Przyimek „entlang” w j. niemieckim (Die Präposition „entlang”)

Ten wpis ma na celu wyjaśnienie zasad stosowania przyimka „entlang” (wzdłuż) w języku niemieckim. W tabeli pokazano praktyczne zastosowanie tego przyimka w różnych zdaniach w wersji niemiecko-polskiej.

I. Jeżeli przyimek „entlang” (wzdłuż) wskazuje na ruch, występuje najczęściej po rzeczowniku i wymaga zastosowania rzeczownika w bierniku (niem. Akkusativ), na przykład:

Wie gehen das Seeufer entlang. – Idziemy wzdłuż brzegu jeziora.
Sie gehen den Bach entlang. – Idą wzdłuż strumienia.
Wir fahren die Schienen entlang. – Jedziemy wzdłuż torów.

II. Jeżeli przyimek „entlang” (wzdłuż) wskazuje na położenie „wzdłuż” obok jakiegoś ograniczenia, zazwyczaj występuje przed rzeczownikiem i łączy się z nim w dopełniaczu (Genitiv) – zwłaszcza w języku pisanym – lub w celowniku (Dativ),  na przykład:

Seit vielen Jahren verläuft die Grenze entlang dem Fluss / des Flusses. – Od wielu lat granica przebiega wzdłuż rzeki.
Wir machen eine Wanderung entlang dem Strand / des Strandes. – Idziemy na wędrówkę wzdłuż plaży.

Przedstawione w poniższej tabeli zdania, które zostały zaczerpnięte z prasy niemieckiej, wskazują, że bardzo często w języku pisanym używa się przyimka „entlang” z dopełniaczem (Genitiv). Z kolei „entlang” + celownik (Dativ) stosuje się częściej w Szwajcarii i Luksemburgu niż w Niemczech.

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie konstrukcji: „an” + Dativ … + „entlang”. Przykłady:

Am Fluss entlang gibt es viele alte Bäume. – Wzdłuż rzeki jest wiele starych drzew.
Am Haus entlang wird eine Glasfaserleitung gelegt. – Wzdłuż domu układany jest światłowód.
Am Wanderweg entlang stehen zweisprachige Informationstafeln. – Wzdłuż szlaku turystycznego stoją dwujęzyczne tablice informacyjne.

Zdania do analizy w wersji niemiecko-polskiej

Aufgrund des niedrigen Wasserstands wurde der Kohletransport für die Kraftwerke entlang des Rheins beschränkt.Z powodu niskiego poziomu wody ograniczony został transport węgla do elektrowni wzdłuż Renu.
Aufgrund zahlreicher Baustellen entlang des Schienennetzes kommt es zu Verzögerungen.Z powodu licznych robót budowlanych wzdłuż sieci kolejowej dochodzi do opóźnień.
Bei einer Schifffahrt entlang der Donau kannst du viele Städte sehen. Podczas rejsu statkiem wzdłuż Dunaju możesz zobaczyć wiele miast.
Das Drüsige Springkraut verbreitet sich vor allem entlang von Gewässern.Niecierpek gruczołowaty rozprzestrzenia się przede wszystkim wzdłuż zbiorników wodnych.
Das Gebiet des Feuerrings reicht von der südamerikanischen Westküste, entlang der Westküste der USA über Russland und Japan bis nach Südostasien.Pierścień Ognia rozciąga się od zachodniego wybrzeża Ameryki Południowej, wzdłuż zachodniego wybrzeża USA, przez Rosję i Japonię aż po Azję Południowo-Wschodnią.
Das Gebirge erstreckt sich an der Grenze entlang.Pasmo górskie rozciąga się wzdłuż (przy) granicy.
Der Bodensee-Radweg führt entlang bezaubernder Landschaften, historischer Städte und verschiedener Sehenswürdigkeiten.Szlak rowerowy wokół Jeziora Bodeńskiego przebiega pośród urzekających krajobrazów, zabytkowych miast i różnorodnych atrakcji turystycznych.
Der Deutsche Wetterdienst erwartete am Dienstag einen neuen Hitzerekord mit Temperaturen von mehr als 40 Grad entlang des Rheins.Niemiecka Służba Meteorologiczna spodziewała się we wtorek kolejnego rekordu ciepła z temperaturą powyżej 40 stopni wzdłuż Renu.
Der Fahrer fährt so nah wie möglich an der linken Leitplanke entlang.Kierowca jedzie tak blisko, jak tylko można, wzdłuż lewej bariery ochronnej.
Der rund 800 Kilometer lange Ostseeradweg verläuft in Deutschland von Flensburg entlang der Ostseeküste bis nach Seebad Ahlbeck auf der Insel Usedom.Bałtycki Szlak Rowerowy o długości ok. 800 km prowadzi w Niemczech od Flensburga wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego aż do uzdrowiska Ahlbeck na wyspie Uznam.
Der Waffenstillstand entlang der sogenannten Kontaktlinie ist brüchig.Zawieszenie broni wzdłuż tak zwanej linii styczności jest kruche.
Die Bewohner des Ortes möchten nicht, dass auf dem weitläufigen Gelände entlang der Landstraße ein Gewerbe- und Industriegebiet entsteht.Mieszkańcy miejscowości nie chcieliby, żeby na rozległym terenie wzdłuż drogi lokalnej powstała strefa handlowo-przemysłowa.
Die atemberaubenden Bergspitzen und Schluchten erstrecken sich über 430 Kilometer entlang der Grenze zwischen Spanien und Frankreich.Zapierające dech w piersiach szczyty górskie i wąwozy rozciągają się na długości 430 km wzdłuż granicy między Hiszpanią a Francją.
Die Erdgasleitung Baltic Pipe verläuft entlang des Meeresbodens der Ostsee.Gazociąg Baltic Pipe przebiega po dnie Morza Bałtyckiego.
Die Nato-Verteidigungsminister haben über eine Verstärkung der Streitkräfte entlang der Ostflanke des Bündnisses diskutiert.Ministrowie obrony państw NATO rozmawiali na temat wzmocnienia sił zbrojnych wzdłuż wschodniej flanki sojuszu.
Die Photovoltaik-Modulen entlang von Autobahnen könnten mehrere Kohlekraftwerke ersetzen.Moduły fotowoltaiczne wzdłuż autostrad mogłyby zastąpić wiele elektrowni węglowych.
Die Route führt an Seen entlang und ist sehr bei den Touristen beliebt.Szlak prowadzi wzdłuż jezior i jest bardzo ulubiony wśród turystów.
Die Stadtverwaltung entschloss sich dazu, eine Bremsschwelle entlang des Fuβgängerweges montieren zu lassen.Urząd Miasta zdecydował się zamontować próg zwalniający wzdłuż przejścia dla pieszych.
Die Suwałki-Lücke erstreckt sich über rund 100 Kilometer entlang der litauisch-polnischen Grenze und trennt das Territorium der Oblast Kaliningrad der Russischen Föderation von Belarus. Sie stellt die einzige Landverbindung der baltischen Staaten mit den übrigen NATO-Ländern dar. Przesmyk suwalski rozciąga się na około 100 km wzdłuż granicy litewsko-polskiej i rozdziela Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej od Białorusi. Stanowi jedyne lądowe połączenie państw bałtyckich z pozostałymi krajami NATO.
Die Uferanlagen entlang der Havel sollen im neuen Glanz erscheinen.Obiekty nadbrzeżne wzdłuż Haweli pojawią się w nowej świetności.
Die Warteschlange aufgeregter Leser windet sich die Straße entlang. Kolejka podekscytowanych czytelników wije się wzdłuż ulicy.
Ein gepanzerter Transporter fuhr die Straße entlang.Opancerzony transporter przejechał wzdłuż drogi.
Ein weiterer Offshore-Windpark entlang der Atlantikküste befindet sich aktuell im Bau.Kolejna morska farma wiatrowa powstaje obecnie wzdłuż wybrzeża Atlantyku.
Einmal im Jahr organisiere ich eine Paddeltour die Czarna Hańcza entlang.Raz w roku organizuję spływ kajakowy wzdłuż Czarnej Hańczy.
Entlang der Autobahnen installiert man die Lärmschutzwände.Wzdłuż autostrad montuje się ekrany akustyczne.
Entlang der Autobahnen werden immer mehr Bäume und Sträucher weggeschnitten.Wzdłuż autostrad wycina się coraz więcej drzew i krzewów.
Entlang der gesamten Frontlinie wurde eine neue Offensive gestartet.Wzdłuż całej linii frontu rozpoczęto kolejną ofensywę.
Entlang der Grenze zu Äthiopien kam es zu militärischen Auseinandersetzungen.Wzdłuż granicy z Etiopią doszło do starć zbrojnych.
Entlang der Mittelmeerküste entstehen nun Entsalzungsanlagen. Wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego powstają zakłady odsalające.
Entlang der quer über die Insel führenden Straße sind immer wieder wilde Müllkippen zu sehen.Wzdłuż drogi przebiegającej w poprzek wyspy ciągle widać dzikie wysypiska.
Entlang der Straße türmen sich die Schneemassen.Wzdłuż drogi piętrzą się masy śniegu.
Extreme Wetterereignisse, heftige Sturmfluten und hohe Meeresspiegelstände bedrohen die neun Natura-2000-Gebiete entlang der rumänischen Schwarzmeerküste.Ekstremalne zjawiska pogodowe, gwałtowne powodzie i wysoki poziom lustra wody morskiej zagrażają dziewięciu obszarom Natura 2000 wzdłuż rumuńskiej części wybrzeża Morza Czarnego.
Ich gehe oft am See entlang spazieren.Często chodzę na spacer wzdłuż jeziora.
Ich möchte dich an einige der schönsten Campingplätze entlang der Côte d’Azur mitnehmen.Chciałbym ciebie zabrać do kilku najpiękniejszych miejsc kempingowych na Lazurowym Wybrzeżu.
In den Niederlanden baut ein Konsortium entlang der Flüsse ein Netz von Stationen mit Wechselbatterien für batteriebetriebene Schiffe auf.W Holandii jedno z konsorcjów buduje wzdłuż rzek sieć stacji wymiany akumulatorów dla statków zasilanych z akumulatorów.
In fünf nördlichen Regionen Italiens entlang des Flusses Po verhängte die Regierung wegen der Trockenheit den Notstand.W pięciu północnych regionach Włoch wzdłuż rzeki Pad rząd wprowadził z powodu suszy stan wyjątkowy.
Israel befindet sich im Nahen Osten und erstreckt sich entlang der östlichen Küstenlinie des Mittelmeeres.Izrael znajduje się na Bliskim Wschodzie i rozciąga się wzdłuż wschodniej linii brzegowej Morza Śródziemnego.
Morgen werden wir das Ostseeufer entlang weiterwandern.Jutro będziemy dalej spacerowali wzdłuż wybrzeża Bałtyku.
Polen hat den Bau einer 187 Kilometer langen Stahlbarriere entlang der polnisch-belarussischen Grenze abgeschlossen.Polska zakończyła budowę stalowej bariery o długości 187 km wzdłuż granicy polsko-białoruskiej.
Was blüht denn gerade so schön gelb entlang der Straße?Co teraz tak pięknie kwitnie na żółto wzdłuż drogi?
Wer entlang einer Autobahn ein Haus baut oder kauft, muss mit Lärm von der Straße rechnen.Ten, kto buduje lub kupuje dom przy autostradzie, musi liczyć się z hałasem drogowym.
Wir gingen durch die Wüste entlang alter Karawanen- und Pilgerrouten.Szliśmy przez pustynię wzdłuż dawniejszych szlaków karawan i pielgrzymek.
Zu den attraktivsten Radwanderwegen im Süden Polens gehört der Radweg entlang des Flusses Dunajec.Do najbardziej atrakcyjnych szlaków rowerowych w południowej Polsce należy szlak rowerowy wzdłuż rzeki Dunajec.
Zwischen Schloß Neuhaus und Delbrück verläuft ein Radweg fast immer am Kanal entlang. Między zamkiem Neuhaus a Delbrück przebiega szlak rowerowy prawie zawsze wzdłuż kanału.

Ich wünsche Dir alles Gute!