XXVIII Szczyt Iberoamerykański w Santo Domingo (XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo)

Los participantes de la XXVIII Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo, © Presidencia de la República Dominicana

Los representantes de los 22 países de América Latina, España, Portugal y Andorra participan en la XXVIII Cumbre Iberoamericana en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo. El punto de encuentro es la fortaleza Ozama, el fuerte militar más antiguo de América de la época colonial. La cumbre se realiza bajo el lema „Juntos por una Iberoamérica justa y sostenible”.

Przedstawiciele 22 krajów Ameryki Łacińskiej, Hiszpanii, Portugalii i Andory uczestniczą w XXXVIII Szczycie Iberoamerykańskim w stolicy Republiki Dominikany Santo Domingo. Miejscem spotkania jest forteca Ozama, najstarsza twierdza wojskowa z czasów kolonialnych w Ameryce. Szczyt odbywa się pod hasłem „Razem na rzecz sprawiedliwej i zrównoważonej Iberoameryki”.

Al acto inaugural asistió el rey de España, Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa y nueve presidentes de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos Alberto Fernández y Miguel Díaz Canel. Los presidentes de México y de Brasil, las dos mayores economías de Latinoamérica, son ausentes en la cumbre.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli król Hiszpanii Filip VI i premier Pedro Sánchez, a także prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa i dziewięciu prezydentów z Ameryki Łacińskiej i Karaibów, wśród nich Alberto Fernández i Miguel Díaz Canel. Na szczycie nieobecni są prezydenci Meksyku i Brazylii, dwóch najsilniejszych gospodarek w Ameryce Łacińskiej.

Los participantes adoptaron cuatro instrumentos importantes. El primero es la Carta Medioambiental Iberoamericana, que consolida la visión compartida frente a los desafíos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, y establece lineamientos para orientar normativas y políticas públicas en estas materias.

Uczestnicy szczytu przyjęli cztery ważne instrumenty. Pierwszym z nich jest Iberoamerykańska Karta Ochrony Środowiska, która umacnia wspólną wizję wobec wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi, utratą różnorodności biologicznej i skażeniem oraz ustanawia wytyczne określające zasady i politykę publiczną w tych dziedzinach.

El segundo, es la Carta de Principios y Derechos Digitales Iberoamericana, que coloca a las personas en el centro de la transformación digital inclusiva, atiende a las brechas existentes y evite nuevas, y promueve principios que los estados deben tener a la vista al implementar las legislaciones nacionales y poner en marcha políticas públicas.

Drugi to Iberoamerykańska Karta Zasad i Praw Cyfrowych, która stawia ludzi w centrum transformacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu, uwzględnia istniejące luki i zapobiega nowym oraz promuje zasady, którymi kraje powinny się kierować przy wdrażaniu ustawodawstwa krajowego i kształtowaniu polityki publicznej.

El tercero es la Estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria, que propone, entre otras medidas, aumentar el comercio intrarregional y el desarrollo de cadenas de suministro más resilientes, consolidar la agricultura familiar, expandir el acceso a financiamiento para transformar los sistemas agroalimentarios y fortalecer la infraestructura digital rural.

Trzeci to Strategia na rzecz osiągnięcia bezpieczeństwa żywności, która przewiduje między innymi zwiększenie handlu wewnątrzregionalnego i rozwój mocniejszych sieci dostaw, umacnianie rolnictwa rodzinnego, zwiększanie dostępu do źródeł finansowania w celu przekształcania systemów rolno-spożywczych i wzmacniania infrastruktury cyfrowej na obszarach wiejskich.

El cuarto es el Comunicado Especial sobre Arquitectura Financiera Internacional, que sistematiza una propuesta para avanzar hacia un sistema financiero internacional más justo, inclusivo y flexible, que permita a los países iberoamericanos afrontar de mejor manera los procesos de recuperación post pandemia, de transición energética, de adaptación climática y de lucha contra la desigualdad.

Czwarty to Specjalny Komunikat w sprawie Międzynarodowej Architektury Finansowej, który systematyzuje propozycje w kierunku bardziej sprawiedliwego, sprzyjającemu włączeniu społecznemu i elastycznemu międzynarodowemu systemowi finansowemu, który pozwoli krajom Iberoameryki lepiej poradzić sobie z procesami odbudowy po pandemii, transformacją energetyczną, adaptacją do zmian klimatu i w zwalczaniu nierówności.

La Cumbre Iberoamericana es la máxima instancia de la Conferencia Iberoamericana, un mecanismo de concertación política y cooperación de los países que conforman la comunidad. La Conferencia Iberoamericana fue creada en julio de 1991 en Guadalajara, México, con el objetivo de promover el desarrollo económico, la integración regional, el libre comercio, la coordinación de las políticas sociales, económicas y políticas en base al diálogo, la cooperación y la solidaridad.

Szczyt Iberoamerykański jest głównym organem Konferencji Iberoamerykańskiej, mechanizmu uzgodnień politycznych i współpracy krajów tworzących wspólnotę. Konferencja Iberoamerykańska została utworzona w lipcu 1991 r. w Guadalajarze w Meksyku w celu wspierania rozwoju gospodarczego, integracji regionu, wolnego handlu, koordynacji polityki w sprawach społecznych, ekonomicznych i politycznych w drodze dialogu, współpracy i solidarności.

La Cumbre es un espacio de diálogo político y cooperación de alto nivel que reúne a 22 países de habla hispana y portuguesa (19 latinoamericanos y 3 europeos: España, Portugal y Andorra).

Szczyt jest obszarem dialogu politycznego i współpracy na wysokim szczeblu, który zrzesza 22 kraje hiszpańskojęzyczne i portugalskojęzyczne (19 latynoamerykańskich i 3 europejskie: Hiszpanię, Portugalię i Andorę).

Fuente / źródło: Secretaría General Iberoamericana
Foto / zdjęcie: © Presidencia de la República Dominicana, 25/03/2023