Wyrażenie „les yeux bridés” w j. francuskim (Locution « les yeux bridés »)

Wyrażenie „les yeux bridés” to po francusku „skośne oczy”.

Epicanthus (zmarszczka nakątna oka) lub „skośne oczy” to pionowy fałd skórny rozciągający się od górnej powieki do krawędzi nosa.

Un épicanthus (un pli épicanthique de l’œil) ou « les yeux bridés » est un repli vertical de la peau qui s’étend de la paupière supérieure au bord du nez.

Epicanthus to cecha fizyczna charakterystyczna zwłaszcza dla osób pochodzenia azjatyckiego. Jej przyczyna powstania jest w dużej mierze nieznana i pomimo iż wiele teorii usiłuje zgłębić jej powstanie, w środowisku naukowym nie zdobyła uznania żadna teoria.

Un épicanthus est une caractéristique physique présente notamment chez les personnes d’origine asiatiques. La raison de sa création est en grande partie inconnue, et bien que beaucoup de théories tentent d’en percer la création, aucune théories n’est venue s’imposer dans le milieu scientifique.

Powszechnie zakłada się, że „skośne oczy” powstały w wyniku przystosowania ciała ludzkiego do klimatu. Zmarszczka nakątna chroni oko przed silnym odbiciem słońca na śniegu i na lodzie, a także przed porywistym wiatrem.

Il est généralement admis que « les yeux bridés » sont issus de l’adaptation du corps humain au climat. Le pli épicanthique protège l’oeil de la forte réverbération du soleil sur la neige et sur la banquise ainsi que du puissant blizzard.