Oświadczenie Francji ws. kolejnych rosyjskich bombardowań Ukrainy (23 listopada 2022)

Ukraine – Nouveaux bombardements de la Russie contre l’Ukraine, Communiqué du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (23 novembre 2022)

Ukraina – oświadczenie Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych Francji ws. kolejnych rosyjskich bombardowań Ukrainy (23 listopada 2022)

[Tłumaczenie z j. francuskiego / Traduction du français]

« La France condamne avec la plus grande fermeté les bombardements massifs déclenchés par la Russie le 23 novembre contre Kiev, Lviv, et plusieurs autres villes ukrainiennes. Ces frappes ont, une nouvelle fois, délibérément ciblé les infrastructures énergétiques, entrainant des coupures d’électricité, de chauffage et des ruptures d’accès au réseau internet. Elles ont également entrainé une perturbation importante de l’approvisionnement en électricité de la Moldavie voisine. La Russie a par ailleurs, à dessein, endommagé les réseaux d’alimentation électrique qui contribuent à la sécurité de plusieurs infrastructures critiques sur le territoire ukrainien. »

Francja stanowczo potępia masowe bombardowania Kijowa, Lwowa i wielu innych ukraińskich miast przeprowadzone przez Rosję 23 listopada. Ataki te po raz kolejny skierowane były celowo przeciw infrastrukturze energetycznej, powodując braki prądu, ogrzewania i przerwy w dostępie do internetu. Spowodowały one także znaczące utrudnienia w dostawach prądu do sąsiedniej Mołdawii. Rosja celowo uszkodziła również sieci energetyczne, mające istotny wpływ na bezpieczeństwa kilku krytycznych obiektów infrastruktury na terytorium Ukrainy.

« Ces bombardements, qui ne poursuivaient aucune cible militaire, ont coûté la vie à de nouvelles victimes et causé la destruction de nombreuses infrastructures civiles essentielles. Ce ciblage systématique de la population à l’approche de l’hiver traduit une volonté claire de la Russie de faire souffrir le peuple ukrainien, de le priver d’eau, de chauffage et d’électricité pour saper sa résilience. »

Bombardowania te, nieskierowane przeciw żadnym celom wojskowym, kosztowały życie kolejnych ofiar i doprowadziły do zniszczenia licznych, kluczowych obiektów infrastruktury cywilnej. Ten systematyczny atak na ludność u progu zimy odzwierciedla wyraźne pragnienie Rosji, by naród ukraiński cierpiał, by pozbawić go wody, ogrzewania i prądu, w celu osłabienia jego wytrwałości.

« Ces actes constituent à l’évidence des crimes de guerre. »

Działania te są dowodem zbrodni wojennych.

« La fuite en avant et la multiplication assumée des exactions par la Russie n’affaiblissent en rien la détermination de la France à soutenir l’Ukraine et à lutter contre l’impunité. Elle restera mobilisée pour s’assurer que chaque violation du droit international, chaque crime de guerre puisse être soumis à la justice afin que leurs auteurs rendent des comptes. »

Dalsza ucieczka i świadome nasilanie nadużyć przez Rosję w żaden sposób nie osłabiają determinacji Francji we wspieraniu Ukrainy i w walce z bezkarnością. Francja pozostaje zmobilizowana w celu zapewnienia, że żadne pogwałcenie prawa międzynarodowego, żadna zbrodnia wojenna nie pozostanie nieosądzona, a ich sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

« La France se tient et continuera de se tenir aux côtés de l’Ukraine, comme elle l’a à nouveau rappelé le 23 novembre au Conseil de sécurité des Nations unies, à l’occasion d’une réunion exceptionnelle demandée par l’Ukraine, avec la participation du Président Volodymyr Zelensky.»

Francja stoi i nadal będzie stała u boku Ukrainy, o czym przypomniała ponownie 23 listopada na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ podczas nadzwyczajnego posiedzenia zwołanego na wniosek Ukrainy i z udziałem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Source / Źródło:
© Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, France
[https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/evenements/article/ukraine-nouveaux-bombardements-de-la-russie-contre-l-ukraine-23-11-22] 23/11/2022