Przemówienie Króla Maroka Mohammeda VI, Rabat, 30 lipca 2022 r.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Discours du Roi du Maroc, Mohammed VI, à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de son accession au trône. Rabat, le 30 juillet 2022.

Przemówienie Króla Maroka Mohammeda VI do Narodu z okazji 23. rocznicy wstąpienia na tron, Rabat, 30 lipca 2022 r.

Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.Chwała niech będzie Bogu oraz modlitwa i błogosławieństwo niech będą z Prorokiem, Jego rodziną i z Jego towarzyszami.
Cher peuple,Drogi narodzie!
La Glorieuse Fête du Trône est toujours célébrée dans un esprit de renouvellement du Pacte d’allégeance mutuel qui unit le Trône et le peuple.Obchodzimy dziś Chwalebne Święto Tronu w duchu odnowy paktu wzajemnej przynależności, który łączy Tron i naród.
En cette année particulière, elle coïncide avec l’avènement du nouvel an de l’Hégire. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir gratifiés d’une si forte symbiose qui transcende les vicissitudes de l’Histoire et nous maintient indéfectiblement soudés, dans les heurs comme dans les malheurs.W tym szczególnym roku zbiega się ono z nadejściem Nowego Roku Hidżry. Dziękujemy Bogu, że nagrodził nas tak silnym współistnieniem, które przenika przez zmienności historii i utrzymuje nas trwale zespolonymi w szczęściu, jak i w nieszczęściu.
Les Marocains fêtent cet anniversaire si cher à leurs cœurs dans un contexte agité où la crise due à la pandémie Covid 19 et les transformations de l’environnement international continuent à se répercuter sur l’économie nationale et mondiale. Marokańczycy świętują tę rocznicę, tak bliską ich sercu, w burzliwym kontekście naznaczonym ciągłymi skutkami kryzysu COVID-19, a przemiany środowiska międzynarodowego nadal wywierają wpływ na gospodarkę krajową i światową.
A l’évidence, nous ne pourrons relever les défis internes et externes que si nous allions esprit d’initiative et résilience. Bez wątpienia nie będziemy mogli sprostać wyzwaniom wewnętrznym i zewnętrznym bez połączenia zmysłu inicjatywy i odporności.
Il nous sera ainsi possible de consolider la stabilité sociale, d’améliorer la condition de la femme et de la famille, de renforcer les capacités de l’économie nationale.W ten sposób możliwe stanie się wzmocnienie stabilności społecznej, poprawa statusu kobiet i rodzin, wzmocnienie potencjału gospodarki narodowej.
Cher peuple,Drogi narodzie!
Notre ambition est de poursuivre l’édification d’un Maroc avancé et fort de sa dignité.Naszym celem jest kontynuacja budowy Maroka oddanego postępowi i pełnego godności.
Aussi est-il indispensable que tous les Marocains, hommes et femmes, prennent une part active à la dynamique de développement.Dlatego jest niezbędne, żeby wszyscy Marokańczycy – zarówno mężczyźni, jak i kobiety – brali aktywny udział w procesie jego rozwoju.
C’est pourquoi Nous insistons une fois encore sur la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines.Dlatego też ponownie nalegam na konieczność zapewnienia pełnego udziału kobiet marokańskich we wszystkich dziedzinach życia.
De fait, depuis Notre Accession au Trône, Nous avons veillé à la promotion de la condition de la femme, en lui offrant toutes les possibilités d’épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit.W istocie rzeczy od momentu wstąpienia na Tron stałem na straży poprawy statusu kobiet, zapewniając im wszelkie możliwości rozwoju i umożliwiając zajęcie należnego im miejsca, które prawnie im się należy.
Ainsi, parmi les réformes majeures engagées sous Notre impulsion, figurent la promulgation du Code de la Famille et l’adoption de la Constitution de 2011 qui consacre l’égalité homme-femme en droits et en obligations et, par conséquent, érige le principe de parité en objectif que l’Etat doit chercher à atteindre.Dlatego do głównych reform wprowadzonych z mojej inicjatywy należy uchwalenie ustawy Prawo rodzinne i przyjęcie Konstytucji z 2011 r., która gwarantuje równość kobiet i mężczyzn w zakresie praw i obowiązków i w konsekwencji ustanawia za cel zasadę parytetu, do którego państwo powinno dążyć.
L’esprit de la réforme ne consiste pas à octroyer à la femme des privilèges gracieux, mais, bien plus précisément à lui assurer la pleine jouissance des droits légitimes que lui confère la Loi. Intencją reformy nie jest przyznanie kobietom bezpłatnych przywilejów, lecz precyzyjnie rzecz ujmując zapewnienie im pełnego korzystania z należnych im praw, które przyznaje im ustawa.
Dans le Maroc d’aujourd’hui, il n’est en effet plus possible qu’elle en soit privée.We współczesnym Maroku nie jest już możliwe, żeby kobiety były ich pozbawione.
A cet égard, Nous appelons à l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme et Nous demandons que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiés à la promotion de ces droits.W związku z tym wzywamy do zapewnienia funkcjonowania konstytucyjnych instytucji zajmujących się prawami rodziny i kobiet oraz wzywamy do zaktualizowania odpowiednich mechanizmów i ustawodawstwa krajowego przeznaczonych do upowszechniania tego rodzaju praw.
Dans un premier temps, le Code de la Famille a représenté un véritable bond en avant ; désormais il ne suffit plus en tant que tel. Na początku kodeks prawa rodzinnego stanowił prawdziwy krok naprzód, ale teraz już nie wystarcza.
L’expérience a en effet mis en évidence certains obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée et d’atteindre les objectifs escomptés.W rzeczywistości doświadczenie pokazało, że istnieje wiele przeszkód, które blokują dokończeniu rozpoczętej reformy i osiągnięcie zamierzonych celów.
Au nombre de ces écueils, figure l’application incorrecte du Code en raison de divers facteurs sociologiques. Do tych przeszkód należy niedostateczne stosowanie prawa rodzinnego z powodu różnych czynników socjologicznych.
L’un d’eux tient notamment à la propension tenace d’une catégorie de fonctionnaires et d’hommes de justice à considérer que le Code est réservé aux femmes.Jeden z nich wiąże się głównie z tym, że pewna grupa urzędników i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości nadal uważa, że kodeks jest przeznaczony wyłącznie dla kobiet.
La réalité est autre : le Code n’est spécifique ni aux hommes, ni aux femmes : il est dédié à la famille entière. Rzeczywistość jest inna. Kodeks nie dotyczy tylko mężczyzn, ani też nie dotyczy tylko kobiet: przeznaczony jest dla całej rodziny.
Fondé sur la notion d’équilibre, il donne aux hommes et aux femmes les droits qui leur échoient respectivement et il tient compte de l’intérêt des enfants.Prawo to opiera się na pojęciu równowagi; nadaje mężczyznom i kobietom należne im prawa oraz uwzględnia interesy dzieci.
Aussi, Nous soulignons la nécessité que tous, unanimement, s’attachent à l’application pleine et judicieuse des dispositions légales du Code.Dlatego podkreślam potrzebę, żeby wszyscy jednomyślnie zobowiązali się do pełnego i właściwego wdrożenia przepisów prawnych kodeksu.
Il convient aussi de dépasser les défaillances et les aspects négatifs révélés par l’expérience menée sur le terrain et, le cas échéant, de refondre certaines dispositions qui ont été détournées de leur destination première.Powinniśmy się również zająć niedociągnięciami i negatywnymi aspektami odnotowanymi podczas praktycznych doświadczeń, a także w razie potrzeby przeformułować niektóre przepisy prawne, w których odnotowano odstępstwa od pierwotnych celów.
En qualité d’Amir Al-Mouminine, et comme Je l’ai affirmé en 2003 dans le Discours de présentation du Code devant le parlement, Je ne peux autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé, en particulier sur les points encadrés par des textes coraniques formels.Jako Przywódca Wierzących i jak stwierdziłem w przemówieniu przedstawiającym kodeks w parlamencie nie mogę zezwolić na to, czego Bóg zabronił, ani zakazać tego, co Najwyższy dopuścił, w szczególności w sprawach ujętych w oficjalnych tekstach koranicznych.
A cet égard, Nous nous attachons à ce que cet élan réformateur soit mené en parfaite concordance avec les desseins ultimes de la Loi islamique (Charia) et les spécificités de la société marocaine.W związku z tym przywiązujemy uwagę do tego, żeby ten impuls do reform następował w pełnej zgodności z regułami prawa islamskiego (szariatu) i specyfiką społeczeństwa marokańskiego.
Nous veillons aussi à ce qu’il soit empreint de modération, d’ouverture d’esprit dans l’interprétation des textes, de volonté de concertation et de dialogue, et qu’il puisse compter sur le concours de l’ensemble des institutions et des acteurs concernés.Dbamy również o to, żeby był on oznaką umiarkowania, otwierania się ducha na interpretację tekstów, chęci do ugody i dialogu oraz żeby mogły w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane instytucje i podmioty.
Dans le même cadre, Nous appelons à ce que les tribunaux de la famille soient généralisés à l’échelle des régions du pays, qu’ils soient dotés de ressources humaines qualifiées et que leur soient affectés les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement efficace de leur mission.Jednocześnie apeluję o tworzenie sądów rodzinnych na poziomie poszczególnych regionów kraju oraz o zapewnienie im wykwalifikowanej kadry i środków potrzebnych do prawidłowego wykonywania ich misji.
Par ailleurs, rappelons une vérité essentielle : quand les femmes accèdent pleinement à leurs droits, elles ne portent aucun préjudice aux hommes, pas plus qu’elles ne se font tort. Przypomnijmy sobie również prawdę absolutną: przyznanie kobietom pełnego dostępu ich praw nie oznacza, że odbędzie się to ze szkodą dla mężczyzn ani też, że zaszkodzi kobietom.
De fait, la condition sine qua non pour que le Maroc continue de progresser est qu’elles occupent la place qui leur échoit et qu’elles apportent leur concours efficient à toutes les filières de développement.W istocie rzeczy warunkiem niezbędnym, żeby Maroko mogło się rozwijać, jest przyznanie kobietom należnego im miejsca i ich skuteczny udział we wszystkich dziedzinach rozwoju.
Cher peuple,Drogi narodzie!
Ainsi que tu le sais, le contexte général de ces dernières années a été marqué par les effets de la crise de la Covid qui se sont fait sentir dans tous les secteurs économiques et sociaux.Jak wiadomo w minionych latach sytuacja naznaczona była skutkami kryzysu związanego z COVID-19, które były odczuwalne we wszystkich sektorach gospodarki i życia społecznego.
Par ailleurs, de larges franges de la population, notamment pauvres ou en situation de précarité ont été fortement touchées socialement et économiquement.Ponadto duża część społeczeństwa, zwłaszcza ludzi biednych lub znajdujących się w trudnej sytuacji, została głęboko dotknięta skutkami społeczno-gospodarczymi.
Mais par la grâce de Dieu, et à la faveur d’efforts conjoints des citoyens et des autorités, nous avons surmonté cette conjoncture difficile par une gestion singulière.Jednak dzięki łasce Boga i wspólnym wysiłkom obywateli i władz przezwyciężyliśmy tę trudną sytuację, stosując szczególne zarządzanie.
En effet, au prix d’un effort considérable, l’Etat a supporté le coût exorbitant de la lutte contre la pandémie en accordant des aides matérielles directes aux familles nécessiteuses et en apportant du soutien aux secteurs touchés.Państwo dołożyło znacznych starań, przeznaczając olbrzymie środki finansowe na zwalczanie pandemii i udzielało bezpośredniej pomocy materialnej rodzinom w potrzebie oraz wspierało sektory dotknięte pandemią.
Il a également assuré un approvisionnement régulier et suffisant en denrées de première nécessité dans toutes les régions du pays. Zadbało również o to, żeby podstawowe artykuły żywnościowe były dostępne w sposób ciągły i w wystarczających ilościach we wszystkich regionach kraju.
Nonobstant le coût onéreux du vaccin, le Maroc a été, de l’avis de tous, l’un des premiers pays à prendre la judicieuse initiative de se le procurer et de le mettre gratuitement à la disposition des citoyens et des étrangers résidant au Maroc.Mimo wysokiego kosztu szczepionek, panuje ogólne przekonanie, że Maroko było jednym z pierwszych krajów, które podjęły się rozsądnej inicjatywy, żeby się w nie zaopatrzyć i bezpłatnie udostępniać obywatelom i cudzoziemcom przebywającym w Maroku.
Dans le même contexte, Nous avons entrepris la mise en œuvre du grand projet de généralisation de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé.W tych samym kontekście rozpoczęliśmy realizację dużego programu upowszechniania opieki społecznej i modernizacji systemu opieki zdrowotnej.
Nous avons également lancé plusieurs projets qui visent à atteindre la souveraineté sanitaire et à assurer la sécurité et la sûreté des citoyens.Uruchomiliśmy również szereg programów mających na celu osiągnięcie niezależności w sektorze opieki zdrowotnej i zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa i ochrony.
Ainsi, en moins d’une année, le nombre des travailleurs non-salariés et l’effectif de leurs familles bénéficiant de l’AMO ont franchi la barre des six millions d’adhérents. W ten sposób w niecały rok liczba osób prowadzących działalność na własny rachunek i ich rodzin objętych Obowiązkowym Ubezpieczeniem Zdrowotnym [Assurance Maladie Obligatoire – AMO] przekroczyła próg sześciu milionów członków.
De plus, à la fin de l’année en cours, le chantier de la couverture sanitaire obligatoire sera parachevé, s’élargissant aux bénéficiaires du RAMED.Dodatkowo do końca bieżącego roku zostanie zakończona budowa systemu obowiązkowego ubezpieczenie zdrowotnego, który obejmie beneficjentów Systemu Pomocy Medycznej [Régime d’Assistance Médicale – RAMED]
Par ailleurs, à la fin de 2023, et avec l’aide de Dieu, Nous sommes résolu à mettre en œuvre le projet de généralisation graduelle des allocations familiales, conformément au planning arrêté.Ponadto do końca 2023 r. zobowiązaliśmy się z pomocą Boga wdrożyć program stopniowego upowszechniania zasiłków rodzinnych zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Ce projet solidaire d’intérêt national bénéficiera à environ sept millions d’enfants, en particulier à ceux qui appartiennent à des familles pauvres ou en situation de précarité et à trois millions de ménages n’ayant pas d’enfants en âge de scolarité.Prawie siedem milionów dzieci – szczególnie z rodzin ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji – skorzysta z tego solidarnego programu o znaczeniu ogólnokrajowym, a także trzy miliony gospodarstw domowych bez dzieci w wieku szkolnym.
A cette fin, Nous appelons à l’opérationnalisation diligente du Registre Social Unifié, considéré comme le principal mécanisme pour l’octroi d’un soutien efficace.W tym celu apelujemy o staranne wdrożenie Jednolitego Rejestru Społecznego, uznawanego za główny mechanizm udzielania skutecznej pomocy.
Cher peuple,Drogi narodzie!
Les efforts concertés de l’Etat et des secteurs public et privé ont permis à l’économie nationale de résister aux crises et aux soubresauts et de réaliser ainsi des résultats concluants dans les différentes filières de production.Dzięki połączonym wysiłkom państwa oraz sektora publicznego i prywatnego gospodarka narodowa okazała się odporna na kryzysy i wahania oraz w ten sposób osiągnięto pozytywne wyniki w różnych sektorach produkcyjnych.
Mais, cette embellie a été éphémère en raison de la conjoncture internationale.Jednak faza ożywienia była krótkotrwała ze względu na sytuację międzynarodową.
Outre une modeste campagne agricole, des facteurs exogènes ont entraîné une envolée des prix de certains produits de première nécessité. Czynniki zewnętrzne w połączeniu ze skromnym sezonem rolniczym spowodowały gwałtowny wzrost cen niektórych produktów pierwszej potrzeby.
C’est, d’ailleurs, un problème auquel aucun pays n’a échappé.Jest to zresztą problem, który nie ominął żadnego kraju.
Conscient des retombées de cette situation sur les conditions de vie de nombreux groupes de citoyens, Nous avons lancé un programme national pour atténuer l’impact de la sécheresse sur les agriculteurs et sur la population rurale.Zdając sobie sprawę z wpływu tej sytuacji na warunki życia wielu grup obywateli, uruchomiliśmy krajowy program łagodzenia skutków suszy dla rolników i ludności wiejskiej.
Nous avons également orienté le gouvernement pour qu’il alloue des crédits importants à la subvention de certains produits de base et pour qu’il assure l’approvisionnement des marchés en ces produits.Poleciłem również rządowi przeznaczenie znacznych środków na subsydiowanie niektórych podstawowych produktów i zapewnienie ich dostępności na rynku.
C’est bien peu au regard de ce que méritent vraiment les Marocains.To doprawdy niewiele w porównaniu z tym, na co rzeczywiście zasługują Marokańczycy.
Dans ce cadre, le budget alloué en 2022 à la Caisse de compensation a été doublé, excédant ainsi les 32 milliards de dirhams.W związku z tym budżet przeznaczony w 2022 r. na Fundusz Wyrównawczy zwiększył się dwukrotnie, przekraczając 32 miliardy dirhamów.
Parallèlement, Nous appelons à la consolidation des mécanismes de solidarité nationale, à la lutte déterminée et responsable contre les spéculations et la manipulation des prix.Jednocześnie wzywamy do umacniania mechanizmów solidarności społecznej, do zdecydowanej i odpowiedzialnej walki przeciwko spekulacji i manipulacji cenami.
En dépit d’une conjoncture internationale fluctuante, nous devons néanmoins rester optimistes et nous focaliser sur nos atouts.Pomimo wahań obserwowanych na poziomie międzynarodowym musimy jednak pozostawać optymistami i koncentrować się na naszych mocnych stronach.
Nous devons aussi tirer le meilleur parti des opportunités et des perspectives ouvertes par ces mutations pour drainer plus d’investissements, stimuler les exportations, promouvoir le produit national. Musimy również jak najlepiej wykorzystywać szanse i możliwości powstające na skutek zachodzących zmian w celu zwiększania inwestycji, pobudzania eksportu i promowania produktów krajowych.
A cet égard, Nous engageons le gouvernement ainsi que les sphères politique et économique à offrir plus de facilités aux investissements étrangers qui, en cette conjoncture internationale, choisissent notre pays, en éliminant tout obstacle qu’ils peuvent rencontrer.W związku z tym zobowiązujemy rząd, jak również sfery polityczne i gospodarcze, do zapewnienia dodatkowych ułatwień dla inwestycji zagranicznych, które przy obecnych warunkach lokowane są w naszym kraju oraz do usuwania wszelkich przeszkód, jakie mogą napotkać.
De fait, le plus grand péril pour le développement du pays et pour la promotion des investissements réside dans les entraves dressées à dessein par certains pour préserver leurs propres intérêts et réaliser des profits personnels. W istocie rzeczy największym zagrożeniem dla rozwoju kraju i promocji inwestycji są przeszkody celowo tworzone przez tych, którzy szukają ochrony własnych interesów i osobistych korzyści.
Ces agissements doivent être combattus.Należy zwalczać takie praktyki.
Cher peuple,Drogi narodzie!
Notre ferme engagement à améliorer la situation socio-économique de notre pays n’a d’égal que Notre souci constant de gérer les priorités qui sont les siennes aux niveaux régional et international.Moje silne zaangażowanie w poprawę warunków społeczno-gospodarczych w naszym kraju ustępuje jedynie mojej ciągłej trosce w zakresie zarządzania priorytetami na poziomie regionalnym i międzynarodowym.
A ce propos, Je souligne une fois de plus que les frontières qui séparent le peuple marocain et le peuple algérien frères ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente.W tym miejscu podkreślam raz jeszcze, że granice rozdzielające dwa bratnie narody – marokański i algierski – nigdy nie staną się przeszkodą dla interakcji i wzajemnego porozumienia.
Notre souhait est que ces frontières se muent en passerelles permettant au Maroc et à l’Algérie d’accéder à un avenir meilleur et d’offrir un bel exemple de concorde aux autres peuples maghrébins.Naszym życzeniem jest, żeby te granice zmieniły się w pomosty dające Marokowi i Algierii dostęp do lepszej przyszłości i stanowiły doskonały przykład zgody innym narodom Maghrebu.
A cette occasion, J’exhorte les Marocains à préserver l’esprit de fraternité, de solidarité et de bon voisinage qui les anime à l’égard de nos frères algériens. W związku z tym zachęcam Marokańczyków do dalszego utrzymania ducha braterstwa, solidarności i dobrosąsiedztwa, który ich ożywia względem naszych algierskich braci.
D’ailleurs, Nous assurons ces derniers qu’en toute circonstance, le Maroc et les Marocains se tiendront toujours à leurs côtés.Poza tym zapewniamy ich, że we wszystkich okolicznościach Maroko i Marokańczycy zawsze będą stali po ich stronie.
Les allégations selon lesquelles les Marocains insulteraient l’Algérie et les Algériens sont le fait d’individus irresponsables qui s’évertuent à semer la zizanie entre les deux peuples frères.Twierdzenia, według których Marokańczycy rzekomo obrażają Algierię i Algierczyków, należą do osób nieodpowiedzialnych, usiłujących siać ziarno niezgody między dwoma bratnimi narodami.
Ces médisances sur les relations maroco-algériennes sont totalement insensées et sincèrement consternantes.Te oszczerstwa odnośnie stosunków marokańsko-algierskich są całkowicie bezsensowne i naprawdę druzgocące.
En ce qui Nous concerne, jamais Nous n’avons permis ni ne permettrons à quiconque de porter atteinte à nos frères et voisins.Z naszej strony nigdy nie pozwalaliśmy, ani też nikomu nie pozwolimy na atakowanie naszych braci i sąsiadów.
Par ailleurs, Nous assurons le peuple marocain de Notre ferme volonté de trouver une issue à la situation actuelle et de favoriser le rapprochement, la communication et la compréhension entre les deux peuples.Ponadto zapewniamy naród marokański o naszej silnej woli znalezienia wyjścia z obecnej sytuacji oraz na rzecz wspierania zbliżenia, porozumiewania się i zrozumienia między dwoma narodami.
Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l’Algérie puissent travailler, main dans la main, à l’établissement de relations normales entre deux peuples frères, unis par l’Histoire, les attaches humaines et la communauté de destin.Dążymy do współpracy z prezydencją algierską, tak aby Maroko i Algieria mogły działać ramię w ramię na rzecz unormowania stosunków między dwoma bratnimi narodami, połączonymi historią, ludzkimi więziami i wspólnotą losów.
Cher peuple,Drogi narodzie!
L’Histoire du Maroc abonde en leçons et en réalisations confirmant que Nous avons toujours surmonté les épreuves, à la faveur de l’indéfectible symbiose qui unit le Trône et le peuple et des efforts consentis par les Marocains épris de liberté. Historia Maroka obfituje w doświadczenia i osiągnięcia, potwierdzając, że zawsze przezwyciężaliśmy trudności na rzecz niezawodnej symbiozy, która łączy Tron i naród oraz wysiłki podejmowane przez Marokańczyków miłujących wolność.
Aujourd’hui, Je tiens, cher peuple, à t’adresser Mes remerciements et l’expression de Ma considération pour ton patriotisme immuable, ton souci constant de préserver la sécurité nationale et l’intégrité territoriale de ton pays et ton engagement à défendre ses valeurs et ses symboles sacrés.Dziś chciałbym drogi narodzie skierować w twoją stronę moje podziękowania i wyrazy szacunku za twój niezachwiany patriotyzm, twoją stałą troskę o utrzymanie bezpieczeństwa narodowego i integralności terytorialnej kraju oraz twoje zaangażowanie na rzecz obrony symboli i świętych wartości.
Cette glorieuse célébration est l’occasion pour Moi de rendre un vibrant hommage aux Forces Armées Royales, à la Gendarmerie Royale, à la Sûreté nationale, aux Forces Auxiliaires et à la Protection civile, toutes composantes confondues, pour leur mobilisation constante, sous Notre commandement, à défendre l’unité nationale et préserver la sécurité et la stabilité du pays.Ta wspaniała uroczystość stanowi dla mnie okazję, by oddać żarliwy hołd naszym Królewskim Siłom Zbrojnym, Królewskiej Żandarmerii, Policji, Siłom Pomocniczym i Obronie Cywilnej, a także wszelkim jednostkom zintegrowanym, za to, że przez cały czas były zmobilizowane pod moim dowództwem, żeby bronić jedności narodu oraz utrzymywać bezpieczeństwa i stabilność kraju.
A cet égard, Nous saluons avec déférence la mémoire immaculée des valeureux martyrs de la Nation, au premier rang desquels Notre Auguste Grand-Père, feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et Notre Illustre Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu les ait en Sa sainte miséricorde.W tym kontekście z szacunkiem wspominamy dzielnych męczenników narodu na czele z moim Dziadkiem Augustem, świętej pamięci Jego Królewskiej Mości Królem Mohammedem V i moim dostojnym Ojcem świętej pamięci Jego Królewskiej Mości Królem Hassanem II – niech Bóg ma ich w swoim świętym miłosierdziu.
Pour conclure, il n’y a rien de mieux que des versets du Saint-Coran où Dieu décrète : « Certes, avec la peine vient le soulagement. Oui, avec la peine vient le soulagement. Quand tu auras accompli tes devoirs terrestres, lève-toi pour la prière et recherche ton Seigneur avec empressement ». Véridique est la parole de Dieu.Kończąc, nie ma nic doskonalszego od wersetów Świętego Koranu, gdzie Bóg mówi „Obok trudności jest łatwość! Zaprawdę, obok trudności jest łatwość! Przeto kiedy masz wolny czas, bądź skupiony i do twego Pana skieruj twoje pragnienia!” Słowo Boga jest prawdą.
Wassalamou alaikoum wa rahmatoullah wa barakatouh. Wassalamou alaikoum wa rahmatoullah wa barakatouh.

Wersja francuska przemówienia: Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger.
Koran, Sura 94:5–94:8, Oficjalna strona Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego, Muzułmański Związek Religijny w RP.
Tłumaczenie z j. francuskiego: Krzysztof Wereszczyński