Protokół sanitarny dla tunezyjskiego sektora turystycznego przeciw COVID-19

Sidi Bou Said nad Morzem Śródziemnym – jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Tunezji.

W 2020 r. Tunezyjski Urząd ds. Turystyki (Office national du tourisme tunisien) opublikował „Protokół sanitarny dla tunezyjskiego sektora turystycznego przeciw COVID-19” (Protocole sanitaire pour le tourisme tunisien anti Covid-19). Zawarte w tym dokumencie wytyczne mają na celu podnieść bezpieczeństwo sanitarne w Tunezji i przeciwstawić się rozprzestrzenianiu wirusa COVID-19 w sektorze turystycznym.

Wytyczne zostały podzielone na kilka obszarów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego: powitanie i transfer klientów do obiektów hotelowych, przebywanie na terenie obiektów, udział w wycieczkach, korzystanie z restauracji.

Tłumaczenie na j. polski wybranych fragmentów z protokołu sanitarnego.

Les précautions et mesures d’hygiène à respecter lors de l’accueil et transfert des clients Środki ostrożności i zasady higieny obowiązujące podczas powitania i transferu klientów
Accueil des clients au niveau des points d’entrée Powitanie klientów w strefie przylotów
– Le personnel responsable de l’accueil des clients (représentants, assistants et chauffeurs) doit porter un masque bucco-nasal. Personel odpowiedzialny za powitanie klientów (przedstawiciele, asystenci i kierowcy) powinien nosić maseczki zakrywające usta i nos.
– Le personnel doit se munir d’un petit flacon de solution hydro-alcoolique et d’un paquet de papier mouchoir dans la poche.– Personel powinien być wyposażony w mały pojemnik z roztworem hydroalkoholowym i w opakowanie papierowych chusteczek w torebce.
– Envisager de fournir des masques pour les clients qui n’en possèdent pas.– Przewidzieć przekazanie maseczek klientom, którzy ich nie mają.
– Respecter la distanciation avec plus d’un mètre entre les clients.– Przestrzegać przynajmniej 1-metrowej odległości między klientami.

Transfert des clientsTransfer klientów
Les consignes d’hygiène à respecter liées aux moyens de transports et à la manipulation des bagagesWytyczne dotyczące higieny obowiązujące w środkach transportu i podczas przemieszczania bagażu
– Port d’un masque bucco-nasal par l’agent d’accueil, le chauffeur et le client.– Noszenie maseczki zakrywającej usta i nos przez osobę odpowiedzialną za powitanie, przez kierowcę i klienta.
– Maintien de la distanciation de sécurité durant la remise des bagages et la montée aux véhicules du transport et éviter le croisement lors de l’installation des clients aux sièges.– Utrzymanie bezpiecznej odległości podczas przekazywania bagażu i wchodzenia do pojazdów służących przewozowi oraz unikanie bliskiego kontaktu w trakcie zajmowania miejsc przez klientów.
– Mise à la disposition des clients un distributeur de gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains pendant leur accès aux véhicules du transport. – Udostępnienie klientom dezynfektora z żelem hydroalkoholowym do dezynfekcji rąk podczas wchodzenia do pojazdów służących przewozowi.
– Limite du nombre de clients transportés à raison de 50% de la capacité en sièges tout en respectant la distanciation d’un mètre entre passagers (un siège occupé tous les deux sièges et un positionnement en diagonale).– Ograniczenie liczby przewożonych klientów do 50% miejsc przy zachowaniu 1-metrowej bezpiecznej odległości między pasażerami (zajęte co drugie miejsce po przekątnej).
– Pour les véhicules de 7 places et moins, respecter la capacité de 50% et la distanciation sauf en cas de transport de famille habitant sous le même toit (obligation d’un engagement signé par le responsable de la famille). – W przypadku pojazdów 7-miejscowych i mniejszych należy przestrzegać 50% pojemności pojazdu i odległości z wyjątkiem przewozu rodzin mieszkających wspólnie (obowiązek oświadczenia podpisanego przez członka rodziny).
– Désinfection totale et systématique du véhicule de transport avant et après chaque service.– Całkowita i systematyczna dezynfekcja pojazdu służącego przewozowi przed i po każdej usłudze.
– Renforcement des opérations de désinfection de toutes les surfaces susceptibles d’être en contact avec les mains ainsi que la face interne des vitres du coté passagers. – Częstsze operacje dezynfekcji wszystkich powierzchni dotykanych rękami, a także wewnętrznej strony szyb od strony pasażerów.
– Entretien fréquent et systématique des dispositifs d’aération et de climatisation des véhicules de transports. – Częsty i systematyczny przegląd urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji w pojazdach służących przewozowi.
– Le véhicule doit être aéré avant et après le transfert.– Pojazd należy wietrzyć przed i po transferze.
– La désinfection du véhicule du transport doit être effectuée conformément à une procédure définie à l’avance décrivant la méthode à opter, les équipements et matériel de nettoyage / désinfection et le produit utilisé. – Dezynfekcja pojazdu służącego przewozowi powinna być wykonywana zgodnie z wcześniej określoną procedurą opisującą metodę do zastosowania, urządzenia i materiały do czyszczenia / dezynfekcji oraz zastosowany środek.

Les consignes d’hygiène à respecter lors des excursionsWytyczne dotyczące higieny obowiązujące podczas wycieczek
– Mise en place dans les bus des affiches ou encore le lancement d’un support audiovisuel et un dispositif pour les personnes ayant une déficience auditive leur rappelant les consignes d’hygiène à respecter. – Umieszczenie w autokarach plakatów, a także wprowadzenie środków audiowizualnych i systemu adresowanego do osób z niepełnosprawnością słuchową przypominającego im o obowiązujących wytycznych dotyczących higieny.
– Respect de la distanciation de sécurité de plus d’un mètre entre les clients durant les visites des monuments historiques et musées, ainsi que pendant les pauses et les arrêts en cours des excursions et circuits (cafés, restaurants, magasins...).– Przestrzeganie co najmniej 1-metrowej bezpiecznej odległości między klientami podczas zwiedzania zabytków historycznych i muzeów, a także w trakcie przerw i postojów w ramach wycieczek i objazdów (kawiarnie, restauracje, sklepy...).
– Port de masques bucco-nasaux obligatoire par les guides de tourisme et les clients participants aux excursions et transferts. – Obowiązkowe noszenie maseczek zakrywających usta i nos przez przewodników turystycznych i klientów uczestniczących w wycieczkach i transferach.
– Maintien d’une attitude bienveillante et professionnelle envers les clients ayant enfreint les gestes de bonnes conduite « sanitaire ».– Uprzejme i profesjonalne zachowywanie się wobec klientów, którzy naruszyli zasady „sanitarne” dobrego postępowania.
– Respecter la distance minimale d’un mètre entre les passagers et le chauffeur du bus. – Przestrzegać minimalnej 1-metrowej odległości między pasażerami i względem kierowcy autokaru.
– Le guide doit être muni d’un micro casque mobile et d’un haut-parleur (audiophone) durant les visites des sites et monuments pour que les clients puissent respecter la distanciation d’un mètre dans les groupes dépassants 15 personnes en cas de possibilité. – Przewodnik powinien być wyposażony w przenośny zestaw słuchawkowy z głośnikiem podczas zwiedzania miejsc i zabytków, tak aby klienci w miarę możliwości mogli zachować 1-metrowy odstęp w grupach przekraczających 15 osób.
– Port obligatoire de masque dans le bus.– Obowiązkowe noszenie maseczki w autokarze.

Etablissement d’hébergement touristiqueTurystyczny obiekt noclegowy
Organisation maximale de l’établissementMaksymalna liczba osób w obiekcie
– L’établissement ne doit pas dépasser 50% de sa capacité en lits. Le dépassement de cette capacité doit être autorisé par l’ONTT suite à une demande argumentée faite par le représentant légal de l’établissement. – Obiekt nie może przekroczyć 50% swojej pojemności kwaterowej (ilości łóżek). Przekroczenie tej pojemności powinno być zatwierdzone przez Tunezyjski Urząd ds. Turystyki [Office national du tourisme tunisien – ONTT] po przedłożeniu uzasadnionego wniosku przez prawnego przedstawiciela obiektu.
– L’accès de clients non-résidents ne doit pas être toléré s’il y a un risque de dépassement de 50% de la capacité des points de vente, avec obligation de l’enregistrement de leur accès. – Nie należy zezwalać na wejście do obiektu osób niezakwaterowanych, jeżeli istnieje ryzyko przekroczenia 50% poziomu sprzedaży; obowiązek rejestracji takich wejść.
Engagement et responsabilité de la direction Zaangażowanie i obowiązki dyrekcji
– La direction de l’établissement doit établir une politique claire en matière de prévention du Covid-19.– Dyrekcja obiektu powinna ustanowić jednoznaczną politykę w zakresie zapobiegania COVID-19.
– La direction doit fournir les ressources nécessaires pour l’application des mesures et consignes d’hygiène Anti Covid-19. – Dyrekcja powinna zapewnić niezbędne zasoby w celu stosowania środków i wskazówek w zakresie higieny przeciw COVID-19.
– Présence obligatoire d’un(e) infirmier(e) conventionné(e). – Obowiązkowa obecność pielęgniarki / pielęgniarza, który(a) zawarł(a) umowę z publiczną służbą zdrowia.
– Présence obligatoire d’un(e) hygiéniste qui aura, outre les tâches habituelles, les fonctions suivantes : la sensibilisation du personnel, la communication avec le personnel et le client, la vérification de l’application du protocole au sein de l’établissement, la gestion des fournitures d’hygiène (masques, gels, sacs poubelles...), rédaction d’un rapport journalier notant toutes les insuffisances à adresser au comité de crise. – Obowiązkowa obecność osoby odpowiedzialnej za kwestie sanitarne, która oprócz swoich podstawowych zadań wykonuje następujące czynności: zwiększa świadomość wśród personelu, komunikuje się z personelem i klientem, kontroluje stosowanie protokołu wewnątrz obiektu, zarządza dostawami materiałów higienicznych (maseczki, żele, worki na śmieci...), sporządza raport dzienny odnotowując wszelkie braki i przekazuje go grupie kryzysowej.
– Renforcer l’équipe de nettoyage. – Zapewnić dodatkowy personel sprzątający.
– La direction est tenue de suspendre : les spectacles dans les lieux fermés, les activités sportives avec contact dans les piscines, les fêtes de mariages en plein air ou dans les salles.– Dyrekcja zobowiązana jest do zawieszenia wydarzeń w przestrzeniach zamkniętych, aktywności sportowych w basenach, uroczystości weselnych na świeżym powietrzu lub w salach.
– La direction est tenue d’assurer le service à la carte dans les restaurants et d’éviter le self-service dans les restaurants et tous les points de vente boissons et nourritures.– Dyrekcja zobowiązana jest do zapewnienia usługi à la carte [dania z karty] w restauracjach i wykluczenia samoobsługi w restauracjach oraz we wszystkich punktach sprzedaży napojów i żywności.
Accueil à la porte d’entrée et manipulation des bagagesPowitanie przy drzwiach wejściowych i przemieszczanie bagaży
– Prévoir une zone de désinfection des bagages des clients avant l’entrée à la réception. (Désinfecter les surfaces critiques du bagage notamment poignée et tirette)– Przewidzieć strefę dezynfekcyjną dla bagaży klientów przed ich przyjściem na recepcję. (Należy dezynfekować często dotykane powierzchnie bagażu, zwłaszcza rączkę i zamek)
– Etablir, mettre en place et suivre une procédure de travail relative à la désinfection des bagages et objets des clients.– Ustanowić, wdrożyć i stosować roboczą procedurę dotyczącą dezynfekcji bagaży i przedmiotów należących do klientów.
– Contrôler la température de tous les clients moyennant un thermomètre infrarouge frontal sans contact. (En cas de fièvre avec persistance d’une température ≥ 38ºC le client se sera pas admis à l’établissement et le service sanitaire sera contacté)– Sprawdzać temperaturę u wszystkich klientów przy pomocy bezdotykowego termometru czołowego na podczerwień. (W przypadku gorączki i utrzymującej się temperatury ≥ 38ºC, klient nie jest przyjmowany do obiektu i powiadamia się służbę sanitarną)
– Respecter la procédure de détection et d’évacuation d’une personne présentant des symptômes.– Przestrzegać procedury postępowania w przypadku wykrycia i w zakresie opuszczenia miejsca przez osobę z objawami.
– Mettre à la disposition des clients un distributeur de gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains à la porte d’entrée.– Udostępnić klientom dezynfektor z żelem hydroalkoholowym do dezynfekcji rąk przy drzwiach wejściowych.
– Suspendre le service de garde des bagages (bagagerie).– Zawiesić usługę przechowywania bagażu (przechowalnia bagażu).
– Désinfection du hall d’entrée (poignées des portes et toutes surfaces pouvant être touchées par la main). – Dezynfekcja holu wejściowego (klamki drzwi i wszystkie powierzchnie, których można dotknąć ręką).

Accueil à la réception et check-inPowitanie na recepcji i zameldowanie
– Réduire la durée d’attente des clients au desk de la réception pour éviter l’encombrement.– Ograniczyć czas oczekiwania klientów przy ladzie recepcyjnej, aby uniknąć zatłoczenia.
– Installer un ou plusieurs postes de gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains au niveau du hall de la réception, près de l’ascenseur et à chaque étage de l’établissement.– Umieścić jeden lub kilka dozowników z żelem hydroalkoholowym do dezynfekcji rąk w holu recepcyjnym, obok windy i na każdym piętrze obiektu.
– Déposer une affiche invitant les clients à se désinfecter les mains. – Powiesić plakat zachęcający klientów do dezynfekcji rąk.
– Mettre des stylos à la disposition des clients avec désinfection systématique après chaque usage. – Udostępnić klientom długopisy i systematycznie je dezynfekować po każdym użyciu.
– Prendre les dispositions nécessaires assurant le respect et le maintien d’une distanciation d’au moins un mètre entre les clients (exemple : le traçage au sol de la distance de sécurité d’un mètre pour organiser la file d’attente, respecter la distanciation et éviter les croisements entre les clients). – Podjąć niezbędne kroki, żeby zapewnić przestrzeganie i utrzymanie minimalnej 1-metrowej odległości między klientami (przykład: zaznaczenie 1-metrowej bezpiecznej odległości na podłodze, żeby zorganizować oczekiwanie w kolejce, przestrzegać odległości; klienci powinni unikać bliskiego kontaktu między sobą.
– Prévoir l’installation d’un écran barrière en plexiglas au niveau du desk de la réception. – Przewidzieć zainstalowanie ekranu ochronnego z pleksi na ladzie recepcyjnej.
– Encourager l’inscription des données personnelles des clients en ligne. – Zachęcać klientów do rejestracji online.
– Le personnel doit désinfecter les mains fréquemment et après avoir touché une surface ou un objet suspect.– Personel powinien często dezynfekować ręce, w tym po dotknięciu podejrzanej powierzchni lub przedmiotu.
– Il est conseillé d’utiliser des gants en particulier pour le caissier et le réceptionniste chargé de la remise des clés ; avec respect des règles d’hygiène liées à leur usage. – Zaleca się używać rękawiczek w szczególności przez kasjera i recepcjonistę odpowiedzialnego za wydawanie kluczy przy zachowaniu zasad higieny związanych z ich używaniem.
– Le personnel de la réception doit respecter la distanciation de sécurité d’un mètre au minimum.– Personel recepcji powinien przestrzegać co najmniej 1-metrowej bezpiecznej odległości.
– Les bagagistes doivent se laver les mains ou appliquer le gel désinfectant avant et après chaque transfert de bagages.– Bagażowi powinni myć swoje ręce lub stosować żel dezynfekujący przed i po każdym przemieszczeniu bagaży.
– Désinfecter systématiquement le desk de la réception, téléphone et toute surface touchée par les clients ou le personnel. – Systematycznie dezynfekować ladę recepcyjną, telefon i każdą powierzchnię dotykaną przez klientów lub personel.
– Désinfecter les clefs / cartes après chaque utilisation.– Dezynfekować klucze / karty po każdorazowym ich użyciu.
– Procéder au nettoyage et désinfection systématique des ascenseurs, des portes, des poignées, des chariots, des salons de la réception, tables et tout équipement et surfaces du parcours client pouvant être touchés par les mains. – Przystępować do czyszczenia i systematycznej dezynfekcji wind, drzwi, klamek, wózków, holów recepcyjnych, stolików i wszystkich urządzeń i powierzchni, których klient może dotykać rękami.
– Aviser les clients des horaires check-in et check-out afin d’éviter l’encombrement dans la réception.– Informować klientów o godzinach zameldowania i wymeldowania, aby w ten sposób uniknąć zatłoczenia na recepcji.
– Limiter le nombre d’utilisateurs de l’ascenseur à 2 avec respect de la distance minimale d’un 1 mètre entre les personnes. (Sont exclus de cette limite, les parents avec enfants). – Ograniczyć liczbę użytkowników windy do 2 przy zachowaniu 1-metrowej minimalnej odległości między tymi osobami. (Rodzice z dziećmi nie podlegają temu ograniczeniu).
– Mettre une affiche de sensibilisation et d’information aux clients ainsi que les consignes d’hygiène à respecter. – Udostępniać klientom plakaty i materiały informacyjne, a także wytyczne dotyczące higieny, których należy przestrzegać.

Bars et cafésBary i kawiarnie
Les dispositions à prendre dans les salons des bars et cafésWytyczne do zastosowania w salach barowych i kawiarniach
– Respect d’une distance de sécurité de 2.5 mètres entre les tables avec maximum 4 personnes par tables de 6 personnes. – Przestrzeganie 2,5-metrowej bezpiecznej odległości między stolikami; maksymalnie 4 osoby przy stoliku 6-osobowym.
– Aération des locaux avant et après chaque service. – Wietrzenie pomieszczeń przed i po każdej obsłudze.
Les mesures d’hygiène à respecter pendant le service Zasady higieny obowiązujące podczas obsługi
– Suspendre le self-service pour les formules All In.– Zawiesić samoobsługę w przypadku formuł „All In.”.
– Désinfection régulière des tables, chaises, porcelaine, plateaux, etc.– Regularna dezynfekcja stolików, krzeseł, wyrobów porcelanowych, tacek itd.
– Les verres et tasses doivent être soit à usage unique ou en verre avec obligation et instruction stricte pour l’application des règles de lavage et désinfection des verres (Tº > 80ºC de lavage en machine lave verre ou respect du dosage du désinfectant et le temps du contact en cas d’utilisation su système trois bacs). – Szklanki i filiżanki powinny być albo jednorazowego użytku, albo ze szkła z obowiązkiem ścisłego przestrzegania zasad mycia i dezynfekcji szkła (temp. mycia powyżej 80 ºC w zmywarce do szkła, przestrzeganie odpowiedniego dozowania środka dezynfekującego i czasu kontaktu ze środkiem w przypadku stosowania systemu trzy-zbiornikowego).
– Les cartes de boisson, les accoudoirs des chaises et toute autre surface susceptible d’être touchée par les clients doivent être désinfectés après utilisation / occupation. – Karty napojów, podłokietniki krzeseł i wszystkie inne powierzchnie, które mogą być dotykane przez klientów powinny być dezynfekowane po użyciu / zajęciu.
Restaurants et autres points de vente alimentairesRestauracje i inne lokale gastronomiczne
Les dispositions à prendre dans les salles des restaurantsWytyczne do zastosowania w salach restauracyjnych
– La capacité des restaurants doit être réduite de 50% avec un espace de 2.5 mètres minimum entre les tables et l’occupation de 4 personnes par table de 8 personnes au maximum. (Sont exclus de cette limite, les parents avec enfants).– Pojemność restauracji powinna zostać zmniejszona o 50% z zachowaniem odstępu minimum 2,5 m między stolikami; maksymalnie 4 osoby przy stoliku 8-osobowym. (Rodzice z dziećmi nie podlegają temu ograniczeniu).
– Installation des distributeurs de gel hydro-alcoolique et des affiches incitant les clients à désinfecter les mains à l’entrée des différents restaurants.– Umieszczenie dozowników z żelem hydroalkoholowym i plakatów zachęcających klientów do dezynfekcji rąk przy wejściu do różnych restauracji.
– Outre l’affiche de sensibilisation, un personnel du restaurant invite les clients de se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie du restaurant. – Oprócz plakatu informacyjnego, personel restauracji zachęca klientów do dezynfekcji rąk za pomocą żelu hydroalkoholowego przy wejściu i wyjściu z restauracji.
– Prendre les dispositions nécessaires pour éviter l’encombrement et s’assurer du respect de la distance de sécurité d’un mètre entre les clients avant l’entrée au restaurant. – Podjąć niezbędne kroki, aby uniknąć zatłoczenia i zapewnić przestrzeganie 1-metrowej bezpiecznej odległości między klientami przed wejściem do restauracji.
– Bien aérer les salles des restaurants avant et après chaque service. – Dobrze wietrzyć sale restauracyjne przed i po każdej obsłudze.
Les mesures d’hygiène à respecter pendant le service Zasady higieny obowiązujące podczas obsługi
– Eviter le service en buffets et opter pour le service à la carte, le cas échéant respecter les consignes suivantes : a) distanciation d’un mètre avec traçage au sol devant chaque élément de buffet, b) le service en buffet doit être assuré par les cuisiniers (pas de self-service), c) prolonger la durée de chaque service au restaurant pour éviter l’encombrement, d) prévoir l’installation des écrans barrières en plexiglas au niveau des buffets, show cooking et station de découpage. – Unikać obsługi w postaci otwartego bufetu i wybierać obsługę à la carte. W danym przypadku należy przestrzegać następujących wytycznych: a) zaznaczyć 1-metrową odległości na podłodze przed każdym elementem bufetu, b) obsługę w postaci otwartego bufetu powinni zapewniać kucharze (brak samoobsługi), c) wydłużyć czas trwania obsługi w restauracji, żeby uniknąć zatłoczenia, d) przewidzieć zainstalowanie ekranów ochronnych z pleksi na bufetach, w miejscach gotowania na pokaz i porcjowania.
– Assurer le service dans les chambres à la demande des clients (autre que le room service habituel).– Zapewnić obsługę pokoi na życzenie klientów (inną niż typowy room service).
– Les cartes de menu disponibles en nombre suffisant doivent être désinfectées avant et après chaque utilisation par le client. – Dostępne w wystarczającej ilości karty dań powinny być dezynfekowane przed i po każdym użyciu przez klienta.
– Les serviettes de tables doivent être à usage unique.– Serwetki stołowe powinny być jednorazowego użytku.
– Les nappages des tables doivent être changés après chaque utilisation par le client.– Obrusy powinny być zmieniane po każdym użyciu przez klienta.
– Les verres doivent être soit à usage unique ou en verre avec obligation et instruction stricte de l’application de la procédure de nettoyage et désinfection hygiénique des verres ; Tº de rinçage > 80ºC en machine lave-vaisselle ou respect du dosage du désinfectant et du temps du contact en cas d’utilisation su système trois bacs. – Szklanki powinny być albo jednorazowego użytku, albo ze szkła z obowiązkiem ścisłego przestrzegania zasad czyszczenia i higienicznej dezynfekcji szkła (temp. płukania pow. 80 ºC w zmywarce, przestrzeganie odpowiedniego dozowania środka dezynfekującego i czasu kontaktu ze środkiem w przypadku stosowania systemu trzy-zbiornikowego).
– Utilisation du PME à usage unique, dans le cas échéant, instruction stricte pour le respect des procédures hygiéniques de nettoyage et désinfection des petits matériels d’exploitation.– Używać jednorazowych naczyń i w danym przypadku przestrzegać higienicznych zasad czyszczenia i dezynfekcji drobnych przedmiotów użytkowych.
– La mise en place à table (sellière, poivrière, huilière, vinaigrier) est à la demande du client avec l’obligation de procéder à leur nettoyage et désinfection après chaque utilisation. – Solniczkę, pieprzniczkę, oliwę w karafce, ocet w karafce stawia się na stole na prośbę klienta i przystępuje do ich czyszczenia i dezynfekcji po każdym użyciu.
– Les sièges bébés, les accoudoirs des chaises et toutes autres surfaces susceptibles d’être touchées par les mains doivent être désinfectés après chaque client.– Krzesełka dla dzieci, podłokietniki krzeseł i wszystkie inne powierzchnie, które mogą być dotykane rękoma, powinny być dezynfekowane po każdym kliencie.
– Respect des règles d’hygiène pour la prévention de la contamination pendant le débarrassage des tables clients.– Przestrzeganie zasad higieny w celu zapobiegania zakażeniu podczas sprzątania ze stołów po klientach.
– A la fin de chaque service, un nettoyage et une désinfection des surfaces, mobilier, équipements et matériels dans les salles du restaurant doivent être effectués. – Po zakończeniu każdej obsługi należy przeprowadzać czyszczenie i dezynfekcję powierzchni, umeblowania, urządzeń i wyposażenia w salach restauracji.
– Les plats, couverts et autres ustensiles utilisés par les clients doivent être nettoyés et désinfectés. Le passage par la machine lave-vaisselle avec un rinçage supérieur à 80ºC est obligatoire. Si l’établissement ne dispose pas de machine, les ustensiles doivent être nettoyés et puis désinfectés en utilisant le système de trois bacs avec respect du dosage du désinfectant et le temps du contact.– Talerze, sztućce i inne przybory stołowe używane przez klientów powinny być czyszczone i dezynfekowane. Obowiązkowo należy je myć w zmywarce o temp. płukania pow. 80 ºC. Jeżeli obiekt nie posiada takiego urządzenia, przybory stołowe powinny być czyszczone i później dezynfekowane przy zastosowaniu systemu trzy-zbiornikowego i przestrzeganiu odpowiedniego dozowania środka dezynfekującego i czasu kontaktu ze środkiem.
– Le linge du restaurant doit subir un cycle de lavage avec lessive incluant un traitement sous une température maintenue à 65ºC pendant au moins 10 minutes, ou à 71ºC pendant au moins 3 minutes.– Bielizna stołowa z restauracji powinna przechodzić cykl prania z wykorzystaniem środka piorącego w stałej temperaturze 65ºC przez co najmniej 10 minut lub w temperaturze 71ºC przez co najmniej 3 minuty.

Source / źródło:
Protocole sanitaire pour le tourisme tunisien anti Covid-19, Ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Office national du tourisme tunisien, République tunisienne [http://www.tourisme.gov.tn/services/actualites/article/protocole-sanitaire-pour-le-tourisme-tunisien-anti-covid-19.html]

Traduction vers le polonais : / Tłumaczenie na j. polski: Krzysztof Wereszczyński