Wodospad Niagara (Niagara Falls)

Niagara Falls is the collective name for three waterfalls, on the border of Canada and the United States, between the Canadian province of Ontario and the American state of New York. There are situated on the Niagara River which flows from Lake Erie to Lake Ontario.

Wodospad Niagara to nazwa zbiorowa dla trzech wodospadów, na granicy Kanady i Stanów Zjednoczonych, pomiędzy kanadyjską prowincją Ontario a amerykańskim stanem Nowy Jork. Znajdują się one na rzece Niagara, która wypływa z jeziora Erie i płynie do jeziora Ontario.

Niagara Falls, viewed from the Canadian side of the river (from left to right): American Falls, Bridal Veil Falls, and Horseshoe Falls

The discovery of the Niagara Falls had its roots in prehistoric times when the indigenous peoples of American lived in the area. The first European to document the existence of Niagara waterfalls was a Father Louis Hennepin, a Franciscan friar born in Belgium and an explorer of North America. During a 1678 expedition, traveling with the French explorer René-Robert Cavelier, he was overwhelmed by the size of Niagara Falls. In 1683, Hennepin published a book called ‘A New Discovery’ and brought Niagara Falls to the attention of the western world for the first time. This discovery inspired further explorers who wanted to see this amazing place.

Odkrycie wodospadu Niagara miało swoje korzenie w czasach prehistorycznych, gdy rdzenna ludność Ameryki zamieszkiwała ten obszar. Pierwszym Europejczykiem, który udokumentował istnienie wodospadu Niagara, był Ojciec Louis Hennepin, franciszkański zakonnik urodzony w Belgii i badacz Ameryki Północnej. Podczas swojej wyprawy w 1678 r. wraz francuskim badaczem René-Robert Cavelier de La Salle był pod wrażeniem wielkości wodospadu Niagara. W 1683 r. Hennepin opublikował książkę pt. „A New Discovery” i zwrócił po raz pierwszy uwagę świata zachodniego na wodospad Niagara. To odkrycie stało się później inspiracją dla kolejnych badaczy, którzy chcieli zobaczyć to niesamowite miejsce.

Niagara Falls is comprised of three separate waterfalls: American Falls, Bridal Veil Falls and Horseshoe Falls. Horseshoe Falls, also known as the Canadian Falls, is the largest and the most recognizable waterfall. It is in the shape of a horseshoe and belongs in about two-thirds to Canada. It is abt. 53-meter high and abt. 790-meter wide. Horseshoe Falls is the most powerful waterfall in North America by water flow rate.

Wodospad Niagara składa się z trzech oddzielnych wodospadów: American Falls (Wodospad Amerykański), Bridal Veil Falls (Wodospad Ślubny Welon) i Horseshoe Falls (Wodospad Podkowy). Horseshoe Falls, zwany także Canadian Falls (Wodospad Kanadyjski), jest najszerszym i najbardziej rozpoznawalnym wodospadem. Ma kształt podkowy końskiej i należy w ok. 2/3 do Kanady. Ma ok. 53 metry wysokości i ok. 790 metrów szerokości. Horseshoe Falls jest najpotężniejszym wodospadem w Ameryce Północnej pod względem natężenia przepływu wody.

Horseshoe Falls, viewed from the observation deck of the Skylon Tower

American Falls and Bridal Veil Falls lie entirely within the United States. American Falls is 320-meter wide and its height varies between 21 and 30 m because of the presence of giant boulders at its base. Compared to Horseshoe Falls, it has more simple and regular shapes.

American Falls i Bridal Veil Falls znajdują się w całości na terytorium Stanów Zjednoczonych. American Falls ma 320 metrów szerokości, a jego wysokość waha się od 21 do 34 metrów z powodu obecności u podstaw olbrzymich głazów. W porównaniu do Horseshoe Falls ma bardziej proste i regularne kształty.

On the American side, the Observation Tower provides an exceptional view of all waterfalls. Its deck extends out over the gorge. The tower’s height is 86 meters and is constructed of aluminum, glass, and steel. Elevators at the Observation Tower provide access to the base of the gorge and the boarding site for the Maid of the Mist boat tour.

Po stronie amerykańskiej wyjątkowy widok na wszystkie wodospady zapewnia wieża obserwacyjna. Jej platforma wystaje nad przełomem. Wieża ma 86 metrów wysokości i zbudowana jest z aluminium, szkła i stali. Windy i wieża obserwacyjna zapewniają dostęp do podstawy przełomu i przystani statków wycieczkowych Maid of the Mist.

American Falls (large waterfall center-left) and Bridal Veil Falls (right), the Observation Tower and the Prospect Point
American Falls (large waterfall center-left) and Bridal Veil Falls (right)
View of the American Falls

The legendary Maid of the Mist boats depart exclusively from the American side while Niagara City Cruises boats operate from the Canadian side. The boat tours run from April to October depending on the weather conditions. All passengers are given a poncho to keep clothing dry.

Legendarne statki Maid of the Mist wypływają wyłącznie od strony amerykańskiej, natomiast statki Niagara City Cruises kursują od strony kanadyjskiej. Rejsy statkami odbywają się w zależności od warunków pogodowych od kwietnia do października. Wszyscy pasażerowie otrzymują poncza, żeby nie przemoczyć swoich ubrań.

Bridal Veil Falls is the smallest of the three waterfalls. It is abt. 34-meter high and abt. 17-meter wide. It is situated text to American Falls and it is separated from it by Luna Island. It is named for the misty veil-like appearance of the waterfall, which is created by the strong winds and steam. The water stream which is flowing down looks like a long, delicate wedding veil.

Bridal Veil Falls (Wodospad Ślubny Welon) jest najmniejszym z trzech wodospadów. Ma ok. 34 metry wysokości i ok. 17 metrów szerokości. Znajduje się obok American Falls i jest oddzielony od niego Księżycową Wyspą (Luna Island). Nazywa się tak z powodu spowitego mgłą i przypominającego welon ślubny wyglądu, tworzonego przez silne wiatry i parę wodną. Spływający strumień wody wygląda jak długi, delikatny welon ślubny.

American Falls (large waterfall center-left) and Bridal Veil Falls (right)

During the summer months, at least 2,800 m3 per second of water traverse all three falls, some 90% of which goes over Horseshoe Falls. The water flow is halved at night and it attains abt. 1,400 m3 per second during the winter months.

W miesiącach letnich przez wszystkie trzy wodospady przelewa się co najmniej 2,8 tys. m3 wody na sekundę, z czego ok. 90% przepływa przez Horseshoe Falls. Nocą przepływ wody zmniejsza się o połowę, a w miesiącach zimowych osiąga ok. 1,4 tys. m3 wody na sekundę.

At present, nearly half of water from Niagara waterfalls is used to supply three hydroelectric generating stations, i.e. Sir Adam Beck I, Beck II and Pump Generating Station on the Canadian side, as well as two more stations i.e. Robert Moses Power Plant and Lewiston Pump Generating Plant on the American side. These hydroelectric generating stations divert a part of the river stream above the waterfalls using specially built channels and tunnels. They produce about one quarter of all power used in New York State and Ontario.

Obecnie blisko połowa wody z wodospadu Niagara wykorzystywania jest do zasilania trzech elektrowni wodnych, tzn. Sir Adam Beck I, Beck II oraz Pump Generating Station po stronie kanadyjskiej, jak i dwóch kolejnych – Robert Moses Power Plant oraz Lewiston Pump Generating Plant – po stronie amerykańskiej. Elektrownie te kierują część strumienia rzeki znad wodospadów za pomocą specjalnie zbudowanych kanałów i tuneli. Wytwarzają one około jednej czwartej energii elektrycznej zużywanej przez stan Nowy Jork i Ontario.

To see the Niagara Falls from the American and Canadian sides, tourists may use the border crossing between the United States and Canada situated on the Rainbow Bridge. It is possible to cross the border on foot or by car. The bridge is 61.5 m above the water level and 289.5 meters in length.

Aby zobaczyć wodospad Niagara ze strony amerykańskiej i kanadyjskiej turyści mogą skorzystać z przejścia granicznego pomiędzy USA i Kanadą znajdującego się na moście Rainbow Bridge. Granicą można przekroczyć pieszo lub samochodem. Most znajduje się 61,5 metra powyżej poziomu wody i ma 289,5 metra długości.

Rainbow Bridge, viewed from the Skylon Tower on the Canadian side

Niagara Falls is not the tallest waterfall in the world; however, its beauty and power of the waterfalls are beyond any height. / Wodospad Niagara nie jest najwyższym wodospadem na świecie; niemniej jednak jego piękno i siła przewyższają jakąkolwiek wysokość.

The emerald-green colour of the water flowing over Niagara Falls is the result of the huge amount of dissolved salts and rock flour generated by the erosive force of the Niagara River.

Szmaragdowo-zielony kolor wody przepływającej przez wodospad Niagara wynika z dużej ilości rozpuszczonych soli i mączki kamiennej wytwarzanej siłą erozyjną rzeki Niagara.

The best view of all the three falls is on the Canadian side. The Skylon Observation Tower in Niagara Falls provides a panoramic view of both the American and Canadian sides of Niagara Falls.

Najlepszy widok na wszystkie trzy wodospady jest po stronie kanadyjskiej. Wieża widokowa Skylon Tower zapewnia panoramiczny widok na amerykańską i kanadyjską stronę wodospadu Niagara.

The Niagara River Recreational Trail with the Skylon Observation Tower
Niagara Falls, viewed from the observation deck of the Skylon Tower

The Niagara River is sanctuary for many birds, fish, amphibian, reptile, and different mammal species, many of which are rare or at-risk. / Rzeka Niagara jest ostoją wielu ptaków, ryb, płazów, gadów i różnych gatunków ssaków, z których wiele jest rzadkich lub zagrożonych wyginięciem.


Niagara Fall is one of the most magnificent natural wonders and at the same time one of the most popular destinations for tourists. Local firms offer many attractions to visitors, including boat trips, helicopter flights above the waterfalls, and even a possibility to walk through 130-year-old tunnels situated behind the Horseshoe Falls on the Canadian side. You can also find numerous shops, restaurants and hotels which offer a comfortable stay and the breathtaking views at Niagara Falls.

Wodospad Niagara jest jednym z najwspanialszych cudów natury i zarazem jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez turystów. Lokalne firmy oferują dla odwiedzających wiele atrakcji, takich jak m.in. rejsy statkami, przeloty helikopterem nad wodospadami, a nawet możliwość przejścia przez 130-letnie tunele znajdujące się za wodospadem Horseshoe Falls po stronie kanadyjskiej. W okolicy można również znaleźć liczne sklepy, restauracje i hotele, które oferują komfortowy pobyt i zapierające dech w piersiach widoki na wodospad Niagara.