Zapora na polsko-rosyjskiej granicy (Absperrung an der polnisch-russischen Grenze)

Polens Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak, MON, Twitter

Minister obrony narodowej Polski Mariusz Błaszczak zapowiedział na konferencji prasowej w Warszawie w dniu 2 listopada 2022 r. budowę tymczasowej zapory wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim, żeby zapobiec nielegalnemu przekraczaniu granicy.

Polens Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak verkündete auf einer Pressekonferenz in Warschau am 2. November 2022 den Bau einer provisorischen Absperrung entlang der Grenze zur Oblast Kaliningrad, um illegale Grenzübertritte zu verhindern.

Decyzja ta ma związek ze zwiększoną liczbą lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Kaliningradu i wynikającą z tego obawą fali migracyjnej z obwodu kaliningradzkiego.

Diese Entscheidung hängt mit der größeren Zahl von Flügen aus dem Nahen Osten und Nordafrika nach Kaliningrad und der daraus resultierenden Gefahr einer Migrationswelle aus der Oblast Kaliningrad zusammen.

„W związku z tym, że lotnisko w obwodzie kaliningradzkim zostało otwarte dla lotów z Bliskiego Wschodu i z Afryki Północnej, zdecydowałem o podjęciu działań, które wzmocnią bezpieczeństwo na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim” – wyjaśnił Mariusz Błaszczak i dodał, że prace przy tymczasowej zaporze na odcinku o długości 210 km rozpoczną się jeszcze tego samego dnia.

„Da der Flughafen in der Oblast Kaliningrad auf Flüge aus dem Nahen Osten und Nordafrika geöffnet wurde, habe ich beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit an Polens Grenze zur Oblast Kaliningrad zu erhöhen”, erklärte Mariusz Blaszczak, und fügte hinzu, die Arbeiten an einer provisorischen Absperrung an der 210 Kilometer langen Strecke würden noch am selben Tag beginnen.

Decyzja o budowie zapory zapadła podczas posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Die Entscheidung über den Bau einer Absperrung ist während der Beratung des Komitees des Ministerrates für Nationale Sicherheit und Verteidigungsfragen gefallen.

Jak zapowiedział minister, zapora będzie składała się z trzech szeregów drutu ostrzowego, a także z urządzeń elektronicznych. Będzie miała 2,5 metra wysokości i 3 metry szerokości. Od polskiej strony zostanie również postawione ogrodzenie, które ochroni zwierzęta. „Zależy nam na tym, żeby granica była szczelna. Wykorzystujemy doświadczenia nabyte w ubiegłym roku”.

Dem Minister zufolge wird die Absperrung aus drei Reihen von Bandstacheldraht sowie aus elektronischen Geräten bestehen. Sie wird 2,5 Meter hoch sowie 3 Meter breit sein. Von der polnischen Seite wird auch ein Zaun gestellt, um Tiere zu schützen. “Wir wollen, dass die Grenze dicht ist. Wir nutzen die Erfahrungen, die wir im vergangenen Jahr gesammelt haben”.

Od 1 października 2022 r. na lotnisku Kaliningrad-Chrabrowo wprowadzono na dwa lata tryb „otwartego nieba” (ang. „Open Skies“ mode). Tryb ten umożliwia zagranicznym towarzystwom lotniczym realizować loty z/do Kaliningradu w ramach trzeciej, czwartej, piątej i siódmej wolności przestrzeni powietrznej.

Ab dem 1. Oktober 2022 wurde auf dem Flughafen Kaliningrad-Chrabrowo das Regime des „Offenen Himmel“ (engl. „Open Skies“ mode) für zwei Jahre eingeführt. Dieses Regime erlaubt es ausländischen Fluggesellschaften, Flüge von/nach Kaliningrad unter Verwendung der dritten, vierten, fünften und siebten Luftraumfreiheit durchzuführen.

W minionych dniach lotnisko Kaliningrad-Chrabrowo podpisało porozumienia o „otwartym niebie” z Turcją, Syrią i Białorusią. Może to oznaczać przygotowania do nowej fali migracyjnej z Bliskiego Wschodu i Afryki, żeby ją następnie nielegalnie skierować z obwodu kaliningradzkiego do Polski.

In den letzten Tagen hatte der Flughafen Kaliningrad-Chrabrowo die Abkommen über „offenen Himmel“ mit der Türkei, Syrien und Belarus unterzeichnet. Dies könne eine Vorbereitung auf die Organisation einer neuen Migrantenwelle aus dem Nahen Osten und Nordafrika bedeuten, um sie anschließend illegal von Oblast Kaliningrad aus nach Polen zu richten.

Źródło: / Quelle:
Konferencja prasowa, Ministerstwo Obrony Narodowej RP / Pressekonferenz, Verteidigungsministerium der Republik Polen, 02/11/2022

Zdjęcie: / Foto: Ministerstwo Obrony Narodowej, Twitter