Zawalił się jeden z łuków starożytnego akweduktu w Cezarei Nadmorskiej

A section of the aqueduct in Caesarea which collapsed (photo credit: Muhammad Khater/IAA)

The Israel Antiquities Authority (IAA) informed that one of the arches of the ancient Roman aqueduct on the beach in Caesarea Maritima collapsed on Thursady night, 17 August 2023.

Izraelski Urząd do spraw Starożytności (IAA) poinformował, że w czwartek 17 sierpnia 2023 r. w nocy zawalił się jeden z łuków starożytnego rzymskiego akweduktu na plaży w Cezarei Nadmorskiej.

The aqueduct was built in the reign of King Herod in around 20 BC. King Herod ordered to construct an aqueduct to deliver water from the springs near Shuni, about 16 kilometres northeast of Caesarea Maritima. Today, the most impressive remains of the Herodian aqueduct  can be seen on the beach of Caesarea, north of the ancient city.

Akwedukt został zbudowany około 20 roku p.n.e. za panowania króla Heroda. Król Herod rozkazał wznieść akwedukt, żeby dostarczać wodę ze źródeł w pobliżu Shuni, około 16 km na północny-wschód od Cezarei Nadmorskiej. Obecnie najbardziej imponujące pozostałości akweduktu z czasów Heroda można oglądać na plaży w Cezarei, na północ od starożytnego miasta.

In AD 130, the Roman Emperor Hadrian ordered to carry out extensive repairs and the construction of additions to the aqueduct. The new section was added to the right of the first canal and doubled its capacity. These twin parallel aqueducts continued to supply water for about 1200 years.

W roku 130 n.e. cesarz rzymski Hadrian nakazał przeprowadzić gruntowne naprawy i rozbudować akwedukt. Nowy odcinek został postawiony po prawej stronie pierwszego kanału, podwajając jego przepustowość. Te dwa równoległe akwedukty dostarczały wodę przez około 1200 lat.

Overview of aqueducts of Caesarea Maritima: the high-level aqueduct (from 1, 6, 8, 12) and the low-level aqueduct (7, 12), Source: Tsvika Tsuk 2011 (Avigdor Orgad), Touring Israel’s ancient water systems.

The arch which collapsed was part of a section that was added onto the aqueduct during the reign of Emperor Hadrian. The arch is located on a beach which is open to swimmers.

Łuk, który zawalił się, był częścią odcinka dobudowanego do akweduktu za czasów cesarza Hadriana. Łuk znajduje się na plaży, która jest otwarta dla pływających.

Remains of the aqueduct near Caesarea Maritima
Remains of the aqueduct near Caesarea Maritima

‘Luckily, no bathers were killed here,’ said Eli Eskosido, director of the Antiquities Authority. ‘We have been issuing warnings, we have presented documents and plans, we have pointed out that the situation is catastrophic and that there is a real fear of collapse, we have repeatedly met with the owners of the land, we have even offered to finance some of the work with the understanding that it is simply a disaster waiting to happen. I believe that now someone will listen.’

„Na szczęście nie zginął tu żaden kąpiący się” – powiedział Eli Eskosido, dyrektor Izraelskiego Urzędu do spraw Starożytności (IAA). „Wydawaliśmy ostrzeżenia, przedstawialiśmy dokumenty i plany, wskazywaliśmy, że sytuacja jest katastrofalna i istnieje realna obawa zawalenia, wielokrotnie spotykaliśmy się z właścicielami gruntów, oferowaliśmy nawet sfinansowanie części pracy, wiedząc, że po prostu czeka nas katastrofa. Wierzę, że teraz ktoś nas posłucha”.

The Israel Antiquities Authority called on the Regional Council and the Caesarea Development Corporation (the executive branch of the Edmond de Rothschild Foundation) to urgently set aside a budget to restore and stabilize the aqueduct.

Izraelski Urząd ds. Starożytności wezwał Radę Regionalną i Radę do spraw Rozwoju Cezarei (organ wykonawczy Fundacji im. Edmonda de Rothschilda) do pilnego zarezerwowania budżetu na odbudowę i stabilizację akweduktu.

Źródło: The Jerusalem Post, 18/08/2023