Oskar Schindler – krótka biografia (Oskar Schindler – Kurzbiografie)

Tor mit der Aufschrift „To Oskar Schindler’s Grave“, Jerusalem

Oskar Schindler wurde am 28. April 1908 in Zwittau, in Mähren (dem heutigen Svitavy, Tschechische Republik) in einer reichen Kaufmannsfamilie geboren. Sein Geburtsort war eine Kleinstadt im Sudetenland, wo seit Jahrhunderten drei Nationen nebeneinander lebten – Deutsche, Tschechen und Juden. Ihre Koexistenz war nicht problemlos, allerdings lebten sie bis zu der Machtübernahme durch die Nazis in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts in Frieden.

Oskar Schindler urodził się 28 kwietnia 1908 r. w Zwittau na Morawach (obecnie Svitavy w Czechach) w zamożnej rodzinie kupieckiej. Jego miejsce urodzenia było małym miastem w Kraju Sudetów, w którym od stuleci współżyły trzy narodowości – Niemcy, Czesi i Żydzi. Ich współistnienie nie przebiegało bezproblemowo, niemniej jednak do czasu przejęcia władzy przez nazistów w latach 30. XX wieku żyli oni pokojowo.

Sein Vater Hans Schindler besaß eine Landmaschinenfabrik und die Familie Schindler lebte bis zur Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre in Wohlstand. Allerdings war das Familienleben durch den Alkoholismus des Vaters nicht harmonisch. Oskar hatte eine sehr enge Bindung zu seiner Mutter, dagegen war das Verhältnis zum Vater distanziert und voller Spannungen.

Jego ojciec Hans Schindler posiadał fabrykę maszyn rolniczych i rodzina Schindlerów żyła w dobrobycie do czasu kryzysu ekonomicznego lat 30. XX wieku. Życie rodzinne nie było jednak harmonijne z powodu alkoholizmu ojca. Oskar utrzymywał ścisłą więź z matką, natomiast relacje z ojcem były zdystansowane i pełne napięć.

Oskar Schindler besuchte 1915 die Volksschule, danach die Realschule und anschließend das höhere Realgymnasium. Mit 16 Jahren wurde er jedoch von der Schule verwiesen, weil er sein Zeugnis gefälscht hatte. Im väterlichen Betrieb absolvierte er eine Lehrausbildung.

W 1915 r. Oskar Schindler uczęszczał do szkoły ludowej, później do szkoły ogólnokształcącej, a następnie do liceum. W wieku 16 lat został usunięty ze szkoły, ponieważ podrobił swoje świadectwo. W zakładzie swojego ojca ukończył przygotowanie do zawodu.

Als Jugendlicher entwickelte er eine große Vorliebe für Autos und Motorräder. Im Alter von 19 Jahren (1928) heiratete er Emilie Pelzl, die Tochter eines wohlhabenden Landwirts aus Alt Moletein trotz dem Willen ihrer Eltern. Die Ehe hatte keine Kinder. Oskar betrog seine Frau mit vielen Geliebten und pflegte einen aufwändigen Lebensstil. Kurz nach der Heirat wurde er zum Militärdienst eingezogen.

Jako nastolatek wykazywał wielkie upodobanie do samochodów i motocykli. W wieku 19 lat (1928 r.) ożenił się z Emilią Pelzl, córką zamożnego gospodarza rolnego z Alt Moletein wbrew woli jej rodziców. Małżeństwo nie miało dzieci. Oskar zdradzał swoją żonę z wieloma kochankami i prowadził wystawny styl życia. Wkrótce po ślubie został powołany do służby wojskowej.

Nach der Schließung der väterlichen Landmaschinenfabrik durch die Auswirkungen der Wirtschaftskrise begann Schindler 1935 für die „Abwehr“, den Geheimdienst der deutschen Wehrmacht, militärische Informationen zu beschaffen. Er beteiligte sich an Spionageaktivitäten gegen die Tschechoslowakei und gegen Polen. Zur Tarnung war er als kaufmännischer Leiter der Mährischen Elektrotechnischen Betriebe in Brünn angestellt. 1935 trat er in die pronationalsozialistische Partei Konrad Henleins ein, die Sudetendeutsche Heimatfront, später Sudetendeutsche Partei (SdP).

Po zamknięciu fabryki maszyn rolniczych swojego ojca, na skutek kryzysu gospodarczego, Schindler od 1935 r. zaczął zbierać informacje wojskowe dla Abwehry, tajnej służby niemieckiego Wehrmachtu. Uczestniczył w działalności szpiegowskiej przeciwko Czechosłowacji i Polsce. Dla niepoznaki był zatrudniony jako przedstawiciel handlowy w Morawieckich Zakładach Elektrotechnicznych w Brnie. W 1935 r. przystąpił do pronarodowo-socjalistycznej partii Konrada Henleina, Sudeckoniemieckiego Frontu Ojczyźnianego, późniejszej Partii Sudeckoniemieckiej (SdP).

Nachdem seine Spionagetätigkeit aufgedeckt worden war, wurde er von der tschechoslowakischen Polizei im Hotel Ungar in Zwittau am 18. Juli 1938 verhaftet und wegen Hochverrats zum Tod verurteilt, aber nach dem Münchner Abkommen von 1938 allerdings amnestiert. Danach zog er mit seiner Frau er nach Mährisch-Ostrau um. Am 10. Februar 1939 trat er in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) ein.

Po wykryciu działalności szpiegowskiej został aresztowany przez policję czechosłowacką w hotelu Ungar w Zwittau w dniu 18 lipca 1938 r. i za zdradę skazany na karę śmierci, jednak po zawarciu układu monachijskiego w 1938 r. zwolniono go na podstawie amnestii. Następnie wraz z żoną wyjechał do Morawskiej Ostrawy. W dniu 10 lutego 1939 r. wstąpił do Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP).

Einen Monat nach dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 ging Schindler nach Krakau mit der Absicht, geschäftlich vom Krieg profitieren zu können. Im Oktober 1939 übernahm er eine aus jüdischem Besitz beschlagnahmte Fabrik „Rekord“ für Emailgefäße und Blechwaren im Krakauer Stadtteil Zabłocie, in der Lipowa-Straße 4, die er zunächst pachtete und später erwarb. Diese benannte er kurze Zeit später in „Deutsche Emaillewarenfabrik – Oskar Schindler“ um.

Miesiąc po agresji Niemiec na Polskę w dniu 1 września 1939 r. Schindler wyjechał do Krakowa z zamiarem wzbogacenia się na wojnie. W październiku 1939 r. przejął wywłaszczoną od Żydów fabrykę naczyń emaliowanych i wyrobów blaszanych „Rekord” na krakowskim Zabłociu przy ul. Lipowej 4, którą najpierw dzierżawił, a później nabył. Wkrótce przemianował ją na „Niemiecką Fabrykę Wyrobów Emaliowanych – Oskar Schindler”.

Dank seiner verzweigten Kontakte gewann er für seine Fabrik, umgangssprachlich „Emalia“ genannt, zahlreiche Aufträge, sowohl die Zivilaufträge (z.B. Töpfe, Löffel und andere Kochutensilien), als auch die Militäraufträge (z. B. Feldgeschirr, später auch Patronenhülsen) für die Wehrmacht und den Schwarzmarkt. Die Aufträge brachten beträchtliche Einkünfte. Der Umfang und das Ausmaß der Aufträge zwangen Oskar Schindler zur Erweiterung der Fabrik sowohl in Bezug auf die Verwaltung als auch auf die Produktionsfläche.

Dzięki rozległym kontaktom zdobywał dla swojej fabryki, potocznie zwanej „Emalią”, liczne zamówienia – zarówno cywilne (np. garnki, łyżki i inne naczynia kuchenne), jak i wojskowe (np. menażki, później także łuski do pocisków) dla Wehrmachtu i na czarny rynek. Zamówienia przynosiły znaczny dochód. Zakres i skala zamówień zmusiły Oskara Schindlera do rozbudowy fabryki zarówno od strony administracyjnej, jak i powierzchni produkcyjnej.

Einfahrt zum Gelände der Deutschen Emaillewarenfabrik, Datum: 1942-1943. Credit: United States Holocaust Memorial Museum, Foto Nr. 03381
Die ehemalige Fabrik Schindlers „Emalia“ in Krakau, 2006, © Noa Cafri, CC BY-SA 2.5
In der ehemaligen Emaillewarenfabrik befindet sich heute eine Abteilung des Krakauer Museums

Bereits nach drei Monaten waren in der Fabrik über 250 polnische Arbeiter beschäftigt – unter ihnen sieben Juden. Ende 1942 war die Fabrik 45.000 m² groß und beschäftigte fast 800 Arbeitskräfte. Unter diesen waren 370 Juden aus dem Krakauer Ghetto, das im März 1941 errichtet worden war. Dank den zahlreichen Militäraufträgen und der Hilfe seines Buchhalters Abraham Bankier (1895-1956) wurde aus Schindlers Fabrik ein florierendes Unternehmen.

Już po trzech miesiącach w fabryce pracowało przeszło 250 polskich pracowników, a wśród nich siedmiu Żydów. W końcu 1942 r. fabryka liczyła 45.000 m² i zatrudniała niemal 800 robotników. Wśród nich znajdowało się 370 Żydów z krakowskiego getta, utworzonego w marcu 1941 r. Dzięki licznym zamówieniom wojskowym i pomocy swojego księgowego Abrahama Bankiera (1895-1956) fabryka Schindlera była prosperującym przedsięwzięciem.

Schindler beschäftigte Juden, ursprünglich aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie eine unbezahlte Arbeitskräfte waren und danach aus moralischen Gründen. Die unmenschlichen Lebensumstände im Ghetto und die brutalen Deportationen haben ihm bewusst gemacht, dass er als Direktor einer prosperierenden Firma eine einzigartige Chance hat, den Juden beim Überleben helfen kann. Die den jüdischen Arbeitern ausgegebenen Kennkarten schützten sie vor der Verschleppung in die Konzentrationslager und vor dem Tod. Dabei hatte auch seine Frau Emilie Schindler sehr großen Anteil am Gelingen der Handlungen.

Schindler zatrudniał Żydów, początkowo ze względów ekonomicznych, bo stanowili darmową siłą roboczą, a później ze względów moralnych. Nieludzkie warunki panujące w getcie i brutalne akcje deportacyjne uświadomiły mu, że jako dyrektor dobrze prosperującej fabryki ma niepowtarzalną szansę, żeby pomóc Żydom przeżyć. Wydawane żydowskim robotnikom kenkarty chroniły ich przed wywózkami do obozów koncentracyjnych i śmiercią. Jednocześnie duży udział w pomyślnej realizacji działań miała jego żona Emilia Schindler.

Bei der Rettung von Juden wurde Schindler von vielen Personen unterstützt. Die größten Verdienste erwarben sich unter ihnen Abraham Bankier, Moshe Bejski, Itzhak Stern und Mieczysław Pemper. Abraham Bankier führte die Geschäfte von Schindler und Moshe Bejski fälschte Bezugskarten für Lebensmittel. Itzhak Stern und Mieczysław Pemper hingegen waren die wichtigsten Kontaktpersonen Schindlers, die ihm aktuelle Informationen über die Verhältnisse im Zwangsarbeitslager Płaszów lieferten. Mieczysław Pemper war der persönliche Schreiber und Dolmetscher des Lagerkommandanten Amon Göth, der Einblicke in geheime Unterlagen der SS hatte.

Schindlera w ratowaniu Żydów wspierało wiele osób. Największe zasługi wśród nich mieli Abraham Bankier, Moshe Bejski, Itzhak Stern i Mieczysław Pemper. Abraham Bankier prowadził sprawy Schindlera, Moshe Bejski fałszował kartki żywnościowe. Z kolei Itzhak Stern i Mieczysław Pemper byli najważniejszymi osobami kontaktowymi Schindlera, którzy dostarczali mu aktualnych informacji o sytuacji w obozie pracy Płaszów. Mieczysław Pemper był osobistym kancelistą i tłumaczem komendanta obozu Amona Götha, który miał wgląd w tajne dokumenty SS.

1943 wurde Schindlers Fabrik als Rüstungsbetrieb eingestuft. Auf diese Weise konnte Oskar Schindler nicht nur lukrative Verträge erhalten sondern auch weitere jüdische Zwangsarbeiter anfordern. Er bestach die Gestapo-Beamten und die einflussreichen Nazigrößen.

W 1943 r. fabryka Schindlera została zakwalifikowana jako zakład przemysłu zbrojeniowego. W ten sposób Oskar Schindler mógł uzyskiwać nie tylko zyskowne kontrakty, lecz także domagać się dodatkowych przymusowych robotników. Przekupywał urzędników Gestapo i najbardziej wpływowych nazistów.

Schindler wurde mehrmals von der Gestapo bzw. von der SS vernommen, die ihn wegen Unregelmäßigkeiten, Bestechung der SS-Mitglieder und der Begünstigung von Juden verdächtigte. Dies schreckte Schindler aber nicht davon ab, weiter zu handeln und dank Intervention ranghoher Offiziere, darunter Generalleutnant Maximilian Joseph Schindler, Leiter der Rüstungsinspektion im Generalgouvernement, war er aus der Haft entlassen.

Schindler był wielokrotnie przesłuchiwany przez Gestapo lub SS, które podejrzewało go o nieprawidłowości, przekupywanie członków SS i wspieranie Żydów. Nie powstrzymywało to jednak jego przed dalszymi działaniami, a dzięki interwencji wysokich rangą oficerów, m.in. generała majora Maximiliana Josepha Schindlera, szefa Inspekcji Uzbrojenia w Generalnym Gubernatorstwie, zwalniano go z aresztu.

Im November 1943 reiste Schindler nach Budapest zu einem von Itzhak Stern und Major der Abwehr Franz von Korab vermittelten ersten Treffen mit Vertretern des „Amerikanisch-Jüdischen Gemeinsamen Komitees für Hilfe“ (engl. American Jewish Joint Distribution Committee – Joint). Er gab ihnen umfassend Auskunft über die Massenmorde in den Konzentrationslagern und die verzweifelte Lage der Juden im Deutschen Reich und den besetzten Ländern. Schindler begab sich noch mehrmals inkognito nach Ungarn, um Geldbeträge, Briefe und Medikamente in Empfang zu nehmen und Häftlingen in verschiedenen Arbeitslagern heimlich zu übergeben.

W listopadzie 1943 r. Schindler udał się do Budapesztu na pierwsze spotkanie zainicjowane przez Itzhaka Sterna i majora Abwehry Franza von Koraba z przedstawicielami „Amerykańsko-Żydowskiego Połączonego Komitetu Pomocy” (ang. American Jewish Joint Distribution Committee – JOINT), gdzie spotkał się z przedstawicielami węgierskich Żydów. Poinformował ich szczegółowo o masowych mordach w obozach koncentracyjnych i rozpaczliwej sytuacji Żydów na obszarze Rzeszy Niemieckiej oraz na terenach okupowanych. Schindler udawał się jeszcze wielokrotnie incognito na Węgry, gdzie otrzymywał pieniądze, listy i lekarstwa, które następnie potajemnie przekazywał więźniom w różnych obozach pracy.

Im März 1943 räumte die SS das Krakauer Ghetto. Ein Teil der Juden wurde ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Juden, die von der SS als arbeitsfähig eingestuft worden waren, wurden in das Zwangsarbeitslager Płaszów (Konzentrationslager ab 1944) gebracht. Schindler überredete SS-Hauptsturmführer Amon Göth – den brutalen Lagerkommandanten von Płaszów, ihm zu gestatten, ein eigenes Nebenlager für seine jüdischen Arbeiter neben der Fabrik in der Lipowa-Straße in Zabłocie einzurichten. Die Genehmigungen erteilten u.a. Generalleutnant Maximilian Joseph Schindler und Baurat Hans Steinhäuser von der Rüstungsinspektion im Generalgouvernement.

W marcu 1943 r. SS zlikwidowało krakowskie getto. Część Żydów przetransportowano do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Żydów uznanych przez SS za zdolnych do pracy umieszczono w obozie pracy przymusowej Płaszów (obóz koncentracyjny od 1944 r.). Schindler przekonał kapitana SS Amona Götha – brutalnego komendanta obozu Płaszów – do potrzeby utworzenia własnego podobozu dla swoich żydowskich robotników obok fabryki przy ul. Lipowej na Zabłociu. Pozwolenia wydali m.in. generał major Maximilian Joseph Schindler i radca budowlany Hans Steinhäuser z Inspekcji Uzbrojenia w Generalnym Gubernatorstwie.

Das Nebenlager war eingezäunt, von Wachtürmen umgeben, doch das Fabrikgelände war für die SS-Wachen nicht zugänglich. Die Fabrik produzierte ausschließlich Munition (Granaten und Patronenhülsen). Das Nebenlager ist zur sicheren Zuflucht für viele Menschen geworden, einschließlich älterer Menschen, Kranken und Kinder. Die sanitären Bedingungen und Lebensmittelrationen waren hier unvergleichlich viel besser als im Hauptlager. Schindler sorgte für Unterbringung, Kleidung und Ernährung seiner Arbeiter, indem er sein ganzes Vermögen einsetzte und zudem sein Leben riskierte. Es ist der einzige bekannte Fall aus der NS-Zeit, in dem ein Unternehmer jüdische Arbeitskräfte unmittelbar bei seiner Firma kasernieren durfte.

Podobóz otoczony był drutem kolczastym, dookoła rozmieszczono wieże wartownicze, ale teren obozu był niedostępny dla strażników SS. Fabryka produkowała wyłącznie amunicję (granaty i łuski do pocisków). Podobóz stał się bezpiecznym schronieniem dla wielu ludzi, w tym osób starszych, chorych i dzieci. Warunki sanitarne i racje żywnościowe były tutaj znacznie lepsze niż w obozie głównym. Schindler troszczył się o zakwaterowanie, ubrania i wyżywienie swoich robotników, angażując cały swój majątek i ryzykując własnym życiem. Jest to jedyny znany przypadek z okresu nazistowskiego, żeby przedsiębiorcy pozwolono umieścić żydowskich pracowników bezpośrednio przy swojej firmie.

1944 wurde der Befehl gegeben, das Konzentrationslager Płaszów und alle Außenlager angesichts des Vorrückens der Roten Armee zu räumen. Die Schindlers beschlossen dann die Fabrikation und ihre Arbeiter nach Brünnlitz im Bezirk Zwittau (heute Brněnec, Tschechien) zu verlagern, woher Oskar Schindler kam. Ihnen war es gelungen, alle nötigen Genehmigungen trotz Widerstände beim Heereswaffenamt in Berlin und beim Oberkommando der Wehrmacht zu erhalten. Emilie Schindler besorgte die für die Ansiedlung notwendigen Papiere bei NSDAP-Kreisleiter Julius Honig. Die Schindlers hatten früher in Brünnlitz die ehemalige Textilfabrik „Hofmann & Co.“ aufgekauft.

W 1944 r. wydano rozkaz likwidacji obozu koncentracyjnego Płaszów i wszystkich podobozów z powodu zbliżania się Armii Czerwonej. Schindlerowie podjęli wówczas decyzję o przeniesieniu produkcji i robotników do Brünnlitz w okręgu Zwittau (obecnie Brněnec w Czechach), skąd Oskar Schindler pochodził. Udało się im uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia pomimo oporów w Urzędzie Uzbrojenia Armii w Berlinie i w Dowództwie Wehrmachtu. Emilie Schindler wystarała się o niezbędne do przesiedlenia dokumenty u szefa okręgu NSDAP Juliusa Honiga. Schindlerowie nabyli wcześniej w Brünnlitz dawniejszą fabrykę włókienniczą „Hofmann & Co.“

Vor der geplanten Verlagerung seines Betriebes forderte das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt (WVHA) der SS von Schindler ein Verzeichnis mit den Namen aller Juden, die von Krakau nach Brünnlitz verlegt werden sollten. Im Herbst 1944 ließ Schindler die Namen von fast 1000 Häftlingen auf eine Liste setzen. Auf dem Häftlingsverzeichnis („Schindlers Liste“) vom 18. April 1945 fanden sich auf 19 eng beschriebenen Seiten die Namen von 297 jüdischen Arbeiterinnen und 781 jüdischen Arbeitern. Geburtsdaten und Berufsbezeichnungen wurden geändert, um so viele Leute wie möglich zu retten. Die Liste wurde von Mimi Reinhardt (1915-2022), die Sekretärin von Schindler, verfasst.

Przed planowanym przeniesieniem zakładu Główny Urząd Gospodarki i Administracji SS (WVHA) zażądał od Schindlera wykazu wszystkich nazwisk Żydów, którzy mieli być przeniesieni z Krakowa do Brünnlitz. Jesienią 1944 r. Schindler polecił umieścić nazwiska niemal 1000 więźniów na listę. Na wykazie więźniów („lista Schindlera”) z 18 kwietnia 1945 r. na 19 gęsto zapisanych stronach znalazły się nazwiska 297 żydowskich kobiet i 781 żydowskich mężczyzn. Daty urodzenia i nazwy zawodów zostały zmienione, żeby móc uratować jak najwięcej osób. Listę sporządziła sekretarka Schindlera Mimi Reinhardt (1915-2022).

Doch anstatt nach Brünnlitz in Mähren zu kommen, wurde der Transport mit den 800 Männern, unter ihnen 700 Juden, in das KZ Groß-Rosen umdirigiert und 300 Frauen wurden nach Auschwitz gebracht. Oskar Schindler rettete vor dem Tod die Männer in Groß-Rosen und ließ Richard Baer, den Kommandanten der KZ-Auschwitz bestechen. Er schickte seinen Oberingenieur Schöneborn mit Brillanten nach Auschwitz, um die Frauen freizukaufen. Richard Baer nahm die Diamanten an, ließ aber die Frauen nicht frei. Erst die Abwehragentin Hilde Heggersfeld-Schwidde konnte ihn zur Überstellung der Frauen nach Brünnlitz bewegen.

Jednak zamiast do Brünnlitz na Morawach transport z 800 mężczyznami, w tym 700 Żydami, został omyłkowo skierowany do obozu koncentracyjnego Groß-Rosen, natomiast 300 kobiet zostało zabranych do Auschwitz. Oskar Schindler uratował od śmierci mężczyzn w Groß-Rosen i polecił przekupić komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz Richarda Baera. Wysłał do Auschwitz swojego naczelnego inżyniera Schöneborna z diamentami, żeby wykupić kobiety. Richard Baer przyjął diamenty, ale nie zwolnił kobiet. Dopiero agentce Abwehry Hildzie Heggersfeld-Schwidde udało się go skłonić do odesłania kobiet do Brünnlitz.

Zu Schindlers Taten gehört auch die Rettung von über 100 Juden aus dem KZ-Außenlager Golleschau, die im Winter 1945 mehrere Tage unter unmenschlichen Bedingungen, in vereisten Viehwaggons, ohne Nahrung und Wasser und kaum bekleidet in Richtung Westen transportiert wurden. Während der Abwesenheit ihres Mannes bewahrte Emilie Schindler die Juden vor dem Vernichtungslager, indem sie die Todgeweihten als Arbeitskräfte für ihre Firma deklarierte. Emilie Schindler kümmerte sich um die Kranken und Verletzten. Die während des Transports verstorbenen Juden wurden auf einem eigens angelegten Friedhof nach jüdischem Ritus bestattet.

Do zasług Schindlerów należy również uratowanie ponad 100 Żydów pochodzących z podobozu w Goleszowie, którzy zimą 1945 r. byli przez wiele dni transportowaniw nieludzkich warunkach na Zachód w lodowatych wagonach dla zwierząt, bez wyżywienia, wody i ledwie ubrani. Podczas nieobecności swojego męża Emilia Schindler uchroniła Żydów przed obozem koncentracyjnym, oświadczając, że przeznaczeni na śmierć stanowią siłę roboczą do ich firmy. Emilia Schindler opiekowała się chorymi i rannymi. Żydzi, którzy zmarli podczas transportu, zostali pochowani na utworzonym w tym celu cmentarzu według żydowskiego obrządku pogrzebowego.

In Schindlers Betrieb in Brünnlitz arbeiteten auch jüdische Häftlinge aus den von einem österreichischem Unternehmer Julius Madritsch aufgegebenen Fabriken und Zwangsarbeiter der bei Brünnlitz gelegenen Schuhfabrik „Bata“. Oskar und Emilie Schindler konnten also insgesamt etwa 1200 Jüdinnen und Juden vor dem Tod retten.

W zakładzie Schindlera w Brünnlitz pracowali również żydowscy więźniowie z porzuconych przez austriackiego przedsiębiorcę Juliusa Madritscha fabryk oraz robotnicy przymusowi z położonej w pobliżu Brünnlitz fabryki obuwia „Bata”. Oskar i Emilia Schindler mogli zatem łącznie uratować przed śmiercią około 1200 Żydów.

Die ehemalige Fabrik von Oskar Schindler in Brünnlitz (Brněnec), 2004, CC-0.

Nach der Kapitulation Deutschlands versuchten die Schindlers mit zehn Juden in Konstanz in die Schweiz illegal einzureisen. Nachdem die Schweizer Oskar und Emilie Schindler und einigen der Juden aus ihrer Gruppe die Einreise verweigert hatten, wurden sie von den Franzosen verhaftet. Nach zwölf Tagen Haft entließen die französischen Militärbehörden die Schindlers am 4. Juni 1945, die einige Monate in Konstanz blieben.

Po kapitulacji Niemiec Schindlerowie próbowali wraz z dziesięcioma Żydami nielegalnie wjechać przez Konstancję do Szwajcarii. Po tym, gdy Szwajcarzy odmówili wjazdu Oskarowi i Emilii Schindler oraz kilku Żydom z ich grupy, zostali zatrzymani przez Francuzów. Po 14 dniach aresztu w dniu 4 czerwca 1945 r. francuskie władze wojskowe wypuściły Schindlerów, którzy przez kilka miesięcy przebywali w Konstancji.

Mit Passierscheinen für die amerikanische Besatzungszone ausgestattet, fuhren sie im Herbst 1945 mit dem Zug über Ulm und München nach Regensburg. Am 28. November 1945 meldeten sie sich in der Wohnung Watmarkt 5 an, die Natan Silberberg durch Vermittlung der jüdischen Hilfsorganisation JOINT angemietet hatte, und kurz vor Weihnachten 1946 fanden sie eine neue Bleibe in der Alten Nürnberger Straße 25. Die Schindlers erhielten Unterstützung vom JOINT und lebten von Care-Paketen. Später wurde eine Gedenktafel an der Wand des Wohnhauses in Regenburg, wo die Schindlers wohnten, angebracht. Sie enthielt jedoch keinen Bezug auf Schindlers Egegattin, die auch zur Rettung von Juden vor dem Tod beigetragen hat.

Jesienią 1945 r., wyposażeni w przepustki do amerykańskiej strefy okupacyjnej, przedostali się pociągiem przez Ulm i Monachium do Ratyzbony. 28 listopada 1945 zgłosili się do mieszkania przy Watmarkt 5, wynajętego przez Natana Silberberga przy pomocy żydowskiej organizacji pomocy JOINT, a następnie przed Bożym Narodzeniem 1946 r. znaleźli nowe schronienie przy Alte Nürnberger Straße 25. Schindlerowie otrzymywali pomoc z JOINT i żyli z otrzymywanych paczek z żywnością. Później na ścianie domu w Ratyzbonie, w którym mieszkali Schindlerowie, umieszczno tablicę pamiątkową. Brakowało na niej jednak odniesienia do żony Schindler, która również przyczyniła się do uratowania przed śmiercią  Żydów.

Nach Schließung des JOINT-Büros in München 1948 war Oskar Schindler war untätig. Unter diesen Umstanden nahmen die Schindlers das Angebot des JOINT an, mit dem letzten jüdischen Transport nach Argentinien zu emigrieren. Die Schindlers reisten am 5. Oktober 1949 von Genua ab und kamen am 28. November 1949 in Buenos Aires an.

Po zamknięciu biura JOINT w Monachium w 1948 r. Oskar Schindler był bezczynny. W tych okolicznościach Schindlerowie skorzystali z oferty JOINT, by wraz z ostatnim transportem Żydów wyemigrować do Argentyny. Schindlerowie wypłynęli z Genui 5 października 1949 r. i przybyli do Buenos Aires 28 listopada 1949 r.

Die jüdische Hilfsorganisation JOINT deckte die Überfahrt-Kosten und lieh ihnen auch Geld, damit sie ein neues Leben in Argentinien beginnen konnten. Auf Vermittlung der jüdischen Gemeinde in Buenos Aires kauften die Schindlers den Bauernhof „Magnolia” in San Vicente, etwa 60 Kilometer südlich von der Hauptstadt entfernt. Dort betrieben sie die Geflügel- und die Nutriazucht, die jedoch keine erhofften Gewinne nur die Schulden brachten.

Żydowska organizacja pomocy JOINT pokryła koszty rejsu i przekazała Schindlerom pieniądze na rozpoczęcie nowego życia w Argentynie. Za pośrednictwem wspólnoty żydowskiej w Buenos Aires Schindlerowie nabyli gospodarstwo rolne „Magnolia” w San Vincente, oddalonym około 60 km na południe od stolicy. Prowadzili tam hodowlę drobiu i nutrii, które nie przyniosły jednak spodziewanych zysków tylko długi.

Credit: Yad Vashem Archives, Signature 1317/4

1956 nahm Dr. Ball Kaduri, Direktor des Instituts Jad Vashem, Kontakt zu Oskar Schindler auf. Auf seine Bitte stellte Schindler ihm die berühmte „Schindlers Liste“ mit über 1200 Namen von Jüdinnen und Juden zum Kopieren zur Verfügung, die er vor dem Tod in den Gaskammern bewahrte.

W 1956 r. kontakt z Oskarem Schindlerem nawiązał dyrektor instytutu Yad Vashem dr Ball Kaduri. Na jego prośbę Schindler udostępnił mu do skopiowania słynną „listę Schindlera” z ponad 1200 nazwiskami Żydów, których uchronił przed śmiercią w komorach gazowych.

Am 1. September 1952 trat in Deutschland das Lastenausgleichsgesetz in Kraft. Das Gesetz hatte zum Ziel, Deutsche, die die infolge des Zweiten Weltkrieges und seiner Nachwirkungen Vermögensschäden oder besondere andere Nachteile erlitten hatten, eine finanzielle Entschädigung zu gewähren. Oskar Schindler versuchte noch von Argentinien seine Entschädigungsansprüche für die verlorenen Fabriken in Polen und in der Tschechoslowakei geltend zu machen und 1957 reiste er nach Westdeutschland, um einen entsprechenden Antrag zu stellen. Er ließ seine Frau Emilie in Argentinien mit hohen Schulden. Seine Absicht war mit dem erhaltenen Schadenersatz nach Argentinien zurückzukehren und seine Schulden abzuzahlen. Das fand jedoch nie statt.

1 września 1952 r. w Niemczech weszła w życie ustawa o wyrównywaniu obciążeń. Ustawa miała na celu zapewnić odszkodowania finansowe Niemcom, którzy w wyniku drugiej wojny światowej i jej następstw ponieśli szkody majątkowe lub inne straty. Oskar Schindler domagał się odszkodowania za utracone fabryki w Polsce i w Czechosłowacji przebywając jeszcze w Argentynie, a w 1957 r. wyjechał do Niemiec Zachodnich, żeby złożyć stosowny wniosek. Swoją żonę Emilię zostawił w Argentynie z wysokimi długami. Po otrzymaniu odszkodowania zamierzał wrócić do Argentyny i spłacić swoje długi. To jednak nigdy nie nastąpiło.

1960 musste Emilie Schindler den Bauernhof „Magnolia” verkaufen und verlassen. Die jüdische Hilfsorganisation B’nai B’rith errichtete nun ein kleines Haus in San Vicente, für das Emilie Schindler lebenslanges Wohnrecht erhielt. Sie erhielt auch einen monatlichen Ehrensold, sich mit dem Nötigsten zu versorgen.

W 1960 r. Emilia Schindler musiała sprzedać i opuścić gospodarstwo rolne „Magnolia“. Żydowska organizacji pomocy B’nai B’rith pobudowała wówczas mały dom w San Vincente, do którego zamieszkania otrzymała prawo Emilia Schindler. Otrzymywała ona również miesięczne wynagrodzenie honorowe w celu zaspokojenia niezbędnych życiowych potrzeb.

Oskar Schindler kehre nach Argentinien nie wieder zurück. Eine Entschädigung zu erhalten dauerte deutlich länger, als er ursprünglich dachte, weil er die ersten Geldbeträge erst nach fast fünf Jahren bekam. Aus der Entschädigung, die ihm das Lastenausgleichsamt gezahlt hatte, übernahm er eine Baufirma in Halle und eine Betonsteinfabrik in Hanau. In beiden Fällen endete seine Geschäftstätigkeit mit einem Misserfolg.

Oskar Schindler nigdy więcej nie powrócił do Argentyny. Uzyskanie odszkodowania potrwało zdecydowanie dłużej niż początkowo sądził, ponieważ pierwszą kwotę otrzymał dopiero po pięciu latach. Za wypłacone mu przez Urząd ds. Wyrównywania Obciążeń odszkodowanie przejął firmę budowlaną w Halle oraz zakład wyrobu betonu i kamienia w Hanau. W obu przypadkach jego działalność gospodarcza zakończyła się niepowodzeniem.

Als die in Israel lebenden „Schindler-Juden“ von seinen finanziellen Schwierigkeiten erfuhren, luden sie ihn zu regelmäßigen Besuchen nach Israel ein und unterstützten ihn finanziell. Oskar Schindler besuchte zum ersten Mal Israel im Jahr 1961 und er wurde von vielen überlebenden Juden herzlich willkommen geheißen. Ab diesem Zeitpunkt lebte er sowohl bei den von ihm geretteten Juden in Israel als auch in bescheidenen Bedingungen am Hauptbahnhof 4 in Frankfurt am Main.

Gdy żyjący w Izraelu „Żydzi Schindlera“ dowiedzieli się o jego trudnościach finansowych, zapraszali go regularnie do Izraela i wspierali go finansowo. Oskar Schindler odwiedził po raz pierwszy Izrael w 1961 r. i został serdecznie powitany przez wielu ocalałych Żydów. Od tego czasu mieszkał zarówno u uratowanych przez siebie Żydów w Izraelu, jak i w skromnych warunkach przy Hauptbahnhof 4 we Frankfurcie nad Menem.

Begrüßung beim Schindlers Besuch in Israel im Jahr 1962, Credit: Yad Vashem Archives, Signature 6797/8

1962 hatte Schindler in Yad Vashem persönlich in der „Allee der Gerechten unter den Völkern“ einen Baum gepflanzt, der bis heute an seine Heldentaten und seit 1993 zugleich an seine Frau Emilie Schindler erinnert.

W 1962 r. Oskar Schindler zasadził osobiście drzewo w „Alei Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, które do chwili obecnej przypomina o jego bohaterskich czynach, a od 1993 r. również o jego żonie Emilii Schindler.

Credit: Yad Vashem Archives, Signature 6797/10

Am 18. Juli 1967 erkannte Yad Vashem Oskar Schindler als „Gerechter unter den Völkern“ an. Dies hat aber eine Welle der Kritik ausgelöst. Erst am 24. Juli 1993 bestätigte Yad Vashem seine ursprüngliche Entscheidung und erweiterte die Anerkennung auch auf Schindlers Frau, Emilie Schindler.

18 lipca 1967 r. Yad Vashem uznał Oskara Schindlera za „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”. Wywołało to jednak falę krytyki. Dopiero 24 lipca 1993 r. Yad Vashem potwierdził swoją pierwotną decyzję i rozszerzył to odznaczenie również na żonę Schindlera, Emilię Schindler.

Emilie Schindler, Credit: Yad Vashem Archives, Item ID. 14474474

„Wer ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt“. / „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat“.

Oskar und Emilie Schindler, Credit: Yad Vashem Archives, Item ID. 14474473

Oskar Schindler starb am 9. Oktober 1974 in Hildesheim. Nach seinem letzten Wunsch wurde er auf dem katholischen Friedhof am Zionsberg in Jerusalem begraben. Sein Grab befindet sich nahe der polnischen Friedhofsabteilung.

Oskar Schindler zmarł 9 października 1974 r. w Hildesheim. Zgodnie ze swoją ostatnią wolą został pochowany na cmentarzu katolickim na górze Syjon w Jerozolimie. Jego grób znajduje się w pobliżu polskiej kwatery.

Tor mit der Aufschrift „To Oskar Schindler’s Grave“, Jerusalem
Schindlers Grab mit Steinen in Jerusalem
Schindlers Grab mit Steinen in Jerusalem
Schindlers Grab, Seitenansicht
„Schindler-Juden“, Emilie Schindler mit Biografin Erika Rosenberg, Liam Neeson und die anderen Schauspieler aus dem Film „Schindlers Liste” beim Schindlers Grab, Credit: Yad Vashem Archives, Signature 4294

Erst zwei Jahrzehnte später wurde seine Geschichte durch den Film „Schindlers Liste” aus dem Jahr 1993 unter der Regie von Steven Spielberg weltweit bekannt. Der Film wurde größtenteils in Polen, am Ort der tatsächlichen Ereignisse gedreht. Er basiert auf dem 1982 erschienenen Buch „Schindler’s Ark” des australischen Schriftstellers Thomas Keneally. Der Darsteller des Oskar Schindler war der nordirische Filmschauspieler Liam Neeson.

Dopiero dwadzieścia lat później jego historia stała się znana na świecie za sprawą filmu „Lista Schindlera” z 1993 r. w reżyserii Stevena Spielberga. Film został nakręcony w dużej mierze w Polsce, na miejscu faktycznych zdarzeń. Powstał na podstawie książki pt. „Arka Schindlera” z 1982 r. australijskiego pisarza Thomasa Keneally’ego. Odtwórcą roli Oskara Schindlera był północnoirlandzki aktor filmowy Liam Neeson.

Der Ehefrau von Oskar Schindler wurde im Spielbergs Film fehlerhaft eine geringe Rolle zugeschrieben, obgleich sie sich durch die Zivilcourage ausgezeichnet hat und ihr Leben damit mehrmals in Gefahr gebracht hat. Sie arbeitete in der Fabrikverwaltung und war u.a. zuständig für die Versorgung der Arbeiterinnen und Arbeiter mit Lebensmitteln. Sie war engagiert, mutig, einsatzbereit.

Żonie Oskara Schindlera została w filmie Spielberga błędnie przypisana niewielka rola, mimo że wyróżniła się ona swoją odwagą cywilną i wielokrotnie narażała swoje życie. Pracowała w zarządzie firmy i była m.in. odpowiedzialna w zaopatrzenie robotników w żywność. Była zaangażowana, odważna i gotowa do działania.

Durch unmittelbare Intervention der Biografin Erika Rosenberg bei damaligem Bundespräsidenten Roman Herzog wurde Emilie Schindler mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1995 ausgezeichnet sowie sie hat eine 500-Mark Rente erhalten. Emilie Schindler starb am 5. Oktober 2001 in einer Klinik in Strausberg bei Berlin und wurde am 19. Oktober 2001 im bayerischen Waldkraiburg beerdigt. Erika Rosenberg hat selbst die Beerdigung von Emilie Schindler bezahlt.

Dzięki bezpośredniej interwencji biografki Eriki Rosenberg u ówczesnego prezydenta RFN Romana Herzoga Emilię Schindler odznaczono w 1995 r. Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz przyznano emeryturę w wys. 500 marek. Emilia Schindler zmarła 5 października 2001 r. w klinice w Strausbergu koło Berlina i została pochowana 19 października 2001 r. w bawarskim Waldkraiburgu. Erika Rosenberg opłaciła z własnych pieniędzy pochówek Emilii Schindler.

Im Oktober 1999 wurde auf dem Dachboden der Wohnung der Geliebten von Oskar Schindler in Hildesheim ein Koffer mit 7000 Schriftstücken und Fotos Schindlers gefunden. Darin befand sich eine originale Liste der von Schindler geretteten Juden. Die Dokumente wurden von der Stuttgarter Zeitung journalistisch ausgewertet, vom Bundesarchiv in Koblenz kopiert und nach Yad Vashem geschickt worden.

W październiku 1999 r. na strychu mieszkania kochanki Oskara Schindlera w Hildesheim odnaleziono walizkę z 7000 dokumentów i zdjęć Schindlera. Wśród nich znajdowała się oryginalna lista uratowanych przez Schindlera Żydów. Dokumenty zostały dziennikarsko ocenione przez Stuttgarter Zeitung, skopiowane w Niemieckim Archiwum Federalnym w Koblencji i wysłane do Yad Vashem.

Emilie Schindler als Alleinerbin des Nachlasses ihres Mannes forderte die Rückgabe des Fundes und verklagte die Stuttgarter Zeitung für die Veröffentlichung einiger Dokumente. Sie erhielt 2001 – kurz vor ihrem Tod – im Rahmen eines Vergleiches eine Entschädigung von 25.000 D-Mark (rund 12.800 Euro). 2015 verklagte Erika Rosenberg als Erbin von Emilie Schindler Yad Vashem und forderte die Herausgabe des Koffers mit allen Dokumenten, aber das Oberste Gericht Israels lehnte ihre Forderung ab.

Emilia Schindler jako jedyna spadkobierczyni po swoim mężu domagała się zwrotu znalezionych rzeczy i wniosła sprawę do sądu przeciwko Stuttgarter Zeitung za opublikowanie niektórych dokumentów. W 2001 r., na krótko przed swoją śmiercią, otrzymała w ramach ugody odszkodowanie w wys. 25.000 marek niemieckich (ok. 12.800 Euro). W 2015 r. Erika Rosenberg jako spadkobierczyni po Emilii Schindler pozwała Yad Vashem i domagała się oddania walizki z dokumentami, jednak sąd najwyższy Izraela odrzucił jej żądanie.

Prof. Erika Rosenberg, die Biografin von Emilie und Oskar Schindler, ist eine argentinische Journalistin, Autorin, Historikerin und Übersetzerin. Ihre jüdischen Eltern flohen 1936 vor den Nationalsozialisten über Paraguay nach Argentinien geflüchtet. 1990 lernte sie Emilie Schindler kennen und wurde ihre enge Vertraute. Sie veröffentlichte Schindlers Biografien, die als ein herausragendes Beispiel für Zivilcourage und Menschlichkeit gelten. Seit vielen Jahren nimmt sie an verschiedenen Konferenzen, Seminaren und Veranstaltungen mit Jugendlichen teil, bei denen sie über das Leben und Wirken von Emilie und Oskar Schindler berichtet.

Prof. Erika Rosenberg, biograf Emilii i Oskara Schindler, to argentyńska dziennikarka, autorka, historyk i tłumaczka. Jej rodzice uciekli przed hitlerowcami przez Paragwaj do Argentyny w 1936 r. W 1990 r. poznała Emilię Schindler i była jej zaufaną osobą. Opublikowała biografie Schindlerów, którzy są wyjątkowym przykładem odwagi cywilnej i humanitaryzmu. Od wielu lat bierze udział w licznych konferencjach, seminariach i spotkaniach z młodzieżą, podczas których opowiada o życiu i działaniach Emilii i Oskara Schindler.

Literatur: / Literatura:
Erika Rosenberg (Hg.), Ich, Oskar Schindler. Die persönlichen Aufzeichnungen, Briefe und Dokumente, Herbig Verlag, München 2000.
Erika Rosenberg (Hg.), Ich, Emilie Schindler. Erinnerungen einer Unbeugsamen, Herbig Verlag, München 2001.
Erika Rosenberg, Oskar Schindler, seine unbekannten Helfer und Gegner, LIT Verlag, Münster 2012.
Emilie Schindler, Erika Rosenberg, In Schindlers Schatten, Kiepenheuer & Witsch Verlag, 1997.
Mieczysław Pemper, Der rettende Weg. Schindlers Liste. Die wahre Geschichte, Hoffmann und Kampe, Hamburg 2005.
Mieczysław Pemper, Prawdziwa historia listy Schindlera, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.
Aleksander Skotnicki, Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie krakowskich Żydów, Wydawnictwo AA, Kraków 2007.
Aleksander Skotnicki, Oskar Schindler. Sprawiedliwy z Krakowa, Wydawnictwo AA, Kraków 2010.
Stella Müller-Madej, Das Mädchen von der Schindler-Liste. Aufzeichnungen einer KZ-Überlebenden, Ölbaum Verlag, München 1998.
Thomas Keneally, Schindlers Liste, Goldmann, München 1996.