Przyimek „contra” w j. hiszpańskim (Preposición „contra” en español)

Hola, ¿qué tal?

Ten wpis dotyczy stosowania przyimka „contra” w języku hiszpańskim. Jego rolę poznamy na konkretnych przykładach zdań w wersji hiszpańsko-polskiej.

Przyimek „contra” ma następujące podstawowe zastosowania:

a) służy do określenia miejsca w znaczeniu „naprzeciw”, „naprzeciwko”. W tym znaczeniu jest synonimem przyimka „enfrente de”, na przykład:

La escuela está contra el banco. – Szkoła znajduje się naprzeciw banku.
La iglesia está contra el parque. – Kościół jest naprzeciw parku.
La mesa está contra la ventana. – Stół znajduje się naprzeciw okna.

b) występuje w znaczeniu opozycji, konfrontacji, walki, przeciwności, na przykład:

Han conspirado contra el tirano. – Spiskowali przeciw tyranowi.
La lucha contra las drogas. – Walka z narkotykami.
La vacuna contra el coronavirus. – Szczepionka przeciw koronawirusowi.
No tengo nada contra ti. – Nie mam nic przeciwko tobie.

c) występuje z przyimkiem „en” w zwrocie przysłówkowym (hiszp. la locución adverbial) „en contra”, który wprowadzając dopełnienie przybiera formę „en contra de”, na przykład:

Estoy en contra. – Jestem przeciwny.
Estoy en contra de este proyecto. – Jestem przeciwny temu projektowi.
Hay que pronunciarse a favor o en contra. – Trzeba opowiedzieć się za lub przeciw.
No actuaré en contra de la voluntad de la mayoría. – Nie będę działać wbrew woli większości.

Przyimek „contra” można zastąpić zwrotem przysłówkowym „en contra de”, ale tylko w przypadku czasowników wyrażających opozycję lub przeciwstawność względem czegoś lub kogoś. Natomiast w znaczeniu „uderzenia czymś w coś” używa się wyłącznie przyimka „contra”. Stąd w zdaniu Chocó con la cabeza contra la pared. (Uderzył głową w ścianę) jedyną poprawną formą jest „contra”, a nie „en contra de”.

Do czasowników, które wskazują na opozycję lub przeciwstawność należą m.in.:
estar contra / estar en contra de
ir contra / ir en contra de
venir contra / venir en contra de
votar contra / votar en contra de

d) wskazuje, że coś się otrzymuje w zamian za coś innego, na przykład:

El pago contra reembolso. – Płatność za pobraniem.
Entrega de un objeto contra recibo. – Dostawa przedmiotu za pokwitowaniem.
Me enviaron un paquete contra reembolso. – Wysłali mi paczkę za pobraniem.

Przyimek „contra” łączy się z wieloma czasownikami, między innymi:

abalanzarse contra alguien – rzucać się w kierunku / na kogoś
argumentar contra algo – przytaczać argumenty przeciwko czemuś
arremeter contra alguien – rzucać się na kogoś
asegurar contra algo – ubezpieczyć od czegoś
atentar contra alguien – napaść na kogoś
atentar contra la ley – łamać prawo
atentar contra la vida – nastawać / targnąć się na życie
chocar contra – zderzyć się z / uderzyć w coś
combatir contra alguien – walczyć z kimś
conspirar contra alguien – spiskować przeciw komuś
dar contra algo – uderzyć w coś
darse contra algo – uderzyć się o coś
defender contra algo – bronić przed czymś
estrechar contra su pecho – przycisnąć do swojej piersi
estregarse contra algo – ocierać się o coś
estrellarse contra algo – rozbić się / roztrzaskać się o coś
frotarse contra algo – ocierać się o coś
indignarse contra alguien – oburzać się na kogoś
insubordinarse contra – buntować się przeciw
jugar contra alguien – grać z kimś
litigar contra alguien – procesować się z kimś
pagar contra recibo – zapłacić za pokwitowaniem
preservar contra algo – chronić przed czymś
prevenir contra alguien – bronić się przed kimś
proteger contra algo – ochraniać przed czymś
protegerse contra algo – chronić się przed czymś

Zdania do analizy z przyimkiem „contra” w wersji hiszpańsko-polskiej 

A pesar de que los resultados demuestran que el pago contra reembolso disminuyó de un 16% en el 2015 a un 10% en el 2018, siguió siendo uno de los métodos de pago más utilizados.Mimo iż wyniki pokazują, że płatność za pobraniem zmniejszyła się z 16% w 2015 r. do 10% w 2018 r., nadal jest ona jedną z najczęściej używanych metod płatności.
Beneficios de la actividad física contra la enfermedad cardiovascular.Korzyści aktywności fizycznej wobec chorób układu krążenia.
Cada vez más ballenas azules están muriendo al chocar contra barcos.Coraz więcej błękitnych płetwali ginie od zderzeń ze statkami.
Cada vez más países implementan el certificado digital de vacunación contra el coronavirus.Coraz więcej krajów wprowadza cyfrowy certyfikat szczepienia przeciw koronawirusowi.
California votó en contra de la destitución de su gobernador.Kalifornia głosowała przeciw odwołaniu swojego gubernatora.
Caminamos en contra del viento para sentir la brisa del mar sobre nuestros rostros.Idziemy pod wiatr, żeby czuć bryzę morską na naszych twarzach.
Comienza el juicio contra un suboficial.Rozpoczyna się sprawa sądowa wobec podoficera.
¿Cómo protegerse contra el robo de identidad?W jaki sposób chronić się przed kradzieżą tożsamości?
Crece la amenaza contra los gorilas de montaña en el Congo.Rośnie zagrożenie wobec goryli górskich w Kongu.
¿Cuál es el mejor jarabe contra la tos?Jaki jest najlepszy syrop na kaszel?
Dejó la escalera contra la pared.Zostawił drabinę przy ścianie.
El Día Mundial contra el Paludismo.Światowy Dzień Walki z Malarią.
El disco está protegido contra escritura.Dysk jest chroniony przed zapisem.
El ministro ha argumentado contra la propuesta.Minister przytaczał argumenty przeciwko propozycji.
El niño se aprieta contra su madre.Dziecko garnie się do matki.
El terrible incendio comenzó por un colchón apoyado contra un calefactor.Olbrzymi pożar powstał od materaca opartego o grzejnik.
El tiempo está contra nosotros.Czas działa na naszą niekorzyść.
Es un buen remedio contra la fiebre.To dobry środek przeciwgorączkowy.
Es un crimen contra la humanidad.To zbrodnia przeciwko ludzkości.
Esta década es fundamental en la lucha contra la emergencia climática.To dziesięciolecie ma zasadnicze znaczenie w walce z kryzysem klimatycznym.
Está en contra de mis reglas.To jest wbrew moim zasadom.
Estas son las razones por las que estamos en contra de esta resolución.To są powody, dla których jesteśmy przeciw tej rezolucji.
Este insecticida es eficaz contra los mosquitos.Ten środek owadobójczy jest skuteczny na komary.
Este medicamento es contra la alergia.To jest lekarstwo na alergię.
Esto va contra mis principios.To jest wbrew moim zasadom.
Estoy en contra de que suban los impuestos. Jestem przeciw temu, żeby podnieśli podatki.
¿Fue la colonización francesa en África un crimen contra la humanidad?Czy kolonizacja francuska w Afryce była zbrodnią przeciw ludzkości?
Hay que luchar contra la corrupción y mantener la integridad y la transparencia del sistema judicial.Trzeba walczyć z korupcją i zachować integralność i przejrzystość systemu sądowniczego.
He votado en contra de todo proyecto.Głosowałem przeciw całemu projektowi.
Hoy comenzó la vacunación contra el Covid-19 para niños de 6 a 11 años.Dzisiaj rozpoczęło się szczepienie dzieci w wieku od 6 do 11 lat przeciw COVID-19.
Inician investigaciones contra partidos políticos.Wszczęto dochodzenia wobec partii politycznych.
Ir a una zona tropical o subtropical exige a los viajeros protegerse contra los mosquitos. El repelente contra insectos es la manera más efectiva de protección.Udanie się w strefę tropikalną lub subtropikalną wymaga od podróżnych ochrony przed komarami. Środek odstraszający owady jest najskuteczniejszym sposobem ochrony.
Jugaremos contra la Juventus para ganar.Będziemy grać z Juventusem, żeby wygrać.
La Antigua Roma luchaba contra los bárbaros.Starożytny Rzym walczył z barbarzyńcami.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Międzynarodowa Komisja przeciw Bezkarności w Gwatemali.
La cooperación de Colombia y México en la lucha contra el narcotráfico.Współpraca Kolumbii i Meksyku w zwalczaniu handlu narkotykami.
La estrategia global de lucha contra el terrorismo.Globalna strategia walki z terroryzmem.
La lucha contra el reloj en la búsqueda del avión malasio desaparecido en el Índico.Walka z czasem w poszukiwaniu malezyjskiego samolotu zaginionego na Ocenie Indyjskim.
La lucha contra la desertificación en la Región Norte de Brasil.Walka z dezertyfikacją w Regionie Północnym (hiszp. la Región Norte) Brazylii.
La lucha de la Iglesia contra el comunismo.Walka Kościoła z komunizmem.
La ONU lanza una campaña contra el crimen organizado.ONZ rozpoczyna kampanię przeciw zorganizowanej przestępczości.
La pelota choca contra la pared.Piłka uderza o ścianę.
La Plaza de las Cortes será el epicentro este domingo de las protestas ciudadanas contra la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.W tę niedzielę La Plaza de las Cortes będzie głównym miejscem protestów mieszkańców przeciwko powiększeniu portu lotniczego Adolfo Suárez Madryt-Barajas.
La selección nacional de fútbol peleará por la medalla de oro contra Brasil.Piłkarska reprezentacja narodowa będzie walczyć z Brazylią o złoty medal.
La selección nacional de Guatemala pierde contra México y queda eliminada de la Copa de Oro.Reprezentacja narodowa Gwatemali przegrywa z Meksykiem i zostaje wyeliminowana z mistrzostw o Złoty Puchar (hiszp. Copa de Oro).
La sonda Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) logró captar el momento en que un cometa colisiona contra el Sol.Sonda Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) uchwyciła moment, w którym kometa uderza w słońce.
Las acciones contra los efectos del cambio climático.Działania przeciw skutkom zmian klimatycznych.
Las autoridades de Dinamarca han levantado las últimas restricciones contra la Covid-19.Władze Danii zniosły ostatnie obostrzenia przeciw COVID-19.
Las medidas del Gobierno de España contra la subida del precio de la luz.Działania rządu hiszpańskiego wobec wzrostu ceny prądu.
Las mujeres en Egipto están contra el patriarcado.Kobiety w Egipcie są przeciw patriarchatowi.
Lo hizo en contra de mi voluntad.Zrobił to wbrew mojej woli.
Los delitos contra la seguridad vial tienen la mayor incidencia.Najczęściej występują przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Los diputados al Parlamento Europeo están en contra de la resolución.Posłowie do Parlamentu Europejskiego są przeciwni / przeciw rezolucji.
Los jóvenes continúan su batalla contra el cambio climático en línea.Młodzież nadal prowadzi w internecie swoją batalię przeciwko zmianom klimatu.
Los nuevos tratamientos contra la obesidad.Nowe metody leczenia otyłości.
Los países que forman parte de las Naciones Unidas buscan un acuerdo universal para luchar eficazmente contra el cambio climático.Państwa należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych dążą do powszechnego porozumienia, żeby skutecznie walczyć przeciw zmianom klimatycznym.
Los soldados abrieron el fuego contra las personas que arrojaban piedras.Żołnierze zaczęli strzelać do osób rzucających kamieniami.
Los soldados se insubordinaron contra sus mandos.Żołnierze zbuntowali się przeciw swojemu zwierzchnictwu.
Luchar contra los molinos de viento, es una metáfora para sintetizar la pelea con enemigos imaginarios.Walka z wiatrakami to metafora wyrażająca walkę z urojonymi wrogami.
Lucio Sergio Catilina, un destacado político romano, conspiró contra el estado romano.Lucjusz Sergiusz Katylina, wybitny polityk rzymski, spiskował przeciw państwu rzymskiemu.
Me di de cabeza contra una pared.Uderzyłem głową o ścianę.
Mi padre está contra la eutanasia.Mój ojciec jest przeciw eutanazji.
Nelson Mandela luchó contra el apartheid en la República de Sudáfrica.Nelson Mandela walczył przeciw apartheidowi w Republice Południowej Afryki.
No quiero actuar en contra de la ley.Nie chcę działać wbrew prawu.
Ofrecemos la posibilidad de enviar los productos contra reembolso.Oferujemy możliwość wysyłki produktów za pobraniem.
Perdió el control y se estrelló contra un poste de luz.Stracił kontrolę i rozbił się o latarnię.
Por el momento, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra más de 550 personas.Na chwilę obecną Departament Sprawiedliwości przedstawił zarzuty ponad 550 osobom.
¿Por qué los salmones nadan en contra de la corriente? Dlaczego łososie płyną pod prąd?
Qué ingredientes tiene la vacuna contra la influenza?Jakie składniki zawiera szczepionka przeciw grypie?
¿Qué puedo hacer contra el vandalismo?Co mogę zrobić przeciw wandalizmowi?
¿Qué vacunas contra el coronavirus están disponibles ahora? Jakie są teraz dostępne szczepionki przeciw koronawirusowi?
Se indignó contra los tres compañeros.Oburzył się przeciwko trzem przyjaciołom.
Se vino contra mí para saludarme.Podszedł do mnie, by mnie powitać.
Siempre a favor del bien, siempre contra el mal.Zawsze na rzecz dobra, zawsze przeciw złu.
Todos contra todos.Wszyscy przeciw wszystkim.
Todos eran contra mí.Wszyscy byli przeciwko mnie.
Un acuerdo sobre la cooperación en el ámbito de lucha contra la delincuencia organizada y otros delitos graves.Umowa o współpracy w zakresie
zwalczania przestępczości zorganizowanej i innej poważnej przestępczości.
Un atentado contra los derechos humanos.Zamach na prawa człowieka.
Un conductor huye tras chocar contra más de veinte coches aparcados en Valladolid.Kierowca ucieka po zderzeniu się z ponad dwudziestoma zaparkowanymi samochodami w Valladolid.
Un hombre se abalanzó contra un ladrón.Mężczyzna rzucił się na złodzieja.
Un niño, de siete años, que surfeaba junto con su padre en New Smyrna Beach, Florida, chocó contra un pequeño tiburón. Siedmioletni chłopiec, który surfował wraz ze swoim ojcem na plaży New Smyrna na Florydzie, zderzył się z małym rekinem.
Una mujer estrelló hoy su vehículo contra una de las vallas de protección.Pewna kobieta rozbiła dzisiaj swój samochód o jedną z barier ochronnych.
Una pastilla contra el dolor de cabeza.Tabletka przeciw bólowi głowy.
Venecia va contra los candados del amor en los puentes.Wenecja walczy z „kłódkami zakochanych” na mostach.

Muchas gracias y hasta la próxima.