Niger: junta zamknęła przestrzeń powietrzną, dłuższe loty do RPA

Aéroport international Diori-Hamani © Scott Brownrigg

La junte militaire, qui a pris le pouvoir au Niger le 26 juillet 2023, a annoncé, dimanche 6 août 2023, la fermeture de l’espace aérien au Niger.

Junta wojskowa, która 26 lipca 2023 r. przejęła władzę w Nigrze, poinformowała w niedzielę 6 sierpnia 2023 r. o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Nigrem.

« Face à la menace d’intervention qui se précise à partir des pays voisins, l’espace aérien nigérien est fermé à compter de ce jour dimanche (…) jusqu’à nouvel ordre », indiquait un communiqué du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui a pris le pouvoir. On a précisé que « toute tentative de violation de l’espace aérien » entraînera « une riposte énergique et instantanée ».

„Wobec coraz wyraźniejszej groźby interwencji ze strony krajów sąsiednich, przestrzeń powietrzna Nigru jest zamknięta, poczynając od dzisiejszej niedzieli (…) aż do odwołania” – podano w komunikacie Narodowej Rady Ocalenia Ojczyzny, która przejęła władzę. Sprecyzowano, że „jakakolwiek próba naruszenia przestrzeni powietrznej” spotka się z „energiczną i natychmiastową odpowiedzią”.

Ce communiqué a été publié peu avant l’expiration de l’ultimatum adressé le 30 juillet par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) aux militaires pour rétablir dans ses fonctions le président renversé Mohamed Bazoum, sous peine d’intervention armée.

Komunikat ten opublikowano tuż przed wygaśnięciem ultimatum, postawionego 30 lipca wojskowym przez Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), która zagroziła interwencją zbrojną, jeśli zamachowcy nie przywrócą władzy obalonemu prezydentowi Mohamedowi Bazouma.

Dans un autre communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a affirmé qu’un « prédéploiement pour la préparation de l’intervention a été fait dans deux pays d’Afrique centrale », sans préciser lesquels. Elle a affirmé que « tout État impliqué sera considéré comme cobelligérant ».

W innym komunikacie Narodowa Rady Ocalenia Ojczyzny stwierdziła, że „odnotowała wstępne rozmieszczenie wojsk w ramach przygotowań do interwencji w dwóch krajach Afryki Środkowej”, ale nie sprecyzowała, w których. Stwierdziła, że „każde państwo zaangażowane zostanie uznane za stronę wojującą”.

Le coup d’État a été condamné par l’ensemble des partenaires occidentaux et africains du Niger, mais les militaires nigériens ont reçu le soutien de leurs homologues du Mali et du Burkina Faso – également arrivés au pouvoir par des coups d’État en 2020 et 2022. Ce pays sont confrontés à la violence djihadiste de la part de Boko Haram et des groups liés à l’État islamique. Le Burkina Faso et le Mali ont prévenu qu’ils seraient solidaires des militaires ayant pris le pouvoir au Niger et que toute intervention armée serait considérée comme une « déclaration de guerre » à leur encontre.

Zamach stanu został potępiony przez wszystkich zachodnich i afrykańskich partnerów Nigru, ale nigerska armia otrzymała wsparcie od swoich odpowiedników w Mali i Burkina Faso, którzy również doszli do władzy poprzez pucze w 2020 i 2022 r. Kraje te stoją w obliczu zagrożenia ze strony dżihadystów z Boko Haram i grup związanych z Państwem Islamskim. Burkina Faso i Mali ostrzegły, że będą solidarne z wojskiem, które przejęło władzę w Nigrze i że jakakolwiek interwencja zbrojna stanowiłaby wobec nich „wypowiedzenie wojny”.

La décision de la junte militaire de la fermeture complète de l’espace aérien du Niger a contraint de nombreuses compagnies aériennes à dérouter ou annuler des vols à destination de l’Europe.

Decyzja junty wojskowej o całkowitym zamknięciu przestrzeni powietrznej w Nigrze zmusiła wiele towarzystw lotniczych do zmiany tras lub odwołania lotów do Europy.

« La fermeture de l’espace aérienne du Niger élargit fortement la zone au-dessus de laquelle la plupart des vols commerciaux entre l’Europe et l’Afrique australe ne peuvent pas voler », a déclaré le service FlightRadar24, en raison de la fermeture de l’espace aérien du Soudan et des restrictions des vols au-dessus de la Libye.

„Zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Nigrem znacząco poszerza obszar, nad którym już nie można wykonywać większości komercyjnych lotów między Europą a południową częścią Afryki”, poinformował serwis FlightRadar24, z uwagi na zamknięcie ruchu lotniczego nad Sudanem i ograniczeniami lotów nad Libią.

L’espace aérien du Soudan est fermé depuis le déclenchement des affrontements à la mi-avril 2023, entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide.

Przestrzeń powietrza Sudanu jest zamknięta od początku konfliktu, który wybuchł w połowie kwietnia 2023 między sudańską armią rządową i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia.

L’espace aérien de la Libye n’est pas fermé mais certains pays ont interdit tous les vols au-dessus de cet état, entre autres, l’Allemagne, la France, le Royaume-Unis, les États-Unis et le Canada.

Przestrzeń powietrzna nad Libią nie jest zamknięta, jednak niektóre państwa zakazały wszelkich lotów nad tym państwem m.in. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Kanada.

À son tour, le survol du Mali est dangereux en raison de batteries de missiles antiaériens russes, de type Pantsir ou SA-22, capable d’atteindre des avions jusqu’à une altitude de 15.000 mètres.

Z kolei przeloty nad Mali są niebezpieczne z uwagi na rosyjskie zestawy przeciwlotnicze typu Pancyr lub SA-22, zdolne dosięgnąć samoloty na wysokości 15 000 metrów.

Au total, plus de la moitié de l’espace aérien sahélien se retrouve ainsi interdit aux vols commerciaux, ce qui oblige les compagnies aériennes à passer soit par la route de la mer Rouge à l’est, soit par celle de l’Afrique de l’Ouest et du Maroc ou de l’Algérie, au prix de délais et de surcoûts.

W sumie ponad połowa przestrzeni powietrznej w strefie Sahelu objęta jest zakazem lotów komercyjnych, co zmusza towarzystwa lotnicze do przelotów albo trasą Morza Czerwonego na wschodzie, albo nad Afryką Zachodnią przez Maroko lub Algierię, kosztem opóźnień i dodatkowych kosztów.

La compagnie aérienne Air France a annoncé lundi la suspension de ses liaisons aériennes vers le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Elle a aussi dû dérouter vers Abidjan les vols en provenance de Nairobi et de Johannesburg, tandis que les vols au départ de Lagos, Yaoundé et Abidjan ont dû être annulés. La compagnie aérienne Air France a aussi prévenu que « des temps de vols plus longs » depuis et vers plusieurs destinations d’Afrique subsaharienne seront à prévoir.

Linie lotnicze Air France poinformowały w poniedziałek o zawieszeniu połączeń lotniczych do Nigru, Mali i Burkina Faso. Musiały również zmienić trasy lotów do Abidżanu z Nairobi i Johannesburga, natomiast loty z Lagosu, Jaunde i Abidżanu zostały odwołane. Linie lotnicze Air France uprzedziły również, że należy spodziewać się „dłuższych czasów przelotów” z i do szeregu destynacji w Afryce Subsaharyjskiej.

Photo: Aéroport international Diori-Hamani © Scott Brownrigg