Przemówienie prezydenta Francji – Narodowy Przegląd Strategiczny (Tulon, 09.11.2022)

©Ministère des Armées, Emmanuel Macron présente la nouvelle Revue nationale stratégique, à Toulon, le 9 novembre 2022

Le président français Emmanuel Macron a présenté lors d’un discours prononcé le 9 novembre 2022 à la base de la Marine nationale de Toulon les défis stratégiques majeurs et les grands axes pour le développement de la sécurité de l’État et de la modernisation de l’armée contenus dans la nouvelle « Revue nationale stratégique ». Il a aussi confirmé la fin officielle de l’opération militaire française Barkhane au Sahel, lancée le 1er août 2014.

Prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił podczas przemówienia wygłoszonego 9 listopada 2022 w bazie marynarki wojennej w Tulonie najważniejsze wyzwania strategiczne i główne kierunki rozwoju bezpieczeństwa państwa i modernizacji armii zawarte w nowym Narodowym Przeglądzie Strategicznym. Potwierdził również oficjalne zakończenie francuskiej operacji wojskowej Barkhane na Sahelu rozpoczętej 1 sierpnia 2014 r.

Parmi les « défis du futur » auxquels la France doit faire face il a classé: « Le risque de guerre de haute intensité entre Etats, les tensions croissantes en Asie, l’usage général des drones, la banalisation des missiles dont on voit les premiers effets, en Arabie, aux Émirats ou à Kiev, l’abaissement du seuil du cyber, les technologies de rupture, le quantique, l’intelligence artificielle et l’hyper vélocité et notre environnement plus général où pèsent les risques sanitaires comme les risques climatiques. »

Do „przyszłych wyzwań”, jakim Francja musi stawić czoło, zaliczył: „ryzyko konfliktu międzypaństwowego o wysokiej intensywności, wzrost napięć w Azji, powszechne wykorzystanie dronów, trywializację rakiet, czego widać pierwsze skutki w Arabii, Emiratach lub w Kijowie, obniżanie się progu cyberbezpieczeństwa, przełomowe technologie, fizykę kwantową, sztuczną inteligencję i nadprędkość, a także środowisko w szerszym tego ujęciu, gdzie istnieją zagrożenia sanitarne i klimatyczne.”

Selon lui, l’ambition de la France est de devenir « une puissance indépendante, respectée, agile », « une puissance au cœur de l’autonomie stratégique européenne avec un fort ancrage atlantique, mais aux avants postes et au pivot du monde », « une puissance d’équilibre qui assume ses responsabilités et contribue, en partenaire fiable et solidaire, à la préservation multilatéralisme et du droit international. »

Jego zdaniem aspiracją Francji jest stanie się „siłą niezależną, szanowaną i sprawną”, „siłą w sercu europejskiej autonomii strategicznej z mocną więzią atlantycką, ale będącą na przedniej straży i na osi świata”, „siłą zrównoważoną, które podejmuje się swoich odpowiedzialności i przyczynia się jako wiarygodny i solidarny partner do utrzymywania multilateralizmu i prawa międzynarodowego.”

Le Président de la France a qualifiée la dissuasion nucléaire de « dorsale de sécurité crédible et moderne ». (…) Elle nous prémunit de toute agression d’origine étatique contre nos intérêts vitaux, d’où que vienne cette agression et quelle qu’en soit la forme.» (…) « Nos forces nucléaires contribuent donc, par leur existence propre, à la sécurité de la France et de l’Europe. »

Prezydent Francji określił odstraszanie nuklearne jako „trzon wiarygodnego i nowoczesnego bezpieczeństwa”. (…) „Zabezpiecza nas przed jakąkolwiek agresją ze strony państw przeciwko naszym żywotnym interesom, bez względu na pochodzenie tej agresji i jej formę.” (…) „Nasze siły nuklearne przyczyniają się samym swoim istnieniem do bezpieczeństwa Francji i Europy.”

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, Macron a constaté que l’agression russe « risque de préfigurer de plus vastes rivalités géopolitiques à l’avenir, que nous n’avons nulle raison d’accepter avec fatalisme, et que nous n’entendons pas subir avec passivité. » (…) « Certains des défis d’aujourd’hui seront durablement avec nous. Quand la paix reviendra en Ukraine, il nous faudra en tirer toutes les conséquences, c’est-à-dire bâtir une architecture de sécurité nouvelle et un cadre rénové de stabilité et de contrôle des armements. »

W kontekście wojny na Ukrainie Macron stwierdził, że agresja rosyjska „wiąże się w przyszłości z ryzykiem przekonfigurowania największych rywalizacji geopolitycznych, których nie powinniśmy bezpodstawnie i w sposób fatalistyczny akceptować oraz biernie znosić.” (…) „Niektóre dzisiejsze wyzwania zostaną z nami na trwałe. Gdy na Ukrainę powróci pokój, trzeba będzie wyciągnąć wnioski, tzn. budować nową architekturę bezpieczeństwa i odnowione ramy stabilności oraz kontroli zbrojeń.”

La France plaide pour un renforcement d’un concept de l’Europe de la défense en développant des partenariats avec les différents Etats membres de l’UE. Le Président de la France a souligné d’abord la volonté de renforcer les liens avec l’Allemagne, un « partenaire indispensable. »

Francja opowiada się za wzmocnieniem koncepcji europejskiej polityki obronnej poprzez rozwój partnerstw z różnymi krajami członkowskimi UE. Prezydent Francji podkreślił najpierw zamiar umacniania więzi z Niemcami – „niezbędnym partnerem.”

« Il nous faut également solidement engager des partenariats nouveaux avec l’Italie, la Grèce, plusieurs partenaires avec lesquels nous avons conclu des accords récents importants comme la Croatie ; et pouvoir proposer, offrir, avancer avec l’Europe de l’Est, les Pays baltes, les pays d’Europe du Nord qui sont en attente à cet égard de formes nouvelles de coopération, là aussi, évidemment, capacitaires mais opérationnelles et stratégiques. »

„Powinniśmy również trwale podejmować nowe partnerstwa z Włochami, Grecją, kilkoma partnerami, z którymi niedawno zawarliśmy ważne porozumienia, jak Chorwacja, i być w stanie proponować, oferować i iść naprzód z Europą Wschodnią, krajami bałtyckimi, krajami Europy Północnej, którzy oczekują nowych form współpracy, w tym oczywiście pod względem zdolności, jak i operacyjnym i strategicznym.”

Macron a également dit que le partenariat avec le Royaume-Uni devait être porté à un autre niveau. « Je souhaite que nous reprenions activement le fil de notre dialogue sur les opérations, les capacités, le nucléaire et le domaine hybride. » Il a annoncé que la France et le Royaume-Uni tiendront un sommet sur les questions de défense au premier trimestre 2023.

Macron powiedział również, że partnerstwo z Wielką Brytanią powinno być przeniesione na inny poziom. „Chciałbym, żebyśmy aktywnie wznowili więzi naszego dialogu w zakresie operacji, zdolności, strategii nuklearnej i w obszarze hybrydowym.” Zapowiedział, że Francja i Wielka Brytania zorganizują w pierwszym kwartale 2023 r. dwustronną konferencję na szczycie w dziedzinie obrony.

Par ailleurs, le président Macron a annoncé officiellement la fin de l’opération française Barkhane contre les groupes armés djihadistes au Sahel. Cette opération a couvert un vaste théâtre s’étendant sur cinq pays : Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Le 15 août 2022, les derniers soldats français ont quitté le Mali, après neuf ans d’opération militaire visant à éradiquer le terrorisme dans la région du Sahel car les conditions politiques, opérationnelles et juridiques n’étaient plus réunies pour rester engagée.

Ponadto prezydent Macron zapowiedział oficjalne zakończenie francuskiej operacji wojskowej Barkhane skierowanej przeciwko zbrojnym grupom dżihadystycznym na Sahelu. Operacja obejmowała szerokie spektrum działań w pięciu krajach: Mauretania, Burkina Faso, Niger i Czad. 15 sierpnia 2022 r. ostatni żołnierze francuscy opuścili Mali, po 9 latach działań wojskowych mających na celu wykorzenienie terroryzmu w regonie Sahelu, ponieważ uwarunkowania polityczne, operacyjne i prawne nie pozwalały na dalsze zaangażowanie.

« Notre soutien militaire aux pays africains de la région se poursuivra mais selon les nouveaux principes que nous avons défini avec eux. Il se déclinera à l’échelle de chaque pays selon les besoins qui seront exprimés par nos partenaires. »

„Nasze wsparcie wojskowe dla krajów afrykańskich w tym regionie będzie kontynuowane, ale zgodnie z nowymi zasadami, które z nimi określiliśmy. Będzie ono uzależnione od potrzeb każdego kraju wyrażanych przez naszych partnerów.”

Le président Macron a annoncé que la nouvelle stratégie de la France en Afrique serait finalisée sous six mois, après des consultations avec les pays concernés. « Notre engagement aux côtés de nos partenaires en Afrique doit désormais être centré sur une logique de coopération et d’appui à leurs armées. » (…) « Nous lancerons dans les prochains jours une phase d’échanges avec nos partenaires africains, nos alliés et les organisations régionales pour faire évoluer ensemble le statut, le format et les missions des actuelles bases militaires françaises au Sahel et en Afrique de l’Ouest. »

Prezydent Macron zapowiedział, że nowa strategia Francji w Afryce zostanie sfinalizowana w ciągu sześciu miesięcy we współpracy z zainteresowanymi krajami. „Nasze zaangażowanie po stronie naszych partnerów w Afryce powinno odtąd skupiać się na logice współpracy i wsparcia ich armii.” (…) „W najbliższych dniach rozpoczniemy fazę rozmów z naszymi afrykańskimi partnerami, naszymi sojusznikami i organizacjami regionalnymi, żeby wspólnie dokonać całościowej oceny statusu, formatu i misji obecnych francuskich baz wojskowych na Sahelu i w Afryce Zachodniej.”

« Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps et ce dès le début. Nous n’avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. »

„Nasze interwencje powinny być lepiej skoordynowane w czasie i to od samego początku. W rzeczywistości nie mamy zamiaru pozostawać bez końca zaangażowani w operacje zagraniczne.”

Selon le président Macron, « l’Alliance atlantique reste un cadre essentiel pour la sécurité collective. Les circonstances actuelles confortent sa pertinence dans sa vocation euro-atlantique, en particulier à l’heure du pivot américain vers l’Asie. Nous avons su démontrer ces dernières années que l’Europe de la défense renforçait l’Otan, et ne venait pas l’affaiblir. » (…) « Dans cette alliance, nous continuerons de jouer un rôle d’allié exemplaire, capable d’assurer le rôle de Nation cadre et de contribuer à la réassurance de nos partenaires et si nécessaire, à la défense du flanc oriental de l’Europe. »

Według prezydenta Macrona „Sojusz Północnoatlantycki pozostaje zasadniczym filarem bezpieczeństwa zbiorowego. Obecne uwarunkowania potwierdzają jego rację bytu w przestrzeni euroatlantyckiej, zwłaszcza w chwili amerykańskiego zwrotu w kierunku Azji. W ostatnich latach wykazaliśmy, że europejska polityka obronna wzmacnia, a nie osłabia NATO.” (…) „W Sojuszu tym będziemy nadal odgrywać rolę wzorowego sojusznika, zdolnego zagwarantować rolę państwa ramowego i przyczyniać się do reasekuracji naszych partnerów, a w przypadku konieczności bronić wschodniej flanki Europy.”

La Revue nationale stratégique introduit, pour la première fois, les notions de résilience et d’économie de guerre. Le président Macron a fait référence à ces notions dans son discours. Il a mentionné la nécessité de renforcer l’esprit de résilience dans la société à travers le développement de la réserve opérationnelle, les services civiques, ainsi que un grand projet de service national universel afin de lutter contre les « menaces logistiques, énergétiques, environnementales, informationnelles, culturelles et psychologiques ». (…) « Il ne s’agit pas de militariser la société, mais de renforcer l’esprit de résilience, sa force morale, et de faire converger toutes ses forces vives, militaires comme civiles, pour la défense de notre souveraineté », a-t-il souligné.

Narodowy Przegląd Strategiczny wprowadza po raz pierwszy pojęcia odporności i gospodarki wojennej. Prezydent Macron powołał się na te pojęcia w swoim przemówieniu. Wspomniał o potrzebie wzmacniania poczucia odporności w społeczeństwie poprzez rozwijanie rezerwy operacyjnej, służby cywilnej, a także wielkiego projektu powszechnej służby wojskowej w celu walki z „zagrożeniami logistycznymi, energetycznymi, środowiskowymi, informacyjnymi, kulturalnymi i psychologicznymi”. (…) Podkreślił, że „nie chodzi o militaryzację społeczeństwa, lecz o wzmacnianie poczucia jego odporności, siły moralnej i zebranie wszystkich żywych jednostek, wojskowych, jak i cywilnych, w celu obrony naszej suwerenności”.

Faisant référence à situation actuelle en Ukraine, le président de la France a affirmé que « nous devons faire pivoter notre économie, nous adapter au nouveau contexte, pousser avec notre industrie de défense vers de nouveaux efforts et nous mettre en posture d’économie de guerre ».

Poprzez odwołanie się do obecnej sytuacji na Ukrainie prezydent Francji stwierdził, że „musimy obrócić naszą gospodarkę, dostosować się do nowego kontekstu, pchnąć przemysł w kierunku nowych wysiłków i przybrać postawę gospodarki wojennej”.

Sources : / Źródła:
Discours du Président Emmanuel Macron sur la Revue nationale stratégique, Toulon, le 9 novembre 2022.
Revue nationale stratégique 2022, Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Foto: ©Ministère des Armées, Emmanuel Macron présente la nouvelle Revue nationale stratégique, à Toulon, le 9 novembre 2022