Zaimki dzierżawcze nieakcentowane w języku hiszpańskim

¡Hola! ¿Que tal?

Zaimki dzierżawcze stosowane są do określenia przynależności danej osoby lub przedmiotu. Stosujemy je bardzo często i dlatego musimy je doskonale znać i umieć stosować.

W języku hiszpańskim zaimki dzierżawcze dzielą się na:
– zaimki nieakcentowane występujące w funkcji przymiotnej przed rzeczownikiem (adjetivos posesivos átonos),
– zaimki akcentowane (adjetivos posesivos tónicos, pronombres posesivos).

W języku polskim dla wszystkich form stosujemy jeden termin – zaimki dzierżawcze. Ten wpis dotyczy zaimków dzierżawczych nieakcentowanych.

Formy zaimków dzierżawczych nieakcentowanych są następujące:

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
rodzaj męski rodzaj  żeński rodzaj męski rodzaj  żeński
mi padre
(mój ojciec)
mi madre
(moja matka)
mis hermanos
(moi bracia)
mis hermanas
(moje siostry)
tu padre
(twój ojciec)
tu madre
(twoja matka)
tus hermanos
(twoi bracia)
tus hermanas
(twoje siostry)
su padre
(jego, pana ojciec)
su madre
(jej, pani matka)
sus hermanos
(jego, pana bracia)
sus hermanas
(jej, pani siostry)
nuestro padre
(nasz ojciec)
nuestra madre
(nasza matka)
nuestros hermanos
(nasi bracia)
nuestras hermanas
(nasze siostry)
vuestro padre
(wasz ojciec)
vuestra madre
(wasza matka)
vuestros hermanos
(wasi bracia)
vuestras hermanas
(wasze siostry)
su padre
(ich, państwa ojciec)
su madre
(ich, państwa matka)
sus hermanos
(ich, państwa bracia)
sus hermanas
(ich, państwa siostry)

a) Zaimki dzierżawcze nieakcentowane stawiamy bez rodzajnika bezpośrednio przed rzeczownikiem lub przed określającym rzeczownik przymiotnikiem, na przykład:

Mi padre es polaco y mi madre cubana. – Mój ojciec jest Polakiem, a moja matka Kubanką.
Mis padres viven en Santiago de Querétaro en México. – Moi rodzice mieszkają w Santiago de Querétaro w Meksyku.
Tu nuevo coche es rápido. – Twój nowy samochód jest szybki.
¿Puede usted darme su nombre y apellido? – Czy może mi pan/pani podać swoje imię i nazwisko?

b) W trzeciej osobie liczby pojedynczej dla obu rodzajów i odpowiednio w trzeciej osobie liczby mnogiej mamy takie same zaimki su/sus. Zdania z zaimkami su/sus są wieloznaczne i aby je prawidłowo przetłumaczyć na język polski, musimy znać kontekst wypowiedzi. Przykłady wieloznaczności:

¿Cómo está su marido? – Jak się ma jej/pani mąż?
Su habitación es grande. – Jego, jej, pana, pani, ich, państwa pokój jest duży.
Sus hijos son inteligentes. – Jego, jej, pana, pani, ich, państwa dzieci są inteligentne.
Su seguridad es nuestra mayor prioridad. – Państwa [jego/jej/pana/pani] bezpieczeństwo jest naszym najważniejszym priorytetem.

W celu doprecyzowania wypowiedzi dodaje się zazwyczaj przyimek „de”:

La casa de ella es grande. – Jej dom jest duży.
La habitación de él es grande. – Jego mieszkanie jest duże.
El apartamento de Robert es grande. – Apartament Roberta jest duży.
El libro de usted es magnífico. – Pana/Pani książka jest wspaniała.

c) Zaimki dzierżawcze nieakcentowane zawsze dopasowują swój rodzaj i liczbę do rodzaju i liczby rzeczownika, a nie posiadacza, tak jest to w języku polskim, na przykład:

La educación es nuestro salvavidas. – Edukacja jest naszym kołem ratunkowym.
sus amigos – jego/jej/ich przyjaciele [zaimek dzierżawczy przyjął końcówkę „s”, bo rzeczownik jest w liczbie mnogiej. Zaimki w zależności od kontekstu mogą oznaczać „jego”/„jej” lub „ich”]
sus diccionarios – jego/jej/ich słowniki [zaimek dzierżawczy przyjął końcówkę „s”, bo rzeczownik jest w liczbie mnogiej. Zaimki w zależności od kontekstu mogą oznaczać „jego”/„jej” lub „ich”]

d) Zaimki dzierżawcze nieakcentowane mogą łączyć się z zaimkami nieokreślonymi mucho (dużo), poco (mało), otro (inny), todo (cały, wszystko), a także z liczebnikami głównymi i porządkowymi, na przykład:

El banco restablecerá gradualmente todos sus servicios. – Bank stopniowo wznowi wszystkie swoje usługi. [czas przyszły futuro imperfecto]
La firma anuncia el cierre temporal de sus dos plantas de textil en México. – Firma ogłasza tymczasowe zamknięcie swoich dwóch zakładów tekstylnych w Meksyku.
Cocinar es uno de mis muchos talentos ocultos. Gotowanie jest jednym z moich wielu ukrytych talentów.
Hollywood prepara sus primeras películas sobre la pandemia y el coronavirus. Hollywood przygotowuje swoje pierwsze filmy na temat pandemii i koronawirusa.
Muchos de nosotros nos preguntamos si vamos a poder regresar a la escuela para continuar nuestra educación. Wielu z nas pyta się czy będziemy mogli wrócić do szkoły, aby kontynuować naszą edukację.

A teraz przykłady zdań do analizy:

¿Cómo funciona nuestro sistema inmune? W jaki sposób funkcjonuje nasz układ odpornościowy?
¿Con su esposa tiene una empresa de informática en Bogotá. Ze swoją żoną prowadzi firmę informatyczną w Bogocie.
¿Cuál es vuestro chocolate favorito? Jaka jest wasza ulubiona czekolada?
¿Dónde están tus cosas? Mi camisa y mis pantalones están en el armario.Gdzie są twoje rzeczy? Moja koszula i spodnie są w szafce.
¿Dónde están tus padres? – Mis padre son en Argentina. Gdzie są twoi rodzice? Moi rodzice są w Argentynie.
¿Dónde están tus cuadernos? Gdzie są twoje zeszyty?
¿Dónde trabaja vuestro padre? Gdzie pracuje wasz ojciec?
Ella recuerda el año 2020 como un periodo inolvidable en su vida. Ona wspomina rok 2020 jako niezapomniany okres w jej życiu.
Ella y su marido son los padres orgullosos de una hermosa niña. Ona i jej mąż są dumnymi rodzicami pięknej dziewczynki.
Eres imprescindible para continuar con nuestro trabajo. Jesteś niezbędny, by kontynuować naszą pracę.
Es responsable de su familia, que incluye a su esposa, dos hijos y a su madre enferma, que requiere cuidados constantes. Jest odpowiedzialny za swoją rodzinę, która składa się z jego żony, dwóch synów i jego chorej matki wymagającej stałej opieki.
Estos zapatos de tacón alto son de mi madre y aquel traje es de mi padre. Te buty na wysokim obcasie są mojej mamy, a tamten garnitur mojego taty.
Ésta es mi línea de defensa.To jest moja linia obrony.
Eurostar, que comunica París y Bruselas con Londres, reanuda su actividad. Eurostar, który łączy Paryż i Brukselę z Londynem wznawia swoją działalność.
Hay muchos médicos en mi familia. W mojej rodzinie jest wielu lekarzy.
La respuesta a esto depende en parte a su personalidad. Odpowiedź na to zależy częściowo od jego/jej/pana/pani osobowości.
Mi avión sale tarde en la noche desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Mój samolot odlatuje późno w nocy z portu lotniczego im. Adolfo Suáreza Madrid-Barajas.
Mi casa es tu casa. Mój dom jest twoim domem.
Mi familia es la prioridad. Moja rodzina jest priorytetem.
Mi padre está en el trabajo. Mój tata jest w pracy.
Mi padre se comporta de manera extraña.Mój tata zachowuje się w dziwny sposób.
Mi papa me motiva a querer ser una mejor persona. Mój tata motywuje mnie, abym zechciała być lepszą osobą.
Mi trabajo es aburrido. Moja praca jest nudna.
Mi vuelo internacional sale a las 9:00 horas, ¿a qué hora debo ir al aeropuerto? Mój lot międzynarodowy jest o godzinie 9:00. O której godzinie powinienem jechać na lotnisko?
Mis ojos son azules y tus marrones. Moje oczy są niebieskie, a twoje brązowe.
Mis vecinos son artistas. Moi sąsiedzi są artystami.
Necesito llamar a mi familia. Muszę zadzwonić do mojej rodziny.
Puedo utilizar tu diccionario? Czy mogę skorzystać z twojego słownika?
Qué haces en tu tiempo libre? – En mi tiempo libre me gusta cantar, tocar el violín, bailar y usar el ordenador. Co robisz w wolnym czasie? – W wolnym czasie lubię śpiewać, grać na skrzypcach, tańczyć i używać komputera.
Su hermana es enfermera. Jego siostra jest pielęgniarką.
Su objetivo es terminar sus estudios y luego trabajar como médica, cirujana o cardióloga. Jej celem jest ukończenie studiów, a później praca jako lekarz, chirurg lub kardiolog.
Su pasaporte, por favor. Proszę pana/pani paszport.
Su sueño es participar en competiciones internacionales y representar a su país. Jego marzeniem jest udział w zawodach międzynarodowych i reprezentowanie swojego kraju.
Su padre, su madre y sus dos hermanos viven en Perú. Jej ojciec, matka i dwóch braci mieszkają w Peru.
Todos mis amigos viven en América del Sur. Wszyscy moi przyjaciele mieszkają w Ameryce Południowej.

¡Un saludo y hasta la próxima!