Otwarcie 36. szczytu Unii Afrykańskiej (Ouverture du 36e sommet de l’Union africaine)

Ouverture du 36ème sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, le 18 février 2023, © l’Union africaine

À Addis-Abeba, la capitale d’Éthiopie, se déroule ce weekend le 36ᵉ sommet de l’Union africaine. La cérémonie d’ouverture du sommet s’est tenue, ce samedi matin, au siège de l’organisation, en présence de quelque trente-cinq chefs d’État et de quatre chefs de gouvernement.

W stolicy Etiopii Addis Abebie odbywa się w ten weekend 36. szczyt Unii Afrykańskiej. Uroczystość otwarcia szczytu odbyła się w sobotę rano w siedzibie organizacji w obecności trzydziestu pięciu szefów państw i czterech szefów rządów.

Le président du Sénégal Macky Sall a passé la présidence annuelle de l’Union africaine au président des Comores, Azali Assoumani.

Prezydent Senegalu Macky Sall przekazał roczne przewodnictwo w Unii Afrykańskiej prezydentowi Komorów Azali Assoumaniemu.

Le nouveau président de l’Union africaine a déclaré que l’un des problèmes les plus graves en Afrique aujourd’hui était la dette et il a plaidé pour une annulation totale de la dette extérieure des pays africains.

Nowy przewodniczący Unii Afrykańskiej oświadczył, że jednym z najpoważniejszych problemów w dzisiejszej Afryce pozostaje zadłużenie i zaapelował o całkowite anulowanie zadłużenia zewnętrznego względem krajów afrykańskich.

Parmi les sujets qui seront abordés lors du sommet figurent la crise alimentaire mondiale, l’accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine ainsi que la lutte contre le terrorisme et les violences armées.

Do priorytetowych tematów, które zostaną omówione na szczycie, należą światowy kryzys żywnościowy, przyspieszenie uruchamiania afrykańskiej kontynentalnej strefy wolnego handlu, a także walka z terroryzmem i przemocą zbrojną.

Au cours de la cérémonie, António Guterres, le Secrétaire général de l’ONU, s’est dit « profondément préoccupé » notamment par la situation au Sahel et dans l’est de la République Démocratique du Congo.

Podczas uroczystości sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że jest szczególnie „głęboko zaniepokojony” sytuacją na Sahelu i na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga.

« L’Afrique a besoin d’actions pour la paix. L’ONU est fière d’être un partenaire de paix en Afrique, mais notre travail devient, chaque année, plus complexe. Le terrorisme et l’insécurité s’aggravent et les conflits sont plus nombreux. Je suis profondément préoccupé par la montée de la violence des groupes armés, observée récemment dans l’est de la République démocratique du Congo et par la progression des groupes terroristes au Sahel et ailleurs. Je souscris à l’appel que vous avez lancé en faveur du rétablissement de gouvernements civils et démocratiquement élus au Burkina Faso, en Guinée, au Mali, au Soudan. Nous savons que la paix est possible », a-t-il déclaré.

„Afryka potrzebuje działań na rzecz pokoju. ONZ jest dumna z bycia pokojowym partnerem w Afryce, lecz z roku na rok nasza praca staje się coraz bardziej skomplikowana. Terroryzm i brak stabilności pogłębiają się, a konflikty są coraz liczniejsze. Jestem głęboko zaniepokojony wzrostem przemocy ze strony grup zbrojnych, zauważanym ostatnio na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga i postępem grup terrorystycznych na Sahelu i w innych miejscach. Podpisuję się pod zainicjowanym przez was apelem na rzecz przywrócenia cywilnych i demokratycznie wyłonionych władz w Burkinie Faso, Gwinei, Mali i Sudanie. Wiemy, że pokój jest możliwy” – oświadczył.

António Guterres a aussi plaidé pour la création d’une mission d’imposition de la paix dirigée par l’Afrique et soutenue par l’ONU, dotée de financements suffisants pour faire face aux défis sécuritaires en Afrique.

António Guterres opowiedział się również za stworzeniem misji tworzenia pokoju pod kierunkiem Afryki i wspieranej przez ONZ, wyposażonej w odpowiednie fundusze pozwalające na przeciwstawiania się wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa w Afryce.

En marge du sommet, les chefs d’État et les chefs de gouvernement auront des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues.

Na marginesie szczytu szefowie państw i rządów odbędą spotkania dwustronne ze swoimi odpowiednikami.

Foto: Ouverture du 36ème sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba, en Ethiopie, le 18 février 2023, © l’Union africaine.