Opis obrazka po niemiecku (Bildbeschreibung)

Freiheitsstatue auf der Spitze einer Insel in der Seine (Paris).

Ten wpis ma celu przedstawienie zwrotów i wyrażeń, które są przydatne przy opisywaniu ilustracji (zdjęć, obrazków) w języku niemieckim.

Przy opisie ilustracji należy uwzględnić następujące elementy:
– kto / co jest widoczne? (osoby, obiekty),
– gdzie znajduje się osoba / obiekt? (na pierwszym planie czy w tle),
– co robi podmiot? (czynności).

Możemy również dodać własną opinię, czyli przedstawić nasze emocje, wrażenia lub reakcje, jakie wzbudza w nas ilustracja oraz skrótowo opisać, w jaki sposób postrzegamy przedstawioną na niej rzeczywistość. Czy osoby przedstawione na obrazku są wesołe, czy raczej smutne? Jaka zachodzi między nimi interakcja? Niektóre obrazki przedstawiają wyłącznie obiekty i wówczas możemy powiedzieć, jakie mamy z nimi skojarzenia i co one symbolizują.

Opis obrazka składa się zatem z dwóch części: obiektywnej, czyli tego, co każdy widzi na obrazku i subiektywnej, czyli naszej własnej opinii związanej z tematyką obrazka.

I. Wstęp – opis sceny
Auf dem Bild ist / sind … zu sehen. – Na obrazku widać …
Auf dem Bild kann / können … gesehen werden. – Na obrazku można zobaczyć …
Auf dem Bild kann man … sehen. – Na obrazku można zobaczyć …
Auf dem Bild wird /werden … gezeigt. – Na obrazku jest / są pokazane …
Auf dem Bild sehe ich … – Na obrazku widzę …
Auf dem Foto befindet sich / befinden sich … – Na zdjęciu znajduje się / znajdują się …
Das Bild zeigt … (Ort, Person, Szene) aus der Ferne. – Obrazek pokazuje … (miejsce, osoba, scena) z oddali.
Das Bild zeigt eine Szene aus … – Obrazek pokazuje scenę z …
Das Foto stellt … dar. – Zdjęcie przedstawia …
Das Foto wurde bei … (Feier) gemacht. – Zdjęcie zrobiono z okazji … (święto).
Das Foto wurde in … (Ort) gemacht / aufgenommen. – Zdjęcie zostało zrobione w … (miejsce)
Das Foto zeigt … – Zdjęcie pokazuje …
Das Hauptmotiv des Bildes ist … – Głównym motywem obrazka jest …
Dort sind 3 Personen. Zwei Männer und eine Frau. – Jest tam 3 ludzi. Dwóch mężczyzn i jedna kobieta.
Es ist ein Bild von … (Ort, Person, Szene). – To jest obrazek (z) … (miejsce, osoba, scena).
Es ist Frühling / Sommer / Herbst / Winter – Jest wiosna / lato / jesień / zima.
Man sieht von … (oben/hinten/…) auf … (Ort, Person, Szene). – Na … (miejsce, osoba, scena) patrzy się z … (z góry, z tyłu, …)
Wenn ich auf das Bild gucke, fällt es mir auf, dass …– Gdy patrzę na ten obrazek, rzuca mi się w oczy, że …
… (Ort, Person, Szene) wird aus Vogelperspektive gezeigt. – … (miejsce, osoba, scena) jest pokazana z lotu ptaka.

II. Lokalizacja osób i obiektów (przedmiotów)
daneben
– obok tego
hinten – z tyłu, w tyle
hinten in der Mitte – z tyłu na środku
vorne links – z przodu po lewej stronie
vorne in der Mitte – z przodu na środku
im Vordergrund – na pierwszym planie
hinten rechts / links – z tyłu po prawej stronie/ po lewej stronie
im Hintergrund – w tle
im Inneren des Hauses – wewnątrz domu
im linken / rechten Teil – w lewej / prawej części
im oberen Teil – w górnej części
im unteren Teil – w dolnej części
in der Mitte / im Mittelpunkt – na środku, pośrodku
links / auf der linken Seite – na lewo / po lewej stronie
rechts / auf der rechten Seite – na prawo / po prawej stronie
in der linken oberen Ecke – w lewym górnym rogu
in der linken unteren Ecke – w lewym dolnym rogu
in der rechten oberen Ecke – w prawym górnym rogu
in der rechten unteren Ecke – w prawym dolnym rogu
hinten – z tyłu
oben – u góry
unten – na dole
vorne rechts / links – z przodu po prawej stronie / po lewej stronie

III. Własna interpretacja obrazka
Auf den ersten Blick … – Na pierwszy rzut oka …
Aus meiner Sicht geht es hier um … – Z mojego punktu widzenia chodzi tutaj o …
Bei diesem Bild ist festzustellen, dass … – W przypadku tego zdjęcia można stwierdzić, że …
Das Bild erinnert mich an … – Obrazek przypomina mi …
Das Bild hat eine starke Wirkung auf mich. – Obrazek mocno oddziałowuje na mnie.
Das Bild lässt den Betrachter nicht kalt. – Obrazek nie pozostawia obserwatora obojętnym.
Das Bild regt den Betrachter an, über … nachzudenken. – Obrazek pobudza obserwatora do rozmyślań na temat …
Der aufmerksame Betrachter kann feststellen, dass … – Uważny obserwator może stwierdzić, że …
Der Autor des Bildes will die Aufmerksamkeit des Betrachters wahrscheinlich auf … richten. – Autor obrazka chce zapewne skierować uwagę obserwatora na …
Der Autor will den Betrachter auf … aufmerksam machen. – Autor pragnie zwrócić uwagę obserwatora na …
Der Autor will vermutlich mit dem Bild aussagen, dass ... – Autor przypuszczalnie chce wyrazić za pomocą obrazka, że …
Der Betrachter wird darauf aufmerksam gemacht, dass … – Uwaga obserwatora jest zwrócona na …
Die Aufmerksamkeit des Betrachters wird auf … gelenkt. – Uwaga obserwatora jest skierowana na …
Die auf dem Foto dargestellte Person ist vielleicht … – Osoba przedstawiona na zdjęciu to być może…
Es erinnert mich an … – To przypomina mi …
Es geht um… / Es handelt sich um … – Chodzi o …
Es handelt sich höchstwahrscheinlich um … – Chodzi tu najprawdopodobniej o …
Es kann sein, dass … – Możliwe, że …
Es macht mich einen starken Eindruck. – To robi na mnie silne wrażenie.
Es scheint … zu sein. – Wydaje się być …
Ich denke / glaube / meine / vermute, dass… – Myślę / uważam / sądzę / przypuszczam, że …
Ich assoziiere das Bild mit … – Zdjęcie kojarzy mi się z …
Ich bin sicher, dass … – Jestem pewny, że …
Ich bin überzeugt, dass … – Jestem przekonany, że …
Ich fühle mich von diesem Bild persönlich angesprochen, weil … – Czuję się osobiście poruszony tym obrazem, ponieważ …
Ich habe den Eindruck, dass … – Mam wrażenie, że …
Ich nehme an, dass … – Zakładam, że …
Ich würde sagen, dass … – Powiedziałbym, że …
Man kann feststellen, dass … – Można stwierdzić, że …
Meiner Meinung / Ansicht nach … – Moim zdaniem …
Mir scheint es, dass … – Wydaje mi się, że …
Mit diesem Bild will der Autor vermutlich das Problem … zum Ausdruck bringen. –Autor tego obrazka pragnie zapewne przedstawić problem …
Möglicherweise / Vermutlich / Wahrscheinlich / Vielleicht geht es hier um … – Zapewne / przypuszczalnie / prawdopodobnie / być może chodzi tu o …
… kann mit … verglichen werden – … można porównać z …
… sieht aus wie / als ob… – … wygląda jak / jak gdyby …

IV. Zakończenie wypowiedzi
Ich glaube, das ist alles.– Myślę, że to wszystko.
Ich glaube, ich habe alles zum Bild gesagt. – Sądzę, że powiedziałem wszystko o tym obrazku.

Ich wünsche Dir alles Gute!

Foto: Freiheitsstatue auf der Spitze einer Insel in der Seine (Paris). ©blogpoligloty.com