Wielkanoc – słownictwo polsko-hiszpańskie (La Pascua – vocabulario polaco-español)

Wejście do Bazyliki Grobu Świętego w Jerozolimie (La entrada de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén)

¡Hola a todos!

W tym wpisie dowiemy się o tradycjach wielkanocnych w Polsce i symbolice Wielkiego Tygodnia. Nieodzownym elementem wpisu jest również polsko-hiszpańskie słownictwo związane z Wielkanocą.

Polskie tradycje Wielkanocne / Tradición polaca pascual 

Wielkanoc jest bardzo ważna w polskiej tradycji i świętuje się ją w całym kraju. W czasach wczesnego chrześcijaństwa, gdy istniało wiele ceremonii i rytuałów pogańskich, wiele z nich zostało zaadaptowanych przez Kościół. Wielkanoc w Polsce przypada w okresie wiosennym, gdy przyroda budzi się z długiego zimowego snu. W czasach pogańskich symbolem odradzania się natury, życia i rozmnażania było jajko. Religia chrześcijańska przyjęła jajko jako symbol zmartwychwstania Chrystusa. Już w czasach pogańskich jajka były ozdabiane symbolami magicznymi i wiosennymi oraz przybierane kwiatami. Chrześcijanie zapożyczyli ten zwyczaj i stąd na stołach wielkanocnych można znaleźć bogactwo jajek w misternych kolorach i wzorach. Święta wielkanocne poprzedza Wielki Post, 40-dniowy okres, gdy większość chrześcijan unika w piątki jedzenia posiłków zawierających mięso. Jest to czas refleksyjny i duchowy, gdy ludzie spowiadają się, modlą i chodzą na rekolekcje.

La Pascua es una festividad muy importante en las tradiciones polacas y se celebra en todo el país. En los tiempos del nacimiento del cristianismo, cuando existían varias ceremonias y rituales paganos, muchos de ellos fueron adoptados por la Iglesia. La Pascua en Polonia cae en primavera, cuando la naturaleza se despierta de un largo y frío sueño. En los tiempos paganos, el símbolo de la regeneración de la naturaleza, la vida y la reproducción era el huevo. La religión cristiana adoptó el huevo como símbolo de la Resurrección de Cristo. Ya en tiempos paganos los huevos eran decorados con símbolos mágicos y primaverales y con formas de flores. Los cristianos tomaron prestada esta tradición y es por eso que en las mesas pascuales se puede encontrar una gran variedad de huevos de diferentes tamaños y colores. A la festividad pascual la precede la Cuaresma, un período de 40 días en el que la mayoría de los cristianos deja de comer carne cada viernes de la semana. Es un tiempo reflexivo y espiritual, en el cual los cristianos se confiesan, rezan y asisten a retiros.

Wielki Tydzień zaczyna się od Niedzieli Palmowej, gdy święci się palmy, zrobione z polnych kwiatów i młodych gałązek, na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Palmy po poświęceniu są zabierane do domu i pozostają tam aż do następnego roku. Wielki Tydzień to czas intensywnych przygotowań do Wielkanocy. W tym czasie przyrządza się tradycyjne potrawy wielkanocne, a także dekoruje jajka. Dzwony w kościołach milkną w Wielki Czwartek i pozostają w uśpieniu aż do Niedzieli Wielkanocnej.

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos en el que éstos se santifican, hechos con flores campestres y pequeñas ramas, en conmemoración a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Los ramos, luego de ser bendecidos, son llevados a casa en donde permanecen hasta el año siguiente. Semana Santa es un período intensivo de preparación para la Pascua. En este tiempo se preparan platos pascuales tradicionales y se decoran huevos. Las campanas en las iglesias se silencian el Jueves Santo y permanecen así hasta el Domingo de Pascua.

Wielki Piątek wierni obchodzą poprzez post i uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej. Ten dzień upamiętnia ukrzyżowanie Chrystusa i dlatego jest najważniejszym dniem w kalendarzu chrześcijańskim. W polskich kościołach ustawiane są rekonstrukcje grobu Chrystusa, gdzie wierni modlą się i czuwają.

El Viernes Santo los fieles guardan ayuno y participan en la Liturgia de la Pasión del Señor. Este día recuerda la crucifixión de Jesús y es por ello que es el día del año más importante en el calendario cristiano. En las iglesias polacas se pueden encontrar reconstrucciones de la tumba de Jesús en donde los fieles rezan y permanecen en vigilia.

W Wielką Sobotę zanosi się do kościoła koszyki z jedzeniem. Zawartość koszyka, zwanego święconką składa się z jajek gotowanych na twardo (zwykle malowanych, zwanych pisankami), jako symbolu zmartwychwstania Chrystusa i zwycięstwa życia nad śmiercią; chleba, zapewniającego dobry los, który w chrześcijaństwie jest przede wszystkim symbolem ciała Chrystusa; figurki Baranka Bożego zrobionej z ciasta lub cukru; soli, symbolu oczyszczenia, która, jak wierzono dawniej, miała chronić od zła; chrzanu, jako symbolu gorzkiego poświęcenia Chrystusa oraz fizycznej sprawności; wędzonego mięsa (szynki lub kiełbasy) – symbolu zdrowia i płodności; sera, który symbolizuje przyjaźń człowieka z naturą; oraz ciasta, symbolu sprawności i doskonałości. Zawartość święconki różni się w zależności od tradycji rodzinnych i regionalnych, ale baranek, jajka, chleb, kiełbasa i sól, zawsze wchodzą w jej skład. Zgodnie z tradycją, wszystkie prace domowe powinny być skończone zanim święconka zostanie przyniesiona z kościoła do domu, a jej zawartość pozostaje nietknięta aż do niedzielnego poranka.

El Sábado Santo se lleva una canasta con comida a la iglesia. El contenido de esta canasta, llamada « święconka », se compone de huevos duros (los cuales se pintan por tradición, llamados « pisanki ») como símbolo de la resurrección de Jesús y la victoria de la vida sobre la muerte; pan, símbolo de la buena suerte, el cual representa el cuerpo de Cristo para el cristianismo; figuras del cordero de Dios hechas con masa o azúcar; sal, símbolo de la limpieza, la cual se creía que protegía contra el mal; rábano, símbolo del santo sacrificio de Jesús y del bienestar físico; carne ahumada (jamón o salchicha), símbolo de salud y fertilidad; queso, símbolo de la amistad entre el ser humano y la naturaleza; y torta, símbolo de habilidad y excelencia. El contenido de esta canasta varía según la familia y región, pero generalmente todas llevan cordero, huevo, pan, salchicha y sal. Según la tradición, todos los trabajos domésticos deben ser terminados antes de que la canasta sea llevada de la iglesia a la casa y su contenido sea consumido a partir de la mañana del Domingo de Pascua.

Po Rezurekcji w Niedzielę Wielkanocną cała rodzina zasiada do stołu przykrytego śnieżnobiałym obrusem, ozdobionego kompozycjami z rzeżuchy, kwiatami wiosennymi, baziami i, przede wszystkim, wielkanocnym barankiem zrobionym z ciasta lub cukru. Stół jest szczodrze zastawiony szynkami, kiełbasami, pasztetami, roladami, pieczonym schabem, różnego rodzaju daniami z drobiu, jajami, mazurkami, sernikami, itp. Na gorąco podaje się żur na białej kiełbasie lub boczku wędzonym – zupę z chrzanem, jajem na twardo i białą kiełbasą. Tradycyjnie najpierw spożywana jest święconka. Członkowie rodziny zaczynają od jajek, życząc sobie nawzajem zdrowia i pomyślności. Wielkanocne świętowanie zaczyna się od śniadania, ale jest to dzień, gdy rodzina siedzi przy stole przez wiele godzin, spożywając wielkanocne specjały.

Después de la resurrección, el Domingo de Pascua la familia entera se sienta a la mesa cubierta con un mantel blanco, decorada con berro, flores y sobre todo con el cordero de Pascua hecho de torta o azúcar. La mesa está generosamente servida con jamón, salchicha, paté, arrollado, cerdo cocido, distintos tipos de platos hechos con pollo, huevos, galletas (« mazurki »), pastel de queso blanco (« sernik »), etc. Entre los platos calientes se pueden encontrar: sopa de salchicha blanca o panceta ahumada, sopa de rábano con salchicha blanca y huevo duro. Tradicionalmente, lo primero que se come es lo que hay en la canasta. Los miembros de la familia comienzan comiendo los huevos deseándose mutuamente salud y prosperidad. El festejo de la Pascua comienza a la mañana, es este un día en el que la familia se sienta a la mesa durante varias horas a comer los platos típicos de la festividad.

Poniedziałek Wielkanocny (lany poniedziałek) jest dniem, w którym chłopcy polewają dziewczyny wodą. Jest to dawniejszy zwyczaj, wedle którego oblewanie wodą symbolizuje oczyszczenie i płodność.

El Lunes de Pascua (el lunes mojado) es un día en el que los hombres les tiran agua a las mujeres. Es una antigua costumbre en la que arrojar agua simboliza la limpieza y la fertilidad.

¿Qué es Semana Santa? / Co to jest Wielki Tydzień?

La Semana Santa es un período de ocho días que comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. Con la Semana Santa, el cristiano conmemora el Triduo Pascual, es decir, los momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo.

Wielki Tydzień to okres ośmiu dni rozpoczynający się Niedzielą Palmową i kończący Niedzielą Zmartwychwstania. Poprzez Wielki Tydzień Chrześcijanin upamiętnia Triduum Paschalne, to znaczy chwile męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

La Semana Santa está precedida por la Cuaresma, en que se recuerda el tiempo de preparación de 40 días que pasó Jesucristo en el desierto. Las celebraciones centrales de la Semana Santa son Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección.

Wielki Tydzień poprzedza Wielki Post, który przypomina o 40-dniowym okresie przygotowania, który Chrystus spędził na pustyni. Główne uroczystości Wielkiego Tygodnia to Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania.

La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar sobre Jesucristo y los momentos del Triduo Pascual, pues Jesús, con su infinita misericordia, decide tomar el lugar de los hombres y recibir el castigo para liberar a la humanidad del pecado.

Wielki Tydzień to czas oddania się modlitwie i refleksji nad Chrystusem oraz wydarzeniami Triduum Paschalnego, bowiem Jezus za sprawą swojego nieskończonego miłosierdzia postanawia zająć miejsce człowieka i wziąć na siebie karę, by wyzwolić ludzkość od grzechu.

Además, la Semana Santa es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones y los cambios que debe realizar para acercarse más a Dios y cumplir con sus mandamientos. Durante la Semana Santa, el católico cumple con diversos actos, como procesiones, la escenificación del drama de la muerte y pasión de Cristo, entre otros. Los penitentes se someten a duras cargas como símbolo de su autosacrificio y, en el día Viernes Santo, los fieles deben de guardar ayuno y abstenerse de comer carne.

Ponadto Wielki Tydzień jest doskonałym czasem refleksji człowieka nad jego działaniami i zmianami, które powinien dokonać, by zbliżyć się do Boga i wypełniać jego przykazania. W trakcie Wielkiego Tygodnia katolicy uczestniczą w różnych obchodach, takich jak procesje, misterium męki i śmierci Chrystusa itp. Pokutnicy na znak samoofiarowania umartwiają się, a w Wielki Piątek wierni muszą przestrzegać postu i powstrzymywać się od spożywania mięsa.

Triduo Pascual de Semana Santa / Triduum Paschalne Wielkiego Tygodnia

Como Triduo Pascual se denominan los tres días de la Semana Santa en que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo.

Triduum Paschalnym określa się trzy dni Wielkiego Tygodnia, podczas których upamiętnia się mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa tj. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę.

El Jueves Santo celebra la última cena de Jesús de Nazaret con sus discípulos, la institución de la eucaristía, la orden sacerdotal y el lavatorio de pies.

Wielki Czwartek upamiętnia Ostatnią Wieczerzę Jezusa z Nazaretu z jego uczniami, sakrament eucharystii, sakrament kapłaństwa i obmycie nóg.

Durante el Viernes Santo se recuerda la pasión de Cristo y el momento de su crucifixión en el Calvario para salvar al hombre del pecado y darle la vida eterna. Este día, los fieles del catolicismo guardan ayuno y abstinencia de carne como penitencia.

Podczas Wielkiego Piątku upamiętnia się mękę Chrystusa i moment jego ukrzyżowania na Golgocie, by zbawić ludzi od grzechu i dać im życie wieczne. W tym dniu katolicy na znak pokuty zachowują post i abstynencję od mięsa.

El Sábado Santo es el día que media entre la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día de dolor y tristeza que se destina para el silencio, luto, y reflexión, así como lo hicieron en el sepulcro María y los discípulos.

Wielka Sobota to dzień między śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa. Jest dniem bólu i smutku, który służy wyciszeniu, żałobie i rozmyślaniom, tak jak to czynili przy grobie Maria i uczniowie.

El Domingo de Resurrección, conocido también como Domingo de Pascua, conmemora la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión y su primera aparición ante sus discípulos. Es un día de suma alegría para los fieles y es interpretado como la esperanza de una nueva vida.

Niedziela Zmartwychwstania, nazywana również Niedzielą Wielkanocną, upamiętnia zmartwychwstanie Chrystusa trzeciego dnia po ukrzyżowaniu i jego pierwsze ukazanie się uczniom. Jest to dzień najwyższej radości dla wiernych, rozumiany jako nadzieja na nowe życie.

Źródła:
https://www.significados.com/semana-santa/
https://unionpolacaberisso.wixsite.com/upberisso/single-post/2016/03/26/pascuas-en-polonia

Wielkanoc – słownictwo polsko-hiszpańskie (La Pascua – vocabulario polaco-español)

Rzeczowniki
apostoł – el apóstol
baranek wielkanocny – el cordero pascual
bazie – los amentos
Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie – Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén
bractwo pokutnicze – la cofradía, la hermandad
bukiet wielkanocny – el buqué de Pascua
bukszpan – el boj
czas wielkanocny – el tiempo pascual (de Pascua)
droga krzyżowa – el viacrucis
dźwięk dzwonów – el sonido de las campanas
dzwon – la campana
eucharystia – la eucaristía
figura świętego – la estatua de un santo
gałązka drzewka oliwnego – la rama de olivo
gałązka palmy – la rama de la palma
grób Chrystusa – la tumba de Jesucristo
grzech (śmiertelny) – el pescado (mortal)
jajko / jaka wielkanocne – el huevo / los huevos de Pascua
kaptur w kształcie stożka z wyciętymi otworami na oczy – el capirote
kartka wielkanocna – la tarjeta de Pascua
koszyczek wielkanocny – la cesta de Pascua, la canasta de Pascua
koszyk wiklinowy ze święconką – la cesta de mimbre con los alimentos bendecidos
króliczek wielkanocny – el conejito de Pascua
królik wielkanocny – el conejo de Pascua
krzyż – la cruz
kurczaczek wielkanocny – el pollito de Pascua
kwiaty wiosenne – las flores primaverales
lilia biała – la azucena blanca
Męka Pańska – la pasión de Cristo (de Jesús, de Jesucristo)
mężczyźni z bractw niosący platformy podczas procesji – los costaleros
Nazarejczyk (zakapturzony pokutnik) – el nazareno
Niedziela Palmowa – el Domingo de Ramos
Niedziela Wielkanocna – el Domingo de Resurrección (de Pascua)
obrus biały – el mantel blanco
ogień wielkanocny – el fuego de Pascua
Ogród Oliwny (Getsemani) – el Huerto de los Olivos (de Getsemaní)
Ostatnia Wieczerza – la última (sagrada) cena
palma biała – la palma blanca
parafia, parafianie – la parroquia
parafianin / parafianka – feligrés / feligresa
Piątek Bolesny – el Viernes de Dolores
pieśń religijna śpiewana z balkonów – la saeta
pisanki – los huevos de Pascua previamente pintados
platforma z figurami i obrazami biblijnych postaci – el paso, el trono
pokutnicy biczujący swoje ciało – los picaos
pokutnik – el/la penitente
Poniedziałek Wielkanocny – el Lunes de Pascua
posiłek wielkanocny – la tarjeta de Pascua
potrawy wielkanocne – los alimentos de Pascua
procesja – la procesión
przemarsz procesji – el desfile procesional
radość zmartwychwstania – la alegría de la Resurrección
rezurekcja (poranna msza z procesją) – la misa matutina del Domingo de Resurrección con la procesión
różaniec – el rosario
rzucanie pisankami – el lanzamiento de huevos
sakrament – el sacramento
samobiczowanie – la flagelación
śmigus-dyngus (pot. lany poniedziałek) – un día en el que los hombres les tiran agua a las mujeres en Polonia (el lunes mojado)
śniadanie wielkanocne – el desayuno del Domingo de Pascua
spotkanie rodzinne – el encuentro familiar
spowiedź – la confesión
stół świąteczny – la mesa festiva
świeca wielkanocna – la vela de Pascua
święcenie pokarmów – la bendición de los alimentos
święconka – los alimentos bendecidos en la canasta de Pascua
święto religijne – la festividad religiosa
symbol płodności – el símbolo de la fertilidad
symbol życia – el símbolo de la vida
szukanie jajek wielkanocnych – la búsqueda de huevos de Pascua
tunika – la túnica
ukrzyżowanie Jezusa – la crucifixión de Jesús
Wielka Sobota – el Sábado Santo
Wielkanoc – Pascua
Wielki Czwartek – el Jueves Santo
Wielki Piątek – el Viernes Santo
Wielki Post – la Cuaresma
Wielki Tydzień – la Semana Santa
wiosna – la primavera
woda święcona – la agua bendita
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – la Resurrección de Jesucristo
zwyczaj wielkanocny – la costumbre de Pascua (páscuale)
życzenia wielkanocne – deseos de Pascua

Czasowniki i wyrażenia
bić w dzwony – doblar las campanas
chować jajeczka wielkanocne – esconder los huevitos de Pascua
dzielić się poświęconymi potrawami – compartir los alimentos bendecidos
dzielić się jajkiem poświęconym w kościele – compartir el huevo bendecido en la iglesia
farbować / malować / dekorować jajka – teñir / pintar / decorar los huevos
iść do kościoła – ir a la iglesia
iść na mszę – ir a misa
modlić się przy stole – rezar en la mesa
obchodzić Wielkanoc – celebrar la Pascua
odmawiać różaniec – rezar el rosario
odwiedzić rodzinę – visitar a la familia
odwiedzić Grób Pański (Chrystusa) – visitar la tumba de Jesucristo
oblewać dziewczyny wodą – mojar a las chicas con agua (costumbre polaca)
pościć – ayunar, hacer ayuno
praktykować abstynencję – practicar la abstinencia
siadać do stołu – sentarse a la mesa
siedzieć wspólnie przy stole – estar sentado a la mesa
spędzać – pasar
spotykać się z rodziną – reunirse con la familia
spowiadać się – confesarse
stroić, ozdabiać stół – decorar la mesa
święcić jedzenie w Wielką Sobotę – bendecir la comida el Sábado Santo
święcić potrawy – bendecir los platos
świętować – celebrar
uczestniczyć w drodze krzyżowej – participar en el viacrucis
uczestniczyć w procesji – participar en procesión
uczestniczyć we mszy – asistir a misa
wysłać rodzinie kartki z życzeniami – enviar tarjetas de felicitación a la familia
życzyć sobie wzajemnie dużo zdrowia i szczęścia – desearse mucha salud y suerte

Polskie potrawy wielkanocne, wypieki i przyprawy
babka marmurkowa – el pastel de mármol
babka wielkanocna – el pastel con levadura relleno tradicionalmente con pasas y glaseado con un escarchado afrutado
baranek cukrowy lub z czekolady – el cordero de azúcar o chocolate
barszcz czerwony – la sopa de remolacha con vegetales y crema agria, que se sirve con raviolis
ćwikła z chrzanem i kminkiem – la remolacha hervida rallada con rábano picante y comino
chleb – el pan
chrzan – el rábano
ciasto – el pastel
ciasto czekoladowe – el pastel de chocolate
ciasto drożdżowe – el pastel de levadura
ciasto truskawkowe – el pastel de fresas
ciasto w kształcie baranka – el pastel en forma de cordero
ciasto wielkanocne – el pastel de Pascua
czekolada czarna (mleczna, biała) – el chocolate negro (con leche, blanco)
deska serów – la tabla de quesos
filet z kurczaka z sosem borowikowym – la pechuga de pollo con salsa de boletus
jajko / jajka wielkanocne – el huevo / los huevos de Pascua
jajka faszerowane – los huevos rellenos
jajka w majonezie – los huevos con mayonesa
jajko z czekolady – el huevo de chocolate
kapusta duszona z grzybami – el repollo guisado con champiñones
kiełbasa biała – la salchicha blanca
kiełbasa sucha – la salchicha seca
kluski śląskie – Pierogi de silesia hechos de pasta de patatas hervidas
królik z czekolady – el conejo de chocolate
królik ze śliwkami i rodzynkami – el conejo guisado con ciruelas y pasas
makowiec – el pastel de semillas de amapola
mazurek – pastel de masa quebrada de color dorado con nueces, capa gruesa de crema y frutos secos
miód – la miel
pasztet domowy – el paté casero
pieczeń wieprzowa w sosie – el cerdo asado en salsa
pieczona kaczka z jabłkami – el pato asado con manzanas
pieprz – la pimienta
sałatka warzywna – la ensalada de verduras
schab pieczony ze śliwkami – el lomo de cerdo al horno con ciruelas
ser – el queso
sernik – el pastel de queso blanco
słodycze – los dulces
sól – la sal
święconka – los alimentos bendecidos de Pascua
szynka pieczona – el jamón al horno
wędliny – embutidos
zupa chrzanowa z białą kiełbasą i jajkiem – la sopa de rábano con salchicha blanca y huevo duro
żurek – la sopa de harina de centeno de sabor agrio, con patatas, huevo y chorizo, a veces se sirve en un bollo de pan

Hiszpańskie wielkanocne potrawy i wypieki
el hornazo
– drożdżowy chleb faszerowany gotowanymi jajkami, chorizo, mięsem lub tuńczykiem
el lechazo asado – pieczona jagnięcina
el potaje de Vigilia / el «potaje de bacalao con garbanzos y espinacas» – potrawka z dorszem, ciecierzycą i szpinakiem
la mona de Pascua – ciasto drożdżowe z czekoladowym lub gotowanym jajkiem w środku
la sopa de ajo – zupa czosnkowa
las flores manchegas – ciasteczka w kształcie kwiatów smażone na głęboki oleju
las patatas viudas – zupa ziemniaczana z pieprzem i liśćmi laurowymi
las torrijas – chleb namoczony w mleku i jajku, usmażony na oliwie i podawany z cukrem, cynamonem, słodkim syropem, miodem lub winem
los buñuelos – malutkie pączki nadziewane waniliowym kremem
los pestiños – kruche ciasteczka nasycone aromatem białego wina i smażone w oliwie z oliwek

Życzenia wielkanocne po hiszpańsku
¡Feliz Pascua! / ¡Felices Pascuas!
¡Felices Pascuas! Que el Cristo resucitado también pueda conceder la serenidad, alegría y esperanza a usted y todos sus seres queridos.
Nuestros mejores deseos de paz y serenidad en esta Pascua santa.
¡Cristo ha resucitado! Que la alegría de la resurrección llene nuestras vidas.
¡Cristo ha resucitado! Que la luz de la resurrección brille para todos nosotros.
Qué esta Pascua sea un tiempo de fe profunda y de gran gozo. ¡Jesucristo resucitó de entre los muertos!
Que estos días de Pascuas estén llenos de luz, paz y armonía en compañía de toda la familia y que sea la oportunidad para compartir, conocer y mejorar las relaciones con todos aquellos que nos rodean.
Que la luz del Señor resucitado pueda disipar la tristeza del corazón y del espíritu. Que sigamos sintiendo paz y serenidad. Mis mejores deseos de una Santa Pascua.
Que pases una Semana Santa de mucha paz y tranquilidad en compañía de tus seres queridos.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy składam wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz wielu radosnych chwil spędzonych w rodzinnym gronie. Niech te Święta będą czasem odpoczynku oraz źródłem energii niezbędnej na każdy nowy dzień życia!