Wspólna deklaracja Francji i Ukrainy w sprawie szkolenia pilotów myśliwców

Le deuxième sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Chișinău, le 1er juin 2023

Déclaration commune du Président de la République française M. Emmanuel Macron et du Président de l’Ukraine M. Volodymyr Zelensky

Wspólna deklaracja Prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona i Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego

01/06/2023

Nous, présidents de l’Ukraine et de la République française, nous sommes rencontrés aujourd’hui à Chișinău, en République de Moldavie, en marge du deuxième sommet de la Communauté politique européenne.

My, prezydenci Ukrainy i Republiki Francuskiej spotkaliśmy się dziś w Kiszyniowie w Republice Mołdawii na marginesie drugiego szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Nous avons réitéré notre accord, conclu lors de la réunion bilatérale à Paris le 14 mai 2023, visant à ce que la France contribue à la protection de la population ukrainienne contre les frappes russes grâce à des équipements de défense aérienne.

Potwierdziliśmy nasze porozumienie, osiągnięte podczas spotkania bilateralnego w Paryżu 14 maja 2023 roku, że Francja przyczyni się do ochrony ludności ukraińskiej przed rosyjskimi uderzeniami za pomocą sprzętu obrony powietrznej.

Comme convenu lors de la douzième réunion en format Ramstein, le 25 mai 2023, nous avons confirmé que nous étions prêts à mettre en place le cadre nécessaire pour commencer la formation des pilotes de chasse ukrainiens selon les besoins de l’armée de l’air ukrainienne.

Zgodnie z ustaleniami na dwunastym spotkaniu w formacie Ramstein 25 maja 2023 roku potwierdziliśmy, że jesteśmy gotowi wprowadzić niezbędne ramy do rozpoczęcia szkolenia ukraińskich pilotów myśliwców zgodnie z potrzebami Sił Powietrznych Ukrainy.

Compte tenu des consultations parallèles avec les États-Unis et avec les autres pays volontaires, nous avons chargé nos ministres de la défense de préparer le cadre formel et le mécanisme de formation des pilotes et des mécaniciens aéronautiques.

Biorąc pod uwagę równoległe konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi i innymi krajami, poleciliśmy naszym ministrom obrony przygotowanie formalnych ram i mechanizmu szkolenia pilotów i mechaników lotniczych.

Ce travail sera fait sur la base des besoins de la partie ukrainienne et sera proposé comme décision à l’occasion de la prochaine réunion des ministres de la défense à Ramstein. Il associera toutes les Nations participant à l’initiative de formation des pilotes de chasse pour l’Ukraine.

Prace te odbywać się będą w oparciu o potrzeby strony ukraińskiej i zostaną zgłoszone jako decyzja podczas przyszłego spotkania ministrów obrony w Ramstein. Obejmą one wszystkie Narody uczestniczące w inicjatywie szkolenia pilotów myśliwców dla Ukrainy.

Source : © Élysée
Photo :  Le deuxième sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Chișinău, le 1er juin 2023 © Élysée