Polsko-francuska współpraca uniwersytecka w dziedzinie energetyki jądrowej

Communiqué conjoint / Wspólny Komunikat

Varsovie, le 28 avril 2022 / Warszawa, 28 kwietnia 2022 r.

La formation des futurs cadres est essentielle à la réussite du programme nucléaire polonais. Des universités polonaises majeures – l’Université de Varsovie et l’École polytechnique de Varsovie – ont signé un accord avec l’Institut international de l’énergie nucléaire (I2EN).

Kształcenie kadr kluczem do sukcesu polskiego programu atomowego. Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie z francuskim Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej (I2EN).

Afin de soutenir les efforts polonais pour renforcer les capacités humaines dans le domaine de l’énergie nucléaire, l’Institut international de l’énergie nucléaire (I2EN) a signé le 28 avril 2022 à l’ambassade de France à Varsovie, en présence de Frédéric Billet, ambassadeur de France en Pologne, des accords de coopération avec l’École polytechnique de Varsovie et avec l’Université de Varsovie.

Wspierając polskie wysiłki na rzecz budowy potencjału ludzkiego w obszarze energetyki jądrowej, francuski Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) podpisał 28 kwietnia 2022 r. w Ambasadzie Francji w Warszawie, w obecności Frédérika Billet, Ambasadora Francji w Polsce, porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim.

Les accords établissent un cadre pour des activités conjointes visant à démontrer l’attrait du secteur nucléaire, dans le but d’inciter davantage d’étudiants à entreprendre des études dans des domaines liés au nucléaire et à travailler ensuite dans le secteur de la recherche, dans des organismes de réglementation ou dans l’industrie nucléaire.

Porozumienia te ustanawiają ramy dla wspólnych działań związanych z ukazywaniem atrakcyjności sektora jądrowego, a ich celem jest przyciągnięcie większej liczby studentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z energetyką jądrową, a następnie podjęcia pracy w sektorze badawczym, w organach regulacyjnych lub w przemyśle jądrowym.

Bien que les relations entre l’I2EN et les universités polonaises remontent à 2011, l’année 2022 marque un tournant après une pause de deux ans due à la pandémie mais aussi du fait du calendrier du programme nucléaire polonais. Les activités envisagées comprennent le soutien à la création de cours spécialisés dans le domaine du nucléaire, la mise en place de doubles diplômes et de programmes d’échange avec les universités et les écoles d’ingénieurs françaises, ainsi que l’organisation de séminaires pour les étudiants présentant ainsi les nombreuses opportunités de carrière.

Chociaż relacje między I2EN a polskimi uczelniami rozwijane są od 2011 r., rok 2022 stanowi ich punkt zwrotny po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, ale także ze względu na harmonogram polskiego programu jądrowego. Przewidywane w ramach porozumień działania obejmują wsparcie w tworzeniu specjalistycznych kursów z dziedziny energetyki jądrowej, tworzenie programów podwójnego dyplomu i wymian z francuskimi uniwersytetami i uczelniami technicznymi oraz organizacja seminariów dla studentów prezentujących liczne możliwości rozwoju zawodowego w sektorze energii jądrowej.

L’ambassadeur de France à Varsovie, Son Excellence Frédéric Billet, a déclaré : « J’espère que ces accords permettront d’approfondir encore les relations universitaires franco-polonaises. Je tiens également à dire que les étudiants polonais intéressés par l’industrie nucléaire sont les bienvenus en France, que ce soit pour étudier, effectuer des stages et des alternances dans des entreprises du secteur nucléaire ou participer à des formations dans des installations nucléaires.»

Ambasador Francji w Warszawie, Jego Ekscelencja Frédéric Billet, powiedział: „Mam nadzieję, że te porozumienia przyczynią się do dalszego pogłębienia francusko-polskich stosunków akademickich. Chciałbym również powiedzieć, że polscy studenci zainteresowani przemysłem jądrowym są mile widziani we Francji, zarówno jeśli chodzi o studia, jak i staże i praktyki zawodowe w firmach sektora jądrowego czy udział w szkoleniach w obiektach jądrowych.”

Selon Karen Daifuku, directrice de l’I2EN : « Pour réussir un programme nucléaire, les différents acteurs du nucléaire ont chacun des responsabilités et doivent travailler dans un but commun. Ces universités forment non seulement les experts nucléaires de demain mais apportent également de nombreuses autres compétences qui seront nécessaires pour réaliser l’ambition de la Pologne et disposer de l’énergie nucléaire. En tant que partenaire français, nous espérons contribuer à cette réussite. »

Zdaniem Karen Daifuku, dyrektor I2EN: „Aby polski program jądrowy zakończył się sukcesem, różne podmioty działające w sektorze jądrowym mają swoje obszary odpowiedzialności i muszą dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. Uczelnie, z którymi zawarliśmy porozumienia nie tylko kształcą przyszłych ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej, ale także wnoszą wiele innych umiejętności, które będą niezbędne do realizacji ambicji Polski w zakresie rozwoju energii jądrowej. Jako partner francuski mamy nadzieję przyczynić się do tego sukcesu.”

L’Institut international de l’énergie nucléaire (I2EN)
L’I2EN a été créé il y a plus de 10 ans par le gouvernement français et est une organisation qui représente et coordonne la filière nucléaire française en France et à l’étranger pour toutes les questions liées au renforcement des capacités humaines dans le domaine du nucléaire. En rassemblant toutes les parties prenantes (formation académique, R&D, industrie, autorité de sûreté, agence pour la gestion des déchets radioactifs, etc.), l’I2EN sert de point de contact unique pour les pays souhaitant développer des programmes de formations liés au nucléaire et bénéficier de l’expertise française en matière de renforcement des capacités et ressources humaines dans ce domaine. Ses activités consistent notamment à :
• proposer les meilleures solutions de formations adaptées aux besoins des pays partenaires par le biais de partenariats et de services
• partager les meilleures pratiques en matière de renforcement des capacités humaines afin de contribuer à la mise en œuvre de programmes pour une énergie nucléaire sûre et durable
• assurer la capacité de la France à accueillir des étudiants et des professionnels internationaux au sein de l’industrie nucléaire et des organismes de recherche français
• labelliser les diplômes du nucléaire français en attribuant le label I2EN.

Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN)
Utworzony ponad 10 lat temu przez rząd francuski, I2EN jest organizacją branżową, która reprezentuje i koordynuje francuski sektor jądrowy we Francji i za granicą we wszystkich sprawach związanych z budowaniem potencjału ludzkiego w dziedzinie energii jądrowej. Skupiając wszystkie zainteresowane strony (ośrodki badawczo-rozwojowe, przemysł, organy regulacyjne i środowiska akademickie), I2EN służy jako pojedynczy punkt kontaktowy dla krajów pragnących rozwijać programy kształcenia i szkolenia w dziedzinie energii jądrowej oraz korzystać z francuskiego doświadczenia w budowaniu potencjału ludzkiego w tej dziedzinie. Działalność Instytutu obejmuje:
• proponowanie najlepszych rozwiązań edukacyjnych i szkoleniowych dostosowanych do potrzeb krajów partnerskich poprzez partnerstwa i usługi;
• dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie budowania potencjału ludzkiego, aby przyczynić się do realizacji bezpiecznych i zrównoważonych programów energetyki jądrowej;
• zapewnienie zdolności Francji do przyjmowania studentów międzynarodowych i specjalistów we francuskim przemyśle jądrowym i organizacjach badawczych;
• akredytowanie francuskich dyplomów w dziedzinie energii jądrowej i wydawanie Znaku I2EN.

Université de Varsovie
L’université de Varsovie, fondée en 1816, est la plus grande université polonaise et l’un des principaux centres de recherche et d’enseignement du pays. Sa faculté de physique est considérée comme l’une des 100 meilleures institutions scientifiques en physique au monde. Les recherches qui y sont menées englobent toutes les branches de la physique contemporaine, y compris la physique nucléaire. Sur la base de ces ressources, il y a plus de dix ans, la faculté de physique, conjointement avec la faculté de chimie, a lancé la formation de cadres pour le secteur polonais de l’énergie nucléaire. Visant l’excellence dans l’enseignement et la recherche, l’Université de Varsovie est désireuse d’unir ses forces avec des partenaires aux compétences complémentaires pour assurer la meilleure qualité d’enseignement et d’études scientifiques. Les programmes d’études en polonais et en anglais gérés par la faculté de physique comprennent notamment : de l’astronomie, de la physique (avec un programme dédié à la physique des réacteurs), de la nano-ingénierie. Les programmes d’études en polonais gérés par la faculté de chimie sont les suivants : de la chimie nucléaire et radiopharmaceutique, de la radiogénomie.

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, jest największym polskim uniwersytetem i wiodącym ośrodkiem badawczym i edukacyjnym w kraju. Wydział Fizyki UW jest uważany za jedną ze 100 najlepszych instytucji naukowych w dziedzinie fizyki na świecie. Prowadzone tam badania obejmują wszystkie gałęzie współczesnej fizyki, w tym fizykę jądrową. W oparciu o te zasoby, ponad dziesięć lat temu Wydział Fizyki, wspólnie z Wydziałem Chemii, zainicjował kształcenie kadr dla polskiego sektora energetyki jądrowej. Dążąc do doskonałości w edukacji i badaniach naukowych, Uniwersytet Warszawski chętnie łączy siły z partnerami o komplementarnych kompetencjach, aby zapewnić najwyższą jakość nauczania i badań naukowych. Programy studiów w języku polskim i angielskim prowadzone przez Wydział Fizyki obejmują: astronomię, fizykę (z dedykowanym programem fizyka reaktorowa), nanoinżynierię. Programy studiów w języku polskim prowadzone przez Wydział Chemii to m.in. chemia jądrowa i radiofarmaceutyki, radiogenomika.

L’École polytechnique de Varsovie (WUT)
L’École polytechnique de Varsovie est la plus ancienne et la meilleure université technique de Pologne. Elle s’appuie sur les traditions des universités techniques polonaises qui fonctionnaient à Varsovie – l’Institut polytechnique fondé en 1826 grâce aux efforts de Stanisław Staszic et l’école de Hipolit Wawelberg et Stanisław Rotwand établie en 1895. L’École polytechnique de Varsovie a démarré seule en 1915, grâce aux efforts de l’Association pour les cours scientifiques et du Comité des citoyens de la ville de Varsovie. Travaillant sans interruption, l’université a formé des générations d’ingénieurs et a obtenu un nombre croissant de réussites scientifiques et techniques. Le début de l’enseignement dans le domaine de la technologie nucléaire remonte à 1959, lorsque le premier programme d’ingénierie nucléaire en Pologne a été lancé à la faculté d’ingénierie énergétique et aéronautique. Aujourd’hui, la WUT propose un master enseigné en anglais en ingénierie de l’énergie nucléaire à la faculté d’ingénierie énergétique et aéronautique, et en physique nucléaire à la faculté de physique.

Politechnika Warszawska
Politechnika Warszawska jest najstarszą i najlepszą polską uczelnią techniczną, nawiązuje do tradycji polskich uczelni technicznych, które funkcjonowały w Warszawie – Instytutu Politechnicznego założonego w 1826 r. dzięki staraniom Stanisława Staszica i Szkoły Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda założonej w 1895 roku. Politechnika Warszawska rozpoczęła samodzielną działalność w 1915 r., dzięki staraniom Towarzystwa Kursów Naukowych i Komitetu Obywatelskiego Miasta Warszawy. Działając nieprzerwanie, Politechnika kształciła pokolenia inżynierów, mając przy tym coraz więcej osiągnięć naukowych i technicznych. Początki kształcenia w zakresie techniki jądrowej sięgają 1959 r., kiedy to na Politechnice Warszawskiej uruchomiono pierwszy w Polsce W 1959 r. na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa uruchomiono pierwszy w Polsce kierunek studiów inżynieria jądrowa. Obecnie PW oferuje anglojęzyczne studia magisterskie w zakresie energetyki jądrowej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa oraz fizykę jądrową na Wydziale Fizyki.

Source : / Źródło:
Ambassade de France en Pologne / Ambasada Francji w Polsce
Photo / Zdjęcie: Ambassade de France en Pologne / Ambasada Francji w Polsce