Różnica między „tendenziell” a „tendenziös” („Tendenziell” und „tendenziös”)

Der Sessellift im Skigebiet Garmisch-Classic © Bayerische Zugspitzbahn Bergbahn AG

Jaka jest różnica między podobnymi wyrazami tendenzielltendenziös?

Znaczenia wyrazu tendenziell:

1. przym [rozwój] zgodny z tendencją, oczekiwany, przewidywany
2. przysł [wzrastać] zgodnie z tendencją (przewidywaniami)

Znaczenia wyrazu tendenziös:

1. przym [artykuł, sprawozdanie, raport] tendencyjny pejor.; stronniczy
2. przysł [przedstawiać coś] tendencyjnie pejor.; stronniczo

Przykłady zdań / Beispiele der Sätze

Am Freitag und am Wochenende sind Menschen tendenziell fröhlicher als am Montag, wenn die Arbeitswoche beginnt.W piątki i weekendy ludzie są zgodnie z przewidywaniami weselsi niż w poniedziałki, kiedy rozpoczyna się tydzień pracy.
Daten über Naturkatastrophen zeigen, dass ihre Zahl tendenziell zunimmt.Dane na temat katastrof naturalnych pokazują, że ich liczba zgodnie z przewidywaniami wzrasta.
Der Bericht wurde tendenziös vorbereitet.Raport został opracowany w sposób stronniczy.
Die Lebensmittelbranche hat
den Zuckeranteil in Kinder-Frühstückflocken
tendenziell etwas reduziert.
Zgodnie z przewidywaniami branża spożywcza zmniejszyła ilość cukru w płatkach śniadaniowych dla dzieci.
Die Methodik der Meinungsumfrage ist fehlerhaft und tendenziös.Metodyka sondażu opinii publicznej jest błędna i tendencyjna.
Die Fernsehdebatte wurde tendenziös geführt.Debata telewizyjna została przeprowadzona w sposób stronniczy.
Die tendenzielle Zunahme der Lebenserwartung hängt wesentlich mit dem Fortschritt in der medizinischen Versorgung, Hygiene, Ernährung und Wohnsituation sowie den verbesserten Arbeitsbedingungen und dem gestiegenen materiellen Wohlstand zusammen.Przewidywany wzrost długości życia wiąże się przede wszystkim z postępem w opiece medycznej, higienie, w sposobie odżywiania się i sytuacji mieszkaniowej, a także z poprawą warunków pracy i wzrostem dobrobytu materialnego.
Die tendenziöse und einseitige Darstellung von Inhalten auf Social Media halte ich für manipulativ.Uważam, że manipulacją jest stronnicze i jednostronne przedstawianie treści w mediach społecznościowych.
Die Verteidiger werfen der Staatsanwaltschaft eine tendenziöse Presseerklärung vor.Obrońcy zarzucają prokuraturze tendencyjne oświadczenie dla prasy.
Es wurde festgestellt, dass die Bedeutung der Arbeit im Laufe der Zeit tendenziell abnimmt.Stwierdzono, że zgodnie z przewidywaniami znaczenie pracy spada wraz z upływem czasu.
Ich finde das ist alles sehr tendenziös.Uważam, że to wszystko jest bardzo stronnicze.
In den nächsten Tagen bis einschließlich des kommenden Wochenendes werden
die Temperaturen in Deutschland tendenziell weiter zurückgehen.
W najbliższych dniach i podczas zbliżającego się weekendu temperatura w Niemczech będzie zgodnie z przewidywaniami dalej spadać.
Man muss sich darauf einstellen, dass es noch heißer und tendenziell trockener wird.Należy się na to nastawić, że będzie jeszcze cieplej i zgodnie z przewidywaniami bardziej sucho.
Manipulation durch die Medien bezeichnet eine einseitige, tendenziöse und/oder verzerrte Darstellung von Fakten und Geschehnissen in den Massenmedien.Manipulacja mediami oznacza jednostronne, stronnicze i/lub zniekształcone przedstawianie faktów i wydarzeń w środkach masowego przekazu.
Sichere Anlagen wie Staatsanleihen und Gold wurden tendenziell gesucht.Zgodnie z przewidywaniami szukano bezpiecznych lokat, takich jak obligacje skarbu państwa i złoto.
Tendenziell erkranken Raucher öfter an Lungenkrebs als Nichtraucher.Zgodnie z tendencją palacze zapadają częściej na raka płuc niż osoby niepalące.
Tendenziell nimmt der Anteil der Ausländer an der Gesamtbevölkerung in Deutschland zu.Zgodnie z tendencją w Niemczech zwiększa się udział cudzoziemców w ogólnej liczbie ludności.
Welcher TV-Sender ist am tendenziösesten?Która ze stacji telewizyjnych jest najbardziej stronnicza?

Ich wünsche Dir alles Gute!