Wizyta ministra spraw zagranicznych Polski w Iranie (7-9 maja 2022)

Spotkanie ministra spraw zagranicznych Polski Zbigniewa Raua z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim. Fot. ©Sebastian Indra / MSZ.

W dniach 7-9 maja 2022 r. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, na zaproszenie strony irańskiej, złożył oficjalną wizytę w Islamskiej Republice Iranu. Podczas wizyty odbył spotkania z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim, przewodniczącym Islamskiego Zgromadzenia Konsultatywnego Mohammadem Baqer Qalibafem oraz odbył konsultacje polityczne z ministrem spraw zagranicznych Iranu Hosseinem Amir-Abdollahianem.

Vom 7. bis zum 9. Mai 2022 hat Polens Außenminister Zbigniew Rau auf Einladung der iranischen Seite einen offiziellen Besuch in der Islamischen Republik Iran abgestattet. Beim Besuch traf er sich mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, dem Vorsitzenden der Islamischen beratenden Versammlung Mohammad Baqer Qalibaf sowie hat politische Konsultationen mit Außenminister Hossein Amir-Abdollahian durchgeführt.

Oficjalne rozmowy szefów dyplomacji Polski i Iranu były okazją do omówienia najważniejszych kwestii z zakresu współpracy dwustronnej, a także wymiany poglądów na temat aktualnych problemów regionalnych i globalnych, w szczególności trwającej agresji Rosji przeciwko Ukrainie.

Die offiziellen Gespräche zwischen den Chefdiplomaten Polens und Irans boten die Gelegenheit, die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der bilateralen Zusammenarbeit zu besprechen sowie die Meinungen über die aktuellen regionalen und globalen Probleme auszutauschen, insbesondere im Hinblick auf die anhaltende russische Aggression gegen die Ukraine.

Spotkanie ministra Zbigniewa Raua z ministrem spraw zagranicznych Iranu Hosseinem Amir-Abdollahianem. Fot. ©Sebastian Indra / MSZ.

Minister spraw zagranicznych Polski przedstawił również stanowisko Polski, jako kraju przewodniczącego OBWE, w odniesieniu do sytuacji bezpieczeństwa w Europie Wschodniej.

Polens Außenminister erklärte auch die Haltung Polens, das derzeitig den OSZE-Vorsitz innehat, zur Sicherheitslage in Osteuropa.

Podczas wizyty, szefowie dyplomacji Polski i Iranu podpisali Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu.

Während des Besuchs unterzeichneten die Chefdiplomaten Polens und Irans ein Abkommen zwischen der Regierung der Republik Polen und der Regierung der Islamischen Republik Iran über die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft, Sport, Jugend und Massenmedien.

Podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu przez szefów dyplomacji Polski i Iranu. Fot. ©Sebastian Indra / MSZ.

To pierwsza wizyta ministra spraw zagranicznych Polski w Iranie od 2014 r. Wizyta przypadła na 80. rocznicę ewakuacji żołnierzy Armii Polskiej w ZSRR (nazywanej również armią Andersa) do Iranu w 1942 r.

Es ist der erste Besuch des polnischen Außenministers im Iran seit 2014. Der Besuch findet 80 Jahre nach der Evakuierung der Soldaten der Polnischen Streitkräfte in der Sowjetunion (auch die Anders-Armee bezeichnet) in den Iran im Jahr 1942.

W 1942 r. do Iranu drogą morską i lądową przybyło ok. 120 tys. Polaków, w tym ponad 77 tys. uchodźców wojskowych i ponad 43 tys. uchodźców cywilnych, w tym 20 tys. dzieci. [2] Większość z nich znalazła się w mieście portowym Bandar-e Anzali (do rewolucji islamskiej Pahlevi), gdzie otrzymali żywności i zostali objęci kwarantanną.

Im Jahr 1942 kamen ungefähr 120 000 Polen auf dem See- und Landweg in den Iran, darunter über 77 000 Militärflüchtlinge und über 43 000 Zivilflüchtlinge, 20 000 davon waren Kinder. [2] Die meisten landeten in der Hafenstadt Bandar-e Anzali (Pahlevi vor der Iranischen Revolution), wo sie Nahrung bekamen und unter Quarantäne gestellt wurden.

W latach 1942-1945 około 2 tys. polskich dzieci znalazło schronienie w Isfahanie. Tak wiele, że przez krótki okres nazywano go „miastem polskich dzieci”. Inne dzieci umieszczono w sierocińcach w mieście Meszched. Utworzono wiele szkół, żeby nauczać dzieci języka polskiego, matematyki, przyrody i innych typowych przedmiotów szkolnych.

Zwischen 1942-1945 durchquerten etwa 2 000 polnische Kinder Isfahan. So viele, dass es kurzzeitig „Stadt der polnischen Kinder“ genannt wurde. Andere Kinder brachte man in Waisenhäuser in der Stadt Maschhad unter. Zahlreiche Schulen wurden eingerichtet, um den Kindern die polnische Sprache, Mathematik, Naturwissenschaften und andere Standardfächer beizubringen.

Wskutek wycieńczenia, chorób i głodu podczas pobytu w katastrofalnych warunkach w ZSRR wielu Polaków zmarło w ciągu kilku miesięcy po przybyciu do Iranu i zostało pochowanych. Szacuje się, że łącznie na obszarze Iranu, już na wolności, w latach 1942-1944 zmarło ponad 3,5 tys. Polaków, w tym 650 wojskowych. Najważniejsze polskie nekropolie znajdują się w Teheranie, w Bandar-e Anzali nad Morzem Kaspijskim, Isfahanie i Kazwinie.

Infolge der Erschöpfung, der Krankheit und des Hungers während des Aufenthalts unter katastrophalen Bedingungen in der Sowjetunion starben viele Polen innerhalb weniger Monate nach der Ankunft im Iran und sie wurden begraben. Es wird geschätzt, dass insgesamt 3 500 Polen, darunter 650 Soldaten, auf dem Gebiet Irans, schon in der Freiheit, in den Jahren 1942-1944 starben. Die wichtigsten polnischen Nekropolen befinden sich in Teheran, in Bandar-e Anzali am Kaspischen Meer, in Isfahan und in Qazvin.

W ramach obchodów 80. rocznicy minister Zbigniew Rau odwiedził polskie miejsca pamięci, w tym cmentarze, gdzie spoczywają żołnierze Armii Andersa oraz cywile. Zarówno w Teheranie, jak i Isfahanie, minister otworzył wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności”, informujących o sytuacji wojsk polskich i polskich uchodźców na Bliskim Wschodzie.

Anlässlich des 80. Jahrestages besuchte Minister Zbigniew Rau polnische Gedenkstätten, einschließlich Friedhöfe, wo die Anders-Armee-Soldaten und die Zivilpersonen ruhen. Sowohl in Teheran als auch in Isfahan eröffnete der Minister die Ausstellungen des polnischen Instituts für Nationales Gedenken unter dem Titel „Hoffnungswege. Odyssee der Freiheit“, die über die Lage der polnischen Armee und der polnischen Flüchtlinge im Nahen Osten informieren.

Złożenie wieńca na cmentarzu Doulab pod pomnikiem Pamięci Wygnańców Polskich. Fot. ©Sebastian Indra / MSZ.
Złożenie wieńca na cmentarzu ormiańskim w Isfahanie. Fot. ©Sebastian Indra / MSZ.

Źródła: / Quellen:
1. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Komunikat prasowy z 09.05.2022. [https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-rau-z-pierwsza-wizyta-w-iranie]
2. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. [http://archiwum.udskior.gov.pl]

Zdjęcia: / Fotos: ©Sebastian Indra / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.