Oświadczenie MSZ Francji w sprawie częściowego zniszczenie tamy w Nowej Kachowce

Ukraine – Destruction partielle du barrage de Kakhovka (6 juin 2023)

Ukraina – Częściowe zniszczenie tamy w Nowej Kachowce (6 czerwca 2023 r.)

[Traduction du français / Tłumaczenie z j. francuskiego]

« La destruction partielle du barrage de Kakhovka intervenue cette nuit est un acte particulièrement grave. Elle illustre une nouvelle fois les conséquences tragiques d’une agression dont la Russie porte seule la responsabilité. »

Częściowe zniszczenie tamy w Nowej Kachowce, które nastąpiło dzisiaj w nocy, to incydent szczególnie poważny. Po raz kolejny obrazuje on tragiczne konsekwencje agresji, za którą wyłączną odpowiedzialność ponosi Rosja.

« La France exprime ses vives préoccupations quant à l’impact humanitaire et environnemental de cette destruction pour les populations ukrainiennes affectées, ainsi que pour la sûreté de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Elle suit la situation de la centrale avec attention et exprime tout son soutien aux efforts du Directeur général de l’AIEA dans ses efforts pour en préserver l’intégrité. »

Francja wyraża głębokie zaniepokojenie humanitarnymi i środowiskowymi skutkami tych zniszczeń dla dotkniętej nimi ludności ukraińskiej, a także dla bezpieczeństwa elektrowni jądrowej w Zaporożu. Uważnie obserwuje sytuację dotyczącą elektrowni i wyraża pełne poparcie dla wysiłków dyrektora generalnego MAEA w jego staraniach na rzecz zachowania integralności tego obiektu.

« La France continuera de dénoncer et de condamner la guerre d’agression illégale menée par la Russie contre l’Ukraine en violation flagrante du droit international et d’appeler au retrait complet, immédiat et inconditionnel des forces armées russes de l’ensemble du territoire ukrainien. La France se tient prête à porter assistance aux autorités ukrainiennes pour répondre aux conséquences de la destruction partielle du barrage. »

Francja będzie nadal ujawniać i potępiać nielegalną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie z rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego oraz wzywać do całkowitego, natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania rosyjskich sił zbrojnych z całego terytorium Ukrainy. Francja jest gotowa udzielić władzom ukraińskim pomocy w reagowaniu na skutki częściowego zniszczenia tamy.

Source / Źródło: © Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-destruction-partielle-du-barrage-de-kakhovka-06-06-23