Różnica między „selbst” a „allein” (Unterschied zwischen „selbst” und „allein”)

Weinbergterrassen am Schloss Sanssouci in Potsdam

Jaka jest różnica między alleinselbst?

Selbst wyraża umiejętność zrobienia czegoś samodzielnie, bez pomocy innych osób.
Allein wyraża, że przy wykonywaniu danej czynności nie ma innej osoby. Porównaj:

Ich koche selbst. = Ich selbst bin der Koch = Ich kann kochen, niemand anders macht das für mich.
Ich koche allein. = Ich koche ohne Gesellschaft, ohne andere Menschen dabei.

Podstawowe znaczenia selbst:

1. (osobiście) (zaimek)
Du selbst hast doch gesagt, dass ich das Buch nehmen sollte. – Sam(a) przecież powiedziałeś/-aś, że powinienem wziąć tę książkę.
Er wollte dich selbst sprechen. – Chciał osobiście porozmawiać z tobą.
Er denkt nur an sich selbst. – Myśli tylko o (samym) sobie.
Ich selbst bin von ihrer Ehrlichkeit überzeugt. – Sam jestem przekonany o jej uczciwości.
Ich selbst weiß es nicht. – Sam(a) tego nie wiem.
Jetzt hängt alles nur noch von ihm selbst ab. – Teraz już wszystko zależy tylko od niego.
Sie ist nicht mehr sie selbst. – Ona nie jest już sobą.

2. (samodzielnie) (zaimek)
Das ist mein erstes selbst verdientes Geld. – To moje pierwsze samodzielnie zarobione pieniądze.
Das Kind kann schon selbst sitzen. – Dziecko potrafi już samo siedzieć.
Das Kind räumt sein Zimmer selbst auf. – Dziecko samo sprząta swój pokój.
Ich habe den Käsekuchen selbst gebacken. – Własnoręcznie upiekłem/-am ten sernik.
Das sind selbst gemachte Konfitüren. – To samodzielnie zrobione konfitury.
Du musst mir nicht helfen, ich mache das selbst. – Nie musisz mi pomagać; zrobię to samodzielnie.
Ich habe das selbst vorbereitet. – Przygotowałem/-am to samodzielnie.

3. (sam w sobie) (zaimek)
Das wird sich irgendwie von selbst lösen. – To się samo jakoś rozwiąże.
Das spricht für sich selbst. – To mówi samo za siebie.
Die Prüfungsaufgabe selbst war nicht schwierig. – Zadanie egzaminacyjne samo w sobie nie było trudne.
Er ist nur noch ein Schatten seiner selbst. – Jest już tylko cieniem samego siebie.
Es versteht sich von selbst, dass jeder Steuern zahlen soll. – To się rozumie samo przez się, że każdy powinien płacić podatki.

4. (nawet = sogar) (przysłówek)
Diese Frage ist selbst unter Experten umstritten. – To pytanie budzi kontrowersje nawet wśród ekspertów.
Selbst die schönste Reise geht einmal zu Ende. – Nawet najpiękniejsza podróż kiedyś się kończy.
Selbst mir ist es heute wirklich zu heiß. – Nawet dla mnie jest dzisiaj zbyt gorąco.
Selbst wenn er Geld hätte, würde er es mir nicht geben. – Nawet gdyby miał pieniądze, to i tak by mi ich nie dał.
Selbst ich kann den Käsekuchen backen. – Nawet ja potrafię upiec sernik.
Selbst wenn ich könnte, würde ich es nicht tun. – Nawet gdybym mógł, nie zrobiłbym tego.

Należy dodać, że w mowie potocznej występuje również wyraz selber, który ma takie samo znaczenie jak selbst. W piśmie należy jednak posługiwać się formą selbst, która należy do standardowego języka niemieckiego (niem. Standardsprache). Przykład:

Du bist selbst / selber schuld. – Sam/-a jesteś sobie winien / winna.
Hast du das selbst / selber gemacht? – Zrobiłeś/-aś to samodzielnie?

Podstawowe znaczenia allein:

1. (jeden) sam; (przymiotnik)
Er ist allein zu Hause. – Jest sam w domu.
Er ist ganz allein geblieben. – Został zupełnie sam.
Geh nicht allein hin! – Nie idź tam sam!
Ich will jetzt allein sein. – Chcę teraz być sam/-a.
Lass mich allein! – Zostaw mnie samego / samą!

2. (niemający nikogo) samotny; (przymiotnik)
In einer fremden Stadt fühle ich mich  sehr allein. – W obcym mieście czuję się bardzo samotny/-a.
Ich wohne in dem riesigen Haus ganz allein. – Mieszkam w tym ogromnym domu całkiem sam.
Mehr als 16 Millionen Menschen in Deutschland leben allein. – Ponad 16 milionów ludzi w Niemczech żyje samotnie.

3. (bez pomocy) sam; (przymiotnik)
Das kann ich allein reparieren. – Mogę to naprawić sam(a).
Er ist allein stehend. – On jest nieżonaty.
Er allein schafft das nicht. – On sam tego nie zrobi.
Findest du den Weg allein? – Trafisz tam sam?
Ich muss mich ganz allein um das Haus kümmern. – Muszę sam zajmować się domem.
Sie ist eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. – Jest matką samotnie wychowującą dwoje dzieci.

4. (wyłącznie) tylko, jedynie; (przysłówek)
Das allein reicht nicht. – Samo to nie wystarczy.
Das Bild hat sie ganz allein gemalt. – Sama namalowała ten obraz.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. – Nie samym chlebem człowiek żyje.
Dieses Recht steht allein unserer Firma zu. – To prawo przysługuje wyłącznie naszej firmie.
Ein günstiger Preis ist wichtig, aber reicht allein nicht, um Verbraucher dauerhaft anzuziehen. – Korzystna cena jest ważna, ale sama nie wystarczy, żeby na trwałe przyciągnąć konsumentów.
Guter Wille allein reicht nicht! – Sama chęć nie wystarczy!
Nur du allein kannst mir helfen. – Tylko ty możesz mi pomóc.

5. (intensyfikująco) sam tylko; (przysłówek)
Die Inflationsrate stieg allein in diesem Jahr auf 8 Prozent. – Tylko w tym roku wskaźnik inflacji wzrósł do 8 procent.
Schon allein der Gedanke, dass ich bald die Prüfung bestehe, erfüllt mich mit Optimismus. – Już sama myśl, że wkrótce zdam ten egzamin, napawa mnie optymizmem.

Ich wünsche Dir alles Gute!