Zaimki nieokreślone „algo” i „nada” w j. hiszpańskim (Pronombres indefinidos „algo” y „nada” en español)

¡Hola a todos!

W języku hiszpańskim występuje łącznie kilkanaście zaimków nieokreślonych. Ponieważ są one bardzo często mylone przez Polaków, skoncentrujemy się w tym wpisie tylko na dwóch z nich, czyli zaimkach „algo” i „nada”. Pomocne nam w tym będą liczne przykłady zdań, dzięki którym nauczymy się poprawnie używać tych zaimków.

I. Zaimek nieokreślony „algo” używany jest w zdaniach oznajmujących i w pytaniach w znaczeniu „coś”. Zaimek ten jest nieodmienny. Oto przykłady zdań z tym zaimkiem:

¿Algo está mal? – Czy coś jest nie w porządku?
Algo va mal aquí. – Coś tu nie gra.
Aquí falta algo. – Czegoś tutaj brakuje.
Creo que es algo más que eso. – Myślę, że to coś więcej.
Debemos hacer algo. – Musimy coś zrobić.
¡Di algo! – Powiedź coś!
El teléfono móvil es algo muy práctico. – Telefon komórkowy jest czymś bardzo praktycznym.
Estoy en disposición de hacer algo. – Jestem gotowy coś zrobić.
Hay algo en ti que este mundo necesita. – Coś w tobie jest, co ten świat potrzebuje.
¿Le duele algo? – Czy coś pana/panią boli?
¿Necesitas algo más? – Potrzebujesz czegoś jeszcze?
¿No te recuerda algo? – Nie przypomina ci to czegoś?
¿Puedo preguntarle algo? – Czy mogę pana/panią o coś zapytać?
¿Puedo sugerir algo? – Czy mogę coś zaproponować?
¿Por qué no te tomas algo? – Dlaczego sobie czegoś nie weźmiesz?
Siempre hay algo que mejorar. – Zawsze można coś poprawić.
¿Quieres añadir algo? – Chcesz coś dodać?
Te he comprado algo. – Coś tobie kupiłem.
Tiene algo encantador. – Ma w sobie coś czarującego.
Todos los días hay algo que aprender. – Każdego dnia czegoś się uczymy.

Jak widzimy, zaimek nieokreślony „algo” odnosi się do rzeczy i nie towarzyszy mu rzeczownik. Zastępuje on nazwę dowolnego przedmiotu lub faktu bądź takiego, którego mówiący nie chce lub nie umie określić.

Zaimek ten możemy użyć z różnymi przyimkami, powstają wówczas takie formy, jak m.in. „algo con” (coś o), „algo de” (coś o, coś z), „algo para” (coś do), „algo que” (coś, co / coś, kim). Przykłady zdań:

Algo que sabes, algo que tienes y algo que eres. – Coś, co wiesz, coś, co masz i coś, kim jesteś.
Compra algo para comer. – Kup coś do jedzenia.
¿Puedes hacer algo para mí? – Możesz zrobić coś dla mnie?
¿Sabes algo de la historia del café? – Czy wiesz coś o historii kawy?
Tengo que hacer algo con eso. – Muszę coś z tym zrobić.

W niektórych kontekstach zaimek „algo” tłumaczymy na język polski jako „trochę”, na przykład:

Antes del viaje cambiaré algo de dinero. – Przed podróżą wymienię trochę pieniędzy.
Es algo tímido! – Jest trochę nieśmiała.
Requiere algo de tiempo. – To zabierze trochę czasu.

II. Zaimek nieokreślony „nada” używany jest w zdaniach przeczących w znaczeniu „nic”. Zaimek ten jest nieodmienny. Zwykle stawiamy go po czasowniku, ale może też rozpoczynać zdanie. Podobnie jak w przypadku zaimka nieokreślonego „algo”, zaimek „nada” może łączyć się z różnymi przyimkami. Spójrzmy na poniższe przykłady:

Nada de eso es verdad. – Nic z tego nie jest prawdą.
Nada dura para siempre. – Nic nie trwa wiecznie.
No creo en nada. – W nic nie wierzę.
No creo nada de lo que dices. – Nie wierzę w nic, co mówisz.
No entiendo nada. – Nic nie rozumiem.
No espero nada bueno. – Nie spodziewam się niczego dobrego.
No es nada personal. – To nic osobistego.
No hay nada aquí. – Nic tu nie ma.
No hay nada como estar en casa. – Nie ma jak w domu.
No hay nada más preciado como la libertad. – Nie ma nic cenniejszego niż wolność.
No le pidas nada. – O nic go nie proś.
No me encuentro nada bien. – Nie czuję się zbyt dobrze.
No quiero nada. / Nada quiero. – Niczego nie chcę.
No quiero nada más que la libertad. – Nie chcę nic więcej niż wolność.
No quiero saber nada de eso. – Nie chcę nic o tym wiedzieć.
No sabe nada de esto. – Nic o tym nie wiem.
No se me ocurre nada. – Nic mi się nie stanie.
No sirve de nada ir allí. – Nie ma sensu tam iść.
No tengo nada. – Nic nie mam.
No tengo nada contra ti. – Nic do ciebie nie mam.
No tengo nada en contra. – Nie mam nic przeciwko.

Jeśli zaimek „nada” występuje przed czasownikiem, nie stosujemy partykuły „no”, ponieważ zdanie ma już formę przeczenia. Zdecydowanie częściej występuje jednak forma z partykułą „no”. Przykłady:

No quiero nada. / Nada quiero. – Niczego nie chcę.
No me falta nada. / Nada me falta. – Niczego mi nie brakuje.
No veo nada. / Nada veo. – Nic nie widzę.

Zaimek nieokreślony „nada” występuje również w wielu przydatnych zwrotach, na przykład:

Absolutamente nada. – Absolutnie nic.
¡Casi nada! – Prawie nic!
Como si nada. – Jak gdyby nigdy nic.
De nada. – Proszę! / Nie ma za co! [w odpowiedzi na dziękuje].
De eso nada. – Nic z tego nie będzie.
Eso no significa nada. – To niczego nie znaczy.
¡Gracias! – ¡De nada! – Dziękuję! – Nie ma za co!
¡Nada de eso! – Nic z tego! / Nic podobnego!
Nada de nada. – Absolutnie (zupełnie) nic.
Nada es gratis. – Nie ma nic za darmo.
Nada especial. – Nic szczególnego.
No es nada grave. – To nic poważnego.
No hay nada de que reírse. – Nie ma się z czego śmiać.
No, nada más. – Nie, nic więcej.
No pasa nada. – Nie szkodzi. / Nic się nie stało.
Por nada. – Bez powodu.
Por nada del mundo. – Za nic w świecie.
Sobre todo y nada. – O wszystkim i o niczym.
Todo o nada. – Wszystko albo nic.

III. Warto zauważyć, że w niektórych sytuacjach, gdy zdanie kończy się na bezokolicznik, po zaimkach nieokreślonych „algo” i „nada” użyjemy wyrazu „que”, a nie „para”, mimo iż język polski sugeruje nam zastosować przyimek „para”. Przykłady zdań:

No tengo nada que decir. – Nie mam nic do powiedzenia.
No tengo nada que hacer. – Nie mam nic do roboty.
No tengo nada que perder. – Nie mam nic do stracenia.
¿No tienes nada que hacer? – Nie masz nic do roboty?
Todos los días hay algo que aprender. – Każdego dnia czegoś się uczymy.

Dodatkowe zdania do analizy w wersji hiszpańsko-polskiej:

Algo es algo. Lepsze coś niż nic.
Algo va mal con el coche. Coś dzieje się niedobrego z samochodem.
¿Apostamos algo? Założymy się o coś?
Cuando se va la luz, no funciona nada. Kiedy zabraknie prądu, nic nie funkcjonuje.
Es porque no sabe nada. To dlatego, że nic nie wie.
Eso no tiene nada que ver contigo. To ciebie nie dotyczy.
Eso no soluciona (resuelve) nada. To niczego nie rozwiąże.
¿Estás haciendo algo esta noche? Robisz coś dziś wieczorem?
Hay algo en el aire. Coś wisi w powietrzu.
¿Hay algo nuevo? Czy jest coś nowego?
¿Ha pasado algo? Stało się coś?
La estancia en el prisión no es nada agradable. Pobyt w więzieniu to nic przyjemnego.
Las posturas radicales no me gustan nada. Radykalne postawy w ogóle mi się nie podobają.
¿Le gustaría pedir algo más? Chcieliby państwo zamówić coś jeszcze?
Llorando no remedias nada. Płacz niczego nie rozwiąże.
Lo comprarás por nada. Kupisz to za grosze.
Mejor algo que nada. Lepszy rydz nić nic.
Nada es igual que un buen descanso. Nic nie może się równać z porządnym odpoczynkiem.
Nada es sagrado para él. Nie ma dla niego żadnej świętości.
Nada le parece bien. Nic mu nie pasuje.
Nada les puede detener. Nic ich nie powstrzyma.
Nada se puede comparar con eso. Nic nie może się z tym równać.
Necesitas algo para empezar. Potrzebujesz czegoś na początek.
No controlas nada. Niczego nie kontrolujesz.
No es nada recomendable hacer afirmaciones sin pruebas. Nie jest godne polecenia twierdzenie czegoś bez dowodów.
No estoy nada contento. W ogóle nie jestem zadowolony.
No ha pasado nada malo. Nie stało się nic złego.
No me gusta para nada. To mi w ogóle się nie podoba.
No puedo prometerles nada. Nie mogę nic wam obiecać.
No sabe nada de nada. Absolutnie nic nie wie.
No se le escapa nada. Nic nie umknie jego uwadze.
No se me ocurre nada. Nic mi nie przychodzi do głowy.
No será nada fácil. To nie będzie takie łatwe.
No siento nada por ti. Nie czuję nic do ciebie.
No tengo nada que ponerme. Nie mam co na siebie włożyć.
No tiene nada que ver con eso. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
No tienen nada en común. Nie mają ze sobą nic wspólnego.
No tiene que decir nada. Nie musi pan/pani nic mówić.
¡No toques nada aquí! Nie ruszaj tutaj niczego!
No hay nada nuevo bajo el sol. Nic nowego pod słońcem.
No veo nada malo en ello. Nie widzę nic w tym złego.
¿Puede recomendar algo para eso? Czy może pan/pani polecić coś na to?
Quejarse no sirve para nada. Nie ma sensu się skarżyć.
¿Quieren algo de beber? Chcą państwo coś do picia?
Tengo ganas de comer algo. Mam ochotę coś zjeść.
Todos los mexicanos tienen algo que ver con la cerveza. Wszyscy Meksykanie mają coś wspólnego z piwem.
Siempre se aprende algo. Człowiek uczy się przez całe życie.
¿Sabes algo de su origen? Wiesz coś o jej pochodzeniu.
¿Tú sabes algo de ese tema? Wiesz coś na ten temat?
Voy a enseñarles algo. Coś państwu pokażę.
Ya no me sorprende nada. Już mnie nic nie dziwi.

Gracias por estar aquí y hasta la próxima.
¡Qué tengáis un buen día!