Pomnik Waszyngtona (Washington Monument)

The Washington Monument and the Lincoln Memorial Reflecting Pool

Pomnik Waszyngtona to biały czworoboczny obelisk w stylu egipskim w parku National Mall w Waszyngtonie, D.C. Upamiętnia Jerzego Waszyngtona (1732-1799) – pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, uważanego za jednego z „ojców założycieli” Stanów Zjednoczonych.

The Washington Monument is a white four-sided Egyptian-style obelisk on the National Mall in Washington, D.C. It commemorates George Washington (1732-1799), the first president of the United States, considered one of the ‘Founding Fathers’ of the United States.

Jerzy Waszyngton był w latach 1775-1784 naczelnym dowódcą Armii Kontynentalnej w amerykańskiej wojnie o niepodległość, a następnie przewodniczącym Konwencji Konstytucyjnej, która przygotowała i ratyfikowała Konstytucję Stanów Zjednoczonych.

George Washington was commander-in-chief of the Continental Army from 1775 to 1784 in the American Revolutionary War and then president of the Constitutional Convention, which prepared and ratified the Constitution of the United States.

Pomnik jest najwyższą budowlą w Waszyngtonie, D.C., a jednocześnie najwyższym obeliskiem na świecie. Ma 169,2 metra (555 stóp) wysokości i 16,8 m (55 stóp) szerokości w podstawie, co jest standardowymi egipskimi proporcjami 10:1 wysokości do podstawy.

The monument is the tallest structure in Washington, D.C., and, at the same time, the world’s tallest obelisk. It is 169.2 meters (555 feet) high and 16.8 meters (55 feet) wide at the base, which is the standard Egyptian 10: 1 ratio height to the base.

Jest zbudowany z marmuru, granitu i błękitnego gnejsu. Składa się z 36.491 kamiennych bloków, z których każdy waży około 2,4 tony. Pomnik wykonany jest z trzech oddzielnych części, każda o odmiennym kolorze marmuru. Dolna część wykonana jest z białego marmuru z Maryland, część środkowa i ściany wewnętrzne z niebieskiego marmuru z Massachusetts, a część górna z białego marmuru z Włoch. Marmurowe bloki trzymają się w oparciu o samą siłę ciężkości i tarcia; podczas budowy nie stosowano zaprawy murarskiej.

It is made of marble, granite and blue gneiss. It contains 36,491 blocks of stone, with each block weighing an average of 2.4 tons. The monument is made of three separate sections, each with a different color of marble. The bottom section is made of white marble from Maryland, the middle section and interior walls are made of blue marble from Massachusetts, and the top section is made of white marble from Italy. The marble blocks are held together by just gravity and friction, and no mortar was used in the construction process.

Zwiedzający mogą zauważyć różnicę w kolorze marmuru na wysokości 152 stóp (46,3 m), która znaczy miejsce, gdzie budowa została wstrzymana przed wojną secesyjną. Nowsza część ma jaśniejszy kolor niż starsza. Budowę wznowiono dopiero, gdy Kongres zatwierdził w 1876 r. przyznanie funduszy publicznych na dokończenie prac.

Visitors may notice a difference in the marble colour at 152 feet (46,3) that marks the spot where construction was stopped before the Civil War. The newer part is lighter in color than the older one. Building resumed only when Congress authorized public funds to complete the work in 1876.

Historia pomnika związana jest z utworzeniem w 1833 r. Towarzystwa na rzecz Narodowego Pomnika Waszyngtona, które rozpoczęło zbieranie funduszy na jego budowę. W 1836 r. Towarzystwo ogłosiło konkurs na projekt architektoniczny, ale wybór zwycięzcy nastąpił dopiero w 1845 r.

The history of the monument is connected with the Washington National Monument Society, created in 1833, which started raising funds for its construction. In 1836, it announced a competition for architectural designs, but the selection of a winner took place only in 1845.

Wybrano projekt autorstwa architekta Roberta Millsa z Południowej Karoliny, odpowiedzialnego również za zaprojektowanie pierwszego narodowego pomnika Waszyngtona w Baltimore (1829 r.) i innych budynków publicznych. Zaprojektował on czworoboczny obelisk o wysokości 600 stóp (182 m) z niemal płaskim zakończeniem, otoczony kolumnadowa rotundą (30 kolumn o wysokości 30 m). 30 kolumn o średnicy 3,6 m miało tworzyć „Narodowy Panteon” z rzeźbami 30 wybitnych bohaterów wojny o niepodległość i sygnatariuszy Deklaracji Niepodległość. Posąg Waszyngtona w rydwanie miał znajdować się na rotundzie.

The design by architect Robert Mills from South Carolina was chosen, who was also responsible for designing of the first national Washington monument in Baltimore (1829) and other public buildings. He designed a four-sided 600-foot-tall (182 m) obelisk with a nearly flat top, surrounded by a colonnaded rotunda (30 columns, 30 metres tall). Thirty 12-foot diameter columns had to form a ‘National Pantheon’ with statues of 30 prominent Revolutionary War heroes and signers of the Declaration of Independence. A statue of Washington in a chariot had to be placed on the rotunda.

Design of the national Washington Monument, original design by Robert Mills, architect, lithographed by Charles Fenderich, E. Weber & Co., Baltimore, c. 1846, Courtesy of the Library of Congress

Budowę rozpoczęto w 1848 r., jednak równocześnie podjęto decyzję o zmianie formy pomnika z przyczyn finansowych. Zrezygnowano z kolumnady i budowlę ograniczono do samego obelisku. Ze względu na planowaną wielkość pomnika, oraz fakt, że powstawał on z prywatnej inicjatywy, prace budowlane przebiegały bardzo powoli. Przerwano je z braku funduszy w 1854 r., gdy pomnik osiągnął wysokość 152 stóp (46,3 m).

Construction began in 1848, but, at the same time, it was decided to change the form of the monument for financial reasons. The colonnade was abandoned and the structure was limited to a bare obelisk. Due to the planned size of the monument, and the fact that it was built from a private initiative, the construction works proceeded very slowly. They were interrupted for lack of funds in 1854 when the monument had reached a heigh of 152 feet (46,3 m).

W 1853 r. antykatolicka nacjonalistyczna partia Nic Niewiedzących przejęła kontrolę nad Towarzystwem na rzecz Narodowego Pomnika Waszyngtona, doprowadzając je do bankructwa w 1854 r. W związku z brakiem funduszy prace przy pomniku zostały wstrzymane.

In 1853, the anti-Catholic, nativist Know-Nothings party gained control of the Washington National Monument Society, driving it to bankruptcy by 1854. Without funds, work on the monument was stopped.

W 1854 r. przekazany przez papieża Piusa IX kamień na pomnik został ukradziony przez osoby związane z kontrowersyjną partią Nic Niewiedzących, rozbity na kawałki i wrzucony do rzeki Potomac. Kamień pochodził z pozostałości Świątyni Zgody w Rzymie, wzniesionej w 367 r. n.e. i na jego powierzchni wyryte były słowa „Z Rzymu”. Po tym zdarzeniu ludzie niemal wstrzymali się z przekazywaniem pieniędzy na budowę pomnika. Przedłużające się problemy z pozyskaniem funduszy połączyły się z wybuchem w 1861 r. wojny secesyjnej, przez co projekt został całkowicie wstrzymany.

In 1854, a memorial stone that was contributed by Pope Pius IX was stolen by members of the anti-Catholic, nativist the Know-Nothings party, smashed it into pieces and dumped into the Potomac. The stone was originally from ruins of the Temple of Concord in Rome, built in 367 B.C., and the words ‘From Rome’ were engraved on its face. After that event, the public almost stopped giving money for the construction of the monument. The prolonged difficulties in raising funds merged with the outbreak of the American Civil War in 1861, and, in consequence, the project was suspended.

Dopiero 1876 r. Kongresu zgodził się zapewnić fundusze na dokończenie prac związanych z pomnikiem. Budowę wznowiono w 1879 r. pod kierunkiem podpułkownika Thomasa Lincolna Casey’a z Korpusu Inżynieryjnego Armii Stanów Zjednoczonych. Przeprojektowano istniejącą podstawę i wewnętrzną konstrukcję pomnika. Budowę ukończono 6 grudnia 1884 r.

Only in 1876, Congress agreed to provide funds for the monument to be completed. Construction resumed in 1879 under the direction of Lieutenant Colonel Thomas Lincoln Casey of the United States Army Corps of Engineers. The existing foundation and the internal structure of the monument were rebuilt. The works were finished on 6 December 1884.

Pomnik Waszyngtona uroczyście odsłonięto, a właściwie otwarto 21 lutego 1885 r., a 9 października 1888 r. oficjalnie udostępniono zwiedzającym po ukończeniu stalowych schodów wewnątrz tej budowli, umożliwiając zwiedzającym wejście na taras widokowy. Po przystosowaniu windy wykorzystywanej do wwożenia materiałów budowlanych do transportu ludzi, znacząco wzrosła liczna osób odwiedzających pomnik. Windę na parę, która zawoziła na szczyt pomnika w ciągu 10-12 minut, zastąpiono windą elektryczną w 1901 r. Obecnie wjazd na górny poziom (500 stóp powyżej terenu) trwa około 70 sekund.

The Washington monument was dedicated – and in fact opened – on 21 February 1885 and it was officially opened to the public on 9 October 1888, after the completion of an iron staircase inside the structure to allow people to visit the observation desk. After the elevator that had been used to raise building materials was altered to carry the public, the number of visitors to the monument grew rapidly. The steam-driven elevator, with a trip time of 10-12 minutes to the top of the monument, was replaced with an electric elevator in 1901. Currently, the ascent to the top floor (500 feet above the ground) lasts approximately 70 seconds.

Pomnik Waszyngtona stanowił najwyższą budowlę na świecie w latach 1884-1889, do czasu ukończenia Wieży Eiffla w Paryżu w 1889 r. (wysokość architektoniczna: 300 m). Wcześniej najwyższą budowlą była katedra w Kolonii. Niemniej jednak jest to nadal najwyższy obiekt w Waszyngtonie, D.C.

The Washington Monument was the world’s tallest structure between 1884 and 1889, until the Eiffel Tower was completed in Paris in 1889 (architectural height of 300 m). Previously, the tallest structure was the Cologne Cathedral. Nevertheless, it is still the tallest structure in Washington, D.C.

Pomnik Waszyngtona otacza pięćdziesiąt flag Stanów Zjednoczonych symbolizujących pięćdziesiąt amerykańskich stanów. / The Washington Monument is surround by fifty flags of the United States representing the 50 American states.

Wewnątrz pomnika znajduje się 897 schodów. Ściany klatki schodowej pomnika zawierają 192 kamienie pamiątkowe upamiętniające darczyńców (wszystkie 50 stany, miasta, prywatne firmy i organizacje, plemię Czirokezów, osoby prywatne i różne zagraniczne rządy). W 1849 r. jako pierwszy wbudowano kamień z Alabamy, a jako ostatni zainstalowano w 1982 r. na poziomie 450 stóp kamień z Alaski wykonany z jadeitu.

There are 897 steps inside the monument. The stairwell walls of the monument contain 192 memorial stones honouring donors (all 50 states, municipalities, private companies and organizations, the Cherokee Nation, individual citizens, and various foreign governments). In 1849, the Alabama stone was the first built one, and the Alaska stone, made of jade, was the last installed one in 1982 at the 450-foot-level.

The replacement stone presented by Pope John Paul II in 1982, National Park Service

W 1976 r. Służba Parków Narodowych, odpowiedzialna za zarządzanie pomnikiem, musiała zamknąć klatkę schodową dla indywidualnych zwiedzających z powodu aktów wandalizmu. Obecnie zwiedzający mogą oglądać kamienie pamiątkowe wyłącznie podczas zwiedzania z udziałem strażników. Na platformę widokową można dostać się windą.

In 1976, the National Park Service that manages the monument had to close the stairway to individual visitors because of acts of vandalism to the stones. Now, visitors can only see the memorial stones on ranger-led tours. The observation platform can be reached by elevator.

23 sierpnia 2011 r. pomnik został uszkodzony wskutek trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,8, jakie nawiedziło wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Wewnątrz i na zewnątrz pomnika zauważono ponad 150 pęknięć. Z pomnika odpadły fragmenty kamieni i uszkodzeniu uległa winda. Pomnik został ponownie udostępniony zwiedzającym dopiero 12 maja 2014 r. Naprawa pomnika kosztowa około 15 mln USD. Połowę tej sumy wyasygnował Kongres, a drugie tyle miliarder i filantrop David Rubenstein.

On 23 August 2011, the monument sustained damage by a 5.8 magnitude earthquake which struck the Eastern coast of the United States. More than 150 cracks in the monument’s interior and exterior were found. Some pieces of stone came free of the monument and the elevator had been damaged. The monument was reopened to visitors only on 12 May 2014. Repairs to the monument cost about USD 15 million. The half of the amount allocated Congress and the second half donated billionaire philanthropist David Rubenstein.

Pomnik Waszyngtona jest popularną atrakcją turystyczną, która każdego roku przyciąga około 600 tys. zwiedzających. Z tarasu widokowego na szczycie pomnika rozciąga się wspaniały panoramiczny widok na Kapitol Stanów Zjednoczonych, Biały Dom, Mauzoleum Lincolna i National Mall, zbiornik wodny Tidal Basin i pomnik Jeffersona.

The Washington Monument is a popular tourist destination that attracts more than 600,000 visitors annually. The observation deck at the top of the monument provides a wonderful, panoramic view of the United States Capital, White House, Lincoln Memorial and National Mall, Tidal Basin and Jefferson Memorial.

Pomnik Waszyngtona jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli w Stanach Zjednoczonych. Odzwierciedla szacunek i wdzięczność narodu dla jednego z „ojców założycieli” Stanów Zjednoczonych. Jest symbolem amerykańskiej historii i demokracji.

This Washington Monument is one of the most recognizable buildings in the United States. It embodies the respect and gratitude of the nation for one of the ‘Founding Fathers’ of the United States. It is a symbol of American history and democracy.