Rozprawka po niemiecku (Erörterung)

Rozprawka jest formą krótkiej (od 200 do 250 słów) wypowiedzi pisemnej, która ma bardzo ściśle określone reguły kompozycyjne. Wymagana jest na różnych egzaminach, na przykład na maturze rozszerzonej z języka niemieckiego i egzaminach certyfikacyjnych.

Rozprawka wymaga przemyślenia tematu, zaplanowania pracy i przytoczenia argumentów oraz zajęcia przez autora jasno wyrażonego stanowiska wobec tematu. Pisana jest językiem formalnym i musi być ściśle związana z tematem. W rozprawce rozpatrujemy pewien ważny problem z różnych punktów widzenia i przedstawiamy swoje stanowisko.

Rozprawka może mieć różne formy. Poza rozprawką „za i przeciw” istnieje również rozprawka opiniująca, w której autor stara się przekonać odbiorcę (czytelnika) do przedstawionej własnej opinii przy pomocy rzeczowej argumentacji, a także rozprawka, w której autor proponuje rozwiązanie konkretnego problemu.

Rozprawka dzieli się na trzy części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

We wstępie rozprawki należy postawić tezę (stwierdzenie, co do którego mamy pewność jego słuszności) lub hipotezę (stwierdzenie, co do którego nie mamy pewności, czy jest słuszne, i zamierzamy je udowodnić) i zasygnalizować w jaki sposób rozpatrywany będzie dany problem. Teza lub hipoteza musi być adekwatna do tematu i treści rozprawki. Teza to zazwyczaj parafraza zagadnienia, które zapisano w temacie rozprawki. W przypadku rozprawki opiniującej we wstępie określamy temat i przedstawiamy swoją opinię (jasno wyrażamy czy jesteśmy za czy przeciw).

W rozwinięciu podajemy nasze argumenty. W przypadku rozprawki „za i przeciw” w rozwinięciu należy przedstawić argumenty za i przeciw wobec omawianego zagadnienia, pozytywne i negatywne strony czy też wady i zalety. W przypadku rozprawki opiniującej należy przedstawić kilka rozwiniętych argumentów uzasadniających naszą opinię.

W zakończeniu przedstawiamy podsumowanie naszych rozważań i wyrażamy opinię na podstawie wcześniej przytoczonych argumentów. Potwierdzamy lub odrzucamy tezę/hipotezę. Nie powtarzamy tych samych zdań.

W rozprawce należy zadbać o logikę między zdaniami. Wszystkie części muszą być podporządkowane tematowi. Argumentacja w rozwinięciu powinna być pogłębiona, wieloaspektowa i poparta przykładami, a podsumowanie przedstawiać wnioski spójne z przytoczoną argumentacją. W podsumowaniu nie należy powtarzać tymi samymi słowami treści ze wstępu lub w rozwinięcia. Układ graficzny całego tekstu (podział na części i akapity) musi być jednolicie uporządkowany.

Istnieje bardzo wiele przydatnych zwrotów, które ułatwiają napisanie rozprawki w języku niemieckim. Poniżej zebrano najważniejsze z nich.

Wstęp rozprawki

Es ist allgemein bekannt, dass ... Powszechnie wiadomo, że ...
Es wird oft gesagt, dass ... Często mówi się, że ...
Das Thema ... wird seit einiger Zeit in den Medien viel diskutiert. Od pewnego czasu w mediach wiele dyskutuje się na temat ...
Im folgenden Aufsatz möchte ich ein vielseitiges Thema ... besprechen / erörtern. W niniejszej rozprawce chciałbym omówić / rozpatrzyć złożony problem ...
Die Frage nach ... sorgt in der Gesellschaft für heftige Kontroversen. Kwestia ... wzbudza mocne kontrowersje w społeczeństwie.
In diesem Aufsatz möchte die Frage … beantworten. W tej rozprawce chciałbym odpowiedzieć na pytanie …
Das Ziel dieser Arbeit ist die Frage … darzustellen. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie kwestii ...
In diesem Aufsatz werde ich die Frage ... besprechen. W rozprawce omówię kwestię ...
Ich möchte mich auf ... konzentrieren. Chciałbym skupić się na ...
Ich möchte mich darauf konzentrieren, dass ... Chciałbym skupić się na tym, że ...
In diesem Aufsatz möchte prüfen, ob… W tej rozprawce chciałbym sprawdzić, czy ...
Ich möchte auf … eingehen. Chciałbym poruszyć kwestię ...
Im Folgenden möchte ich untersuchen ob ... W dalszej części chciałbym zbadać czy ...
In dieser Arbeit versuche ich, meine Überlegungen über … vorzustellen. W niniejszej pracy postaram się przedstawić moje refleksje na temat ...
Die Frage, ob …, hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen. Pytanie, czy… absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
In diesem Aufsatz möchte ich mich mit dem Thema ... beschäftigen. W tej rozprawce chciałbym zająć się tematem ...
Ich möchte mit der Feststellung beginnen, dass … Chciałbym rozpocząć od stwierdzenia, że …
Das führt zur Frage ob … To prowadzi do pytania czy ...
In diesem Aufsatz versuche ich, die These zu verteidigen, dass … W tej rozprawce postaram się obronić tezę, że ...
In diesem Aufsatz versuche ich, die These zu widerlegen, dass … W tej rozprawce postaram się obalić tezę, że ...
Dies ist ein sehr kontroverses Thema in Polen. Ten temat wzbudza wiele kontrowersji w Polsce.
Diese Problematik ist sehr wichtig, deshalb möchte ich sie gründlich untersuchen.Ta problematyka jest bardzo ważna, dlatego chciałbym ją dokładnie zbadać.

Przedstawienie argumentów
Erstens ... / Zweitens ... / Drittens ... Po pierwsze ... / Po drugie ... / Po trzecie ...
Erstens soll… erörtert werden. Po pierwsze należy rozważyć…
Einleitend möchte ich darlegen, was ... bedeutet. Na wstępie chciałbym wyjaśnić, co oznacza ...
Zum einen ..., zum anderen ... Z jednej strony ..., z drugiej strony ...
Einerseits …, ander(er)seits ... Z jednej strony ..., z drugiej strony ...
Auf der einen Seite ..., auf der anderen Seite ... Z jednej strony ..., z drugiej strony ...
Sowohl ... als auch ... Zarówno ..., jak i ...
Nicht nur ... sondern auch ... Nie tylko ..., lecz także ...
Vor allem sollte man auf ... (+Akk.) achten. Przede wszystkim należałoby zwrócić uwagę na ...
Nicht weniger wichtig ist ... Nie mniej ważne jest ...
Noch wichtiger als …. ist … Jeszcze ważniejsze niż ... jest ...
Es ist zu beachten, dass ... Należy zwrócić uwagę, że ...
Es ist zu bemerken, dass ... Należy zauważyć, że ...
Es ist erwähnenswert, dass ... Warto wspomnieć, że ...
Es lässt sich nicht leugnen, dass ... Nie da się zaprzeczyć, że ...
Es steht fest, dass ... Pewnym jest, że ...
Ein starkes Argument dafür / dagegen ist, dass ... Mocnym argumentem na to / przeciwko temu / jest to, że ...
Für diese Sichtweise spricht ... Za tym punktem widzenia przemawia ...
Das Hauptargument dafür ist ... Głównym argumentem na to jest ...
Ein weiteres Argument für / gegen ist … Kolejnym argumentem za / przeciw jest ...
Der größte Vorzug ... (+Gen.) Największą zaletą ...
Besonders wichtig ist ... Szczególnie ważne jest ...
Es bleibt zu bedenken ob ... Należy mieć wątpliwości czy ...
In Bezug auf (etw) (+Akk.) W odniesieniu do (czegoś) ...
Im / In Hinblick auf (etw) (+Akk.) Ze względu na (coś)
Hinsichtlich (+Gen.) Odnośnie czegoś ...
In Anlehnung an (+Akk.) W oparciu o ...
Im Zusammenhang mit (+Dat.) W związku z ...
Was ... betrifft, muss man betonen, dass ... Jeżeli chodzi o ..., to należy podkreślić, że ...
In dieser Hinsicht / in gewisser Hinsicht ... Pod tym względem / pod pewnym względem ...
Ein weiterer Punkt ist ... Kolejnym punktem jest ...
Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass ... Ponadto nie możemy zapominać, że ...
Eng damit verknüpft ist die Frage ... Mocno z tym wiąże się kwestia ...
Dazu soll man hinzufügen / bemerken, dass ... Do tego należy dodać / zauważyć, że ...
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage ... Kolejnym ważnym punktem jest kwestia ...
Dazu kommt noch ein anderer Vorteil. Do tego dochodzi jeszcze jedna zaleta.
Ein weiterer Aspekt der Sache ist ... Innym aspektem sprawy jest ...
Ein weiterer Gesichtspunkt ist hier auffällig ... Zaznacza się tutaj inny punkt widzenia ...
Dieser Standpunkt bezieht sich auf ... Ten punkt widzenia odnosi się do ...
Ergänzend soll erwähnt werden ... W uzupełnieniu należy wspomnieć ...
Des Weiteren / Abgesehen davon / Darüber hinaus ... Poza tym ...
Jetzt komme ich zum Thema ... Teraz przejdę do tematu ...
Dies hat auch seine Vorteile. To ma też swoje pozytywne strony.
Außerdem kann man feststellen, dass ... Ponadto można stwierdzić, że ...
Dabei muss auch bedacht werden, dass … Należy przy tym również pamiętać, że ...
Trotz all dieser Gründe darf noch eine weitere wichtige Frage nicht übersehen werden. Mimo wszystkich tych powodów nie wolno przeoczyć jeszcze jednej ważnej kwestii.
Nicht zu vergessen ist auch ... Nie należy też zapominać o ...
Kaum zu entkräften ist ... Prawie nie do obalenia jest ...
Hinzu kommt die Frage ... Do tego dochodzi kwestia ...
Zusätzlich ... Dodatkowo ...
Außerdem spielt noch ... eine wichtige Rolle.Ponadto ważną rolę odgrywa jeszcze ...
Als letztes Argument ist ... zu berücksichtigen. Jako ostatni argument należy uwzględnić ...
Schließlich ... Na koniec ... / Wreszcie ...
Zu guter Letzt ... Na sam koniec ... / Na zakończenie ...

Podawanie przykładów
Ein guter Beispiel ist hier ... Dobrym przykładem jest tutaj ...
Ein Beispiel / Beleg dafür ist ... Przykładem / Dowodem na to jest ...
Zum Beispiel, ... / Beispielsweise, ... Na przykład ... / Przykładowo ...
Lassen Sie mich ein Beispiel anführen. Posłużę się tutaj przykładem.
Dafür spricht das Argument, dass ... Przemawia za tym argument, że ...
Dies lässt sich durch folgendes Beispiel verdeutlichen / veranschaulichen: ... Można to wyjaśnić / zobrazować poprzez następujący przykład: ...
Zu diesem Argument kann folgendes Beispiel / folgender Beleg angeführt werden: ... Na rzecz tego argumentu można przytoczyć następujący przykład / dowód: ...
In der Realität ... / In der Wirklichkeit ... W rzeczywistości ...
nämlich ... / und zwar ... a mianowicie ...
Tatsächlich ... / In der Tat ... Faktycznie ...
Es ist eine unbestrittene Tatsache, dass ... To bezsporny fakt, że ...
Wie das Beispiel zeigt ... Jak pokazuje przykład ...
Zum Vergleich ... / Verglichen mit ... Dla porównania ... / Porównując z ...

Wyrażanie przeciwieństwa
Im Gegenteil / Im Gegensatz zu etw ... W przeciwieństwie do czegoś ...
Im Gegenteil dazu / Im Gegensatz dazu ... W przeciwieństwie do tego ...
Einerseits ..., ander(er)seits ... Z jednej strony ..., z drugiej strony ...
Ein immer wieder vorgebrachtes Argument der Gegenposition ist ... Coraz częściej przytaczanym argumentem strony przeciwnej jest ...
Dagegen spricht das Argument, dass ... Przeciwko temu przemawia argument, że ...
Betrachtet man die Sachlage näher, dann ... Gdy przyjrzymy się sytuacji, wtedy ...
Bei genauerer Betrachtung ... Przyglądając się dokładniej ...
Es lässt sich jedoch nicht bestreiten, dass ... Nie da się jednak zaprzeczyć, że ...
Aber ... / (Je)doch ... / Hingegen ... Ale ... / Jednak ... / Jednakże ... / Natomiast ...
Trotzdem ... / Dennoch ... (Po)mimo to ...
Andernfalls ... W przeciwnym razie ...
Im Vergleich zu etw ... W porównaniu (do czegoś) ...
Zwar ... aber / jedoch ... Wprawdzie ..., ale ...

Wyciąganie wniosków
Darum ... / Deshalb ... / Deswegen ... / Daher ... Dlatego ... / Stąd ...
Folglich ... Zatem ... / Wobec tego ...
Infolgedessen ... Wskutek tego ...
Aus diesem Grund ... Z tego powodu ...
Auf diese Weise ... W ten sposób ...
Daraus ergibt sich, dass ... Wynika z tego, że ...
Daraus geht hervor, dass ... Wynika z tego, że ...
Daraus lässt sich schließen, dass ... Wynika z tego, że…
Das hat zur Folge, dass ... To powoduje, że ... / W rezultacie ...
Das führt dazu, dass ... To prowadzi do tego, że ...
Das trägt dazu bei, dass ... To przyczynia się do tego, że ...
In diesem Zusammenhang muss ich noch erwähnen, dass ... W tym kontekście muszę jeszcze wspomnieć, że ...
Es liegt an der Tatsache, dass ... Przemawia za tym fakt, że ...

Odwoływanie się do wcześniejszych informacji
Wie vorher erwähnt, muss man auch ... berücksichtigen / in Betracht ziehen. Jak wcześniej wspomniano, należy też ... uwzględnić.
Wie bereits oben ausgeführt ... Jak wyjaśniono powyżej ...
Wie ich früher betont habe, ... Jak wcześniej podkreśliłem ...
Anders formuliert: ... Innymi słowy, ...
Mit anderen Worten: ... Innymi słowy, ...

Wyrażanie swojej opinii
Meiner Meinung / Ansicht / nach ... / Meines Erachtens ... Moim zdaniem ...
Ich bin der Meinung / der Auffassung, dass ... Jestem zdania, że ... / Uważam, że ...
Ich vertrete den Standpunkt / die Einstellung, dass ... Reprezentuję punkt widzenia / stanowisko, że ...
Die Situation ist meines Erachtens sehr kompliziert. Sytuacja jest według mnie bardzo skomplikowana.
Persönlich bin ich der Meinung, dass ... Osobiście jestem zdania, że ...
Ich denke / finde / meine, dass ... Myślę, że ...
Aus meiner Sicht / Perspektive … Z mojej perspektywy ...
Meiner Einschätzung nach ... Według mojej oceny ...
Mein stärkstes Argument ist, dass ... Moim najmocniejszym argumentem jest to, że ...
Ich finde das Argument ... überzeugend. Uważam, że argument ... jest przekonujący.
Die Meinungen sind geteilt, aber ... Zdania są podzielone, ale ...
Ich muss zugeben, dass ... Muszę przyznać, że ...
Wenn ich alle Pro- und Kontraargumente gegeneinander abwäge, ... Gdy rozważę wszystkie argumenty za i przeciw, ...
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ... Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ...
Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. To ma zarówno zalety, jak i wady.
Die Meinungen können unterschiedlich sein. Zdania mogą być różne.
Viele meinen, dass…, aber ich denke,… Wielu sądzi, że… , ale ja myślę, że ...
Es darf außerdem nicht vergessen werden, dass ... Ponadto nie można zapominać, że ...
Ich finde es nicht richtig / gut, dass ... Uważam, że to nie jest właściwe, dobre, że ...
Ich bezweifle, dass ... / Ich glaube kaum ... Wątpię, że ...
Ich befürchte, dass ... Obawiam się, że ...
Ich habe den Eindruck, dass ... Mam wrażenie, że ...
Ich bin mir nicht sicher, ob ... Nie jestem pewien, czy ...
Es ist schwer zu sagen, ob ... Ciężko powiedzieć, czy ...
Ich bin davon überzeugt, dass ... Jestem o tym przekonany, że ...
Von außerordentlicher Wichtigkeit ist für mich die Frage ... Niezwykle ważna jest dla mnie kwestia ...
Ich sehe es anders als die Experten. Widzę to inaczej niż eksperci.
Ich würde mir wünschen, dass ... Życzyłbym sobie, żeby ...
Mein Wunsch wäre es ... Moim pragnieniem byłoby ...

Zakończenie rozprawki
Zusammenfassend soll man feststellen, dass… Podsumowując należy stwierdzić, że ...
Abschließend möchte ich betonen, dass ... Na zakończenie chciałbym podkreślić, że ...
Zusammenfassend sehe ich bei ... (+Dat.) mehr Vorteile als Nachteile. Podsumowując zauważam w ... więcej zalet niż wad.
Alles berücksichtigend ... Biorąc wszystko pod uwagę ...
Die angeführten Argumente zeigen recht deutlich, dass ... Przytoczone argumenty wskazują całkiem wyraźnie, że ...
Im Grunde genommen ... W gruncie rzeczy ... / Zasadniczo ...
Im Großen und Ganzen ... Ogólnie (rzecz) biorąc ...
Im Allgemeinen ... Ogólnie mówiąc ...
Daraus kann man schlussfolgern, dass ... Można z tego wywnioskować, że ...
Als Kompromiss schlage ich vor, dass ... Jako kompromis proponuję, żeby ...
Ich stimme der in diesem Thema vorgebrachten These voll und ganz zu. W pełni zgadzam się z postawioną w temacie tezą.
Die Argumente, die ich angeführt habe, bestätigen meine These.Przywołane przeze mnie argumenty potwierdzają moją tezę.
In Anbetracht der angeführten Argumente kann ich der im Thema vorgebrachten These nicht zustimmen. W świetle przywołanych argumentów nie mogę zgodzić się z postawioną w temacie tezą.
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass ... Powyżej przytoczone argumenty dowodzą, że ...
Die oben genannten Argumente beweisen, dass ... Powyżej wymienione argumenty udowadniają, że ...
Nach einer ausführlichen Abwägung der Vor- und Nachteile komme ich zu dem Schluss, dass ... Po szczegółowym rozważeniu zalet i wad dochodzę do wniosku, że ...
In Zukunft sollte man... W przyszłości należałoby ...
Es bleibt zu hoffen, dass ... Należy mieć nadzieję, że ...
Eine mögliche Lösung wäre ... Możliwym rozwiązaniem byłoby ...
Zum Schluss muss festgestellt werden, dass ... Na koniec trzeba stwierdzić, że ...

Ich wünsche Dir alles Gute!