Odmiana przymiotników niemieckich z zaimkiem dzierżawczym oraz zaimkiem nieokreślonym kein(e) (Adjektivdeklination mit dem Possessivpronomen und dem unbestimmten Pronomen kein/-e)

Dzień dobry! / Guten Tag!

Przymiotniki niemieckie po zaimku dzierżawczym mein(e), dein(e), sein(e), ihr(e), unser(e), euer, eure, ihr(e), Ihr(e) oraz po zaimku nieokreślonym kein(e) odmieniają się w liczbie pojedynczej tak samo, jak po rodzajniku nieokreślonym ein(e), natomiast w liczbie mnogiej tak, jak po rodzajniku określonym.

Zastosowanie właściwej formy przymiotnika w wypowiedzi zależy od:
– rodzaju rzeczownika (męski, żeński lub nijaki),
– liczby rzeczownika (pojedyncza lub mnoga),
– przypadku gramatycznego (mianownik, dopełniacz, celownik lub biernik) w zależności od występującego w wypowiedzi czasownika lub przyimka.

Oto wzór odmiany przymiotników:

Singular (liczba pojedyncza) Plural (liczba mnoga)
Przypadek Maskulinum

(rodzaj męski)

Femininum (rodzaj żeński) Neutrum

(rodzaj nijaki)

Wszystkie rodzaje
Nominativ (mianownik) -er -e -es -en
Genitiv (dopełniacz) -en -en -en -en
Dativ (celownik) -en -en -en -en
Akkusativ (biernik) -en -e -es -en

Odmiana przymiotnika z rodzajnikiem dzierżawczym oraz zaimkiem nieokreślonym kein(e) na konkretnych przykładach wygląda następująco:

Singular (liczba pojedyncza)
Przypadek rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
Nominativ (mianownik) mein/kein starker Mann meine/keine hübsche  Frau   mein/kein kluges Kind
Genitiv (dopełniacz) meines/keines starken Mannes meiner/keiner hübschen Frau meines/keines klugen Kindes
Dativ (celownik) meinem/keinem starken Mann meiner/keiner hübschen Frau meinem/keinem klugen Kind
Akkusativ (biernik) meinen/keinen starken Mann meine/keine hübsche Frau mein/kein kluges Kind

Plural (liczba mnoga)
Przypadek rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki
Nominativ (mianownik) meine/keine starken Männer meine/keine  hübschen Frauen meine/keine klugen Kinder
Genitiv (dopełniacz) meiner/keiner starken Männer meiner/keiner hübschen Frauen meiner/keiner klugen Kinder
Dativ (celownik) meinen/keinen starken Männern meinen/keinen  hübschen Frauen meinen/keinen  klugen Kindern
Akkusativ (biernik) meine/keine starken Männer meine/keine  hübschen Frauen meine/keine klugen Kinder

Uwagi:

a) jeżeli rzeczownik w zdaniu poprzedzony jest kilkoma przymiotnikami, to wszystkie z nich otrzymują takie same końcówki, na przykład:

Ihr ehrlicher und ruhiger Lebensstil gefällt mir. – Podoba mi się jej uczciwy i spokojny styl życia.
Unseren ersten gemeinsamen wohlverdienten Urlaub verbringen wir auf der Insel Rügen. – Nasz pierwszy wspólny zasłużony urlop spędzimy na wyspie Rugia.

b) w języku niemieckim każda osoba liczby pojedynczej i mnogiej ma swój własny zaimek dzierżawczy. W języku polskim istnieje uniwersalny zaimek „swój”. Spójrz na przykłady:

Ich besuche meinen guten Freund. – Odwiedzam swego dobrego przyjaciela.
Du besuchst deinen guten Freund. – Odwiedzasz swego dobrego przyjaciela.
Er besucht seinen guten Freund. – On odwiedza swego dobrego przyjaciela.
Sie besucht ihren guten Freund. – Ona odwiedza swego dobrego przyjaciela.
Es besucht seinen guten Freund. – Ono odwiedza swego dobrego przyjaciela.
Wir besuchen unseren guten Freund. – Odwiedzamy naszego dobrego przyjaciela.
Ihr besucht euren guten Freund. – Odwiedzacie swego dobrego przyjaciela.
Sie besuchen ihren guten Freund. – Oni odwiedzają swego dobrego przyjaciela.

Przykłady zdań w wersji niemiecko-polskiej do analizy:

Aufgrund seines langen Aufenthalts in Indien wurde sein altes Familienhaus verkauft. Z powodu swojego długo pobytu w Indiach jego stary rodzinny dom został sprzedany.
Bei unserer ersten Begegnung ist das Unglaubliche geschehen: die Liebe auf den ersten Blick. Podczas naszego pierwszego spotkania stało się coś niesamowitego: miłość od pierwszego spojrzenia.
Berlin plant keine früheren Weihnachtsferien. Berlin nie planuje wcześniejszych ferii bożonarodzeniowych.
Dank seiner üppigen Natur, seiner friedlichen Atmosphäre und seiner freundlichen Bevölkerung erfreut sich Costa Rica bei Touristen aus aller Welt immer größerer Beliebtheit. Dzięki swojej bujnej przyrodzie, pokojowej atmosferze i przyjaznym mieszkańcom Costa Rica cieszy się rosnącą popularnością wśród turystów z całego świata.
Das ist mein bester Freund. To jest mój najlepszy przyjaciel.
Das sind keine guten Nachrichten. To nie są dobre wiadomości.
Die Schwester singt mit ihrem älteren Bruder. Siostra śpiewa ze swoim starszym bratem.
Es sind keine weiteren Materialien verfügbar. Dodatkowe materiały nie są dostępne.
Eure ungehorsamen Kinder streiten ständig. Wasze nieposłuszne dzieci ciągle się kłócą.
Hilf deinem jüngeren Bruder! Pomóż swojemu młodszemu bratu!
Ich benötige für meine 2-wöchige traumhafte Reise durch Brasilien kein Visum. Nie potrzebuję wizy do mojej 2-tygodniowej wymarzonej podróży przez Brazylię.
Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen.Widziałem to na własne oczy.
Ich habe keine gute Heizungsanlage. Es ist kalt. Nie mam dobrej instalacji grzewczej. Jest zimno.
Ich habe mich in ihre schönen Bilder verliebt. Zakochałem się w jej pięknych zdjęciach.
Ich helfe meiner kranken Schwester bei den Hausarbeiten. Pomagam mojej chorej siostrze w pracach domowych.
Ich lese leider keine spanischen Romane, ale moja żona je uwielbia. Niestety nie czytam powieści hiszpańskich, aber meine Frau sie liebt.
Ich möchte hier bleiben. Das war mein erster Gedanke, als ich es zum ersten Mal nach Frankreich kam. Chciałbym tutaj pozostać. To była moja pierwsza moja myśl, gdy po raz pierwszy pojechałem do Francji.
Ich unterhalte mich gern mit meiner neuen Kollegin. Chętnie rozmawiam z moją nową koleżanką.
In meiner langen Mittagspause habe ich die Bibliothek besucht. Podczas długiej przerwy obiadowej odwiedziłem bibliotekę.
Kolumbien fasziniert vor allem wegen seiner unberührten Naturlandschaften. Kolumbia fascynuje przede wszystkim za sprawą swoich dziewiczych krajobrazów.
Kuba – mit seiner reizvollen Landschaft, seinen feinsandigen, endlosen Stränden und seinen gastfreundlichen Bewohnern – ist wie geschaffen für Erholung, Entspannung und Entdeckungen. Kuba za sprawą swoich pięknych krajobrazów, drobnopiaszczystych i nie kończących się plaż oraz gościnnych mieszkańców jest jak stworzona do wypoczynku, relaksu i odkryć.
Man braucht keine großen Kenntnisse, um Deutsch zu sprechen. Nie potrzeba dużych umiejętności, by mówić po niemiecku.
Mein biometrischer Reisepass ist zehn Jahre gültig. Mój paszport biometryczny jest ważny przez dziesięć lat.
Mein gehorsames Kind geht in die Schule. Moje posłuszne dziecko idzie do szkoły.
Meine langjährige Mitgliedschaft ist ausgelaufen. Moje długoletnie członkostwo wygasło.
Sie haben ihre friedliche Haltung zum Ausdruck gebracht. Zaprezentowali/zaprezentowały swoje stanowisko pokojowe.
Sie sammelt keine unreifen Früchte. Ona nie zbiera niedojrzałych owoców.
Trotz deines schlechten Verhaltens gehen wir ins Kino. Pomimo twojego złego zachowania pójdziemy do kina.
Unsere gemeinsamen Interessen machen uns zu einem starken Team. Nasze wspólne zainteresowania czynią z nas silny zespół.
Unsere kleinen Unstimmigkeiten werden sehr schnell geklärt. Nasze drobne różnice są bardzo szybko wyjaśniane.
Unsere zukünftigen Wohnorte liegen sehr weit auseinander. Nasze przyszłe miejsca zamieszkania są od siebie bardzo oddalone.
Viele Menschen haben für ihren Wagen keinen festen Stellplatz. Wiele osób nie ma stałego miejsca do parkowania swojego samochodu.
Während meines langen Studiums habe ich viel über die Weltwirtschaft erfahren. Podczas moich długich studiów dużo się dowiedziałem o gospodarce światowej.
Was passiert, wenn während meines ausländischen Urlaubs eine Rechnung per Post kommt und die Zahlungsfrist verstreicht? Co się stanie, jeśli podczas mojego zagranicznego urlopu przyjdzie pocztą rachunek i upłynie termin płatności?
Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel, das wir aber nicht nur zum Trinken benötigen. Woda jest naszym najważniejszym pożywieniem, którego potrzebujemy nie tylko do picia.
Welche Marke hat ihr neuer Wagen? Jakiej marki jest jej nowy samochód?
Wie viel ist mein gebrauchtes Fahrrad wert? Ile jest warty mój używany rower?
Wir haben keine neuen Informationen. Nie mamy nowych informacji.
Wir sind Ihr zuverlässiger Hersteller von Schutzkleidungen. Jesteśmy państwa niezawodnym producentem ubrań ochronnych.
Wir stellen euch unsere liebsten spanischen Romane vor. Przedstawiamy wam nasze ulubione hiszpańskie powieści.

Ich wünsche dir alles Gute!