Przyimek „sobre” w j. hiszpańskim (Preposición „sobre” en español)

Hola, ¿qué tal?

W tym wpisie przyjrzymy się kolejnemu, bardzo przydatnemu przyimkowi w języku hiszpańskim, a mianowicie przyimkowi „sobre”. Pomocne nam w tym będą liczne przykłady zdań z tłumaczeniem na język polski.

Przyimek „sobre” ma następujące zastosowania:

1. służy do określenia położenia w znaczeniu „na”, „nad”, „ponad”, na przykład:

Deja el periódico sobre la mesa. – Zostaw gazetę na stole.
El polvo desértico sobre el océano Atlántico y el Caribe. – Pył pustynny nad Oceanem Atlantyckim i Karaibami.
He puesto una taza de té sobre mi escritorio. – Postawiłem filiżankę herbaty na moim biurku.
La madre se inclinó sobre su hija. – Matka pochyliła się nad swoją córką.
Una casa situada sobre el mar Egeo. – Dom usytuowany nad Morzem Egejskim.

2. wskazuje na ruch z góry na dół, ma przykład:

El paracaidista cayó sobre el edificio. – Spadochroniarz spadł na budynek.
La nieve cae sobre el suelo. – Śnieg pada na ziemię.
Las hojas secas caen de los árboles en otoño sobre el césped. – Suche liście spadają jesienią z drzew na trawnik.
Sobre la ciudad japonesa de Hiroshima fue lanzada la primera bomba atómica, el 6 de agosto de 1945. – Nad japońskim miastem Hiroszima została zrzucona pierwsza bomba atomowa w dniu 6 sierpnia 1945 r.

3. określa temat („o”, „na temat”, „w sprawie”), na przykład:

El artículo sobre la lengua española. – Artykuł o języku hiszpańskim.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. – Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu.
Todo lo que tienes que saber sobre la vida. – Wszystko, co musisz wiedzieć o życiu.
¿Qué piensas sobre eso? – Co o tym myślisz?
Veamos lo que conoces sobre el tema. – Zobaczymy, co wiesz na ten temat.

4. służy do określenia przewagi, wyższości nad kimś lub nad czymś, na przykład:

El triunfo de la vida sobre la muerte. – Triumf życia nad śmiercią.
El derecho comunitario tiene preferencia sobre el derecho nacional. – Prawo unijne ma pierwszeństwo nad prawem krajowym.
La victoria de la luz sobre las tinieblas. – Zwycięstwo światła nad ciemnością.
Tengo una ventaja sobre ti porque conozco mejor el tema. – Mam przewagę nad tobą, bo lepiej znam ten temat.

5. wskazuje na przybliżoną wartość („około”), na przykład:

Llegaremos sobre las once de la noche. – Dotrzemy około jedenastej w nocy.
Sobre las 21.00 horas lo vieron repostar en una gasolinera. – Około godz. 21:00 widziano go tankującego paliwo na stacji paliwowej.
La cita de este viernes ha arrancado a las 16.00 horas y ha concluido sobre las 19.00 horas. – Piątkowe spotkanie rozpoczęło się o godz. 16:00 i zakończyło około godz. 19:00.

6. używany jest w kontekście finansów, na przykład:

El impuesto sobre el valor añadido (IVA). – Podatek od wartości dodanej (VAT).
El impuesto sobre la renta de las personas físicas. – Podatek dochodowy od osób fizycznych.
El impuesto sobre los dividendos. – Podatek od dywidendy.
El impuesto sobre sociedades. – Podatek dochodowy od osób prawnych.
El impuesto sobre sucesiones y donaciones. – Podatek od spadków i darowizn.
Una hipoteca sobre la casa. – Pożyczka hipoteczna pod dom.

7. występuje w znaczeniu „wokół”, wskazując na ruch obrotowy. Jest synonimem „alrededor de”, na przykład:

El ventilador gira sobre su eje. – Wentylator obraca się wokół swojej osi.
Este coche gira sobre su propio eje. – Ten samochód obraca się wokół własnej osi.
La Tierra da una vuelta completa sobre su mismo eje en aproximadamente cada 24 horas. – Ziemia wykonuje pełny obrót wokół swojej własnej osi średnio co 24 godziny.

8. występuje w stałych zwrotach, na przykład:

ir sobre ruedas – iść jak po maśle
negro sobre blanco – czarno na białym
sobre esto – nadto, ponadto
sobre la marcha – po drodze, na bieżąco
sobre todo – nade wszystko, przede wszystkim
día sobre día – dzień po dniu

Zdania do analizy z przyimkiem „sobre” w wersji hiszpańsko-polskiej

A veces tenemos que resolver los problemas sobre la marcha.Niekiedy musimy rozwiązywać problemy na bieżąco.
Analistas reflexionan sobre la popularidad del presidente de México. Analitycy zastanawiają się nad popularnością prezydenta Meksyku.
Catar enviará un avión cada día con ayuda humanitaria a Afganistán, sobre todo alimentos y suministros médicos.Katar będzie wysyłać do Afganistanu codziennie samolot z pomocą humanitarną, przede wszystkim żywność i materiały medyczne.
¿Cómo hablar con los niños sobre el coronavirus?Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie?
¿Cómo hablar sobre el arte, sobre todo si no eres un experto?W jaki sposób mówić o sztuce, zwłaszcza jeżeli nie jesteś ekspertem?
¿Conoces alguna buena gramática sobre la lengua castellana?Znasz jakąś dobrą gramatykę języka hiszpańskiego?
¿Cuál es tu decisión sobre el viaje a México?Jaka jest twoja decyzja o podróży do Meksyku?
Cuando caminamos sobre hielo quebradizo, nuestra seguridad depende de nuestra velocidad.Kiedy stąpamy po cienkim lodzie, nasze bezpieczeństwo zależy od naszej szybkości.
De nada sirve llorar sobre la leche derramada.Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
Debemos mantener los pies sobre la tierra.Musimy stąpać twardo po ziemi.
El coronavirus está afectando sobre todo a las personas mayores y a quienes tenían previamente otras enfermedades.Koronawirus dotyka przede wszystkim osoby starsze i które wcześniej przechodziły inne choroby.
El deportista habla sobre su futuro.Sportowiec mówi o swojej przyszłości.
El Día de la Victoria es un día que simboliza la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.Dzień Zwycięstwa jest dniem, który symbolizuje zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami podczas drugiej wojny światowej.
El Día Internacional de información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades relativas a las minas. Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom.
El Gobierno convoca una reunión urgente sobre la pandemia.Rząd zwołuje pilne spotkanie na temat pandemii.
El Monte Everest está experimentando las consecuencias del cambio climático y cada vez es más habitual encontrar vegetación a 6.000 metros de altura sobre el nivel de mar.Mount Everest doświadcza następstw zmian klimatycznych i coraz częściej można natrafić na roślinność na wysokości 6 000 metrów nad poziomem morza.
El Parlamento griego ha aprobado este viernes una nueva ley sobre migración.Parlament grecki przyjął w ten piątek nową ustawę imigracyjną.
El punto más elevado del Peñón de Gibraltar se encuentra a 426 metros sobre el mar.Najwyższy punkt Skały Gibraltarskiej znajduje się na wysokości 426 metrów nad poziomem morza.
El seminario internacional sobre Guinea Ecuatorial. Międzynarodowe seminarium na temat Gwinei Równikowej.
Ellos intentan a ejercer presión sobre el poder público para obtener sus fines.Oni starają się wywrzeć presję na władzy publicznej, żeby osiągnąć swoje cele.
En las comunidades todavía existe una gran riqueza de conocimientos sobre el uso de las diferentes plantas del bosque para curar enfermedades.W społeczeństwie nadal istnieje duże bogactwo wiedzy na temat stosowania różnych roślin leśnych w celu leczenia chorób.
En las zonas urbanas, el peatón tiene prioridad sobre los vehículos para atravesar la calzada.Na obszarach miejskich pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami, żeby przejść przez jezdnię.
En muchos casos, sobre todo de especies desconocidas, el pescado congelado pesa mucho más que el pescado fresco.W wielu przypadkach, przede wszystkich przy gatunkach nieznanych, zamrożona ryba waży o wiele więcej niż ryba żywa.
¿En qué casos debes pagar el impuesto sobre la renta?W jakich przypadkach powinieneś płacić podatek dochodowy?
Esta es una enfermedad que afecta sobre todo a niños entre los 10 y los 14 años de edad.Jest to choroba, która dotyka głównie dzieci w wieku 10–14 lat.
Esta semana se conmemora el 76º aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial.W tym tygodniu obchodzona jest 76. rocznica zrzucenia bomby atomowej na japońskie miasto Hiroszima podczas drugiej wojny światowej.
Expertos, empresas y trabajadores debaten sobre los pros y los contras.Eksperci, firmy i pracownicy rozważają za i przeciw.
Hablaremos sobre todo de la energía solar.Będziemy rozmawiać przede wszystkim o energii słonecznej.
Hace ya 2000 años el filósofo romano Séneca escribía la obra „Sobre la brevedad de la vida”.Już 2000 lat temu rzymski filozof Seneka napisał utwór „O krótkości życia”.
Hay algo escrito sobre la pared.Coś jest napisane na ścianie.
Hay dudas sobre cuál será el verdadero costo de las elecciones en Argentina.Są wątpliwości o rzeczywisty koszt wyborów w Argentynie.
He leído la información sobre protección de datos y acepto las condiciones.Przeczytałem informację o ochronie danych i akceptuję warunki.
Información sobre las restricciones y condiciones de viaje a Polonia.Informacje o ograniczeniach i warunkach podróży do Polski.
La actividad humana tiene un grave impacto sobre el cambio climático.Działalność człowieka ma istotny wpływ na zmiany klimatyczne.
La Alhambra está situada sobre una colina rocosa de difícil acceso.Alhambra położona jest na skalistym i trudnodostępnym wzgórzu.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó por aclamación la declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas.Zgromadzenie Ogólne Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) przyjęło jednomyślnie deklarację w kwestii wysp Malwiny.
La base de investigación argentina „Esperanza”, situada en la Antártida, ha dado a conocer que este mes de febrero ha registrado un récord de temperatura de 18,3 grados Celsius sobre cero.Argentyńska stacja badawcza „Esperanza”, zlokalizowana na Antarktydzie, poinformowała, że w lutym zarejestrowała rekordową temperaturę 18,3 stopnia Celsjusza powyżej zera.
La Comisión Europea tiene la última palabra sobre la ampliación del aeropuerto Barcelona-El Prat.Komisja Europejska ma ostatnie słowo do powiedzenia w sprawie powiększenia lotniska Barcelona-El Prat.
La Convención sobre los Derechos del Niño contiene 54 artículos divididos en tres partes.Konwencja o prawach dziecka zawiera 54 artykuły podzielone na trzy części.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas fue adoptada en Nueva York el 13 de septiembre de 2007.Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach ludów tubylczych została przyjęta w Nowym Jorku w dniu 13 września 2007 r.
La exposición sobre plantas medicinales de los Andes y la Amazonia.Wystawa na temat roślin leczniczych And i Amazonii.
La información oficial completa sobre las restricciones migratorias y sanitarias se encuentra en la página de la policía de fronteras.Pełne oficjalne informacje na temat ograniczeń imigracyjnych i zdrowotnych można znaleźć na stronie internetowej straży granicznej.
La mayoría de las obras de la legendaria Escuela de Traductores de Toledo versan sobre astronomía y astrología.Większość dzieł legendarnej szkoły tłumaczy w Toledo poświęconych jest astronomii i astrologii.
La sílaba sobre la que recae el acento prosódico se denomina sílaba tónica o acentuada.Sylaba, na która pada akcent wyrazowy, nazywa się sylabą toniczną lub akcentowaną.
La solución es tener una conversación honesta sobre el dinero.Rozwiązaniem jest przeprowadzenie szczerej rozmowy o pieniądzach.
La sombra no tiene efecto sobre la temperatura del aire.Cień nie ma wpływu na temperaturę powietrza.
La tasa del impuesto sobre los dividendos en Polonia es del 19%. Stawka podatku od dywidendy wynosi w Polsce 19%.
La tasa estándar del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en Argentina es del 21% aplicable a bienes y servicios.Podstawowa stawka podatku od wartości dodanej (VAT) w Argentynie wynosi 21% w odniesieniu do towarów i usług.
La tasa estándar del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en Polonia es del 23% y en España es del 21%.Podstawowa stawka podatku od wartości dodanej (VAT) w Polsce wynosi 23%, a w Hiszpanii 21%.
Le gusta leer sobre arqueología del Antiguo Egipto.On lubi czytać o archeologii Starożytnego Egiptu.
Los mosquitos vuelan sobre mi cabeza.Komary latają nad moją głową.
Los resultados de la investigación oficial sobre las posibles causas del colapso de un tramo elevado del metro de la Ciudad de México.Wyniki oficjalnego dochodzenia o możliwych przyczynach zawalenia się wiaduktu metra w mieście Meksyk.
Me intereso por la arqueología, sobre todo por la mediterránea.Interesuję się archeologią, przede wszystkim śródziemnomorską.
Mucho ha sido escrito sobre el amor.Napisano wiele o miłości.
Negro sobre blanco era un programa dedicado a la literatura.Czarno na białym był programem poświęconym literaturze.
No hables mal sobre sus padres.Nie mów źle o swoich rodzicach.
No hay dudas sobre la transparencia de las elecciones.Nie ma wątpliwości o przejrzystość wyborów.
No hay un reporte oficial sobre la cantidad de playas en República Dominicana afectadas por el sargazo.Nie ma oficjalnego raportu o ilości plaż w Republice Dominikany dotkniętych przez gronorosty.
No sé qué pensar sobre eso.Nie wiem, co mam o tym sądzić.
Padres, profesores y alumnos participan en reunión sobre prevención del consumo de drogas.Rodzice, nauczyciele i uczniowie uczestniczą w spotkaniu na temat zapobiegania używania narkotyków.
Pon las cartas sobre la mesa.Wyłóż karty na stół.
¿Por qué siempre discutes conmigo sobre esto?Dlaczego zawsze spierasz się ze mną o to?
¿Qué dice la ciencia sobre sus reales efectos?Co mówi nauka o ich rzeczywistych skutkach?
Quisiera consultarte sobre el viaje a Colombia.Chciałabym się ciebie poradzić w sprawie podróży do Kolumbii.
Se han hecho muchas películas sobre la guerra de Indochina. Nakręcono wiele filmów o wojnie w Indochinach.
Sé todo sobre estas cosas.Wiem wszystko na temat tych rzeczy.
Si la mayoría de la población se vacuna, el país podría tener el control sobre el Covid-19.Jeżeli większość ludności się zaszczepi, to kraj mógłby przejąć kontrolę nad Covid-19.
Si quieres hablar sobre el arte, debes aprender la terminología apropiada.Jeżeli chcesz mówić o sztuce, powinieneś nauczyć się odpowiedniej terminologii.
Sobre este anillo de promesa necesito 1000 euros.Na ten pierścionek zaręczynowy potrzebuję 1000 euro.
Sobre gustos no hay nada escrito.O gustach się nie dyskutuje.
Sobre todo quiero decir que soy optimista.Przede wszystkim chcę powiedzieć, że jestem optymistą.
Tengo un mal presentimiento sobre esto.Mam co do tego złe przeczucia.
Tengo una opinión similar sobre este hotel.Mam podobne zdanie o tym hotelu.
Un equipo de baloncesto tomó ventaja sobre el equipo visitante.Drużyna koszykarska zdobyła przewagę nad drużyną gości.
Una reunión ministerial sobre Afganistán.Spotkanie ministerialne na temat Afganistanu.
Varios países han aplicado reducciones o eliminaciones del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a ciertos productos durante la pandemia.Różne kraje zastosowały zmniejszenia lub wyeliminowały podatek od wartości dodanej (VAT) na niektóre produkty podczas pandemii.

Muchas gracias y hasta la próxima.