Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Niemiec i Kolumbii (Treffen der Außenminister Deutschlands und Kolumbiens)

Außenminister Deutschlands Heiko Maas empfing am 3. November 2021 Vizepräsidentin und Außenministerin Kolumbiens Marta Lucía Ramírez. Im Mittelpunkt der Gespräche standen der Friedensprozess in Kolumbien und die Corona-Pandemiebekämpfung.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas przyjął w dniu 3 listopada 2021 r. wiceprezydenta i ministra spraw zagranicznych Kolumbii panią Martę Lucíę Ramírez. W centrum rozmów znalazły się proces pokojowy w Kolumbii i zwalczanie pandemii koronawirusa.

Die kolumbianische Bevölkerung hat in den vergangenen 50 Jahren unter politischer Gewalt durch illegale bewaffnete Gruppen vom linken Rand (überwiegend durch die FARC und die ELN) und vom rechten Rand (durch Selbstverteidigungsgruppen oder sogenannte Paramilitärs) gelitten. Mehr als 220 000 Menschen kamen ums Leben und sechs Millionen Menschen wurden vertrieben. Am 24. November 2016 unterzeichneten die kolumbianische Regierung und die damalige FARC-Guerilla einen Friedensvertrag, dessen Umsetzung auf 15 Jahre angelegt ist.

Kolumbijczycy przez ostatnie 50 lat doświadczali przemocy politycznej ze strony nielegalnych grup zbrojnych reprezentujących zarówno skrajną lewicę (przede wszystkim Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii – FARC i Armię Wyzwolenia Narodowego – ELN), jak i skrajną prawicę (grupy samoobrony lub tzw. oddziały paramilitarne). Zginęło ponad 220 000 osób, a sześć milionów ludzi zostało przymusowo przesiedlonych. W dniu 24 listopada 2016 r. rząd Kolumbii i ówczesne oddziały partyzanckie Rewolucyjnych Siły Zbrojnych Kolumbii (FARC) podpisały porozumienie pokojowe, którego wdrożenie rozłożono na 15 lat.

Deutschland unterstützt den Friedensprozess auf vielfältige Weise: Allein das Auswärtige Amt fördert im Bereich der Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung Projekte mit jährlich mehr als fünf Millionen Euro.

[Niemcy wspierają proces pokojowy na wiele sposobów: samo ministerstwo spraw zagranicznych przeznacza na projekty w obszarze zapobiegania kryzysom, stabilizacji i wsparcia pokoju ponad pięciu milionów euro rocznie.]

Besonders sichtbar wird das deutsche friedenspolitische Engagement durch das 2016 gegründete Deutsch-Kolumbianische Friedensinstitut CAPAZ. Es entstand auf Initiative des Auswärtigen Amtes und wird von diesem finanziell über den DAAD gefördert. Das Institut flankiert den Friedensprozess durch wissenschaftliche Begleitung und politische Beratung. Im Fokus der Arbeit stehen die Aussöhnung der Gesellschaft, die Stärkung des Rechtsstaatsprinzips sowie Konfliktprävention. Dabei vernetzt CAPAZ Hochschulen, Regierungsstellen und zivilgesellschaftliche Organisationen und führt öffentliche Veranstaltungen sowie Seminare insbesondere auch in den Konfliktregionen durch.

[Niemieckie zaangażowanie polityczne na rzecz przywrócenia pokoju jest szczególnie widoczne poprzez utworzony w 2016 r. Niemiecko-Kolumbijski Instytut Pokoju (CAPAZ). Powstał on z inicjatywy ministerstwa spraw zagranicznych i jest przez niego wspierany finansowo poprzez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej (DAAD). Instytut wspomaga proces pokojowy poprzez wsparcie naukowe i doradztwo polityczne. W centrum wysiłków znajdują się pojednanie społeczeństwa, umacnianie zasady praworządności, jak również zapobieganie konfliktom. Instytut CAPAZ zrzesza uczelnie wyższe, instytucje rządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz organizuje wydarzenia publiczne i seminaria, zwłaszcza w regionach konfliktów.]

Im Rahmen des weltweiten Kampfes gegen die Covid-19-Pandemie wird Deutschland in Kürze an Kolumbien mehr als 2 Millionen Impfstoffdosen spenden.

W ramach światowej walki z pandemią COVID-19 Niemcy wkrótce przekażą Kolumbii ponad 2 mln dawek szczepionek.

Quelle / źródło: Auswärtiges Amt, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/kolumbien-node/maas-ramirez/2494120 [Zugriff am 04.11.2021]
Bildinfo / zdjęcie: © Cancillería Colombia, 04.11.2021.
Übersetzung ins Polnische: / Tłumaczenie na j. polski: Krzysztof Wereszczyński