damaskustor, das Herodestor und das Neue Tor im Norden, das Jaffator im Westen, im Süden das Dungtor und das Zionstor und im Osten das Goldene Tor und das Löwentor.

Do historycznej części Starego Miasta Jerozolimy prowadzi osiem bram: Brama Damasceńska, Brama Heroda i Brama Nowa od północy, od zachody Brama Jafska, od południa Brama Gnojna i Brama Dawida, a od wschodu Brama Złota i Brama Lwów.

Unter ihnen ist das Goldene Tor das einzige, das nicht passierbar ist, weil es auf Befehl Sultan Süleymans des Prächtigen im 16. Jahrhundert dauerhaft zugemauert wurde. Das Goldene Tor ist das älteste Tor und befindet sich an der östlichen Stadtmauer am muslimischen Altstadtviertel, schräg gegenüber vom Ölberg. Es ist das einzige Tor, das direkt auf den Tempelberg führt.

Wśród nich Złota Brama jest jedyną nieprzejezdną, ponieważ z rozkazu sułtana Sulejmana Wspaniałego została w XVI wieku na trwałe zamurowana. Złota Brama jest najstarszą bramą i znajduje się po stronie wschodniej murów miejskich w dzielnicy muzułmańskiej Starego Miasta, na skos od Góry Oliwnej. Jest to jedyna brama prowadząca bezpośrednio na Wzgórze Świątynne.

Goldenes Tor von außen

Im Hebräischen wird das Tor Sza’ar ha-Rachamim genannt, also Tor des Erbarmens (auch Tor der Barmherzigkeit oder Gnadentor). Nach der Tradition kamen die Juden hier, um zu beten. Sie baten Gott um die Gnade. Auch im Arabischen wird es das Tor des Erbarmens (Bab al Rahma) genannt. Im Englischen wird es „Golden Gate” oder „Gate of Mercy” genannt.

W języku hebrajskim brama jest nazywana Sza’ar ha-Rachamim, czyli Bramą Miłosierdzia. Zgodnie z tradycją Żydzi przychodzili tutaj modlić się, błagając Boga o miłosierdzie. Również w języku arabskim jest ona nazywana Bramą Miłosierdzia (Bab al Rahma). W języku angielskim nazywana jest „Golden Gate” lub „Gate of Mercy”.

Das Goldene Tor hat eine besondere Bedeutung für alle drei Religionen – Judentum, Christentum und Islam. Der jüdischen Tradition zufolge wird der Messias am Tag des Jüngsten Gerichts durch dieses Tor in Jerusalem Einzug halten. Daher möchte jeder Jude auf dem jüdischen Friedhof am Ölberghang begraben werden, von dem der Tempelberg zu sehen ist.

Złota Brama ma szczególne znaczenie dla trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Według tradycji żydowskiej w dniu Sądu Ostatecznego tą bramą wjedzie Mesjasz do Jerozolimy. Dlatego też każdy Żyd chciałby być pochowany na cmentarzu żydowskim na zboczu Góry Oliwnej, z którego widać Wzgórze Świątynne.

Goldenes Tor von außen

Ihren Glauben stützen die Juden auf die Prophezeiung im Buch Hesekiel, dass das Goldene Tor verschlossen sein soll, weil Gott selbst hindurch gezogen ist und nur der Fürst in Zukunft sich dort niederlassen darf.

Swoje wierzenia Żydzi opierają na proroctwie Księgi Ezechiela, która mówi, że Złota Brama ma być zamknięta, ponieważ przeszedł przez nią Bóg, a w przyszłości jedynie władca może w niej zasiadać.

„Und er führte mich wieder zu dem äußeren Tor des Heiligtums im Osten; es war aber zugeschlossen. Und der Herr sprach zu mir: Dies Tor soll zugeschlossen bleiben und nicht aufgetan werden, und niemand soll dort hineingehen. Denn der Herr, der Gott Israels, ist dort eingezogen; darum soll es zugeschlossen bleiben. Nur der Fürst darf sich, weil er der Fürst ist, dort niederlassen und das Opfermahl essen vor dem Herrn. Durch die Vorhalle des Tores soll er hineingehen und durch sie wieder herausgehen.“ (Hesekiel 44,1-3).

„Potem zaprowadził mnie do zewnętrznej bramy przybytku, która skierowana jest na wschód; była jednakże zamknięta. I rzekł do mnie Pan: Ta brama ma być zamknięta. Nie powinno się jej otwierać i nikt nie powinien przez nią wchodzić, albowiem Pan, Bóg Izraela, wszedł przez nią. Dlatego winna ona być zamknięta. Jedynie władca może w niej zasiadać do uczty przed obliczem Pana. Wchodzić jednak winien przez przedsionek przy bramie i tą samą drogą znowu wychodzić”. (Ezechiel 44,1-3).

Nach der christlichen Überlieferung ist Jesus, als er das letzte Mal nach Jerusalem kam, durch dieses Tor auf einem Esel hineingeritten. Die Christen feiern das Gedächtnis des Einzugs Jesu Christi in Jerusalem am Palmsonntag mit Palmweihe und Prozessionen.

Zgodnie z tradycją chrześcijańską przez tę bramę wjechał Jezus na osiołku, gdy przybył do Jerozolimy po raz ostatni. Chrześcijanie obchodzą pamiątkę tego wjazdu w Niedzielę Palmową poprzez święcenie palm i procesje.

Von der Außenseite des Goldenen Tores befindet sich ein weiträumiger muslimischer Friedhof. Die muslimische Tradition, die Verstorbenen dort zu begraben, reicht bis ins 7. Jahrhundert zurück. Nach muslimischer Überzeugung findet letztes Gericht am Goldenen Tor statt. Viele Muslime wollen gerade daher dort begraben werden.

Od strony zewnętrznej Złotej Bramy znajduje się rozległy cmentarz muzułmański. Muzułmańska tradycja chowania w pobliżu Złotej Bramy zmarłych sięga VII wieku. Według przekonań muzułmańskich Sąd Ostateczny odbędzie się przy Złotej Bramie. Wielu muzułmanów chce właśnie dlatego tam być pochowanych.

„Am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denjenigen, die glauben, sagen: „Wartet auf uns, daß wir (unser Licht) von eurem Licht nehmen.” Es wird (zu ihnen) gesagt werden: „Geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht.” Da wird zwischen ihnen eine (Schutz)mauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und zu dessen Außenseite, davor, die Strafe ist.” (Sure 57:13).

„W tym Dniu obłudni mężczyźni i obłudne kobiety powiedzą do wierzących: „Poczekajcie na nas, abyśmy mogli wchłonąć, chociaż trochę, waszego blasku. Usłyszą odpowiedź: „Jeśli możecie, to zawróćcie i odnajdźcie własny blask.” I wtedy pomiędzy nimi zostanie wzniesiony mur z bramą. Od jego wewnętrznej strony będzie miłosierdzie, a od strony zewnętrznej cierpienie.” (Sura 57:13).

Es gibt keine genauen Daten, wann das Goldene Tor entstanden ist. Wissenschaftler behaupten, dass das Tor in seiner heutigen Form in der spätbyzantinischen Zeit (6. Jahrhundert n. Chr.) oder in der früharabischen Zeit (7. Jahrhundert n. Chr.) erbaut wurde. Einige glauben, dass das Goldene Tor im Jahr 520 n. Chr. als Teil der Bauprojekte des römischen Kaisers Justinian I. in Jerusalem erbaut wurde. Das Tor ist auf der Mosaikkarte von Madaba dargestellt, die aus dem mittleren 6. Jahrhundert n. Chr. stammt.

Nie ma dokładnych danych odnośnie czasu powstania Złotej Bramy. Badacze uważają, że brama w swojej obecnej formie została zbudowana w późnym okresie bizantyjskim (VI w. n.e.) albo wczesnym arabskim (VII w.). Niektórzy uważają, że Złota Brama powstała w roku 520 n.e. jako jeden z projektów budowlanych w Jerozolimie rzymskiego cesarza Justyniana I. Brama jest przedstawiona na mozaikowej mapie z Madaby, która pochodzi z VI wieku n.e.

Das Goldene Tor wurde zum ersten Mal unter der abbassidischen Herrschaft im 9. Jahrhundert zugemauert. Es wurde erst von den christlichen Kreuzfahrern im Jahr 1102 geöffnet, die Jerusalem im Jahr 1099 erobert haben. Der Durchgang der Prozessionen durch das Tor fand nur zweimal jährlich: während der Palmsonntagsprozession und des Festes der Kreuzerhöhung.

Złota Brama została po raz pierwszy została zamurowana w IX wieku podczas rządów Abbasydów. Uruchomili ją dopiero chrześcijańscy krzyżowcy w 1102 r., którzy zdobyli Jerozolimę w 1099 r. Przejście procesji przez bramę odbywało się jednak tylko dwa razy w roku: podczas procesji Niedzieli Palmowej i święta Podwyższenia Krzyża.

Nach der Eroberung Jerusalems durch Saladins Armee im Jahr 1187 wurde das Goldene Tor wieder dauerhaft geschlossen und im Torhaus wurde eine Moschee gegründet. Aus diesem Grund wurde das Torhaus nicht zerstört, als Al-Muʿazzam (Emir von Syrien und Palästina aus der Dynastie der Ayyubiden) 1219 die Stadtmauern von Jerusalem niederlegen ließ. Von da an blieb Jerusalem bis zum Bau der neuzeitlichen Stadtmauer unter den Osmanen im 16. Jahrhundert für mehr als 300 Jahre eine Stadt ohne Befestigungsanlagen.

Po zajęciu Jerozolimy przez muzułmańską armię Saladyna w 1187 r. Złota Brama została ponownie zamknięta na stałe, a w baszcie bramy utworzono meczet. Z tego powodu baszta bramy nie została zburzona, gdy w 1219 r. Muʿazzam (emir Syrii i Palestyny z dynastii Ajjubidów) rozkazał zburzyć mury miejskie. Odtąd aż do wybudowania współczesnych murów miejskich podczas panowania osmańskiego w XVI wieku Jerozolima przez ponad 300 lat pozostawała miastem bez fortyfikacji obronnych.

Das Tor in seiner heutigen Form wurde während des Wiederaufbaus der Stadtmauer von den Türken in den Jahren 1537-1541 dauerhaft zugemauert. Der osmanische Sultan Süleyman I. wollte auf diese Art und Weise die jüdische Tradition der Rückkehr des Messias durch das Goldene Tor untergraben. Das Verschließen des Golden Tores sollte auch den Zugang von Ungläubigen zum Tempelberg mit dem Felsendom verhindern und die eventuelle Zerstörung der heiligen Stätte durch Feinde unmöglich machen.

Brama w swojej obecnej formie została na trwałe zamurowana podczas odbudowy murów miejskich przez Turków w latach 1537-1541. Osmański sułtan Sulejman I. chciał w ten sposób podważyć żydowską tradycję powrotu Mesjasza przez Złotą Bramę. Zamknięcie bramy miało również uniemożliwić dostęp niewiernym do Wzgórza Świątynnego z Kopułą na Skale i zapobiec ewentualnemu zniszczeniu świętego miejsca przez wrogów.

Goldenes Tor von außen mit Olivenbäumen

Das Torhaus ist eine rechteckige Steinstruktur. Sie besteht aus dem zugemauerten südlichen Tor – „Tor der Gnade“ (Bab al-Rahma) bezeichnet und dem geöffneten nördlichen Tor – „Tor der Reue“ (Bab al-Taubah). Das nördliche Tor ist vom Tempelberg aus zugänglich.

Baszta bramy to prostokątna konstrukcja kamienna. Składa się ona z zamurowanej bramy południowej, nazywanej „Bramą Miłosierdzia” (Bab al-Rahma) oraz otwartej bramy północnej – „Bramy Żalu” (Bab al-Taubah). Brama północna jest dostępna od strony Wzgórza Świątynnego.

Innenseite des Goldenen Tors mit Vorhof – „Tor der Reue“ (Bab al-Taubah)
Innenseite des Goldenen Tors
Zugang zur Innenseite des Goldenen Tors

Das Torhaus mit einer Größe der Außenmauern von 26 x 17 m besteht aus einem zweischiffigen Raum mit sechs Kuppeln, die von Säulen, Halbsäulen und Pilastern getragen werden. Im Inneren befindet sich eine Moschee, in die eine Treppe von der Seite des Tempelberges führt.

Baszta bramy o rozmiarach zewnętrznych murów 26 x 17 m składa się z dwunawowego pomieszczenia z sześcioma kopułami, dźwiganymi przez kolumny, półkolumny i pilastry. Wewnątrz znajduje się meczet, do którego od strony Wzgórza Świątynnego prowadzą schody.