Odmiana przymiotników niemieckich z rodzajnikiem nieokreślonym (Adjektivdeklination mit dem unbestimmten Artikel)

Dzień dobry! / Guten Tag!

Ten wpis dotyczy odmiany niemieckich przymiotników z rodzajnikiem nieokreślonym.

Przymiotniki z rodzajnikiem nieokreślnym występują w tym samych sytuacjach co rodzajnik nieokreślony, który poprzedza rzeczownik oznaczający osobę lub rzecz bliżej nieznaną, nieokreśloną, albo jedną z większej liczby osób lub rzeczy. Ponadto rodzajnika nieokreślonego wraz z przymiotnikiem używamy przed rzeczownikami pełniącymi w zdaniu funkcję orzecznika oraz po wyrażeniu es gibt (jest, są, znajduje/ą się).

Przymiotniki z rodzajnikiem nieokreślonym odpowiadają na pytania:
was für ein? (jaki?) – rodz. męski i nijaki w liczbie pojedynczej,
was für eine? (jaka?) – rodz. żeński w liczbie pojedynczej,
was für …? (jakie? …) – wszystkie rodzaje w liczbie mnogiej.

Zastosowanie właściwej formy przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym w wypowiedzi zależy od:
– rodzaju rzeczownika (męski, żeński lub nijaki),
– liczby rzeczownika (pojedyncza lub mnoga),
– przypadku gramatycznego (mianownik, dopełniacz, celownik lub biernik) w zależności od występującego w wypowiedzi czasownika lub przyimka.

Przymiotnik niemiecki z rodzajnikiem nieokreślonym odmienia się według następującego wzoru:

Singular (liczba pojedyncza) Plural (liczba mnoga)
Przypadek Maskulinum

(rodzaj męski)

Femininum (rodzaj żeński) Neutrum

(rodzaj nijaki)

Wszystkie rodzaje
Nominativ (mianownik) -er -e -es -e
Genitiv (dopełniacz) -en -en -en -er
Dativ (celownik) -en -en -en -en
Akkusativ (biernik) -en -e -es -e

Jak widzimy, po rodzajniku nieokreślonym przymiotniki w mianowniku otrzymują końcówki wyraźnie wskazujące na rodzaj rzeczownika, na przykład: ein starker Mann, eine hübsche Frau, ein kluges Kind.

W liczbie pojedynczej przymiotnik w bierniku otrzymuje końcówki: -en (rodzaj męski), -e (rodzaj żeński) i -es (rodzaj nijaki). Natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach przymiotnik przyjmuje końcówkę -en.

Z kolei w liczbie mnogiej końcówka jest taka sama jak przy odmianie rodzajnika określonego.

Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem nieokreślonym na konkretnych przykładach wygląda następująco:

Singular (liczba pojedyncza)
Przypadek rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
Nominativ (mianownik) ein starker Mann eine hübsche Frau ein kluges Kind
Genitiv (dopełniacz) eines starken Mannes einer hübschen Frau eines klugen Kindes
Dativ (celownik) einem starken Mann einer hübschen Frau einem klugen Kind
Akkusativ (biernik) einen starken Mann eine hübsche Frau ein kluges Kind

Plural (liczba mnoga)
rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
Nominativ (mianownik) starke Männer hübsche Frauen kluge Kinder
Genitiv (dopełniacz) starker Männer hübscher Frauen kluger Kinder
Dativ (celownik) starken Männern hübschen Frauen klugen Kindern
Akkusativ (biernik) starke Männer hübsche Frauen kluge Kinder

Uwagi:
a) Według powyższego wzoru odmieniają się również przymiotniki w liczbie pojedynczej występujące po zaimkach dzierżawczych oraz po przeczeniu „kein”, „keine”. Temat ten zostanie omówiony w oddzielnym wpisie.

b) Wybór rodzajnika określonego lub nieokreślonego wraz z przymiotnikiem zależy od kontekstu. Zaimki „jakiś”, „pewien” zazwyczaj można opuścić w tłumaczeniu na język polski. Porównaj następujące zdania:

Ich möchte dieses interessante Buch kaufen. – Chcę kupić tę interesującą książkę.
Ich möchte ein interessantes Buch kaufen. – Chciałbym kupić (jakąś) interesującą książkę.

c) Rodzajnika nieokreślonego wraz z przymiotnikiem używamy przed rzeczownikami pełniącymi w zdaniu funkcję orzecznika, na przykład:

Der Beliner Bezirk Kreuzberg ist ein multikultureller Stadtteil. Berlińska dzielnica Kreuzberg jest wielokulturową częścią miasta.

d) jeżeli rzeczownik w zdaniu poprzedzony jest kilkoma przymiotnikami, to wszystkie z nich otrzymują takie same końcówki, na przykład:

Es ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Stadtentwicklung. To jest kolejny ważny krok dla rozwoju miasta.

Przykłady zdań w wersji niemiecko-polskiej do analizy:

Das ist der Roman eines argentinischen Schriftstellers. To jest powieść jakiegoś argentyńskiego pisarza.
Das ist ein interessantes Buch über die Geschichte Europas. To jest interesująca książka na temat historii Europy.
„Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit!“ – sagte Neil Armstrong nach der Mondlandung. „To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości” – powiedział Neil Armstrong po wylądowaniu na Księżycu.
Das ist ein klares Warnsignal. To jest jasny sygnał ostrzegawczy.
Das ist eine sympathische Person. To jest sympatyczna osoba.
Das war ein harter Tag heute. To był dziś ciężki dzień.
Das wäre eine echte Aufgabe. To byłoby prawdziwe zadanie.
Der Umweltschutz spielt eine wichtige Rolle für mich. Ochrona środowiska odgrywa dla mnie ważną rolę.
Die New Yorker machen sich auf einen strengen Winter gefasst. Nowojorczycy nastawiają się na surową zimę.
Du bist ein nettes Kind. Jesteś miłym dzieckiem.
„Ein altes Haus am Hudson River“ (im Original „Hudson River Bracketed“) heißt der Roman Edith Whartons. „Ein altes Haus am Hudson River“ (tytuł oryginału „Hudson River Bracketed“) to powieść Edith Wharton.
Ein heftiges Gewitter mit Hagel zog gestern Abend über Rom. Gwałtowna burza z gradem przeszła wczoraj wieczorem nad Rzymem.
Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Są dobre i złe wiadomości.
Er hat einen neuen Job. On ma nową pracę.
Gibt es kein deutsches Wort für den englischen Begriff „Lockdown“? Vielleicht „Ausgangssperre” oder „Sperrmodus“? Czy nie ma żadnego niemieckiego wyrazu na angielski zwrot „Lockdown“? Może „Ausgangssperre” lub „Sperrmodus“?
Heidelberg ist eine sehr schöne Stadt in Baden-Württemberg. Heidelberg to bardzo ładne miasto w Badenii-Wirtembergii.
Ich benötige eine temporäre Wohnung. Potrzebuję tymczasowego mieszkania.
Ich bin schon lange auf der Suche nach ehrenamtlichen Aufgaben. Od dłuższego czasu szukam zadań o charakterze społecznym.
Ich denke, das ist ein sehr altes menschliches Verlangen. Sądzę, że to odwieczne ludzkie pragnienie.
Ich habe keine Lust auf ein neues Projekt. Nie mam ochoty na nowy projekt.
Ich helfe gern alten und kranken Menschen. Chętnie pomagam starszym i chorym ludziom.
Ich möchten eine große und helle 3-Zimmer-Wohnung mieten. Chciałbym wynająć duże i jasne 3-pokojowe mieszkanie.
Ich möchte eine moderne Digitalkamera haben. Chciałbym mieć nowoczesny cyfrowy aparat fotograficzny.
Ich möchte einen aktuellen deutschsprachigen Reiseführer für Indien, Thailand und Myanmar kaufen. Chciałbym kupić aktualny przewodnik w języku niemieckim po Indiach, Tajlandii i Myanmarze.
Ich plane eine zweiwöchige Reise nach Südamerika. Planuję dwutygodniową podróż do Ameryki Południowej.
Möchtest du ein neues Auto kaufen? Chciałbyś kupić nowy samochód?
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2015 hatten 2,016 Millionen Zugezogene einen ausländischen Pass, knapp die Hälfte davon waren Bürger eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego za 2015 r. paszport zagraniczny miało 2,016 mln nowoprzybyłych osób, w tym niemal połowa z nich była obywatelami któregoś z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Nach 137 Jahren gibt es für die weltberühmte Basilika Sagrada Família in Barcelona endlich eine offizielle Baugenehmigung.Po 137 latach jest wreszcie oficjalne pozwolenie na budowę dla słynnej na całym świecie bazyliki Świętej Rodziny (Sagrada Família) w Barcelonie.
Sie möchten eine mehrtägige Reise mit dem Campervan durch Frankreich unternehmen. Oni chcieliby odbyć wielodniową podróż kamperem po Francji.
Uns steht ein glühend heißer Sommer bevor. Przed nami upalne lato.
Wegen eines qualmenden DVD-Players ist am Sonntag ein Passagierflugzeug in Belgrad notgelandet. Z powodu dymiącego odtwarzacza filmów DVD w niedzielę wylądował awaryjnie w Belgradzie samolot pasażerski.
Wenn man eine giftige Schlange sieht, soll man ihr ausweichen. Kiedy widzi się jadowitego węża, należy go ominąć.
Wir erwarten einen heftigen Regenschauer in der Nacht. W nocy spodziewamy się ulewy.
Wir wohnen in einer ruhigen Gegend Berlins. Mieszkamy w spokojnej dzielnicy Berlina.
Zwei verletzte Personen und ein kaputtes Auto sind das Resultat eines Unfalls. Dwie osoby ranne i rozbity samochód są rezultatem wypadku.

Ich wünsche Dir alles Gute!