Przysłówki częstotliwości w j. francuskim (Les adverbes de fréquence en français)

Bonjour !

W języku francuskim bardzo często posługujemy się różnymi przysłówkami częstotliwości (fr. les adverbes de fréquence). W ten sposób wskazujemy jak często odbywa się dana czynność. Przysłówki częstotliwości są nieodmienne i odpowiadają na pytanie „jak często?”.

Miejsce przysłówków częstotliwości w zdaniu:

a) przysłówki częstotliwości odnoszące się do czasownika w formie prostej występują najczęściej po czasowniku, na przykład:

Elle va rarement a la plage. – Ona rzadko chodzi na plażę.
Je visite fréquemment le Musée national du Bardo. – Często odwiedzam Muzeum Narodowe Bardo.
Mon collègue voyage chaque année dans les Balkans. – Moja koleżanka co roku podróżuje na Bałkany.

b) przysłówki częstotliwości odnoszące się do czasownika w formie złożonej stoją zazwyczaj pomiędzy czasownikiem posiłkowym a imiesłowem czasu przeszłego. Przysłówki dwu- i kilkuwyrazowe umieszcza się po imiesłowie czasu przeszłego lub na końcu zdania, na przykład:

J’ai toujours voulu travailler en France. – Zawsze chciałem pracować we Francji.
Il a toujours fait ses devoirs. – Zawsze odrabiał pracę domową.
Je l’ai fréquemment rencontré au restaurant. – Często go spotykałem w restauracji.
J’ai continué à le fréquenter occasionnellement. – Od czasu do czasu nadal się z nim spotykałam.

c) przysłówki częstotliwości odnoszące się do przymiotnika stoją zwykle przed nim, na przykład:

Elle est toujours disciplinée. – Ona jest zawsze zdyscyplinowana.
Je suis tout le temps fatigué. – Cały czas jestem zmęczony.
Je suis une personne calme, mais souvent distraite. – Jestem osobą spokojną, ale często roztargnioną.

d) przysłówki częstotliwości odnoszące się do całego zdania można również umieścić na początku, a rzadziej na końcu zdania, na przykład:

De temps en temps, je regarde des films sur YouTube. – Od czasu do czasu oglądam filmy na YouTube.
Le coût de vie augmente chaque année. – Koszty życia rosną każdego roku.
Mon appréhension grandit un peu plus chaque jour. – Z każdym dniem wzrasta moja obawa.
Tous les matins, je me réveille à six heures. – Codziennie rano budzę się o godzinie szóstej.
Tous les week-ends, il venait me voir pour me donner de la force et m’aider. – W każdy weekend przychodził mnie zobaczyć, żeby dodać mi sił i pomóc.

Do najczęściej używanych przysłówków częstotliwości i wyrażeń czasowych w języku francuskim zaliczamy:

bardzo często – très souvent
bardzo rzadko – très rarement
bez przerwy – sans cesse
co drugi miesiąc – tous les deux mois
co dzień, każdego dnia – chaque jour
co godzinę – toutes les heures
co miesiąc – chaque mois, tous les mois
co poniedziałek – tous les lundis
co pół godziny – toutes les demi-heures
co roku – chaque année
co sześć miesięcy, co pół roku – tous les six mois
co tydzień – chaque semaine, toutes les semaines
co weekend – chaque week-end, tous les week-ends
co wieczór – tous les soirs
codziennie – chaque jour, tous les jours, quotidiennement
corocznie – tous les ans, annuellement
czasami, niekiedy – parfois, quelquefois, des fois (pot.)
często – souvent, fréquemment
dwa razy w roku – deux fois par an
dwa razy w tygodniu – deux fois par semaine
każdego 5 dnia miesiąca – tous les 5 du mois
każdego lata – chaque été, tous les étés
każdego roku – tous les ans, chaque année
miesięcznie – par mois, mensuellement
niezbyt często – pas souvent
nigdy – jamais
od czasu do czasu – de temps en temps
okazjonalnie – occasionnellement
praktycznie nigdy – pour ainsi dire jamais
prawie nigdy – presque jamais
prawie zawsze – presque toujours
przez cały rok – pendant toute l’année
raz dziennie – une fois par jour
raz w roku – une fois par an
raz w semestrze (raz na pół roku) – semestriellement
raz na trzy miesiące – une fois par trois mois
raz w tygodniu – une fois par semaine
regularnie – régulièrement
rzadko – rarement, peu souvent
trzy razy w roku – trois fois par an
tygodniowo – par semaine
w każdą środę – tous les mercredis
w każdej chwili – à tout instant, à tout moment
w każdy pierwszy piątek miesiąca – tous les premiers vendredis du mois
w każdym momencie – à tout moment
wielokrotnie – plusieurs fois, à plusieurs reprises
za każdym razem – à chaque fois
zawsze – toujours
zwykle, zazwyczaj – d’habitude, habituellement

Zdania do analizy z przysłówkami częstotliwości w wersji polsko-francuskiej:

Chodzisz czasem do teatru? – Nie, nigdy nie chodzę do teatru. W moim rodzinnym mieście nie ma teatru.Est-ce que tu vas parfois au théâtre ? – No, je ne vais jamais au théâtre. Il n’y a pas de théâtre dans ma ville natale.
Co wieczór oglądam francuskie kanały telewizyjne.Je regarde les chaînes françaises de télévision tous les soirs.
Codziennie chodzę pieszo do szkoły. Je vais à pied à l’école tous les jours.
Codziennie rano piję kawę.Je bois du café tous les matins.
Codziennie uczę się francuskiego i angielskiego wraz z przyjaciółmi.Je pratique tous les jours le français et l’anglais avec mes amis.
Codziennie, zwłaszcza w każdy piątek, było tam dużo osób.Tous les jours, mais surtout le vendredi, il y avait beaucoup de personnes.
Czasami boję się wszystkiego.Parfois, j’ai peur de tout.
Czasami jeżdżę na rowerze, ale nie codziennie. Je fais du vélo parfois, mais pas tous les jours.
Czasami oglądam filmy z napisami w j. francuskim.Je regarde de temps en temps des films avec des sous-titres français.
Czasem chodzimy do restauracji.Des fois, on va au restaurant.
Często chodzisz do kina? – Nie, do kina chodzę rzadko.Tu vas souvent au cinéma ? – No, je vais rarement au cinéma.
Często jeżdżę za granicę. Je vais souvent à l’étranger.
Często o nim mówi.Elle parle souvent de lui.
Często oglądam w internecie filmy po francusku i hiszpańsku.Je regarde souvent des films en français et en espagnol sur Internet.
Często się zdarza, że nauczyciele narzekają, że dziecko szybko się rozprasza.Il arrive souvent que les enseignants se plaignent de ce que l’enfant se distrait rapidement.
Dwa razy w tygodniu spaceruję wzdłuż brzegu jeziora. Je me promène deux fois par semaine sur les rives du lac.
Festiwal w Cannes odbywa się każdego roku. Le Festival de Cannes se déroule chaque année.
Gimnastykuję się codziennie. Je fais de la gymnastique chaque jour.
Jak często uprawiasz sport?À quelle fréquence fais-tu du sport ?
Każdego dnia myślę o tobie. Je pense à toi chaque jour.
Każdego lata mówię sobie, że to dobry moment, ale potem odkładam na później.Chaque été, je me dis que c’est le bon moment, et puis, je remets à plus tard.
Każdego lata wszyscy razem wyjeżdżamy do Marsylii.Tous les étés, on part tous ensemble à Marseille.
Każdego lata wyjeżdżam na południe Francji.Chaque été, je pars dans le sud de la France.
Każdego roku organizujemy kilka badań dotyczących rynku pracy.Chaque année, nous organisons plusieurs études sur le marché du travail.
Każdego roku powstają nowe miejsca pracy.Chaque année, de nouveaux emplois sont créés.
Każdego roku wracam do Francji, kraju moich rodziców. Tous les ans, je retourne en France, le pays de mes parents.
Każdego wieczoru na początku lipca podczas festiwalu fotograficznego w Arles olbrzymi ekran przedstawia zdjęcia zaproszonych fotografów.Chaque soir, début juillet, pendant les Rencontres de la photographie d’Arles, un écran géant présente les images des photographes invités.
Kto zawsze myśli negatywnie, ten wkrótce będzie chory.Qui pense toujours négativement sera bientôt malade.
Kurs jogi dla początkujących odbywa się w czwartki wieczorem.Le cours de yoga pour débutants a lieu les jeudis soirs.
Modlę się codziennie.Je prie tous les jours.
Moi rodzice praktycznie nigdy mnie nie karali.Mes parents ne m’ont pour ainsi dire jamais puni.
Moje dziecko cały czas mówi.Mon enfant parle tout le temps.
Nie zawsze jest łatwo utrzymać coś w tajemnicy.Ce n’est pas toujours facile de garder une chose secrète.
Niekiedy denerwuję się, kiedy ona nie pracuje. Je m’énerve quelquefois quand elle ne travaille pas.
Nigdy nic nie wiadomo.On ne sait jamais.
Nigdy nie jemy w restauracji.Nous ne mangeons jamais au restaurant.
Nigdy nie należy tracić nadziei.Il ne faut jamais désespérer.
Nigdy nie uprawiam sportu.Je ne fais jamais de sport.
Nigdy go nie złapano na gorącym uczynku.Il n’a jamais été arrêté en flagrant délit.
Nigdy się z tym nie spotkałem.Je ne suis jamais tombé sur une telle chose.
Nigdy wcześniej o tym nie słyszałem.J’en ai jamais entendu parler avant.
Od 20 lat cena ropy naftowej rosła każdego roku średnio o 1,8%.Depuis 20 ans, le prix du pétrole a augmenté de 1,8 % en moyenne chaque année.
On czasami przychodzi nas odwiedzić.Il vient parfois nous voir.
Ona często kupowała książki. Elle a souvent acheté des livres.
Piorun nigdy nie uderza w to samo miejsce dwa razy.La foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit.
Pomiędzy 1959 a 2019 r. konsumpcja Francuzów rosła każdego roku z wyjątkiem roku 1993 i 2012. Entre 1959 et 2019, la consommation des Français a augmenté chaque année sauf en 1993 et en 2012.
Powtarza w kółko jak papuga.Il répète sans cesse comme un perroquet.
Poziom wody w jeziorze rzadko kiedy był tak wysoki.Le niveau d’eau du lac a rarement été aussi élevé.
Prawie codziennie kupuję chleb.J’achète le pain presque tous les jours.
Rzadko czytam biografie.Je lis rarement des biographies.
Rzadko jem baraninę i często jem ryby.Je mange rarement de la viande de mouton et je mange souvent des poissons.
Rzadko się spotykamy.On se rencontre rarement.
Telewizję oglądam tylko raz lub dwa razy w tygodniu.Je ne regarde la télé qu’une ou deux fois par semaine.
To prawda, że często boli mnie głowa.C’est vrai que j’ai souvent des maux de tête.
To za każdym razem zajmuje 5 godzin.Ça prend 5 heures à chaque fois.
Trzeba regularnie myć ręce.Il faut se laver les mains régulièrement.
W Indiach los kobiet nie zawsze jest godny pozazdroszczenia.En Inde, le sort des femmes n’est pas toujours enviable.
W każdej chwili mogę zmienić numer telefonu komórkowego.Je peux changer de numéro de téléphone mobile à tout instant.
W każdy piątek chodzę na siłownię i na basen.Je vais tous les vendredis au club de sport et à la piscine.
W każdy weekend wyjeżdżam na wyścigi samochodowe w różne miejsca we Francji. Je pars chaque week-end sur des courses automobiles dans différents endroits de France.
W zimę od czasu do czasu rozpalają piec na drewno.L’hiver, ils allument occasionnellement le poêle à bois.
Według licznych zeznań ofiara bardzo rzadko opuszczała swój dom. D’après plusieurs témoignages, la victime quittait très rarement sa maison.
Widzę go co drugi weekend.Je le vois un week-end sur deux.
Wielokrotnie miałem wątpliwości odnośnie rzeczywistych warunków awansu na stanowiskach, o które się ubiegałem.Plusieurs fois, j’ai eu le doute sur les vraies modalités de promotion des postes auxquels j’ai candidaté.
Z każdym dniem coraz bardziej wzrasta obawa.L’appréhension grandit un peu plus chaque jour.
Za każdym razem mi mówią, że to nie jest dla nich pilna sprawa. À chaque fois, on me dit que ce n’est pas une urgence pour eux.
Zacząłem regularnie chodzić do kina.J’ai commencé à aller régulièrement au cinéma.
Zagraniczni architekci często pracują nad projektami w państwach Zatoki Perskiej.Les architectes étrangers travaillent souvent sur des projets dans les pays du Golfe persique.
Zawsze chciałam być niezależna.J’ai toujours voulu être indépendante.
Zawsze dobrze się rozumiałam z moimi pracodawcami.Je me suis toujours bien entendue avec mes employeurs.
Zawsze dużo pracowałem. J’ai toujours beaucoup travaillé.
Zawsze jemy w dobrej restauracji i to on zawsze płaci.Nous mangeons toujours à un bon restaurant et c’est toujours lui qui paie.
Zawsze jemy w domu.Nous mangeons toujours à la maison.
Zawsze jesteśmy zobowiązani słuchać nauczycieli.Nous sommes toujours dans l’obligation d’écouter les professeurs.
Zawsze jeżdżę do pracy samochodem.Je vais toujours au travail en voiture.
Zawsze jeżdżę na wakacje z rodziną. Je voyage toujours en vacances en famille.
Zawsze pracuję od poniedziałku do piątku. Je travaille toujours du lundi au vendredi.
Zazwyczaj chodzę do szkoły pieszo. D’habitude, je vais à l’école à pieds.
Zazwyczaj na kolacje służbowe chodzimy do restauracji.D’habitude, on va au restaurant pour un dîner d’affaires.
Życie jest o wiele trudniejsze niż myślałem: myślałem, że w każdej chwili łatwo jest znaleźć pracę. La vie est beaucoup plus dure que je pensais : je pensais que c’était facile de trouver du travail à tout moment.

À la prochaine !