Pont du Gard – arcydzieło architektury starożytnej (Le Pont du Gard – un chef d’œuvre de l’architecture antique)

Le Pont du Gard dans le sud de la France près de Nîmes est un pont à trois niveau construit au 1er siècle de notre ère. Le pont est l’un des vestiges romains le mieux conservé au monde. Il fait partie d’un aqueduc de Nîmes de 52 km de longueur, qui apportait l’eau de la Fontaine d’Eure, au pied d’Uzès, jusqu’à la ville romaine de Nemausus (aujourd’hui Nîmes). L’aqueduc était majoritairement enterré, système qui permettait d’assurer la propreté de l’eau et empêcher son évaporation.

Pont du Gard na południu Francji w pobliżu Nîmes to trzypoziomowy most zbudowany w I. stuleciu naszej ery. Most jest jedną z najlepiej zachowanych na świecie pozostałości z czasów rzymskich. Stanowi fragment akweduktu Nîmes o długości ponad 52 km, którym doprowadzono wodę z Fontaine d’Eure u podnóża Uzès aż do rzymskiego miasta Nemausus (obecnie Nîmes). Akwedukt przebiegał głównie pod ziemią, co pozwalało zapewnić wodzie czystość i zapobiegało jej odparowywaniu.

Le Pont du Gard est exceptionnel par ses dimensions. Il est le plus haut pont-aqueduc romain du monde (48,7 mètres). Il est composé de trois rangées d’arches superposées (6 arches au premier niveau, 11 arches au second niveau et 35 arceaux au troisième niveau). Sa longueur atteint 273 mètres dans la partie supérieure (360 à l’origine avec 12 arches supplémentaires au troisième niveau).

Pont du Gard jest wyjątkowy z uwagi na swoje rozmiary. Jest to najwyższy most–akwedukt rzymski na świecie (48,7 m). Składa się z trzech rzędów łuków położonych jedne na drugich (6 łuków na pierwszym poziomie, 11 łuków na drugim poziomie i 35 małych łuków na trzecim poziomie). Jego długość sięga 273 m w części najwyższej (pierwotnie wynosiła 360 m i miała 12 dodatkowych łuków na trzecim poziomie).

L’aqueduc de Nîmes, auquel le pont appartient, est un chef-d’œuvre d’ingénierie, témoignage de l’extraordinaire maîtrise des constructeurs anciens. La construction de l’aqueduc de Nîmes avait pour objectif d’apporter l’eau à Nîmes, de créer fontaines et thermes et d’accroître le prestige de cette ville dans l’Empire romain. L’aqueduc alimenta pendant 5 siècles Nîmes en eau en grande quantité. Vers le début du VIème siècle, l’aqueduc a arrêté de jouer son rôle. Du Moyen Âge au XVIIIe siècle, le pont a subi des dégradations notables. Aux alentours du XIIe siècle, douze arches du troisième étage furent détruites et les pierres récupérées comme matériau de construction pour bâtir de maisons. Durant le Moyen-Âge, l’ouvrage fut utilisé comme pont routier pour traverser la rivière Gardon. Dès le XVIe siècle, le pont bénéficia de restaurations régulières destinées à préserver sa construction.

Akwedukt Nîmes, w skład którego wchodzi most, jest arcydziełem inżynierii, świadectwem nadzwyczajnego kunsztu dawniejszych budowniczych. Budowa akweduktu Nîmes miała na celu doprowadzenie wody do Nîmes, budowę fontann i łaźni i zwiększenie prestiżu tego miasta w cesarstwie rzymskim. Akwedukt dostarczał przez 5 stuleci w dużej ilości wodę do Nîmes. Na początku VI wieku akwedukt przestał ostatecznie pełnić swoją rolę. Od średniowiecza do XVIII wieku most uległ znacznym uszkodzeniom. Około XII wieku dwanaście łuków z trzeciego poziomu zostało zniszczonych, a pozyskane kamienie posłużyły jako materiał budowlany do budowy domów. W średniowieczu obiekt był wykorzystywany jako most drogowy, by pokonać rzekę Gardon. Od XVI wieku most był regularnie restaurowany w celu zachowania jego konstrukcji.

Depuis 1840, le pont est inscrit sur la liste des monuments historiques. Le pont a été aussi reconnu comme un chef-d’œuvre du génie créatif humain et il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985.

Od 1840 r. most znajduje się na liście pomników historycznych. Most został również uznany za arcydzieło ludzkiego geniuszu twórczego i znajduje się na liście obiektów dziedzictwa światowego UNESCO od 1985 r.

Le Pont du Gard possède trois étages, le troisième étage permettait l’acheminement de l’eau entre Uzès et Nîmes. 

Pont du Gard ma trzy poziomy, trzeci poziom pozwalał na skierowanie wody z Uzès do Nîmes. 

La carrière de l’Estel a été un des principaux lieux d’extraction de la pierre utilisée pour la construction du Pont du Gard. Elle est située à 600 mètres en aval du pont sur la rive gauche du Gardon.

Jednym z głównych miejsc wydobywania kamienia do budowy Pont du Gard był kamieniołom Estel. Usytuowany jest on 600 m za mostem po lewej stronie rzeki Gardon.

À côté du pont, il y a :
– le musée où on peut découvrir l’histoire du Pont du Gard ;
– la ludothèque, un espace pédagogique pour les enfants âgés de 5 à 12 ans ;
– le ciné (une salle de 300 places) ;
– des expositions temporaires, scientifiques ou artistiques ;
– les Mémoires de Garrigue, un sentier balisé de 1,4 km.

Obok mostu znajdują się:
– muzeum, w którym można poznać historię Pont du Gard;
– ludoteka, czyli przestrzeń pedagogiczna dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat;
– kino (sala na 300 miejsc);
– wystawy czasowe, naukowe lub artystyczne;
– oznakowana ścieżka przyrodnicza „Mémoires de Garrigue” o dł. 1,4 km.

Dookoła fragmentów dawnego akweduktu rozciąga się 165-hektarowy zagospodarowany park, który pokrywają stare drzewa oliwne, dęby, winorośla i pola uprawne. Jest to więc świetne miejsce na wypoczynek, relaksujące spacery czy wycieczkę rowerową. Wzdłuż rzeki Gard organizowane są spływy kajakowe, podczas których można podziwiać most z dołu. W pobliżu mostu znajdują się też malownicze plaże, na których można wypoczywać po długiej podróży oraz restauracje i sklepy z pamiątkami.

L’été, à la nuit tombée, le pont s’anime et se transforme en écran géant avec un spectacle son et lumière. Un pur moment de magie et de poésie à savourer tous les soirs d’été.

Latem, gdy zapadnie zmrok, most ożywia się i zmienia w olbrzymi ekran, tworząc spektakl dźwięku i światła. Jest to chwila czystej magii i poezji, którą można delektować się we wszystkie letnie wieczory.

Pobyt w tej części Francji jest również doskonałą okazją do zwiedzenia okolicznych miast, zwłaszcza Nîmes słynącego z dobrze zachowanych zabytków z czasów istnienia Cesarstwa Rzymskiego czy Awinionu, będące centrum kulturalnym i artystycznym południowej Francji.

Sources / źródła:
Site du Pont du Gard: https://www.pontdugard.fr
Zdjęcia / photos: ©Aurélio Rodriguez