Różnice między „inzwischen” a „dazwischen” w j. niemieckim

Weinbergterrassen am Schloss Sanssouci, Potsdam

Jakie są różnice między przysłówkami „inzwischen” a „dazwischen”?

Przysłówek „inzwischen” odnosi się wyłącznie do czasu i ma zastosowanie w różnych perspektywach czasowych:

 1. (w minionym czasie) „od tego czasu”. Przykłady użycia:
  Damals lebte unser Vater noch, inzwischen hat sich vieles geändert.Wtedy żył jeszcze nasz ojciec; od tego czasu wiele się zmieniło.
  Es geht ihm inzwischen besser.Od tego czasu ma się lepiej.
  Inzwischen ist die Firma größer geworden.Od tego czasu firma się powiększyła.
  Wir sahen uns zum letzten Mal vor zehn Jahren, inzwischen sind die Kinder groß geworden.Po raz ostatni widzieliśmy się dziesięć lat temu; od tego czasu dzieci dorosły.
 2. (w tym samym czasie) „tymczasem”, „w tym czasie”, „w międzyczasie”. Przykłady użycia:
  Der EZB-Rat hat inzwischen grünes Licht für den digitalen Euro gegeben.Tymczasem Rada EBC dała zielone światło cyfrowemu euro.
  Deutschland liegt inzwischen auf dem vierten Platz der größten Volkswirtschaften weltweit.Niemcy zajmują tymczasem czwarte miejsce wśród największych gospodarek świata.
  Inzwischen ist die Durchsuchung des Gebäudes abgeschlossen.W międzyczasie zakończyło się przeszukanie budynku.
  Inzwischen mache ich mir einen Kaffee.Tymczasem zrobię sobie kawę.
  Wir gehen einkaufen, du kannst inzwischen die Wohnung aufräumen.Idziemy na zakupy, ty możesz w tym czasie posprzątać mieszkanie.
 3. (do tego momentu) „do tego czasu”. Przykłady użycia:
  Der Wettbewerb findet erst in zwei Jahren statt, inzwischen bereiten sie sich aber schon darauf vor.Zawody odbędą się dopiero za dwa lata; proszę się jednak już do nich przygotowywać.
  Der Zug fährt in einer Stunde, inzwischen gehen wir einen Kaffee trinken.Pociąg odjeżdża za godzinę, do tego czasu idziemy na kawę.
  Die Übergabe der beglaubigten Urkunden erfolgt erst in einer Woche. Sie können inzwischen nächste Urkunden vorbereiten. Przekazanie uwierzytelnionych dokumentów nastąpi dopiero za tydzień. Do tego czasu może pan/-i przygotowywać kolejne dokumenty.

Z kolei przysłówek „dazwischen” odnosi się najczęściej do przestrzeni i sporadycznie do czasu.

 1. (w środku dwóch rzeczy, osób, zjawisk) „między”, „pomiędzy”. Przykłady użycia:
  Das sind zwei extreme Standpunkte. Dazwischen gibt es auch noch andere Möglichkeiten.To są dwa skrajne punkty widzenia. Między nimi są jeszcze inne możliwości.
  Die Erde, der Himmel und dazwischen die Berge.Ziemia, niebo a pomiędzy nimi góry.
  Links wachsen Bäume, rechts befindet sich ein Lebensmittelgeschäft und dazwischen stehen Autos.Po lewej stronie rosną drzewa, po prawej stronie znajduje się sklep spożywczy, a (po)między nimi stoją samochody.
 2. (w środku kilku rzeczy, osób, zjawisk) „wśród”, „pośród”. Przykłady użycia:
  Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.Prawda leży gdzieś pośrodku.
  Wir haben alle Briefe durchgesehen, aber dein Brief war nicht dazwischen.Przeglądnęliśmy wszystkie listy, ale twojego listu wśród nich nie było.
  Wir haben verschiedene Entwürfe bekommen, aber es war kein guter dazwischen.Otrzymaliśmy różne projekty, ale wśród (pośród) nich nie było żadnego dobrego.
 3. (w czasie) „między”. Przykłady użycia:
  Beide Vorträge finden am Abend statt, dazwischen ist eine Stunde Pause.Oba wykłady odbędą się wieczorem, między nimi jest godzina przerwy.
  Dazwischen liegen 100 Jahre.Między nimi jest 100 lat.
  Zwei Vorträge stehen noch aus, wir werden eine Pause dazwischen einschieben.Są jeszcze dwa wykłady. Wstawimy między nimi przerwę.

Przysłówek „dazwischen” wchodzi w skład kilku niemieckich czasowników, takich jak m.in. „dazwischenfunken” (wtrącać się), „dazwischengehen” (interweniować), „dazwischenkommen” (przytrafiać się), „dazwischenreden” (wtrącać się, przerywać), „dazwischenrufen” (przerywać coś okrzykami), „dazwischentreten” (wkraczać, pojawiać się, interweniować). Są to tzw. czasowniki rozdzielnie złożone. Przykłady zdań:

Die Verliebten lebten glücklich miteinander, bis der Vater des Mädchens dazwischentrat.Zakochani żyli ze sobą szczęśliwie, dopóki nie pojawił się ojciec dziewczyny.
Ein 35-jähriger Mann ging dazwischen und wurde dabei verletzt.Interweniował 35-letni mężczyzna i został przy tym ranny.
Entschuldigung, es ist mit etwas dazwischengekommen.Przepraszam, coś mi wypadło.
Es ist ihm heute ein wichtiges Treffen dazwischengekommen.Wypadło mu dzisiaj ważne spotkanie.
Sie riefen dazwischen, rissen Witze über ihn und lachten sich kaputt.Przerywali okrzykami, nabijali się z niego i śmiali się do rozpuku.
Warum musst du immer dazwischenfunken? Dlaczego zawsze musisz się wtrącać?
Wäre die Polizei nicht dazwischengegangen, hätte es bei der Schlägerei Tote gegeben.Gdyby policja nie zainterweniowała, w bójce zginęliby ludzie.
Wenn die Eltern miteinander sprechen, sollen die Kinder nicht dazwischenreden.Gdy rodzice rozmawiają ze sobą, dzieci nie powinny się wtrącać.
Wenn du mir ständig dazwischenredest, dauert es länger.Jeśli będziesz (mi) się ciągle wtrącać, potrwa to dłużej.
Wenn mir nichts dazwischenkommt, treffen wir uns morgen früh.Jeśli nic mi nie stanie na przeszkodzie, spotkamy się jutro rano.

Ich wünsche Dir alles Gute!