Ukraine – Résilience civile – Communiqué du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

Ukraine – Résilience civile – Communiqué du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (28 octobre 2022)

Ukraina – odporność obywatelska – oświadczenie Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych (28 października 2022 r.)

[Tłumaczenie z j. francuskiego: / Traduction du français]

Les bombardements massifs que la Russie mène intentionnellement depuis plusieurs semaines contre les infrastructures énergétiques et la population civile ukrainienne emportent un grave risque de crise humanitaire renouvelée à l’approche de l’hiver. Cette situation critique requiert une mobilisation urgente de la communauté internationale.

Masowe bombardowania, które Rosja celowo przeprowadza od kilku tygodni przeciwko infrastrukturze energetycznej Ukrainy i ludności cywilnej, niosą ze sobą poważne ryzyko ponownego kryzysu humanitarnego w obliczu zbliżającej się zimy. Ta krytyczna sytuacja wymaga pilnej mobilizacji społeczności międzynarodowej.

La France est engagée avec détermination aux côtés de l’Ukraine et du peuple ukrainien depuis le début de l’agression illégale et injustifiable dont elle est victime. Depuis le mois de mars 2022, dans le cadre de l’aide de 2 milliards de dollars dégagée par la France en soutien de l’Ukraine, elle a fourni plusieurs milliers de tonnes d’aide d’urgence (alimentation, santé, sécurité civile), du matériel de réhabilitation des habitations, des ponts de secours et très prochainement plusieurs dizaines de générateurs électriques.

Francja zdecydowanie stoi po stronie Ukrainy i narodu ukraińskiego od początku nielegalnej i nieuzasadnionej agresji, której jest ona ofiarą. Od marca 2022 r. w ramach 2 mld dolarów pomocy uruchomionej przez Francję na rzecz Ukrainy dostarczyła ona kilka tysięcy ton nadzwyczajnej pomocy (żywność, zdrowie, bezpieczeństwo cywilne), sprzęt do odbudowy mieszkań, mosty awaryjne, a w najbliższym czasie dziesiątki generatorów prądu.

Elle a également soutenu à hauteur de près de 70 millions d’euros des ONG et des organisations internationales mobilisées sur le terrain pour apporter des services de première nécessité à la population ukrainienne et préparer l’hiver. Elle contribue à l’effort européen en soutien à l’Ukraine qui se monte aujourd’hui à 22 milliards d’euros ainsi que par le biais de ses contributions aux organisations multilatérales mobilisées à cet effet.

Wsparła także kwotą 70 milionów organizacje pozarządowe i organizacje międzynarodowe działające w terenie, żeby zapewnić podstawowe usługi dla ludności ukraińskiej i na przygotowania do zimy. Przyczynia się do europejskich wysiłków na rzecz wsparcia Ukrainy, które obecnie wynoszą 22 mld euro, a także poprzez wkład w zmobilizowane w tym celu organizacje wielostronne.

Une aide massive, dans la durée / Masowa, długookresowa pomoc

En réponse aux besoins exprimés par l’Ukraine, la France a ainsi conduit plus de 30 opérations de solidarité depuis le début de l’agression russe, permettant l’acheminement de plus de 2600 tonnes de biens représentant une valeur de 41 millions d’euros, dont 1000 tonnes lors de la dernière opération « un Bateau pour l’Ukraine » partie le 28 septembre du port de Marseille et arrivée sur place.

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez Ukrainę Francja przeprowadziła od początku rosyjskiej agresji ponad 30 operacji solidarnościowych, umożliwiając przewiezienie ponad 2600 ton towarów o wartości 41 mln euro, w tym 1000 ton podczas ostatniej operacji „Statek dla Ukrainy”, który wypłynął z portu w Marsylii 28 września i dotarł na miejsce.

Par ailleurs, 30 millions d’euros ont été mobilisés pour soutenir 17 ONG dont l’action vise à répondre aux besoins essentiels des populations ukrainiennes déplacées et réfugiées. Un accent a notamment été mis sur la réhabilitation et l’isolation des centres collectifs, un soutien accru en matière de santé pour limiter la propagation des maladies hivernales, un soutien à la chaine logistique qui permettra d’approvisionner les populations vulnérables en équipements pour l’hiver, ou encore en fournissant aux personnes vulnérables une soutien financier pour faire l’acquisition de biens de première nécessité. La France prend toute sa part à l’accueil des réfugiés ukrainiens au sein de l’Union européenne, y compris par la scolarisation d’enfants.

Ponadto uruchomiono 30 mln euro na wsparcie 17 organizacji pozarządowych, których działalność ma na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb przesiedlonej ludności ukraińskiej i uchodźców. Położono nacisk na rehabilitację i izolację ośrodków zbiorowych, zwiększone wsparcie dla opieki zdrowotnej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się chorób okresu zimowego, wsparcie dla łańcucha logistycznego, który umożliwi zaopatrzenie zagrożonej ludności w sprzęt na zimę, oraz zapewnienie osobom w szczególnie trudnej sytuacji wsparcia finansowego na zakup dóbr pierwszej potrzeby. Francja w pełni uczestniczy w przyjmowaniu ukraińskich uchodźców w ramach Unii Europejskiej, w tym poprzez przyjęcie dzieci do systemu szkolnictwa.

La France a également appuyé à hauteur de plus de 38 millions d’euros les actions de plusieurs organisations internationales (Haut-Commissariat aux Réfugiés, Organisation internationale des migrations, CICR, UNICEF) engagées pour venir en aide aux personnes vulnérables et déplacées.

Francja wsparła również kwotą w wysokości ponad 38 mln euro działania kilku organizacji międzynarodowych (Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, MKCK, UNICEF) zaangażowanych w pomoc osobom w szczególnie trudnej sytuacji i przesiedlonym.

Elle apporte en outre un soutien essentiel à la sécurité civile ukrainienne, très éprouvée depuis le début de l’agression russe. Plus de 70 véhicules d’intervention, 8 embarcations nautiques et près de 200 tonnes de matériel spécialisé ont ainsi été fournis depuis le mois de mars 2022.

Poza tym udziela istotnego wsparcia dla ukraińskiego sektora bezpieczeństwa cywilnego, który od początku rosyjskiej agresji jest wystawiony na ciężką próbę. Od marca 2022 r. dostarczyła ponad 70 pojazdów ratowniczych, osiem jednostek wodnych i prawie 200 ton specjalistycznego sprzętu.

La France est enfin concrètement engagée au soutien des enquêteurs ukrainiens et de la CPI pour la collecte de preuves et l’identification des victimes de crimes de guerre.

Francja jest również aktywnie zaangażowana we wspieranie ukraińskich śledczych i Międzynarodowego Trybunału Karnego w gromadzeniu dowodów i identyfikowaniu ofiar zbrodni wojennych.

Une mobilisation pour répondre à l’arrivée de l’hiver / Mobilizacja w obliczu nadchodzącej zimy

À l’approche de l’hiver, la France renforcera sa mobilisation, directement et par l’intermédiaire d’ONG et d’organisations internationales, afin de fournir des réponses concrètes aux besoins essentiels de la population ukrainienne en matière d’alimentation, de chauffage, d’éclairage et d’alimentation électrique : générateurs, groupes électrogènes, lampes, installations de chauffage, réparation et isolation des logements, achats de combustibles. L’action du Centre de crise et de soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères est prioritairement réorientée en ce sens depuis plusieurs semaines.

W obliczu zbliżającej się zimy Francja zwiększy swoje zaangażowanie, bezpośrednio oraz za pośrednictwem organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych, w celu udzielenia konkretnej odpowiedzi na podstawowe potrzeby ludności ukraińskiej w zakresie żywności, ogrzewania, oświetlenia i dostaw energii elektrycznej: generatory, zespoły prądotwórcze, lampy, instalacje grzewcze, naprawy i izolacja mieszkań, zakup opału. To właśnie w tym kierunku od kilku tygodni dostosowywane są priorytetowo działania Centrum Kryzysowego i Wsparcia w Ministerstwie Europy i Spraw Zagranicznych.

Organisation d’une conférence sur la résilience civile à Paris / Organizacja w Paryżu konferencji na temat odporności społeczeństwa

Pour poursuivre cet engagement et comme l’a indiqué la Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, la France organisera, à Paris, une conférence de soutien à la résilience civile de l’Ukraine, en présence des bailleurs et acteurs multilatéraux souhaitant se mobiliser à ses côtés. Cette conférence se tiendra le 13 décembre.

W celu realizacji tego zobowiązania i zgodnie z informacją przekazaną przez francuską minister Europy i spraw zagranicznych Francja zorganizuje w Paryżu konferencję mającą na celu wsparcie odporności obywatelskiej Ukrainy. Wezmą w niej udział darczyńcy i podmioty wielostronne pragnące działać wspólnie z Francją. Konferencja odbędzie się 13 grudnia.

Elle visera à identifier des réponses concrètes pour répondre à l’urgence de l’hiver. Un accent particulier sera mis sur la fourniture de matériel de première nécessité ainsi que sur la reconstruction d’infrastructures critiques, en particulier énergétiques. Elle aura également pour objectif de fixer une méthode de travail et de mettre en place un réseau regroupant l’Ukraine et les bailleurs afin d’assurer la cohérence entre les besoins ukrainiens et les capacités de soutien de la communauté internationale.

Jej celem będzie ustalenie konkretnych działań w odpowiedzi na sytuację kryzysową w związku z zimą. Szczególny akcent zostanie położony na zapewnienie artykułów pierwszej potrzeby, a także na odbudowę infrastruktury krytycznej, zwłaszcza energetycznej. Celem konferencji będzie również ustalenie metody pracy i utworzenie sieci między Ukrainą a darczyńcami, żeby zapewnić spójność między potrzebami Ukrainy a możliwościami wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej.

Source / źródło:
© Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France.
[https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-resilience-civile-communique-du-ministere-de-l-europe-et-des-affaires] 28/10/2022

Tłumaczenie z j. francuskiego: / Traduction du français : Krzysztof Wereszczyński