Wyrażanie skutku w j. francuskim (zdania współrzędnie złożone)

Bonjour !

W języku francuskim w celu wyrażenia skutku w zdaniach współrzędnie złożonych (fr. propositions indépendantes coordonnées) stosujemy różne spójniki współrzędne wynikowe. Należą do nich:

donc – więc
alors – zatem, więc (język potoczny)
c’est pourquoi – dlatego (też)
par conséquent / en conséquence – dlatego, stąd też, w konsekwencji ( w rezultacie)
aussi (+ inwersja czasownika) – dlatego (też), toteż, więc (język literacki)
d’où / de là – stąd
du coup – więc, w rezultacie (język potoczny)

Należy zauważyć, że powyższe spójniki są wyrazami wieloznacznymi, a ich wartość semantyczną zawsze określa kontekst. Spójniki przyłączają zdanie, które przedstawia skutek tego, o czym była wcześniej mowa, lub wniosek wynikający z treści poprzedniego zdania, np. Uśmiechnęła się, więc była zadowolona. Jedna czynność wynika zatem z drugiej.

W języku potocznym spójnik „donc” jest często zastępowany przez „alors”. Spójniki „alors” i „du coup” używane są najczęściej w języku potocznym, natomiast „par conséquent” / „en conséquence” w języku formalnym. „Par conséquent” i „en conséquence” traktuje się powszechnie jako synonimy. Spójnik „aussi” występuje zazwyczaj w języku literackim i obowiązuje po nim inwersja czasownika.

Przykłady zdań do analizy z zastosowanie spójników współrzędnych wynikowych dla wyrażenia skutku

Angers est une ville verte, donc on peut y trouver beaucoup d’endroits calmes et de parcs.Angers to zielone miasto, więc można tam znaleźć wiele spokojnych miejsc i parków.
Cet objet est en or, aussi coûte-il cher. Ten przedmiot jest ze złota, dlatego też drogo kosztuje.
Cette émission sur RFI a rencontré un grand intérêt, aussi a-t-on décidé de la rediffuser. Ta audycja w RFI spotkała się z wielkim zainteresowaniem, dlatego postanowiono ją ponownie nadać.
Elle est en congé non payé, par conséquent elle ne perçoit aucune rémunération. Jest na bezpłatnym urlopie, w konsekwencji nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
Elle était ma meilleure amie, c’est pourquoi j’avais eu envie de partir en vacances avec elle.Była moją najlepszą przyjaciółką, dlatego miałam chęć wyjechać z nią na wakacje.
Elle était malade, c’est pourquoi elle n’a pas pu venir au bureau ce matin.Zachorowała, dlatego dzisiaj rano nie mogła przyjść do biura.
Il a l’intention de créer sa propre société aussi a-t-il contracté un emprunt à court terme à la banque. Ma zamiar założył swoją własną firmę, dlatego zaciągnął krótkoterminową pożyczkę w banku.
Il faisait froid, c’est pourquoi il a mis son manteau et son bonnet.Było zimno, dlatego założył płaszcz i czapkę.
Il faisait très beau, donc nous sommes allés à la plage de Paloma (Alpes-Maritimes).Była bardzo ładna pogoda, więc pojechaliśmy na plażę Paloma (Alpy Nadmorskie).
Il gagnait peu d’argent, aussi a-t-il démissionné de son poste.Mało zarabiał, dlatego ustąpił z zajmowanego stanowiska.
Il n’a pas encore 18 ans, donc il ne pourra pas voter pour la présidentielle.Nie ma jeszcze 18 lat, więc nie będzie mógł głosować w wyborach prezydenckich.
Il ne m’avait pas prévenu de son départ : d’où mon étonnement. Nie uprzedził mnie o swoim wyjeździe, stąd moje zdziwienie.
Il neige, donc je reste à la maison.Pada śnieg, więc zostanę w domu.
Il pleut depuis trois jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques, donc il va y avoir des inondations. Od trzech dni pada deszcz w departamencie Pireneje Atlantyckie, więc wystąpią tam powodzie.
Il pleut, alors il ne faut pas peindre dehors.Pada deszcz, więc nie można malować na zewnątrz.
Il pleuvait très fort; aussi ai-je pris mon parapluie.Bardzo mocno padało, dlatego wziąłem swój parasol.
Il pleuvait, alors nous nous sommes mis à l’abri.Padał deszcz, więc schowaliśmy się.
Il pleuvait, c’est pourquoi le pique-nique a été annulé.Padał deszcz, dlatego piknik został odwołany.
Il se fait tard, alors je rentre à la maison.Robi się późno, więc wracam do domu.
Il va bientôt arriver, donc je pars.On wkrótce przyjedzie, więc ja wyjeżdżam.
Il y a du brouillard, par conséquent les avions ne décollent pas.Jest gęsta mgła, dlatego samoloty nie startują.
Il y a un court-circuit, c’est pourquoi le fusible a sauté.Jest spięcie, dlatego bezpiecznik się przepalił.
Il y avait une tempête, donc les routes ont été bloquées et la circulation des trains coupée.Była burza, więc drogi zostały zablokowane, a ruch pociągów wstrzymany.
Ils nous ont demandé d’accepter cet souvenir, nous avons donc dû l’accepter.Prosili nas o przyjęcie tego prezentu, musieliśmy więc go przyjąć.
J’ai beaucoup de travail à la boutique, alors je vais être très occupé.Mam dużo pracy w butiku, więc będę bardzo zajęty.
J’ai de la température, donc je dois rester à la maison.Mam gorączkę, więc muszę zostać w domu.
J’ai ordonné installer de nouvelles fenêtres, donc il fera chaud dans mon appartement. Kazałem wstawić nowe okna, więc będzie ciepło w moim mieszkaniu.
J’ai mal à la gorge, donc je ne peux pas sortir. Boli mnie gardło, więc nie mogę wyjść.
J’ai mal à une dent, alors je dois aller au dentiste.Boli mnie ząb, więc muszę iść do dentysty.
J’ai mal au dos, donc je bouge moins.Bolą mnie plecy, więc mniej się ruszam.
J’avais très envie de manger du poisson, alors je suis allé au marché.Miałem wielką ochotę zjeść rybę, więc poszedłem na bazar.
J’étais tout seul à la maison du coup j’en ai profité pour te téléphoner.Byłem w domu zupełnie sam, więc skorzystałem z okazji i do ciebie zadzwoniłem.
Je n’ai pas encore de permis de construire, c’est pourquoi je ne peux pas construire ma maison. Nie mam jeszcze pozwolenia na budowę, dlatego też nie mogę budować domu.
Je n’ai pas mon permis de conduire, donc je ne peux pas conduire. Nie mam prawa jazdy, więc nie mogę jeździć samochodem.
Je n’étais pas prévenu : d’où ma grande surprise.Nie byłem uprzedzony, stąd moje wielkie zaskoczenie.
Je pense, donc je suis.Myślę, więc jestem.
Je suis un étranger, donc je peux me tromper.Jestem cudzoziemcem, więc mogę się mylić.
Je travaille dans une banque, je ne peux donc pas partir pour deux semaines à Cuba.Pracuję w banku, więc nie mogę wyjechać na dwa tygodnie na Kubę.
L’eau passait un peu vite dans le sol et, du coup, les épis étaient plutôt petits.Woda wsiąkała trochę za szybko w ziemię, więc kłosy były raczej niewielkie.
L’évier est bouché, il faut donc appeler un plombier. Zlewozmywak jest zatkany, więc trzeba wezwać hydraulika.
L’hôtel n’a pas reçu l’argent, donc il a annulé la réservation.Hotel nie otrzymał pieniędzy, więc anulował rezerwację.
La France exporte son bois vers la Chine, et par conséquent, les scieries s’inquiètent pour leur avenir.Francja eksportuje swoje drewno do Chin i w konsekwencji tartaki obawiają się o swoją przyszłość.
La guerre a éclaté en Ukraine, donc il faut fournir une aide humanitaire. Na Ukrainie wybuchła wojna, więc trzeba dostarczyć pomoc humanitarną.
La météo a annoncé une chute des températures, donc, je m’habille chaudement.W prognozie pogody zapowiedziano spadek temperatury, więc ubiorę się ciepło.
La porte de garage est bloquée, alors il n’y a pas de courant.Brama garażowa jest zablokowana, więc nie ma prądu.
La rue est réservée aux piétons et aux cyclistes, alors elle est barrée à la circulation des véhicules.Droga zarezerwowana jest dla pieszych i rowerzystów, więc jest zamknięta dla ruchu pojazdów.
La vague de froid a détruit une partie de la production de fruits et légumes, donc leurs prix vont augmenter.Fala zimna zniszczyła część upraw owoców i warzyw, dlatego ich ceny wzrosną.
Le chef était en retard, donc la réunion n’a pas eu lieu.Szef się spóźnił, więc zebranie się nie odbyło.
Le plancher vient d’être verni, alors il faut faire attention. Podłoga jest świeżo polakierowana, więc trzeba uważać.
Le secteur du tourisme est en expansion, de là l’augmentation des embauches dans ce secteur.Sektor turystyczny rozwija się, stąd wzrost zatrudnienia w tym sektorze.
Les égoïstes n’aiment qu’eux-mêmes, aussi n’ont-ils pas d’amis véritables.Egoiści lubią tylko samych siebie, dlatego nie mają prawdziwych przyjaciół.
Les parents ne sont pas venus, alors la décision n’a pas été prise.Rodzice nie przyjechali, więc decyzja nie została podjęta.
Les professeurs manifestent contre la réforme des retraites aujourd’hui, par conséquent les écoles seront fermées.Nauczyciele protestują dzisiaj przeciwko reformie emerytalnej, dlatego szkoły będą zamknięte.
Mes idées ne peuvent pas représenter celles de mes collègues, donc je ne peux pas m’exprimer. Moje poglądy mogą nie reprezentować poglądów moich kolegów, więc nie mogę wypowiadać się.
Nous avions plus de commandes, d’où un accroissement de notre production. Mieliśmy więcej zamówień, stąd wzrost naszej produkcji.
Nous avons augmenté le nombre de vols internationaux, par conséquent / en conséquence nous avons recruté du personnel.Zwiększyliśmy liczbę lotów międzynarodowych, dlatego też przeprowadziliśmy rekrutację personelu.
Nous sommes efficaces, aussi nos clients sont-t-ils satisfaits. Jesteśmy skuteczni, dlatego nasi klienci są zadowoleni.
Tout le monde était fatigué après la soirée d’hier, alors nous avons décidé de passer une journée de farniente au soleil.Wszyscy byli zmęczeni po wczorajszym wieczorze, więc postanowiliśmy spędzić dzień na leniuchowaniu na słońcu.
Un verre est tombé par terre, donc il s’est cassé.Szklanka spadła na ziemię, więc się pobiła.
Une partie du sud-est de la France est toujours en alerte rouge pour des risques d’incendie, par conséquent, le Parc national des Calanques est fermé aux visiteurs.W części południowo-wschodniej Francji obowiązuje czerwony alarm z powodu zagrożenia pożarowego, w konsekwencji Park Narodowy Calanques jest zamknięty dla zwiedzających.

À la prochaine !