Réforme des retraites : le Sénat a adopté le report de l’âge de départ à 64 ans

Le Sénat en France a approuvé dans la nuit de mercredi à jeudi, après un vif débat, l’article 7 du projet de réforme des retraites du gouvernement prévoyant de reporter l’âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans.

Senat we Francji przyjął w nocy ze środy na czwartek po burzliwej debacie artykuł 7. rządowego projektu reformy emerytalnej, przewidujący podniesienie ustawowego wieku emerytalnego z 62 do 64 lat.

Sur 345 sénateurs votants, 201 sénateurs ont voté pour l’adoption de cet article, 115 ont voté contre, et 29 se sont abstenus.

Z 345 głosujących senatorów za przyjęciem tego artykułu opowiedziało się 201 senatorów, 115 było przeciw, a 29 wstrzymało się od głosu.

Selon le projet du gouvernement, l’âge légal de départ en retraite doit être progressivement relevé de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois par an à partir du 1er septembre 2023 jusqu’en 2030.

Według rządowego projektu ustawowy wiek emerytalny będzie wzrastał stopniowo z 62 do 64 lat, o 3 miesiące rocznie, od 1 września 2023 r. do 2030 r.

En outre, pour obtenir une pension « à taux plein », la durée de cotisation requise passera de 42 ans actuellement (168 trimestres cotisés) à 43 ans (172 trimestres cotisés) d’ici 2027.

Ponadto w celu uzyskania pełnej emerytury wymagany okres odprowadzania składek wydłuży się z obecnych 42 lat (168 kwartałów składkowych) do 43 lat (172 kwartałów składkowych) do 2027 r.

« Je me réjouis que les débats aient permis de parvenir à ce vote », a tweeté Elisabeth Borne, Première ministre.

„Cieszę się, że dzięki debatom udało się doprowadzić do tego głosowania” – napisała na Twitterze premier Francji Elisabeth Borne.

Les organisations syndicales et des syndicats étudiants continuent leurs actions contre la réforme des retraites et appellent à manifester.

Organizacje związkowe i związki studenckie kontynuują swoje działania przeciwko reformie emerytalnej i wzywają do protestów.