Wyrażenie „étant donné (que)” (La locution «étant donné (que)»)

Bonjour !

W tym wpisie przyjrzymy się praktycznemu zastosowaniu wyrażenia „étant donné (que)” w języku francuskim.

Wyrażenie „étant donné (que)” służy do podawania przyczyny. Używa się go w znaczeniu:
– ze względu na … / ze względu na to, że …,
– biorąc pod uwagę … / biorąc pod uwagę to, że …,
– z uwagi na … / z uwagi na to, że …
– zważywszy na … / zważywszy na to, że …

Wyrażenie „étant donné (que)” jest charakterystyczne dla języka pisanego, zwłaszcza języka administracyjno-prawnego, cechującego się dbałością stylistyczną i spójnością tekstu. Synonimami tego wyrażenia są „compte tenu de”, „du fait que”, „considérant que”, „attendu que”, „vu (que)”. Natomiast w języku potocznym, gdy chcemy podać przyczynę lub wyjaśnić jakiś powód, na początku zdania użyjemy spójników „puisque” lub „comme”.

Po wyrażeniu „étant donné (que)” stosujemy tryb oznajmujący (fr. l’indicatif), ponieważ zdania przedstawiają rzeczywistość obiektywną.

Wyrażenie „étant donné (que)” najczęściej rozpoczyna zdanie, ale może również wystąpić w środku zdania, na przykład:

Étant donné que tu te trouves dans une bibliothèque, tu devrais parler moins fort. – Ze względu na to, że znajdujesz się w bibliotece, powinieneś mówić ciszej.
Tu devrais parler moins fort étant donné que tu te trouves dans une bibliothèque. – Powinieneś mówić ciszej ze względu na to, że znajdujesz się w bibliotece.

Przykłady zdań do analizy z zastosowanie wyrażenia „étant donné (que)”

À ce stade, la situation est assez difficile étant donné que le virus se propage plus rapidement.Na tym etapie sytuacja jest dość trudna zważywszy na to, że wirus rozprzestrzenia się szybciej.
C’est un délai relativement court étant donné la complexité de la tâche.Jest to stosunkowo krótki okres, biorąc pod uwagę złożoność zadania.
C’est un véritable exploit étant donné la chaleur extrême qui règne depuis le début du tournoi de tennis.To prawdziwy wyczyn, biorąc pod uwagę ekstremalne upały, które panują od początku turnieju tenisowego.
C’était un endroit idéal pour les graffitis étant donné le nombre élevé de personnes qui y passent chaque jour.To było idealne miejsce na graffiti, biorąc pod uwagę dużą liczbę osób, które tamtędy przechodzą każdego dnia.
Étant donné l’absence de données statistiques sur le virus Zika, il a été très difficile de fixer une date pour déclarer la fin de l’épidémie en Martinique.Ze względu na brak danych statystycznych odnośnie wirusa Zika, bardzo trudno było ustalić datę, żeby ogłosić koniec epidemii na Martynice.
Étant donné l’évolution favorable de la situation sanitaire en France et en Europe, la France lèvera l’ensemble des restrictions de circulation à ses frontières intérieures européennes.
Ze względu na pozytywny przebieg sytuacji sanitarnej we Francji i w Europie, Francja zniesie wszystkie ograniczenia w ruchu na swoich europejskich graniach wewnętrznych.
Étant donné la distance à parcourir entre Guadeloupe et Marie-Galante, le temps de traversée en bateau est de plus de 2 heures.Biorąc pod uwagę odległość między Gwadelupą a Marie-Galante, czas podróży statkiem wynosi ponad 2 godziny.
Étant donné la gravité des allégations, le rapport conclut qu’il existe des motifs raisonnables de penser que ces actions pourraient constituer des crimes de guerre et/ou des crimes contre l’humanité.Z uwagi na ciężar zarzutów raport stwierdza, że istnieją uzasadnione powody, żeby sądzić, że te działania mogły stanowić zbrodnie wojenne i/lub zbrodnie przeciwko ludzkości.
Étant donné la proximité culturelle et historique avec la France et la francophonie, la scolarisation en Haïti se fait en français et les institutions fonctionnent en créole et en français.Ze względu na bliskość kulturalną i historyczną z Francją i frankofonią edukacja na Haiti odbywa się w języku francuskim, a urzędy posługują się językiem kreolskim i francuskim.
Étant donné la sécurité de l’état, les flux migratoires doivent être contrôlés.Z uwagi na bezpieczeństwo państwa przepływy migracyjne muszą być kontrolowane.
Étant donné la situation imprévisible et les instructions des autorités, il a été décidé de fermer la bourse de Bombay.Z uwagi na nieprzewidzianą sytuację i wytyczne władz podjęto decyzję o zamknięciu giełdy w Mumbaju.
Étant donné les événements de cette semaine, il est important pour nous de comprendre les lacunes de notre système d’immigration.Biorąc pod uwagę wydarzenia z tego tygodnia, ważne jest dla nas zrozumienie braków w naszym systemie imigracyjnym.
Étant donné les restrictions de voyage actuelles, la plupart des personnes ne peuvent pas se rendre au Canada en ce moment.Ze względu na aktualne ograniczenia w podróżowaniu większość osób nie może w tej chwili jechać do Kanady.
Étant donné qu’il est malade, il n’ira pas à l’école.Ze względu na to, że jest chory nie pójdzie do szkoły.
Étant donné qu’il fait beau, on va pouvoir se promener.Ze względu na to, że jest ładna pogoda, będziemy mogli przejść się.
Étant donné qu’il n’a pas de concurrent dans cette catégorie, le choix est vite pris.Biorąc pod uwagę, że w tej kategorii nie ma konkurencji, wyboru dokonuje się szybko.
Étant donné qu’il n’est pas arrivé, il faut modifier notre plan.Z uwagi na to, że nie przyjechał, trzeba zmienić nasz plan.
Étant donné qu’il s’agit d’une moyenne, certaines personnes vivront plus longtemps et certaines n’atteindront pas l’espérance de vie estimée.Biorąc pod uwagę, że chodzi o średnią, niektóre osoby będą żyć dłużej, a niektóre nie osiągną oczekiwanej długości życia.
Étant donné qu’il y a la grève dans les aéroports de Paris, les vols risquent d’être perturbés pendant plusieurs jours.Z uwagi na to, że na lotniskach w Paryżu jest strajk, przez kilka dni zakłócone będą połączenia lotnicze.
Étant donné que 5 basketteurs sont partis, l’embauche d’au moins 4 nouveaux joueurs était nécessaire.Ze względu na to, że odeszło 5 koszykarzy, konieczne było zatrudnienie przynajmniej 4 nowych graczy.
Étant donné que l’inflation a été nulle, le pouvoir d’achat a augmenté sur un an de 1,4%.Ze względu na to, że inflacja była zerowa, siła nabywcza wzrosła w ciągu roku o 1,4%.
Étant donné que le Jardin du Luxembourg est ouvert aux visiteurs, on peut y passer son temps libre.Z uwagi na to, że Ogród Luksemburski jest otwarty dla zwiedzających, można w nim spędzać swój wolny czas.
Étant donné que le vol pour Paris a été annulé, nous devons nous y rendre en autocar.Ze względu na to, że lot do Paryża został anulowany, musimy się tam udać autokarem.
Étant donné que tu ne me fais pas confiance, j’abandonne un projet commun.Ze względu na to, że mi nie ufasz, rezygnuję ze wspólnego projektu.
Étant donné son état de santé, c’est trop risqué.Biorąc pod uwagę jego stan zdrowia jest to zbyt ryzykowne.
Il faut boire beaucoup d’eau étant donné les fortes températures.Trzeba pić dużo wody z uwagi na wysokie temperatury.
Il faut être très prudent étant donné la présence de nids de tortues le long de la plage.Trzeba być bardzo ostrożnym z uwagi na obecność gniazd żółwi wzdłuż plaży.
J’essaie de penser à ces projets archéologiques comprenant des fouilles en Égypte étant donné qu’aujourd’hui, on a des satellites qui couvrent le monde entier.Staram się myśleć o tych projektach archeologicznych obejmujących prace wykopaliskowe w Egipcie zważywszy na to, że dzisiaj mamy satelity pokrywające cały świat.
Je suis satisfait de la situation étant donné qu’aucun incident majeur n’a été signalé jusqu’à présent.Jestem zadowolony z sytuacji zważywszy na to, że dotychczas nie został zgłoszony żaden poważniejszy incydent.
L’immunité collective sera très difficile à atteindre, étant donné que cela nécessite 75% à 80% de la population totale vaccinée ou immunisée.Odporność zbiorowa będzie trudna do osiągnięcia, biorąc pod uwagę to, że wymaga ona 75% do 80% zaszczepionej lub uodpornionej populacji całkowitej.
L’observation d’un régime de type méditerranéen est difficile sur le long terme étant donné les besoins nutritionnels de l’organisme.Przestrzeganie diety typu śródziemnomorskiego jest trudne na dłużą metę z uwagi na potrzeby żywieniowe organizmu.
La difficulté c’est le manque de moyens financiers, étant donné que nous étions bloqués à cause de la Covid-19.Przeszkodą jest brak pieniędzy zważywszy na to, że byliśmy zablokowani z powodu COVID-19.
Le bilan final des victimes peut être beaucoup plus lourd étant donné que les services de secours cherchent encore des victimes sous les gravats.Ostateczny bilans ofiar może być o wiele większy z uwagi na to, że służby ratownicze wciąż poszukują ofiar pod gruzami.
Le Fonds monétaire international (FMI) a exhorté les Etats-Unis à ne pas réduire trop vite leur déficit budgétaire étant donné la faible croissance de l’économie américaine. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wezwał Stany Zjednoczone, żeby nie zmniejszały zbyt szybko swojego deficytu budżetowego ze względu na słaby wzrost gospodarki amerykańskiej.
Les autorités disent avoir fait de leur mieux étant donné les circonstances extraordinaires de cet accident.Władze mówią, że zrobiły co w ich mocy, biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności tego wypadku.
Les jouets de type yo-yo ball et les produits similaires sont interdit au Canada étant donné qu’ils présentent un risque caché pour les enfants.Zabawki typu piłka jojo i podobne produkty są zakazane w Kanadzie ze względu na to, że stanowią ukryte zagrożenie dla dzieci.
Les personnes qui ont un surplus de poids ont souvent du mal à s’adapter aux fortes températures, étant donné que leur corps a de la difficulté à maintenir un bon équilibre thermique.Osobom z nadwagą często jest trudno dostosować się do wysokich temperatur z uwagi na to, że ich organizm ma trudność w utrzymaniu dobrej równowagi termicznej.
Les restaurants et les bars sont fermés étant donné le niveau de l’pandémie de coronavirus.Restauracje i bary są zamknięte z uwagi na poziom pandemii koronawirusa.
Les risques de marée noire sont relativement faibles étant donné que le navire est assez petit.Niebezpieczeństwo wycieku ropy naftowej jest stosunkowe niewielkie z uwagi na to, że statek jest dość mały.
Nous avons acheté une crème solaire étant donné que nous sommes à Tahiti et qu’il y a beaucoup de soleil.Kupiliśmy krem do opalania z uwagi na to, że jesteśmy na Tahiti i jest tutaj dużo słońca.
Nous n’avons rien à cacher, nous voulons juste les mettre face à leur responsabilité étant donné ce qu’ils font.Nie mamy nic do ukrycia, po prostu chcemy skonfrontować ich z odpowiedzialnością zważywszy na to, co robią.
Nous nous attendons à une croissance de l’emploi plus faible à l’avenir, étant donné que la pandémie a un impact considérable sur l’économie.Spodziewamy się w przyszłości słabszego wzrostu zatrudnienia ze względu na to, że pandemia ma istotny wpływ na gospodarkę.
Pour les îles autres que Tahiti et Moorea, étant donné qu’aucun cas de Covid-19 n’y a été détecté depuis le 22 mars, le confinement est allégé.W przypadku wysp innych niż Tahiti i Moorea z uwagi na to, że od 22 marca nie wykryto tam żadnego przypadku COVID-19, obostrzenia są łagodzone.
Son geste reste inexplicable étant donné son parcours.Ten czyn pozostaje niewytłumaczalny, biorąc pod uwagę jego drogę życiową.
Une victoire qui « redonne confiance en soi » étant donné le classement des joueurs.Zwycięstwo, które przywraca pewność siebie, biorąc pod uwagę klasyfikację zawodników.

À la prochaine !