Przyimek „para” w j. hiszpańskim (Preposición „para” en español)

Hola, ¿qué tal?

W tym wpisie przyjrzymy się różnym zastosowaniom przyimka „para” w języku hiszpańskim. Pomocne nam w tym będą liczne przykłady zdań z tłumaczeniem na język polski.

Przyimek „para” w języku hiszpańskim ma następujące zastosowania:

a) odpowiada polskiemu przyimkowi „dla”, na przykład:

Ella trabaja para una empresa de construcción. – Ona pracuje dla firmy budowlanej.
Es demasiado caro para mí. – To jest dla mnie za drogie.
Es un regalo para tu niño. – To prezent dla twojego dziecka.
Guárdatelo para ti. – Zachowaj to dla siebie.
La medalla de oro es para el ganador. – Złoty medal jest dla zwycięzcy.
Lo hago para ti. – Robię to dla ciebie.
Para mí es demasiado difícil. – Dla mnie jest to zbyt trudne.
Para ti es fácil de decir. – Łatwo ci mówić.
¿Puedes hacer algo para mí? – Zrobisz coś dla mnie?

b) w zdaniach wyrażających zamiar lub cel odpowiada polskiemu przyimkowi „żeby”, „by”, „aby”.

Jeżeli w zdaniu okolicznikowym celu podmiot zdania nadrzędnego i podrzędnego jest ten sam, używa się przyimka „para” + bezokolicznik:

Esta persona esperó mucho tiempo para llegar al hospital. – Ta osoba długo czekała, by przybyć do szpitala.
Estudio por las noches para pasar el examen. – Uczę się nocami, żeby zdać egzamin.
No tengo tiempo y dinero para ir allí. – Nie mam czasu i pieniędzy, żeby tam iść.
Salgo para trabajar. – Wyjeżdżam, żeby pracować.

Jeżeli w zdaniu okolicznikowym celu podmiot zdania podrzędnego jest inny niż podmiot zdania nadrzędnego, używa się „para que” + czasownik w trybie łączącym (subjuntivo):

Abra una ventana para que entre aire fresco. – Otwórz [ty] okno, żeby weszło świeże powietrze. [ono]
Escribo para que me entiendan. – Piszę [ja], żeby mnie zrozumieli. [oni]
Me escribió Javier para que le ayudemos a resolver un misterio. – Napisał [on] do mnie Javier, żebyśmy [my] pomogli mu rozwiązać tajemnicę.
Necesito un buen pintor para que pinte toda mi casa. – Potrzebuję [ja] dobrego malarza, żeby pomalował [on] cały mój dom.
Patrycja trabaja los fines de semana para que su hijo pueda estudiar. – Patrycja [ona] pracuje w weekendy, żeby jej syn [on] mógł studiować.
Me ha llamado la abuela para que la acompañe al médico. – Dzwoniła do mnie babcia [ona], żebym [ja] jej towarzyszyła do lekarza.

c) służy do określenia przeznaczenia, na przykład:

El blog para aprender español. – Blog do nauki j. hiszpańskiego.
El cuchillo es un instrumento que se emplea para cortar. – Nóż to narzędzie, którego używa się do cięcia.
Esta mesa sirve para comer. – Ten stół służy do jedzenia.
Este maletín es para mis cosas. – To teczka na moje rzeczy.
Los productos para el cuidado personal. – Produkty do higieny osobistej.
Solo para uso médico. – Wyłącznie do celów medycznych.
Un medicamento para el asma. – Lekarstwo na astmę.
Pisos para alquiler. – Mieszkania do wynajęcia.

d) służy do określenia kierunku ruchu („do”, „na”), na przykład:

Ahora mismo salimos para el aeropuerto. – Natychmiast wyjeżdżamy na lotnisko.
Los trenes para Barcelona salen cada dos horas. – Pociągi do Barcelony odjeżdżają co dwie godziny.
Por favor, ¿este autobús va para la Plaza de España? – Przepraszam, czy ten autobus jedzie na Plac Hiszpański?
Un billete para Málaga, por favor. – Poproszę bilet do Malagi.
Vamos para casa. – Idziemy do domu.

e) służy do określenia terminu realizacji danej czynności („na”, „do”), na przykład:

Mi viaje a Berlín está previsto para el 11 de septiembre. – Moja podróż do Berlina jest przewidziana na 11 września.
Necesito terminar la traducción para la próxima semana. – Muszę skończyć tłumaczenie do przyszłego tygodnia.
Para ese día, el Ministerio de Salud registró 188 nuevos pacientes con esta enfermedad. – Na ten dzień Ministerstwo Zdrowia zarejestrowało 188 nowych pacjentów z tą chorobą.
Te prometo hacerlo para el viernes. – Obiecuję zrobić to na piątek.
Tengo que prepararlo para mañana. – Muszę to przygotować na jutro.

f) wyraża punkt widzenia w znaczeniu „dla mnie”, na przykład:

Para mí, aprender a usar correctamente el subjuntivo fue bastante fácil. – Nauczenie się prawidłowego stosowania trybu łączącego było dla mnie dość łatwe.
Para mí, el libro es más valioso que la película. – Dla mnie książka jest wartościowsza niż film.
Para mí, eso no es un problema. – Dla mnie to nie stanowi problemu.
Para mí, su trabajo vale mucho. – Dla mnie jego praca ma duże znaczenie.

g) służy do określenia urzędu lub stanowiska, na przykład:

El Director General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial es nombrado por la Conferencia General, para un mandato de 4 años. – Dyrektor Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego jest wybierany przez Konferencję Generalną na 4-letnią kadencję.
El presidente anunció una lista de nominaciones para embajadores este martes.
– Prezydent ogłosił w ten wtorek listę z nominacjami na ambasadorów.
Me han elegido para diputado.
– Wybrano mnie na posła.
Su designación para ese cargo es un honor para todo el continente africano. – Jego mianowanie na to stanowisko to wielki zaszczyt dla całego kontynentu afrykańskiego.

h) występuje w porównaniach w znaczeniu „jak na”, na przykład:

Es muy alto para su edad. – Jest bardzo wysoki jak na swój wiek.
Hace frío para esta estación del año. – Jest zimno jak na tę porę roku.
Para ser estudiante extranjero, escribes muy bien el español. – Jak na zagranicznego studenta piszesz bardzo dobrze po hiszpańsku.
Para ser un niño de pocos años, no juega mal al fútbol. – Nieźle gra w piłkę nożną jak na kilkuletnie dziecko.
Para ser verano hace mal tiempo. – Jak na lato jest brzydka pogoda.

i) występuje w pytaniach, na przykład:

¿Para cuándo quedamos? – Na kiedy się umówimy?
¿Para qué proteger los espacios naturales? – Po co / w jakim celu / chronić obszary przyrodnicze?
¿Para qué queremos ir a Marte? – Po co / w jakim celu / chcemy lecieć na Marsa?
¿Para qué sirve eso? – Do czego to służy?
¿Para quién las compra? – Dla kogo / komu / je kupuje?

j) występuje w różnych zwrotach, na przykład:

no para mucho tiempo – nie na długo
para (con) – wobec
para (el) colmo – na dodatek
para comenzar – po początek
para concluir – na zakończenie
para coronarlo – na domiar wszystkiego
para decirlo – mówiąc delikatnie
para divertirse – dla zabawy
para el equilibro – dla równowagi
para finalizar – na zakończenie
para más tarde – na później, na potem
para matar el tiempo – dla zabicia czasu
para mejor – na lepsze (na korzyść)
para mi decepción – ku mojemu rozczarowaniu
para mucho tiempo – na długo
para nada – do niczego
para remate – na nieszczęście
para ser breve – krótko mówiąc
para ser sincero – prawdę mówiąc
para siempre – na zawsze, wiecznie
para un minuto/un momento – na chwilę
paro otro día – na kiedy indziej

Zdania do analizy w wersji hiszpańsko-polskiej:

A mí me han elegido para hacer cumplir la ley.Wybrano mnie, żeby egzekwować prawo.
¿A qué edad mi hijo debería aprender a usar utensilios para comer?W jakim wieku mój syn powinien nauczyć się używać sztućców do jedzenia?
¿A qué hora sale el tren para Buenos Aires?O której godzinie odjeżdża pociąg do Buenos Aires?
Ahorro para tiempos duros.Oszczędzam na ciężkie czasy.
Cierra los ojos. Tengo algo para ti.Zamknij oczy. Mam coś dla ciebie.
¿Cómo conservar el aguacate para que dure más?Jak przechowywać awokado, żeby przetrwało dłużej?
¿Cómo preparar a los niños para ir afuera en época de coronavirus?Jak przygotować dzieci do wychodzenia na zewnątrz w okresie koronawirusa?
Compra algo para comer.Kup coś do jedzenia.
Conocer España es un sueño para muchos polacos.Poznanie Hiszpanii jest marzeniem wielu Polaków.
Consejos vendo y para mí no tengo.Mam rady dla innych, ale nie dla siebie.
¿Cuándo es el mejor momento para comprar ropa?Kiedy jest najlepszy moment na kupowanie ubrań?
¿Cuándo sale el próximo tren para Zaragoza?Kiedy odjeżdża najbliższy pociąg do Saragossy?
Cuatro alumnos fueron escogidos para asistir a la Olimpiada Internacional de Informática.Czterech uczniów zostało wybranych do udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej.
Cuentos para niños mayores de 5 años.Bajki dla dzieci powyżej 5 lat.
Debemos estar preparados para eso.Musimy być na to przygotowani.
Debemos trabajar en conjunto para combatir los efectos del cambio climático.Musimy pracować wspólnie, żeby przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych.
Dejémoslo para otra vez. Odłóżmy to na kiedy indziej.
Déjalo para más tarde.Zostaw to na później.
Descanso para comer.Przerwa obiadowa.
Descubre cómo guardar los ajos para que no pierdan su sabor y frescura.Odkryj jak przechowywać czosnek, żeby nie utracił swojego smaku i świeżości.
Disponemos del personal cualificado y la infraestructura necesaria para el transporte seguro y a tiempo de su mercancía. Dysponujemy wykwalifikowanym personelem i niezbędną infrastrukturą do bezpiecznego i punktualnego transportu państwa towarów.
¿Dónde puedo comprar un billete para el autobús / el tren?Gdzie mogę kupić bilet na autobus / pociąg?
El abogado Iván Duque fue elegido presidente de Colombia para el periodo legislativo 2018-2022.Adwokat Iván Duque został wybrany na prezydenta Kolumbii na okres legislacyjny 2018-2022.
El bloqueo económico, comercial y financiero es el principal obstáculo para el desarrollo económico y social del país.Blokada gospodarcza, handlowa i finansowa jest podstawową przeszkodą dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju.
El deporte en las mañanas te prepara para afrontar situaciones tensas o estresantes.Poranny sport przygotuje ciebie do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi lub stresującymi.
El dinero es muy importante para nosotros.Pieniądze są dla nas bardzo ważne.
El estudiante leyó en voz alta para que todos pudieran oírlo bien.Student czytał na głos, aby wszyscy go dobrze słyszeli.
El gobierno cada año destina una considerable cantidad de recursos financieros, materiales y humanos para garantizar el derecho a la educación.Rząd przeznacza każdego roku znaczną ilość środków finansowych, materialnych i zasobów ludzkich, żeby zagwarantować prawo do edukacji.
El momento clave para entrar en bolsa.Kluczowy moment, żeby wejść na giełdę.
El tren para Málaga llega a las 9:00.Pociąg do Malagi ma przyjechać o godz. 9:00.
Elige entre miles de actividades para vivir tus mejores vacaciones.Do wyboru masz tysiące atrakcji, dzięki którym przeżyjesz swoje najlepsze wakacje.
Es muy amable para con nosotros.Jest bardzo uprzejmy w stosunku do nas.
Es necesario comprar las entradas para acceder al Empire State Building en Nueva York. Konieczne jest kupno biletów, aby wejść do Empire State Building w Nowym Jorku.
Eso vale para todos sin excepción.To dotyczy każdego bez wyjątku.
Eso vale también para ti.Ciebie to również dotyczy.
Esta es una organización sin fines de lucro creada para fines caritativos.To jest organizacja non-profit utworzona w celach charytatywnych.
Este curso es para adultos.Ten kurs jest dla dorosłych.
Este móvil no sirve para nada.Ten telefon komórkowy nie nadaje się do niczego.
Estoy leyendo una obra de teatro „Las bicicletas son para el verano” escrita por Fernando Fernán Gómez.Czytam sztukę teatralną „Rowery są na lato” napisaną przez Fernando Fernán Gómeza.
Estoy preparado para todo.Jestem przygotowany na wszystko.
Hago deporte para relajarme. Uprawiam sport, żeby się zrelaksować.
¿Hay entradas con descuento para los grupos?Czy są bilety wstępu ze zniżką dla grup?
Hay para todo el mundo.Starczy dla wszystkich.
Hay que preparar el jardín para la primavera.Trzeba przygotować ogród na wiosnę.
Hay que trabajar para ganar dinero.Trzeba pracować, żeby zarabiać pieniądze.
He venido para darte las gracias.Przyszedłem, aby ci podziękować.
Hoy salgo para Lima. Dziś wyjeżdżam do Limy.
La Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe.Komisja Gospodarcza ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
La Policía ha detenido a un joven 24 años, empleado en una farmacia, que presuntamente falsificaba certificados de PCR con resultado negativo a ciudadanos de origen marroquí para que pudiesen ingresar a España.Policja zatrzymała 24-letniego mężczyznę zatrudnionego w aptece, który najprawdopodobniej fałszował zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR dla obywateli pochodzenia marokańskiego, żeby mogli oni wjechać do Hiszpanii.
La reserva es para el 7 de septiembre.Rezerwacja jest na 7 września.
La tienda en línea es un lugar maravilloso donde muchas mujeres compran cosas nuevas hermosas y de alta calidad para toda la familia.Internetowy sklep to cudowne miejsce, w którym wiele kobiet kupuje dla całej rodziny rzeczy wspaniałe, nowe i o wysokiej jakości.
La vida es demasiado corta para no disfrutarla.Życie jest za krótkie, by się nim nie cieszyć.
Lo dejamos para otro día.Zostawmy to na kiedy indziej.
Los colores más oscuros son mejores para el invierno.Kolory ciemniejsze są lepsze na zimę.
Los requisitos para viajar cambiaron en muchos países del mundo.Wymagania dotyczące podróżowania zmieniły się w wielu krajach świata.
Mira para acá.Spójrz tutaj.
Nada dura para siempre.Nic nie trwa wiecznie.
Necesito tiempo para analizar la cosa y hablamos después.Potrzebuję czasu, by przeanalizować sprawę i porozmawiamy później.
No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.Nie odkładaj do jutra tego, co możesz zrobić dziś.
No estoy para bromas.Nie mam nastroju do żartów.
No hay motivo para preocuparse por la calidad del agua del grifo.Nie ma powodu do obaw o jakość wody z kranu.
No hay sitio para sentarse.Nie ma gdzie usiąść.
No podemos esperar para siempre.Nie możemy czekać w nieskończoność.
No tengo cabeza para eso.Nie mam do tego głowy.
No tengo dinero para tonterías.Nie mam pieniędzy na głupoty.
Para empezar es suficiente.Na początek wystarczy.
Para gustos, (los) colores. / Para gustos se han hecho colores. Dla każdego coś dobrego.
Para mí es una novedad.To dla mnie nowość.
Para mí está siendo una experiencia única. Jest to dla mnie niezwykłe doświadczenie.
Para mí esto no es una sorpresa. Dla mnie to nie jest niespodzianka.
Para mi marido soy la más linda del mundo.Dla mojego męża jestem najpiękniejsza na świecie.
Para mi sorpresa, la habitación es en completa oscuridad.Ku mojemu zaskoczeniu w pokoju panuje kompletna ciemność.
Para mí, el japonés es un idioma muy difícil.Japoński jest dla mnie trudnym językiem.
¿Para qué es esto?Do czego to jest?
¿Para qué estudias español?Po co / w jakim celu / uczysz się hiszpańskiego?
¿Para qué sirve esta máquina?Do czego służy ta maszyna?
¿Para qué sirve la ética?Do czego służy etyka?
¿Para quién trabajas? Dla kogo pracujesz?
Para su edad, es muy maduro.Jest bardzo dojrzały jak na swój wiek.
Para todo hay una primera vez.Zawsze musi być ten pierwszy raz.
Patrycja está haciendo el desayuno para sus hijos.Patrycja przygotowuje śniadanie swoim dzieciom.
Pon las bolsas en el refrigerador durante 20 minutos para que se enfríen.Włóż torebki do lodówki na 20 minut, żeby się schłodziły.
¿Por qué dejas todo para el último momento? Dlaczego zostawiasz wszystko na ostatnią chwilę?
¿Por qué la Biblia es tan importante para los cristianos?Dlaczego Biblia jest tak ważna dla chrześcijan?
¿Puedo irme para un momento?Czy mogę was na chwilę zostawić?
¿Qué hacer para mantener la conversación? Co zrobić, żeby podtrzymać rozmowę?
¿Qué hay para comer y beber?Co jest do jedzenia i picia?
¿Qué he hecho para merecer esto?Czym sobie na to zasłużyłem?
¿Qué pantalones son los más adecuados para el invierno y cuáles para el verano?Jakie spodnie są najlepsze na zimę, a jakie na lato?
¿Qué planes tienes para el fin de semana?Jakie masz plany na weekend?
¿Qué puedo hacer para usted?Co mogę dla pana / pani zrobić?
¿Qué quiere para beber?Czego się pan / pani napije?
¿Qué se necesita para ir a México desde Polonia?Co jest potrzebne, żeby pojechać do Meksyku z Polski?
¿Qué se necesita para pedir un préstamo?Co jest potrzebne, żeby wystąpić o kredyt?
Salgo para enfrentar a la dictadura. Wyjeżdżam, żeby stawić czoło dyktaturze.
Se necesita visa para ir a Australia?Potrzebna jest wiza, żeby pojechać do Australii?
Sería un gran honor para mí trabajar con ustedes.To byłby dla mnie wielki zaszczyt pracować z państwem.
Te di el dinero para que compraras frutas y verduras.Dałem tobie pieniądze, żebyś kupił owoce i warzywa.
Tenemos en cuenta la importancia del agua para la vida en la Tierra.Bierzemy pod uwagę znaczenie wody dla życia na Ziemi.
Tengo buena memoria para aprender idiomas.Mam dobra pamięć do nauki języków.
Tengo olfato para los negocios.Mam nosa do biznesu.
Toma este dinero para que compres frutas y verduras.Weź te pieniądze, żeby kupić owoce i warzywa.
Un factor de riesgo para la salud es algo que aumenta su probabilidad de desarrollar una enfermedad.Czynnikiem zagrożenia dla zdrowia jest to, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby.
Una manifestación para que no haya ni un solo despido. Manifestacja, aby nie było ani jednego zwolnionego.
Uno para todos y todos para uno.Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Visas para los turistas de la nacionalidad polaca.Wizy dla turystów narodowości polskiej.

Muchas gracias y hasta la próxima.