Moje hobby – słownictwo polsko-niemieckie (Mein Hobby – polnisch-deutscher Wortschatz)

Każdy z nas ma jakieś hobby. Hobby to inaczej to, co nas interesuje, zajmuje, wręcz pochłania… To coś, co lubimy robić i w czym jesteśmy dobrzy. Hobby to zamiłowanie do czegoś, co systematycznie powtarzamy i ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie i życie. Nasze hobby możemy odkryć w każdym momencie życia i dowolnie kształtować. Każde prawdziwe hobby wzbogaca nas, doskonali naszą wiedzę i umiejętności, zwiększa pewność siebie i nadaje sens życiu. Posiadanie hobby to doskonała walka z rutyną, sposób na zwiększenie naszej aktywności, integrację z innymi i poznawanie świata. List pomysłów na hobby i zarazem ich różne odmiany jest nieograniczona.

Przestawione poniżej zdania w wersji polsko-niemieckiej mają na celu pokazanie, w jaki sposób można opisać swoje hobby po niemiecku. W zdaniach zostało wykorzystane słownictwo, które wskazuje na różne rodzaje zainteresowań. Zebrane zdania należy traktować w kategorii przykładów, które nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych sytuacji. Życzę przyjemnej lektury.

Zdania w wersji polsko-niemieckiej opisujące różne hobby

Bieganie to moje prawdziwe hobby, które sprawia mi wielką radość. Biegam niemal codziennie i biorę udział w zawodach sportowych.Jogging ist mein wahres Hobby, das mir eine große Freude bereitet. Ich jogge fast jeden Tag und ich nehme an Sportwettkämpfen teil.
Całą moją energię poświęcam uprawianiu sportu.Ich widme meine ganze Energie dem Sport.
Chętnie czytam obcojęzyczne książki i gazety, prowadzę własny blog i chciałbym zostać dziennikarzem.Ich lese gern fremdsprachige Bücher und Zeitungen, ich betreibe meinen eigenen Blog und möchte Journalist werden.
Chętnie czytam powieści po niemiecku, angielsku, francusku i hiszpańsku.Ich lese gern Romane auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.
Chętnie uczę się języków obcych. To jest moje największe hobby.Ich lerne gern Fremdsprachen. Das ist mein größtes Hobby.
Co jest twoim hobby? – Od dawna interesuję się modą.Was ist dein Hobby? – Ich interessiere mich seit langem für Mode.
Co lubisz robić w wolnym czasie? – Większość czasu spędzam czytając książki i słuchając muzyki. Was machst du gern in deiner Freizeit? – Die meiste Zeit verbringe ich beim Bücherlesen und Musikhören.
Codziennie pracuję osiem godzin, dlatego nie mam czasu na moje hobby.Täglich arbeite ich acht Stunden, deshalb keine ich keine Zeit für mein Hobby.
Czy masz hobby? – Chętnie fotografuję przyrodę.Hast du ein Hobby? / Hast du Hobbys? – Ich fotografiere gern die Natur.
Czym się interesujesz? – Interesuję się geografią i spędzam dużo czasu podróżując.Was für Interesse hast du? – Ich interessiere mich für Geographie und ich verbringe viel Zeit auf Reisen.
Dla odprężenia regularnie chodzę na pływalnię. Pływanie jest sportem na każdą porę roku: jesienią i zimą pływam w basenie, a latem w jeziorze.Zur Entspannung gehe ich regelmäßig ins Schwimmbad. Schwimmen ist ein Sport für jede Jahreszeit: im Herbst und im Winter schwimme ich in der Schwimmhalle und im Sommer im See.
Do moich hobby należy jazda na nartach, żeglarstwo i śpiewanie w chórze.Zu meinen Hobbies zählen Skifahren, Segeln und das Singen im Chor.
Dopiero w weekendy mam czas na moje hobby.Erst am Wochenende habe ich Zeit für meine Hobbys.
Hobby pomagają rozładować stres i przynoszą w każdym wieku życia radość i zadowolenie. Hobbys helfen Stress abzubauen und in jedem Alter Freude und Zufriedenheit bringen.
Interesujesz się sztuką / muzyką / malarstwem?Interessierst du dich für Kunst / Musik / Malerei?
Interesuję się historią starożytnego Egiptu, ponieważ chciałbym studiować egiptologię.Ich interessiere mich für die Geschichte des Alten Ägyptens, weil ich Ägyptologie studieren möchte.
Interesuję się szerokim spektrum spraw.Ich habe Interesse an einem breiten Themenspektrum.
Jak można odnaleźć swój prawdziwy talent?Wie kann man sein wahres Talent finden?
Jak spędzasz swój czas wolny? – Najczęściej siedzę przy komputerze i serfuję po internecie. Znam różne media społecznościowe.Wie verbringst du deine Freizeit? – Am meisten sitze ich am Computer und surfe im Internet. Ich kenne verschiedene soziale Netzwerke.
Jakie jest twoje hobby? – Interesuję się polską kuchnią i chętnie gotuję smaczne potrawy. Was ist dein Hobby? – Ich interessiere mich für polnische Küche und koche gern schmackhafte Gerichte.
Jakie ma pan / pani zainteresowania? – Interesuję się językiem niemieckim, jak również historią i kulturą Niemiec. Was für Interessen haben Sie? – Ich interessiere mich für die deutsche Sprache sowie für die Geschichte und Kultur Deutschlands.
Jakie masz hobby? Was für ein Hobby hast du? / Welches Hobby hast du? / Welche Hobbys hast du?
Jakie są twoje hobby? – Chętnie uprawiam sport. Moje hobby to pływanie, bieganie i jazda na rowerze.Was sind deine Hobbys? – Ich treibe gern Sport. Meine Hobbies sind Schwimmen, Laufen und Fahrradfahren.
Jestem kolekcjonerem monet i posiadam monety z różnych części świata. Moje kolekcje są warte kilka tysięcy euro.Ich bin Münzsammler und besitze Münzen aus verschiedenen Teilen der Welt. Meine Sammlungen sind mehrere tausend Euro wert.
Jestem youtuberem. Tworzę treści wideo, które regularnie publikuję w internecie.Ich bin ein Youtuber. Ich erstelle Videoinhalte, die ich regelmäßig im Internet veröffentliche.
Każdy z nas ma coś, czym się chętnie zajmuje.Jeder von uns hat etwas, womit er sich gern beschäftigt.
Każdy z nas ma swoje własne zainteresowania.Jeder von uns hat seine eigenen Interessen.
Kiedy jest ładna pogoda, wyjeżdżam rowerem poza miasto. Jazda na rowerze jest moim ulubionym sportem.Wenn das Wetter schön ist, fahre ich Rad außerhalb der Stadt. Radfahren ist mein Lieblingssport.
Kiedy oddajemy się naszym hobby, odprężamy się. Ponadto hobby czynią nas szczęśliwymi.Wenn wir unseren Hobbys nachgehen, entspannen wir. Außerdem machen Hobbys uns glücklich.
Lubię wychodzić, spotykać moje koleżanki i spędzać z nimi wolny czas. Ich mag ausgehen, meine Freundinnen treffen und mit ihnen meine Freizeit verbringen.
Mam niezwykłe / rzadkie hobby – fotografowanie samolotów na lotniskach. Na terenie lotniska ma się wrażenie, że jest odrobinę bliżej wielkiego nieznanego świata.Ich habe ein ungewöhnliches / seltenes Hobby, Fotografieren von Flugzeugen auf Flughäfen. Auf dem Flughafengelände hat man das Gefühl, der großen unbekannten Welt ein Stück näher zu sein.
Mam szczęście, ponieważ moje hobby to moja praca. Lubię języki obce i jestem tłumaczem.Ich habe Glück, denn mein Hobby ist meine Arbeit. Ich mag Fremdsprachen und ich bin Übersetzer.
Mam wspaniały talent do śpiewania. Życzę sobie, abym mogła uczestniczyć w konkursach wokalnych.Ich habe ein großartiges Talent zum Singen. Ich wünsche mir, an Gesangswettbewerben teilnehmen zu können.
Mam wiele hobby, dlatego nigdy się nie nudzę.Ich habe viele Hobbys, deswegen habe ich nie Langeweile.
Mam zbyt mało czasu na moje hobby.Ich habe zu wenig Zeit für meine Hobbys.
Masz czas na hobby? – Niestety nie, ale chciałbym mieć więcej czasu dla siebie.Hast du Zeit für Hobbys? – Leider nicht, aber ich möchte mehr Zeit für mich haben.
Moim hobby jest podróżowanie. Zawsze wyjeżdżam za granicę, gdy mam wakacje lub ferie zimowe. Prowadzę blog o podróżach.Mein Hobby ist Reisen. Ich verreise immer ins Ausland, wenn ich Sommer- oder Winterferien habe. Ich führe einen Reiseblog.
Moim największym hobby jest nauka języków obcych.Mein größtes Hobby ist Fremdsprachenlernen / Fremdsprachen lernen.
Moim ulubionym hobby jest pływanie. Mein Lieblingshobby ist Schwimmen.
Moje hobby to astronomia amatorska. Obserwuję przy pomocy teleskopu odległe gwiazdy i planety, komety, meteoryty i asteroidy. Ilość obiektów, które daje się zaobserwować na niebie, jest ogromna. Astronomia to niesamowite hobby. Mein Hobby ist Amateurastronomie. Ich beobachte mit einem Teleskop entfernte Sterne und Planeten, Kometen, Meteoren und Asteroiden. Die Vielzahl an Objekten, die sich am Himmel beobachten lassen, ist enorm. Astronomie ist ein erstaunliches Hobby.
Moje hobby to robienie zdjęć i rysowanie. Meine Hobbys sind fotografieren / Fotografieren und zeichnen / Zeichnen.
Moje hobby to sztuka (grafika i malarstwo) i praca w ogrodzie.Meine Hobbies sind Kunst (Graphik und Malerei) und Gartenarbeit.
Moje hobby to uprawianie sportu, słuchanie muzyki i czytanie. Meine Hobbys sind Sporttreiben, Musikhören und Lesen. / Meine Hobbys sind es, Sport zu treiben, Musik zu hören und Bücher zu lesen.
Moje hobby to wędrówki po lesie. Zanurzam się w naturze i odpoczywam pośród drzew. Rozkoszuję się też smacznymi owocami, które rosną w lesie.Mein Hobby sind Waldgänge. Ich tauche in die Natur ein und ich erhole mich inmitten der Bäume. Ich genieße auch die schmackhaften Früchte, die im Wald wachsen.
Moje hobby to wędrówki piesze i rowerowe. Uwielbiam spokój i odgłosy przyrody.Mein Hobby ist Fuß- und Radwandern. Ich liebe die Ruhe und die Geräusche der Natur.
Moje hobby to wspinaczka górska. Pod względem sportowym jestem bardzo aktywny i sprawny fizycznie. Ponadto dużo wędruję po górach.Meine Hobbys sind Bergsteigen und Skifahren. Ich bin sportlich sehr aktiv und körperlich fit. Außerdem wandere ich sehr viel in den Bergen.
Mojemu hobby poświęcam dużo czasu, prawie każdy weekend.Meinem Hobby widme ich viel Zeit, fast jedes Wochenende.
Mógłbym wiecznie to robić, bo moje hobby daje mi nieopisane poczucie wolności i zaspokaja moje dążenie do odkrywania świata. Das könnte ich ewig machen, denn mein Hobby gibt mir ein unbeschreibliches Freiheitsgefühl und stillt meinen Drang, die Welt zu entdecken.
Należę do klubu sportowego i zawsze staram się być aktywnym/-a w sporcie.Ich gehöre einem Sportverein an und bemühe mich immer, sportlich aktiv zu sein.
Należę do stowarzyszenia jeździeckiego. Jeździectwo to czasochłonne i kosztowne hobby. Jest to sport na całe życie. Ich bin Mitgliederin eines Reitervereines. Reiten ist ein zeit- und kostenintensives Hobby. Es ist ein Life-Time-Sport.
Nauka niemieckiego jest moim hobby. Chciałabym zostać nauczycielką języka niemieckiego.Deutsch lernen ist für mich ein Hobby. Ich möchte Deutschlehrerin werden.
Nie mam dość dużo czasu na moje hobby. Obecnie mam inne priorytety.Ich habe nicht genug Zeit für meine Hobbys. Zurzeit habe ich andere Prioritäten.
Nie mam żadnego hobby, ale chciałbym chodzić na kurs tańca i nauczyć się tańczyć.Ich habe kein Hobby, aber ich möchte einen Tanzkurs machen und tanzen lernen.
Nurkowanie jest jednym z moich ulubionych hobby. Ukończyłem kurs nurkowania. Nurkowanie daje się doskonale połączyć z podróżowaniem. W 2020 r. po raz pierwszy na Malediwach mogłem doświadczyć piękna podwodnego świata.Tauchen ist eins meiner beliebtesten Hobbys. Ich habe einen Tauchkurs absolviert. Tauchen lässt sich mit Reisen perfekt kombinieren. 2020 konnte ich auf den Malediven das erste Mal die Schönheit der Unterwasserwelt erleben.
Od dziecka moim hobby jest balet. W przyszłości chciałabym zostać zawodową tancerką baletową.Seit Kindesalter ist Ballett mein Hobby. In der Zukunft möchte ich eine professionelle Balletttänzerin werden.
Od kilku lat jestem zafascynowany lataniem dronem i spędzam dużo czasu na świeżym powietrzu. Mam licencję i robię moim dronem zdjęcia i filmy. Seit einigen Jahren bin ich vom Drohnenflug fasziniert und verbringe viel Zeit im Freien. Ich habe eine Lizenz und mache mit meiner Drohne Fotos und Videos.
Od lat uprawiam to samo hobby. Mam duży ogród i interesuję się ogrodnictwem. Cieszę mnie wszystko, co rośnie.Seit Jahren pflege ich dasselbe Hobby. Ich habe einen großen Garten und ich interessiere mich für Gartenbau. Ich erfreue mich an allem, was wächst.
Od trzech lat regularnie uprawiam jogę i fitness. Seit drei Jahren mache ich regelmäßig Yoga und Fitness.
Podróżowanie od zawsze były moją pasją. W tym roku poleciałem na Malediwy. Widziałem wiele małych wysepek, turkusowe morze, przepiękny świat podwodny, delfiny, białe plaże i magiczne zachody słońca. Po prostu było jak w raju. Reisen war schon immer meine Leidenschaft. In diesem Jahr flog ich auf die Malediven. Ich sah viele kleine Inseln, türkisblaues Meer, wunderschöne Unterwasserwelt, Delfine, weiße Strände und magische Sonnenuntergänge. Es war einfach wie im Paradies.
Posiadam licencję pilota balonu wolnego. Latanie balonem jest dla mnie cudownym hobby, a także pasją. Ich habe eine Lizenz für Freiballonführer. Ballonfahren ist für mich ein wunderschönes Hobby und auch eine Leidenschaft.
Poświęcam dużo czasu moim pasjom, gimnastyce i siatkówce. Trenuję regularnie, żeby zachować kondycję / pozostać w dobrej formie. Sport jest dla mnie częścią dnia codziennego. Ich widme viel Zeit meinen Leidenschaften, dem Turnen und dem Volleyball. Ich trainiere regelmäßig, um fit zu bleiben. Sport gehört für mich zum Alltag.
Spędzam swój czas wolny na siłowni. Realizuję intensywny program ćwiczeń i trenuję całe moje ciało. Uważam, że siłownie cieszą się coraz większą popularnością.Ich verbringe meine Freizeit in einem Fitnessstudio. Ich führe ein intensives Trainingsprogramm aus und trainiere meinen gesamten Körper. Ich glaube, dass Fitnessstudios sich immer größerer Beliebtheit erfreuen.
Staram się 2-3 razy w tygodniu uprawiać nordic walking.Ich versuche 2-3 Mal pro Woche Nordic Walking zu machen.
To jest kosztowne / niebezpieczne / czasochłonne hobby.Es ist ein kostspieliges / zeitaufwendiges / gefährliches Hobby.
Uczęszczam do szkoły muzycznej i 
muzyka jest moim hobby. Chętnie gram na gitarze / fortepianie / skrzypcach / flecie poprzecznym.
Ich besuche eine Musikschule und Musik ist mein Hobby. Ich spiele gern Gitarre / Klavier / Geige / Querflöte.
Uprawiam paralotniarstwo i mam kompletne wyposażenie paralotniarskie.Ich praktiziere das Gleitschirmfliegen und habe eine komplette Gleitschirmausrüstung.
Uprawiasz sport? W jakich dyscyplinach sportowych jesteś aktywny? – Od 10 lat uprawiam Ju-jitsu. Poprzez treningi wzrasta moja sprawność fizyczna. Treibst du Sport? In welchen Sportarten bist du aktiv? – Ich mache seit 10 Jahren Jiu Jitsu. Durch das Training steigert sich meine Fitness.
W wolnym czasie chętnie słucham muzyki i oglądam niemieckojęzyczne programy telewizyjne.In meiner Freizeit höre ich gern Musik und sehe deutschsprachige Programme fern.
W wolnym czasie chodzę na spacer z moim psem.In der Freizeit gehe ich oft mit meinem Hund spazieren.
W wolnym czasie czytam książki przygodowe.In der Freizeit lese ich Abenteuerbücher.
W wolnym czasie najchętniej poświęcam się rodzinie i spędzam dużo czasu z dziećmi.In der Freizeit widme ich mich am liebsten meiner Familie und verbringe viel Zeit mit meinen Kindern.
W wolnym czasie uczę się niemieckiego. Dużo uwagi poświęcam gramatyce, słownictwu i wymowie.In der Freizeit lerne ich Deutsch. Ich schenke der Grammatik, dem Wortschatz und der Aussprache viel Aufmerksamkeit.
W zależności od warunków pogodowych uprawiam sport na zewnątrz np. biegi, jazdę rowerem, tenis, żeglarstwo lub pozostaję w domu. Je nach Wetterlage treibe ich Sport draußen z.B. Laufen, Radfahren, Tennis, Segelsport oder bleibe zu Hause.
Wcześniej miałem dość czasu na moje hobby, ale teraz muszę skoncentrować się na pracy zawodowej.Früher hatte ich genug Zeit für meine Hobbys, aber jetzt muss ich mich auf meine Berufsarbeit konzentrieren.

Ich wünsche Dir alles Gute!